Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Schotland

Laatste aanpassing: 13-04-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Schotland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennis geven van gerechtelijke stukken? 1.
2. Welke documenten behoeven een betekening of kennisgeving? 2.
3. Wie is bevoegd een document te betekenen? 3.
4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk? 4.
5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is of als hij zich schuilhoudt)? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving is uitgevoerd? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of de kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld het document is aan een ander betekend)? Kan de betekening van het stuk niettemin geldig zijn (kunnen schendingen van de wet bijvoorbeeld worden hersteld) of moet er een nieuwe poging worden gedaan om het stuk te betekenen? 7.
8. Moet er betaald worden voor de betekening of de kennisgeving en zo ja, hoeveel? 8.

 

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennis geven van gerechtelijke stukken?

Concreet wordt onder “betekening en kennisgeving van stukken” verstaan de daadwerkelijke ontvangst van de dagvaarding of een ander stuk door de verweerder, zodat deze in kennis wordt gesteld van de rechtszaak of uitspraak en/of een dagvaarding ontvangt, alsmede op de hoogte is van de betreffende termijnen van de rechtbank.

De procesregels beogen te waarborgen dat de verweerder niet in zijn belangen wordt geschaad, en dat hij alle benodigde stukken en kennisgevingen van de komende zittingsdata ontvangt binnen ten minste de minimaal voorgeschreven tijdsperiode. De rechter zal doorgaans een bewijs van uitreiking verlangen voordat hij een zaak in behandeling neemt.

2. Welke documenten behoeven een betekening of kennisgeving?

Bronnen:

Hoofdstuk 16 van de Rules of the Court of Session 1994 (regels van het Court of Session)
Hoofdstuk 5 van de Sheriff Court Ordinary Cause Rules 1993 (regels van het Sheriff Court ten aanzien van gewone vorderingen)
Hoofdstuk 5 van de Summary Cause Rules 2002 (regels ten aanzien van eenvoudige vorderingen tussen 750 en 1500 GBP)
Hoofdstuk 6 van de Small Claims Rules 2002 (regels ten aanzien van geringe vorderingen van minder dan 750 GBP)

Doorgaans is betekening of kennisgeving nodig voor de volgende stukken:

 • brieven waarin de verweerder ervan op de hoogte wordt gesteld dat een gerechtelijke procedure tegen hem aanhangig zal worden gemaakt als hij geen antwoord geeft op die brief
 • dagvaardingen of andere gedinginleidende stukken
 • bepaalde stukken tijdens de loop van de rechtszaak
 • kennisgevingen van rechterlijke uitspraken
 • aanmaningen tot betaling (stap voorafgaande aan een tenuitvoerleggingsprocedure)
 • stukken met betrekking tot een tenuitvoerleggingsprocedure.

Bepaalde typen burgerlijke vorderingen vereisen ook betekening of kennisgeving van andere specifieke stukken.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. Wie is bevoegd een document te betekenen?

 1. De betekening of kennisgeving van buitengerechtelijke stukken, zoals een brief voorafgaand aan een rechtsvordering, en van gerechtelijke stukken, zoals bevelschriften of dagvaardingen, kan plaatsvinden per post via first class recorded delivery (aangetekend met handtekening retour). In dit geval wordt het stuk bezorgd aan de woning of op het zakelijke adres door een postbezorger die een handtekening laat zetten voor de ontvangst van het stuk. Betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken via de post kan slechts worden opgedragen door een solicitor (type advocaat), messenger-at-arms of sheriff officer (functionarissen formeel belast met onder meer de betekening van stukken) of, in het geval van geringe vordering via een small claims procedure, door de sheriff clerk (griffiemedewerker).
 2. Indien betekening of kennisgeving van deze stukken in persoon is vereist, geschiedt dit door de messenger-at-arms of een sheriff officer (deze Schotse functie is sterk verwant aan de Franse ‘huissier de justice’ (gerechtsdeurwaarder).
 3. Aanmaningen tot betaling en de meeste andere stukken met betrekking tot een tenuitvoerleggingsprocedure worden in persoon betekend door een messenger-at-arms of een sheriff officer.

4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk?

 1. Betekening of kennisgeving per post - via first class recorded delivery post (aangetekend met handtekening retour).
 2. Betekening of kennisgeving in persoon - door een messenger-at-arms of sheriff officer aan de verweerder persoonlijk.
 3. Betekening of kennisgeving in persoon - achterlating bij een huisgenoot in de woning of bij een medewerker op het zakelijke adres.
  Indien na zorgvuldig onderzoek de messengers-at-arms of sheriff officers oordelen dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de verweerder woont op het adres vermeld op de dagvaarding, mogen zij de stukken achterlaten bij een huisgenoot in de woning of een medewerker op het zakelijke adres.
 4. Betekening of kennisgeving in persoon - in overige gevallen waarbij sprake is van een individuele verweerder (d.w.z. een andere wettelijke entiteit zoals een registered company (ingeschreven vennootschap).
  Betekening of kennisgeving in persoon kan plaatsvinden door een zodanige achterlating van de dagvaarding in handen van een persoon op bijvoorbeeld het zakelijke adres, dat het aannemelijk is dat een feitelijke wettelijke vertegenwoordiger van de verweerder de dagvaarding zal ontvangen.
 5. Betekening in persoon - achterlaten/aanplakken
  Indien de messenger-at-arms of sheriff officer niet in staat was tot persoonlijke betekening of kennisgeving aan de verweerder, kan deze functionaris:
  • de dagvaarding achterlaten in de woning of op het zakelijke adres, of
  • de dagvaarding aanplakken op de deur van de woning of van het zakelijke adres.
 6. Ingeval het adres niet bekend is - De rechter kan toestemming verlenen tot betekening of kennisgeving door middel van:
  • publicatie van een advertentie in een plaatselijke krant die verschijnt in de regio van het laatst bekende adres van de verweerder.
  • een afschrift van de oorspronkelijke dagvaarding of het oorspronkelijke bevelschrift aangeplakt op de muren van de rechtbank.
 7. Er zijn momenteel geen bepalingen voor de betekening van een bevelschrift of dagvaarding, rechterlijke uitspraak of aanmaning tot betaling door middel van fax of e-mail. Sommige andere stukken die bekendmaking in de loop van bepaalde procedures behoeven, kunnen echter elektronisch of in een andere documentvorm worden verzonden.
 8. Zie voor de betekening aan personen buiten Schotland:
  • Hoofdstuk 16.2 van de Rules of the Court of Session 1994 (regels van het Court of Session)
  • Hoofdstuk 5.5 van de Sheriff Court Ordinary Cause Rules 1993 (regels van het Sheriff Court ten aanzien van gewone vorderingen)
  • Hoofdstuk 5.7 van de Summary Cause Rules 2002 (regels ten aanzien van eenvoudige vorderingen tussen 750 en 1500 GBP)
  • Hoofdstuk 6.5 van de Small Claims Rules 2002 (regels ten aanzien van geringe vorderingen van minder dan 750 GBP).
  (In het geval van dagvaardingen of bevelschriften e.d. die Schotland binnenkomen en die andere zaken betreffen dan die vallen onder de EU-verordening inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten of het Haags Betekeningsverdrag, alsmede die zaken die lopen via de centrale instantie, zijn alle specifieke regels en procedures genoemd onder de punten a. tot en met g. van toepassing. Zo is de betekening of kennisgeving in persoon van een dagvaarding uitgebracht in een ander land dan Schotland aan een verweerder in Schotland uitsluitend legitiem als de Schotse procesregels in acht zijn genomen).
 9. In alle gevallen waarin de betekening of kennisgeving niet door de rechtbank zelf wordt uitgevoerd, is het nodig om een certificaat van betekening of kennisgeving te overleggen dat is ondertekend door de solicitor van de eiser, de messenger-at-arms of de sheriff officer.

5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is of als hij zich schuilhoudt)?

Zie het voorgaande antwoord met betrekking tot de betekening of kennisgeving per post of in persoon.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving is uitgevoerd?

 1. Zie voor de betekening of kennisgeving per post het voorgaande antwoord. Verzending per post vindt plaats via first class recorded delivery (aangetekend met handtekening retour). Het certificaat van betekening of kennisgeving met inbegrip van het ontvangstbewijs van het postkantoor wordt door de rechtbank beschouwd als een bewijs van uitreiking.
 2. Voor de betekening in persoon, overlegt de messenger-at-arms of sheriff officer een door de betreffende functionarissen getekend certificaat van betekening of kennisgeving met een omschrijving van de wijze van betekening of kennisgeving.
 3. Zie voor verklaringen voor vorderingen vanuit Schotland naar andere landen de eerdergenoemde betreffende passages van de procesregels. Nogmaals, voor inkomende dagvaardingen en andere stukken in Schotland gelden alle regels genoemd onder a. en b.

7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of de kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld het document is aan een ander betekend)? Kan de betekening van het stuk niettemin geldig zijn (kunnen schendingen van de wet bijvoorbeeld worden hersteld) of moet er een nieuwe poging worden gedaan om het stuk te betekenen?

De rechter dient zich ervan te overtuigen dat betekening of kennisgeving op juiste en billijke wijze aan de verweerder heeft plaatsgevonden voordat hij de zaak in behandeling neemt. De betekening of kennisgeving dient op bevredigende wijze te zijn uitgevoerd, anders heeft de verweerder een gerechtvaardigde grond voor een vordering tot intrekking van een uitspraak die werd gewezen zonder dat hij de mogelijkheid had zich te verweren of zonder dat hij zelfs maar van die vordering op de hoogte was gesteld. Indien echter blijkt dat de verweerder wel kennis had genomen van de vordering door ter zitting te verschijnen, doet zijn verschijning eventuele tekortkomingen bij de betekening of kennisgeving teniet.

8. Moet er betaald worden voor de betekening of de kennisgeving en zo ja, hoeveel?

Betekening of kennisgeving per post: First class recorded delivery post (aangetekend met handtekening retour) = 0,90 GBP.

Indien betekening of kennisgeving per post plaatsvindt door een messenger-at-arms of een sheriff officer, hebben zij recht op een aanvullende vergoeding die bij wet is vastgesteld en waarvan de hoogte afhangt van de omstandigheden van het geval.

Betekening of kennisgeving in persoon: Vergoedingen in rekening gebracht door de messenger-at-arms of sheriff officer worden bij wet vastgesteld op grond van de omstandigheden van het geval.

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Verenigd Koninkrijk - Algemene informatie »

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 13-04-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk