Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Rumunsko

Posledná úprava: 04-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Rumunsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? 1.
2. V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie? 2.
3. Kto zodpovedá za doručenie písomností? 3.
4. Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? 4.
5. Ako sa postupuje v prípade, ak nie je možné osobne doručiť písomnosť adresátovi (napríklad preto, že nie je doma)? 5.
6. Existuje písomný dôkaz o tom, že písomnosť bola doručená? 6.
7. Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Možno to považovať za riadne uskutočnené doručenie písomnosti (napríklad, je možné napraviť porušeniu zákonných ustanovení), alebo sa písomnosti musia doručiť znova? 7.
8. Je potrebné za doručenie písomností zaplatiť? Ak áno, akú sumu? 8.

 

1. Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi?

Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností do zahraničia a zo zahraničia je vo svojej podstate spôsob, ktorý zabezpečuje, aby sa informácie obsiahnuté v písomnostiach dostali k adresátom: stranám, svedkom alebo účastníkom v občianskoprávnych alebo obchodných veciach vo vydávajúcom štáte.

Prečo existujú na „doručovanie písomností“ špecifické pravidlá?

Pravidlá vychádzajú v ústrety zvyšujúcej sa potrebe na strane orgánov zabezpečiť rýchly a účinný výkon spravodlivosti v súdnom konaní zahŕňajúcom aspekty, ktoré nemajú vnútroštátny charakter, a potrebe lepšej koordinácie právnych systémov podľa medzinárodného práva.

2. V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Súdne písomnosti sa vydávajú v priebehu občianskoprávneho alebo obchodného konania: oznámenia o konaní, súdne predvolania, rozhodnutia, podania týkajúce sa odvolaní a ostatné oznámenia podobného charakteru.

Mimosúdne písomnosti sú dokumenty, ktoré nevydávajú súdne orgány, ale môžu sa využívať v občianskoprávnych alebo obchodných konaniach.

3. Kto zodpovedá za doručenie písomností?

(Navrhovateľ, právny zástupca, súdny úradník, špecializované povolanie ako napríklad „súdny doručovateľ“, štátny úradník, polícia, pošta atď.)?

 • Súdni úradníci

  V Občianskom súdnom poriadku sú stanovené podrobné pravidlá, ako majú súdni úradníci doručovať súdne predvolania.

  HoreHore

  Uvádza sa v ňom, že súdne predvolania a všetky ostatné procesné písomnosti sa majú doručiť do miesta bydliska alebo pobytu osoby, ktorej sú adresované. V prípade, že príslušná osoba vlastní farmu alebo obchodnú, priemyselnú prevádzku alebo priestory na výkon profesie, písomnosti sa môžu doručiť tam. Doručenie sa môže uskutočniť kamkoľvek, pokiaľ osoba, ktorej je súdne predvolanie určené, písomnosť dostane. Ak je osoba príslušníkom ozbrojených síl, súdne predvolanie sa doručí príslušnému nadriadenému dôstojníkovi. V prípade, že miesto bydliska členov posádky lode nie je známe, písomnosti sa doručia kapitánovi do prístavu, v ktorom je plavidlo registrované. Ak sa osoba nachádza vo väzbe, písomnosti sa doručia väzenským orgánom. Ak je osoba pacientom nemocnice, hospicu alebo sanatória, dokumenty sa doručia vedeniu danej inštitúcie. Súdne predvolania a všetky ostatné procesné písomnosti sa môžu doručiť úradnej osobe alebo ktorejkoľvek osobe oprávnenej prijímať korešpondenciu, ktorej meno je zreteľne uvedené (spolu s krstným menom), ktorej funkcia je stanovená a ktorá riadne podpíše potvrdenie o prijatí.

  Predvolanej osobe sa súdne predvolanie musí doručiť osobne a táto osoba podpíše potvrdenie o prijatí, zatiaľ čo osoba, ktorá písomnosť doručuje, overí totožnosť a podpis predvolanej osoby. V prípade, že sa predvolaná osoba nachádza doma, ale predvolanie nechce prevziať alebo ho prevezme, ale nechce alebo nie je schopná podpísať potvrdenku o prevzatí, súdny úradník nechá súdne predvolanie u nej alebo, ak adresát odmietne predvolanie prevziať, vyvesí ho na dvere budovy a zaznamená udalosť do hlásenia. V prípade, že predvolaná osoba nie je doma, súdny úradník nechá súdne predvolanie u rodinného príslušníka alebo, ak sa v domácnosti žiadny príbuzný nenachádza, u kohokoľvek iného, kto s predvolanou osobou žije alebo u kohokoľvek, kto zvyčajne preberá poštu. V prípade, že niekto žije v hoteli alebo kondomíniu a neuviedol číslo izby alebo apartmánu, súdny úradník ponechá predvolanie u správcu alebo vrátnika, alebo u osoby, ktorá ich obvykle zastupuje. Osoba, ktorá prevezme súdne predvolanie, podpíše potvrdenie príjmu a súdny úradník overí totožnosť a podpis danej osoby a vypracuje hlásenie o skutočnostiach. V prípade, že osoba nechce alebo nie je schopná podpísať potvrdenie príjmu, súdny úradník vypracuje hlásenie a predvolanie nechá u tejto osoby. V prípade, že predvolaná osoba nechce prevziať predvolanie alebo nie je doma a ak táto osoba neuviedla číslo izby alebo apartmánu, v ktorom býva, súdny úradník predvolanie vyvesí na dvere alebo na hlavný vchod do budovy. Súdny úradník potom uvedie všetky podrobnosti o skutočnostiach v hlásení o úkone.

  HoreHore

  Písomnosti sa nesmú doručovať osobám mladším ako 14 rokov alebo osobám, ktoré nie sú spôsobilé vystupovať pred súdom. Právna spôsobilosť sa prezumuje, pokiaľ sa nepreukáže iné.

  Právnickým osobám, združeniam alebo spoločnostiam, ktoré možno právoplatne predvolať, aby sa podrobili procesu, nie je možné doručovať súdne predvolania alebo iné procesné písomnosti tak, že sa dokumenty pripevnia na dvere, pokiaľ tieto právnické osoby, združenia alebo spoločnosti neodmietnu písomnosti prevziať alebo sa v danom čase v priestoroch nenachádzajú.

  V prípade, že si strana zvolila miesto pobytu a určila niekoho, aby preberal procesné písomnosti, tieto písomnosti možno doručiť tejto osobe alebo, ak taký údaj chýba, možno ich doručiť do miesta pobytu danej strany.

  V prípade, že dokumenty nie je možné doručiť, pretože budova bola zbúraná alebo opustená alebo z akéhokoľvek iného podobného dôvodu, súdny úradník uloží písomnosti u úradníka na súde, ktorý bude informovať príslušnú stranu o tejto skutočnosti v pravý čas.

  Ak sa ukáže, že napriek všetkému úsiliu navrhovateľa nie je možné zistiť, kde obvinený žije, predsedajúci sudca vydá príkaz, aby sa súdne predvolanie zverejnilo. Predvolanie sa zverejní tak, že sa vyvesí na vchod súdu. Ak to predsedajúci sudca alebo zbor sudcov považujú za potrebné, môže sa uverejniť v rumunskom Úradnom vestníku alebo v najdôležitejších novinách. Súdne predvolanie musí byť vyvesené alebo uverejnené v Úradnom vestníku alebo najdôležitejších novinách najmenej 15 dní pred dňom súdneho konania. V naliehavých prípadoch môže predsedajúci sudca alebo zbor skrátiť túto lehotu na 5 dní. V prípade, že sa obvinený dostaví a môže preukázať, že bol predvolaný v zlom úmysle, všetky procesné písomnosti vyplývajúce z oprávnenia vydať súdne predvolanie sa vyhlásia za neplatné a navrhovateľovi môže byť udelená pokuta a môže sa od neho žiadať, aby uhradil právne trovy.

  HoreHore

  Strana, ktorá sa dostaví na súd osobne, alebo jej zástupca, nesmie odmietnuť prevziať procesné alebo iné písomnosti predložené počas pojednávania. V týchto prípadoch súd môže na požiadanie poskytnúť lehotu na preskúmanie dokumentov.

  Procesné dokumenty sa nesmú doručovať počas zákonom stanovených sviatkov, s výnimkou naliehavých prípadov, v ktorých predsedajúci sudca vydal povolenie.

  Ak sa niektorá zo strán počas konania presťahuje, zmena adresy sa nebude brať do úvahy, pokiaľ sa písomná žiadosť v tomto zmysle nezaznamená do prípravného spisu a pokiaľ protistrany nie sú informované doporučeným listom, ktorého doručenka musí byť priložená k spisu prípadu spolu so žiadosťou, v ktorej sa súdu oznamuje zmena.

 • Súdni zriadenci môžu doručovať súdne a mimosúdne písomnosti a procesné písomnosti (zákon č. 188/2000 o súdnych zriadencoch). Poplatok za doručenie je stanovený v rozpätí 20 až 400 RON (stav v marci 2007).
 • Verejní notári môžu takisto doručovať súdne a mimosúdne písomnosti a procesné písomnosti (zákon č. 36/1995 o verejných notároch a notárskych činnostiach a jeho vykonávacie predpisy).

4. Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi?

Ak existujú náhradné postupy, opíšte všetky postupy.

(Osobné doručenie, doručenie poštou: doporučeným alebo obyčajným listom, faxom, elektronickými prostriedkami.).

Pozri odpovede na otázky 3 a 5.

5. Ako sa postupuje v prípade, ak nie je možné osobne doručiť písomnosť adresátovi (napríklad preto, že nie je doma)? 

Ak existujú náhradné postupy, opíšte všetky postupy.

HoreHore

(Osobné doručenie iným osobám ako adresátovi, uloženie (napr. do poštovej schránky v mieste pobytu alebo podnikania), uloženie u príslušného orgánu verejnej moci, ako napríklad „remise au parquet“ alebo na pošte, verejný oznam, list na poslednú známu adresu atď.).

Pokiaľ v zákone nie je ustanovené inak, súd nemôže rozhodnúť o žalobe, pokiaľ strany neboli predvolané alebo sa nedostavili.

Žaloby a všetky procesné písomnosti oznamujú ex officio súdni úradníci alebo ktorýkoľvek zamestnanec súdu alebo súdni úradníci alebo iní zamestnanci súdov príslušných pre oblasť, v ktorej osoba, ktorá má byť vyrozumená, v súčasnosti býva.

Súdne predvolanie možno doručiť týmto fyzickým a právnickým osobám:

 • štátu, kraju, orgánom miestnej samosprávy alebo akejkoľvek inej právnickej osobe zriadenej podľa verejného práva, zastúpenej vedúcim príslušného orgánu do kancelárie pre sporné pohľadávky na ústrednom riaditeľstve alebo, ak inštitúcia nemá kanceláriu pre sporné pohľadávky, na riaditeľstvo úradu,
 • právnickým osobám zriadeným podľa súkromného práva, zastúpeným svojimi zástupcami, na ústredie, pobočku alebo, v závislosti od okolností, do kancelárie zástupcu,
 • združeniam a spoločnostiam bez právnej subjektivity prostredníctvom ich riadiacich orgánov do ich kancelárií,
 • orgánom, ktoré sa majú reorganizovať alebo likvidovať prostredníctvom úradného príjemcu a v prípade potreby prostredníctvom likvidátora,
 • osobám bez spôsobilosti na právne úkony prostredníctvom ich právnych zástupcov,
 • prostredníctvom osobitného opatrovníka, v prípade, že bol určený,
 • personálu rumunských diplomatických misií a konzulátov, rumunským občanom, ktorí boli vyslaní ako úradníci do medzinárodných organizácií a ich rodinným príslušníkom, ktorí s nimi žijú v zahraničí, prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí,
 • ďalším rumunským občanom, iným ako sú občania uvedení v predchádzajúcom bode, ktorí sú v zahraničí v záujme služby, prostredníctvom ústredného orgánu, ktorý danú osobu vyslal alebo, ako iná možnosť, prostredníctvom osoby, ktorá jeho alebo ju vyslala,
 • v prípadoch v ktorých sa neprijali žiadne osobitné opatrenia podľa medzinárodných dohovorov, ktorých je Rumunsko zmluvnou stranou, alebo podľa osobitných predpisov, osobám v zahraničí, ktorých miesto pobytu alebo bydliska je známe, prostredníctvom písomného predvolania zaslaného doporučene s potvrdením o prevzatí. V prípade, že obvinený žije v zahraničí, predsedajúci sudca môže stanoviť dlhšiu lehotu. Obvinený je v predvolaní poučený, že sa od neho vyžaduje, aby si zvolil miesto pobytu v Rumunsku, kam sa mu budú zasielať všetky písomnosti týkajúce sa konania. V prípade, že obvinený túto požiadavku nesplní, písomnosti sa doručia doporučene s potvrdením o prijatí rumunskej pošte a zaslané dokumenty sa označia na dôkaz toho, že postupy sa dodržali,
 • v prípade, že miesto pobytu alebo bydliska osôb v zahraničí nie je známe, súdne predvolanie sa uverejní,
 • vo všetkých prípadoch, keď osoby žijúce v zahraničí majú právne zastúpenie v danej krajine, súdne predvolania sa doručia právnemu zástupcovi,
 • ak miesto pobytu alebo miesto bydliska osoby nie je známe, súdne predvolanie sa uverejní,
 • pokiaľ sa súdne konanie týka dedičov, písomnosti sa doručia dedičom prostredníctvom osobitného opatrovníka, ktorého vymenuje súd.

Spôsoby doručovania dokumentov adresátovi alebo nejakej inej osobe sú uvedené v oddiele 92 Občianskeho súdneho poriadku. V prípade, že osobu nie je možné v mieste jej pobytu nájsť alebo neuviedla číslo svojho bytu, úradník doručí súdne predvolanie týmto osobám:

HoreHore

 • rodinnému príslušníkovi,
 • akejkoľvek inej osobe, ktorá žije na tom istom mieste,
 • akejkoľvek inej osobe, ktorá pravidelne preberá korešpondenciu: správcom alebo vrátnikom alebo komukoľvek, kto ich pravidelne zastupuje.

Spôsoby doručovania dokumentov adresátovi alebo nejakej inej osobe sú takéto:

 • osobne,
 • do vlastných rúk (ak príjemca nechce alebo nie je schopný podpísať potvrdenie o prijatí, predvolanie sa ponechá u danej osoby a súdny úradník zaznamená incident do hlásenia),
 • vyvesením na dverách alebo hlavnom vchode (ak príjemca nechce prevziať predvolanie alebo nie je prítomný, napíše sa hlásenie).

Písomnosti sa nesmú doručovať osobám mladším ako 14 rokov alebo osobám, ktoré nie sú spôsobilé vystupovať pred súdom.

Cieľom predvolacieho postupu je informovať strany o existencii konania a o dátume a mieste súdneho procesu. Tento cieľ možno dosiahnuť aj tak, že strana, ktorá sa zúčastní na prvom pojednávaní v rámci súdneho konania, dostane príslušné informácie.

6. Existuje písomný dôkaz o tom, že písomnosť bola doručená?

(Podací lístok, miestoprísažné vyhlásenie, „Zustellungsurkunde“ atď.).

ÁNO

 • Dôkaz o doručení (alebo hlásenie o doručení) je úradný dokument potvrdzujúci výpovede úradníka, ktorý doručuje dokumenty, pokiaľ sa nepreukáže, že nie je pravý. Z toho dôvodu a podľa toho, ako naše súdy rozhodujú v praxi, dôkaz o doručení súdneho predvolania a hlásenie vypracované súdnym úradníkom v prípade, ak osoba, ktorej mali byť dokumenty doručené, nie je doma alebo odmietla prevziať súdne predvolanie, sú jediné dokumenty, ktorými je možné preukázať, že postup na doručovanie dokumentov sa dodržal v súlade so zákonom.
 • Podací lístok. Podľa oddielu 87 ods. 8 Občianskeho súdneho poriadku, v prípadoch, v ktorých sa neprijali žiadne osobitné opatrenia podľa medzinárodných dohovorov, ktorých je Rumunsko zmluvnou stranou, alebo podľa osobitných predpisov, osobám v zahraničí, ktorých miesto pobytu alebo bydliska je známe, prostredníctvom písomného predvolania zaslaného doporučene s potvrdením o prevzatí. Uplatňuje sa štvrtý pododsek oddielu 1141. V prípade, že pobyt alebo miesto bydliska osoby v zahraničí nie sú známe, písomnosti sa doručia v súlade s oddielom 95. Vo všetkých prípadoch, kedy osoby žijúce v zahraničí majú právne zastúpenie v danom štáte, sa súdne predvolania doručujú právnemu zástupcovi.

Podľa oddielu 8 zákona č. 189/2003 možno dôkaz o doručení v zahraničí získať vo forme:

HoreHore

 1. oznámenia, ktoré pošta priamo doručí adresátovi s dokladom o prevzatí doporučených listov obsahujúcich súdne predvolania a pripojené písomnosti;
 2. oznámenia prostredníctvom ústredných orgánov žiadajúceho štátu alebo rumunskej diplomatickej misie alebo konzulátu v žiadajúcom štáte pomocou formulára stanoveného v oddiele 6 ods. 3.

7. Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Možno to považovať za riadne uskutočnené doručenie písomnosti (napríklad, je možné napraviť porušeniu zákonných ustanovení), alebo sa písomnosti musia doručiť znova?

Účinky

 • Rozsudok môže byť odložený.

  Skôr ako strany začnú rokovať o prípade, môžu požiadať súd o odklad v záležitostiach, o ktorých súd v súčasnosti nepojednáva. Odklady bez rokovania sa obvykle vydávajú vtedy, ak procesné chyby vyžadujú nápravu, napríklad v prípade nedoručenia predvolania svedkom alebo znalcom.

 • Procesné dokumenty môžu byť vyhlásené za neplatné v prípade, ak určitá osoba nebola predvolaná alebo ak bol niekto predvolaný protiprávne.
 • Možno vzniesť právne námietky.

  V predbežnej etape verejného súdneho konania je kľúčovým momentom v konaní prvý deň dostavenia sa. Podľa oddielu 134 Občianskeho súdneho poriadku je prvý deň dostavenia sa prvou príležitosťou, kedy môžu právoplatne predvolané strany predložiť svoje dôkazné prostriedky. Prvý deň dostavenia sa by sa nemal zamieňať za prvé pojednávanie. Prvé pojednávanie sa môže zhodovať s prvým dňom dostavenia sa, ale len vtedy, ak sú splnené dve požiadavky, a to, že strany boli právoplatne predvolané, aby sa dostavili a že strany môžu predložiť svoje dôkazné prostriedky. Prvý deň dostavenia sa je dôležitý, pretože obvinený môže vzniesť právne námietky a námietky, pokiaľ ide o platnosť postupov, ktoré sa do tohto momentu vykonali. Právne námietky sa v zásade týkajú formálnych podmienok konania. Väčšina námietok patrí do tejto kategórie, sú to napríklad námietky týkajúce nepredvolania osôb alebo protiprávneho predvolania.

 • Táto skutočnosť môže byť jedným z dôvodov na zamietnutie uznania a výkonu rozhodnutia prijatého zahraničným súdom, ktoré môže byť preto v zahraničí vyhlásené za nevykonateľné. V oddiele 171 zákona č. 105/1992, ktorým sa vykonáva medzinárodné právo súkromné, sa uvádza, že dokumenty, ktoré majú byť pripojené k žiadosti o uznanie rozhodnutia prijatého zahraničným súdom, by mali obsahovať kópie dokladov o doručení predvolania a dokumenty o postúpení oznámené strane, ktorá nebola prítomná na zahraničnom súde alebo akýkoľvek iný úradný dokument preukazujúci, že strana, voči ktorej bolo doručené rozhodnutie, predvolanie a dokument o postúpení riadne uznala.

8. Je potrebné za doručenie písomností zaplatiť? Ak áno, akú sumu?

NIE, ak oznámenie a doručenie vykonáva súdny úradník.

Poplatok za služby, ktoré poskytujú súdni zriadenci v súvislosti s doručením a oznámením o doručení procesných dokumentov, je stanovený v rozpätí 20 až 400 RON (stav v marci 2007).

Bližšie informácie

(Linky na internetové stránky atď.)

http://www.just.ro/ română

http://www.executori.ro/ română

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Rumunsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 04-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo