Euroopan komissio > EOV > Asiakirjojen tiedoksianto > Romania

Uusin päivitys: 30-11-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asiakirjojen tiedoksianto - Romania

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä tiedoksianto käytännössä tarkoittaa? 1.
2. Mitkä asiakirjat on annettava todisteellisesti tiedoksi? 2.
3. Kuka huolehtii asiakirjan tiedoksiannosta? 3.
4. Miten asiakirja yleensä annetaan tiedoksi? 4.
5. Mitä tapahtuu, jos asiakirjaa ei voida poikkeuksellisesti antaa vastaanottajalle henkilökohtaisesti tiedoksi (esim. jos hän ei ole kotona)? 5.
6. Laaditaanko tiedoksiannosta kirjallinen todistus? 6.
7. Mitä tapahtuu, jos asiakirjan vastaanottaja ei saa asiakirjaa tai jos tiedoksianto on tapahtunut säännösten vastaisesti (esimerkiksi asiakirja on annettu tiedoksi ulkopuoliselle)? Voiko tiedoksianto silti olla pätevä (eli voidaanko lainvastaisuudet korjata) vai täytyykö asiakirja antaa uudelleen tiedoksi? 7.
8. Maksaako asiakirjan tiedoksianto ja jos, niin kuinka paljon? 8.

 

1. Mitä tiedoksianto käytännössä tarkoittaa?

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto ulkomaille ja ulkomailta käsin tarkoittaa käytännössä menettelyä, jolla varmistetaan, että asiakirjojen sisältö tulee vastaanottajien tietoon. Vastaanottajia ovat siviili- ja kauppaoikeudellisten asioiden osapuolet, todistajat tai muut oikeudenkäyntiin osallistuvat henkilöt asiakirjat antavassa valtiossa.

Miksi asiakirjojen tiedoksiantoa varten on erityisiä sääntöjä?

Sääntöjä on laadittu siksi, että viranomaisilla on kasvava tarve ripeään ja tehokkaaseen oikeudenkäyttöön oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin liittyy oman valtion rajat ylittäviä näkökohtia, ja lisäksi eri oikeusjärjestelmien välillä tarvitaan yhä parempaa koordinointia kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

2. Mitkä asiakirjat on annettava todisteellisesti tiedoksi?

Siviili- ja kauppaoikeudellisten menettelyjen aikana annetaan tiedoksi oikeudenkäyntiasiakirjoja: käsittelyä koskevia tiedonantoja, haasteita, päätöksiä, muutoksenhakua koskevia hakemuksia ja muita vastaavia asiakirjoja.

Muut kuin oikeudenkäyntiasiakirjat eivät ole oikeusviranomaisten antamia, mutta niitä voidaan käyttää siviili- ja kauppaoikeudellisissa menettelyissä.

3. Kuka huolehtii asiakirjan tiedoksiannosta?

(Esimerkiksi kantajat, asianajajat, tuomioistuimen kirjaajat, haastemiesten kaltaiset erityisvirkailijat, virkamiehet, poliisi ja postilaitos.)

Sivun alkuunSivun alkuun

 • Tuomioistuimen virkailijat

  Siviiliprosessilaissa säädetään yksityiskohtaisesti, kuinka tuomioistuimen virkailijoiden on hoidettava asiakirjojen tiedoksianto.

  Lain mukaan haasteet ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat on annettava tiedoksi vastaanottajan koti- tai asuinpaikassa. Jos asianomaisella on maatila tai liike-, teollisuus- tai ammatinharjoitustiloja, asiakirjat voidaan antaa tiedoksi sinne. Tiedoksianto voi tapahtua missä hyvänsä, kunhan vastaaja saa haasteen. Jos asianomainen on armeijan palveluksessa, haaste toimitetaan tiedoksi hänen esimiehelleen. Jos laivan miehistön jäsenten asuinpaikkaa ei tunneta, asiakirjat annetaan tiedoksi aluksen rekisteröintisataman satamakapteenille. Jos asianomainen on pidätettynä, tiedoksianto toimitetaan vankilaviranomaisille. Jos asianomainen on potilaana sairaalassa, hoitokodissa tai parantolassa, tiedoksianto toimitetaan laitoksen johdolle. Haasteet ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan toimittaa tiedoksi virkailijalle tai kenelle hyvänsä, jolla on valtuudet ottaa vastaan kirjeitä, kunhan henkilön tarkka nimi (etunimineen) on tiedossa, hänen asemansa on selvillä ja hän allekirjoittaa vastaanottotodistuksen.

  Haaste on toimitettava vastaajalle henkilökohtaisesti. Asianomainen allekirjoittaa vastaanottotodistuksen, ja tiedoksiannon toimittaja todentaa hänen henkilöllisyytensä ja allekirjoituksensa. Jos haastettu on kotona, mutta ei halua ottaa haastetta vastaan tai ottaa sen vastaan, mutta ei halua tai voi allekirjoittaa vastaanottotodistusta, tuomioistuimen virkailija jättää haasteen hänelle, tai jos vastaanottaja kieltäytyy ottamasta sitä vastaan, kiinnittää sen asianomaisen ovelle ja laatii asiasta kirjallisen selvityksen. Jos haastettu ei ole kotona, tuomioistuimen virkailija jättää haasteen tämän perheenjäsenelle tai jos paikalla ei ole ketään sukulaista, kenelle hyvänsä henkilölle, jonka kanssa asianomainen asuu, tai henkilölle, joka yleensä ottaa postin vastaan. Jos hotellissa tai asuntolassa asuva vastaaja ei ole ilmoittanut huoneen tai huoneiston numeroa, tuomioistuimen virkailija jättää haasteen hotellivirkailijalle tai vahtimestarille tai heidän sijaisenaan yleensä toimivalle henkilölle. Haasteen vastaanottaja allekirjoittaa vastaanottotodistuksen, ja tiedoksiannon toimittaja todentaa asianomaisen henkilöllisyyden ja allekirjoituksen sekä laatii asiasta kirjallisen selvityksen. Jos asianomainen ei halua tai voi allekirjoittaa vastaanottotodistusta, tuomioistuimen virkailija laatii asiasta selvityksensä ja jättää haasteen asianomaisen haltuun. Jos asianomainen ei halua ottaa haastetta vastaan tai ei ole kotona, tuomioistuimen virkailija kiinnittää haasteen tämän huoneiston ovelle tai rakennuksen pääovelle, jos asianomainen ei ole ilmoittanut huoneensa tai huoneistonsa numeroa. Tuomioistuimen virkailija kirjaa tapahtuman tarkoin muistiin.

  Sivun alkuunSivun alkuun

  Tiedoksiantoa ei voi toimittaa alle 14-vuotiaille tai oikeustoimikelvottomille henkilöille. Henkilö oletetaan oikeustoimikelpoiseksi, ellei toisin ole osoitettu.

  Haasteita tai muita oikeudenkäyntiasiakirjoja ei voi antaa tiedoksi oikeushenkilöille kiinnittämällä ne ovelle taikka yhdistyksille tai yrityksille, jotka voidaan lainmukaisesti haastaa oikeuteen, elleivät asianomaiset kieltäydy ottamasta asiakirjoja vastaan tai eivät ole paikalla tiedoksiantohetkellä.

  Silloin, kun asianosainen on ilmoittanut osoitteensa ja nimennyt henkilön ottamaan vastaan oikeudenkäyntiasiakirjoja, ne voidaan antaa tiedoksi kyseiselle henkilölle tai jos tällaista ei ole nimetty, asianosaisen kotipaikkaan.

  Jos tiedoksiantoa ei voida toimittaa, koska kyseinen rakennus on purettu tai hylätty tai muusta samankaltaisesta syystä, tuomioistuimen virkailija jättää asiakirjat tuomioistuimen kirjaajan haltuun, joka ilmoittaa siitä asianosaiselle hyvissä ajoin.

  Jos kantajan kaikista yrityksistä huolimatta vastaajan asuinpaikan saaminen selville osoittautuu mahdottomaksi, oikeuden puheenjohtaja käskee julkistamaan haasteen. Haaste julkistetaan kiinnittämällä se tuomioistuimen ovelle. Se voidaan myös julkaista Romanian virallisessa lehdessä tai merkittävässä sanomalehdessä, jos oikeuden puheenjohtaja tai tuomarikunta pitää sitä aiheellisena. Haaste on kiinnitettävä ovelle tai julkaistava virallisessa lehdessä tai merkittävässä sanomalehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen oikeudenkäynnin alkamista. Kiireellisissä tapauksissa oikeuden puheenjohtaja tai tuomarikunta voi lyhentää määräajan viideksi päiväksi. Jos vastaaja saapuu tuomioistuimeen ja pystyy osoittamaan, että hänet oli haastettu vilpillisessä mielessä, kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat, jotka on laadittu sen jälkeen, kun haasteenantoon oli saatu lupa, julistetaan mitättömiksi, ja kantajalle voidaan määrätä sakko ja velvoittaa hänet maksamaan oikeudenkäyntikulut.

  Sivun alkuunSivun alkuun

  Asianosainen, joka saapuu oikeuteen henkilökohtaisesti tai edustettuna, ei saa kieltäytyä ottamasta vastaan käsittelyn aikana esitettyjä oikeudenkäynti- tai muita asiakirjoja. Tällaisissa tilanteissa tuomioistuin voi hakemuksesta myöntää tietyn ajan asiankirjoihin tutustumista varten.

  Oikeudenkäyntiasiakirjoja ei saa antaa tiedoksi lakisääteisinä lomapäivinä, paitsi kiireellisissä tapauksissa, jos siihen on oikeuden puheenjohtajan lupa.

  Jos joku asianosaisista muuttaa oikeuskäsittelyn ollessa kesken, osoitteenmuutos otetaan huomioon ainoastaan, jos kirjelmään on liitetty osoitteenmuutosta koskeva kirjallinen hakemus ja siitä ilmoitetaan vastapuolille kirjattuna kirjeenä. Vastaanottotodistus ja hakemus, jolla osoitteenmuutoksesta ilmoitettiin tuomioistuimelle, on liitettävä jutun asiakirjoihin.

 • Haastemiehet saavat antaa tiedoksi oikeudellisia ja muita asiakirjoja sekä oikeudenkäyntiasiakirjoja (haastemiehiä koskeva laki nro 188/2000). Tiedoksiantomaksu on 20-400 Romanian leuta (tiedot maaliskuulta 2007).
 • Julkiset notaarit saavat myös antaa tiedoksi oikeudenkäynti- ja muita asiakirjoja (julkisista notaareista ja notariaattitehtävistä annettu laki nro 36/1995 ja sen täytäntöönpanosäännöt).

4. Miten asiakirja yleensä annetaan tiedoksi?

Kuvailkaa kaikkia tarjolla olevia menettelyjä.

(henkilökohtainen tiedoksianto, postitiedoksianto: kirjattu tai tavallinen kirjelähetys, faksi, sähköiset keinot.)

Katso kysymyksiin 3 ja 5 annetut vastaukset.

Sivun alkuunSivun alkuun

5. Mitä tapahtuu, jos asiakirjaa ei voida poikkeuksellisesti antaa vastaanottajalle henkilökohtaisesti tiedoksi (esim. jos hän ei ole kotona)?

Kuvailkaa kaikkia tarjolla olevia menettelyjä.

(Esimerkiksi henkilökohtainen tiedoksianto muille kuin itse vastaanottajalle, haasteen jättäminen paikalle (esim. asuin- tai työpaikan kirjelaatikkoon), haasteen jättäminen toimivaltaisen viranomaisen haltuun (esim. syyttäjävirastolle [Ranskan "remise au parquet" -menettely] tai postikonttoriin, julkinen ilmoitus tai kirje viimeiseen tiedossa olevaan osoitteeseen.)

Jollei toisin säädetä, tuomioistuin voi antaa ratkaisunsa asiassa vasta, kun asianosaiset on haastettu tai he ovat saapuneet oikeuteen.

Kanteiden ja kaikkien oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannosta huolehtivat viran puolesta tuomioistuinten virkailijat tai työntekijät taikka virkailijat tai muut työntekijät tuomioistuimissa, joilla on alueellinen toimivalta sillä alueella, jolla tiedoksiannon kohde kyseisellä hetkellä asuu.

Haaste voidaan antaa tiedoksi seuraaville luonnollisille ja oikeushenkilöille:

 • Valtiolle, läänille, paikallisviranomaisille tai muulle julkisoikeudelliselle oikeushenkilölle toimittamalla se asianomaisen viranomaisen johtohenkilölle sen keskusviraston valitusosastolle tai, jos valitusosastoa ei ole, kyseisen viranomaisen pääosastolle.
 • Yksityisoikeudellisille oikeushenkilöille toimittamalla se niitä edustaville henkilöille pää- tai sivukonttoriin tai tilanteen mukaan edustajan toimipaikkaan.
 • Yhdistyksille ja yrityksille, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, niiden hallintotoimistojen johtoelinten välityksellä.
 • Parhaillaan saneerattaville tai selvitystilassa oleville elimille, virallisen selvitysmiehen tai tarvittaessa konkurssipesänhoitajan välityksellä.
 • Oikeustoimikelvottomille henkilöille heidän laillisten edustajiensa välityksellä.
 • Holhoojan välityksellä, jos sellainen on varta vasten nimetty.
 • Romanian diplomaattiedustustojen ja konsulaattien henkilökunnalle, kansainvälisiin järjestöihin virkamiehiksi lähetetyille Romanian kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka asuvat heidän kanssaan ulkomailla, ulkoministeriön kautta.
 • Muille kuin edellisessä kohdassa tarkoitetuille Romanian kansalaisille, jotka ovat ulkomailla työtehtävissä, asianomaisen sinne lähettäneen keskuselimen tai henkilön välityksellä.
 • Tapauksissa, joita varten ei ole sovittu erityismenettelyistä Romanian allekirjoittamissa kansainvälisissä yleissopimuksissa tai nimenomaisissa määräyksissä, haaste toimitetaan ulkomailla asuville henkilöille, joiden koti- tai asuinpaikka on tiedossa, kirjattuna kirjelähetyksenä vastaanottotodistuksen kera. Jos vastaaja asuu ulkomailla, oikeuden puheenjohtaja voi asettaa pidemmän määräajan. Vastaajalle kerrotaan haasteessa, että hänen on ilmoitettava Romaniassa oleva osoite, johon kaikki oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa. Jos vastaaja ei tee sitä, asiakirjojen tiedoksianto hoidetaan osoittamalla ne Romanian postilaitokselle kirjattuna kirjelähetyksenä vastaanottotodistuksen kera ja nimeten kyseiset asiakirjat, jotka on lähetetty osoitukseksi menettelyjen noudattamisesta.
 • Jos ulkomailla asuvan henkilön koti- tai asuinpaikkaa ei tunneta, haaste julkaistaan.
 • Kaikissa tapauksissa, jos ulkomailla asuvilla henkilöillä on maassa laillinen edustus, haaste annetaan tiedoksi lailliselle edustajalle.
 • Jos henkilön koti- tai asuinpaikkaa ei tunneta, haasteet julkaistaan.
 • Asiakirjat annetaan tiedoksi perillisille tuomioistuimen erikseen nimeämän holhoojan välityksellä, kunnes he itse osallistuvat oikeudenkäyntiin.

Asiakirjojen tiedoksiantotavoista haasteen vastaanottajalle tai muulle henkilölle säädetään siviiliprosessilain 92 pykälässä. Jos henkilöä ei tavata kotoa tai hän ei ole ilmoittanut asuntonsa numeroa, virkailija toimittaa haasteen jollekin seuraavista henkilöistä:

Sivun alkuunSivun alkuun

 • perheenjäsenelle
 • jollekin toiselle samassa paikassa asuvalle henkilölle
 • henkilölle, joka säännöllisesti ottaa vastaan kirjeitä, eli hotellivirkailijalle tai vahtimestarille tai heidän tehtäviään säännöllisesti hoitavalle henkilölle.

Asiakirjoja voidaan antaa tiedoksi haasteen vastaanottajalle tai muulle henkilölle seuraavasti:

 • henkilökohtaisesti
 • jättämällä ne asianomaisen haltuun (jos vastaanottaja ei halua tai voi allekirjoittaa vastaanottotodistusta, haaste jätetään asianomaiselle ja tuomioistuimen virkailija laatii tapahtuneesta selvityksen)
 • kiinnittämällä ne asunnon ovelle tai rakennuksen pääovelle (jos vastaanottaja ei halua ottaa haastetta vastaan tai ei ole paikalla, asiasta laaditaan selvitys).

Tiedoksiantoa ei voi toimittaa alle 14-vuotiaille tai oikeustoimikelvottomille henkilöille.

Haastemenettelyn tarkoituksena on ilmoittaa asianosaisille oikeuskäsittelyn olemassaolosta sekä istunnon ajankohdasta ja paikasta. Asiasta voidaan myös ilmoittaa asianosaiselle tämän osallistuessa oikeudenkäynnin ensimmäiseen istuntoon.

6. Laaditaanko tiedoksiannosta kirjallinen todistus?

(Esimerkiksi postikuitti, valaehtoinen todistus tai tiedoksiantoasiakirja.)

KYLLÄ

 • Tiedoksiantotodistus (tai tiedoksiantoselvitys) on virallinen asiakirja, jota pidetään toteennäyttönä asiakirjan toimittaneen virkailijan hoitamasta tiedoksiannosta, ellei sitä osoiteta virheelliseksi. Romanian tuomioistuimet ovat käytännössä noudattaneet sitä periaatetta, että todistus haasteen tiedoksiannosta ja selvitys, jonka tuomioistuimen virkailija on laatinut, jos asianomainen ei ollut kotona tiedoksiantohetkellä tai kieltäytyi ottamasta haastetta vastaan, ovat ainoat asiakirjat, joilla voidaan osoittaa, että tiedoksiantomenettely on tapahtunut lain mukaisesti.
 • Postikuitti. Silloin kun erityismenettelyistä ei ole sovittu Romanian allekirjoittamissa kansainvälisissä yleissopimuksissa tai nimenomaisissa määräyksissä, siviiliprosessilain 87 pykälän 8 momentin nojalla tiedoksianto ulkomailla asuville henkilöille, joiden koti- tai asuinpaikka on tiedossa, toimitetaan kirjattuna kirjelähetyksenä vastaanottotodistuksen kera. Sovelletaan 114 pykälän 1 momentin neljättä alakohtaa. Jos ulkomailla asuvan henkilön koti- tai asuinpaikkaa ei tunneta, tiedoksianto toimitetaan 95 pykälän mukaisesti. Kaikissa tapauksissa, jos ulkomailla asuvilla henkilöillä on maassa laillinen edustus, haaste annetaan tiedoksi lailliselle edustajalle.

Lain nro 189/2003 8 pykälässä säädetään, että tiedoksianto ulkomaille voidaan toteuttaa todisteellisesti seuraavasti:

Sivun alkuunSivun alkuun

 1. haasteen ja liiteasiakirjat sisältävien kirjattujen kirjelähetysten toimittaminen postitse vastaanottotodistuksen kera suoraan vastaanottajalle
 2. toimittamalla tiedoksianto pyynnön esittäneen valtion keskushallinnon kautta tai kyseisessä valtiossa sijaitsevan Romanian diplomaattiedustuston tai konsulaatin välityksellä käyttämällä 6 pykälän 3 momentin mukaista lomaketta.

7. Mitä tapahtuu, jos asiakirjan vastaanottaja ei saa asiakirjaa tai jos tiedoksianto on tapahtunut säännösten vastaisesti (esimerkiksi asiakirja on annettu tiedoksi ulkopuoliselle)? Voiko tiedoksianto silti olla pätevä (eli voidaanko lainvastaisuudet korjata) vai täytyykö asiakirja antaa uudelleen tiedoksi?

Seuraukset

 • Tuomioistuin voi lykätä päätöksensä antamista.

  Ennen asian käsittelyn alkamista asianosaiset voivat pyytää tuomioistuinta lykkäämään päätöksen antamista sille vielä esittämättömistä asioissa. Lykkäys ilman keskustelua myönnetään yleensä, jos menettelyvirheet vaativat korjaamista, esimerkiksi, jos todistajia tai asiantuntijoita on jätetty kutsumatta oikeuteen.

 • Oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan mitätöidä, jos henkilöä ei ole haastettu oikeuteen tai hänet on haastettu lainvastaisesti.
 • Oikeuskysymyksistä voidaan esittää vastaväitteitä.

  Julkisen oikeudenkäynnin valmisteluvaiheessa ratkaiseva ajankohta on ensimmäinen käsittelypäivä. Siviiliprosessilain 134 pykälän mukaan ensimmäinen käsittelypäivä on ensimmäinen tilaisuus, jolloin lain mukaisesti oikeuteen kutsutut osapuolet voivat esittää väitteensä. Ensimmäistä käsittelypäivää ei pidä sekoittaa ensimmäiseen istuntoon. Ensimmäinen käsittelypäivä voi olla sama kuin ensimmäinen istunto vain jos seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät: asianosaiset on kutsuttu oikeuteen lainmukaisesti ja heillä on mahdollisuus esittää väitteensä. Ensimmäinen käsittelypäivä on merkityksellinen, sillä vastaaja voi siihen hetkeen asti esittää vastaväitteitä oikeuskysymyksistä ja menettelyjen pätevyydestä. Oikeuskysymyksiä koskevat vastaväitteet kohdistuvat lähinnä menettelyjen muotoseikkoihin. Tähän ryhmään kuuluvat useimmat vastaväitteet, kuten asianosaisten haastamatta jättämistä ja laitonta haastamista koskevat vastaväitteet.

 • Tämä voi olla yksi syy siihen, että ulkomaisen tuomioistuimen päätöstä ei tunnusteta ja panna täytäntöön, vaan todetaan, ettei sitä voida panna täytäntöön ulkomailla. Ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustamista koskeviin hakemuksiin on kansainvälisen yksityisoikeuden täytäntöönpanosta annetun lain nro 105/1992 171 pykälän mukaan liitettävä seuraavat asiakirjat: jäljennökset todistuksista, jotka osoittavat haasteen ja liiteasiakirjojen tiedoksiannon osapuolelle, joka ei ollut läsnä ulkomaisessa tuomioistuimessa, tai jokin muu virallinen asiakirja, josta käy ilmi, että päätöksen kohteena oleva osapuoli on asianmukaisesti saanut tiedon haasteasiakirjasta liitteineen.

8. Maksaako asiakirjan tiedoksianto ja jos, niin kuinka paljon?

EI, jos ilmoittamisen ja tiedoksiannon hoitaa tuomioistuimen virkailija.

Maksu haastemiehen palveluksista oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamisessa ja niistä ilmoittamisessa on 20–400 Romanian leuta (tiedot maaliskuulta 2007).

Lisätietoja

(Hyödyllisiä linkkejä:)

http://www.just.ro/ română 

http://www.executori.ro/ română

« Asiakirjojen tiedoksianto - Yleistä | Romania - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 30-11-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta