Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Rumunsko

Poslední aktualizace: 04-05-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Rumunsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co se v praxi rozumí pod právním pojmem „doručování písemností“? 1.
2. Které písemnosti musí být doručovány úředně? 2.
3. Kdo odpovídá za doručování písemností? 3.
4. Jaká je běžná praxe při doručování písemností? 4.
5. Co se stane, pokud není možné písemnost doručit adresátovi osobně (například z důvodu, že není doma)? 5.
6. Existuje písemný doklad o tom, že písemnost byla doručena? 6.
7. Co se stane, pokud adresát písemnost neobdrží nebo při doručování není postupováno správně (např. písemnost je doručena třetí osobě)? Může být přesto doručení písemnosti platné (např. může být napraveno porušení zákona), nebo musí být písemnost doručena znovu? 7.
8. Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik? 8.

 

1. Co se v praxi rozumí pod právním pojmem „doručování písemností“?

Doručování soudních a mimosoudních písemností do a z cizích zemí je v zásadě způsobem, jak zajistit, aby byly informace, které jsou v nich obsaženy, zpřístupněny adresátům: účastníkům řízení, svědkům nebo účastníkům v občanskoprávních nebo obchodních věcech ve státě, který je vydal.

Proč „doručování písemností“ upravují zvláštní pravidla?

Pravidla splňují rostoucí potřebu na straně orgánů zajistit rychlý a účinný výkon spravedlnosti v soudních řízeních, která zahrnují jiné než vnitrostátní aspekty, a nutnost lepší koordinace právních systémů podle mezinárodního práva.

2. Které písemnosti musí být doručovány úředně?

Soudní písemnosti jsou vydávány v průběhu občanskoprávních nebo obchodních řízení: oznámení řízení, soudní předvolání, rozhodnutí, podání opravných prostředků a podobná oznámení.

Mimosoudní písemnosti nejsou vydávány soudními orgány, mohou však být použity v občanskoprávních nebo obchodních řízeních.

3. Kdo odpovídá za doručování písemností?

(Navrhovatelé, právní zástupci, soudní úředníci, příslušníci zvláštních povolání, například „soudní exekutoři“, státní úředníci, policie, pošta atd.)?

 • Soudní úředníci

  Občanský soudní řád stanoví podrobná pravidla, jak mají soudní úředníci doručovat soudní předvolání.

  NahoruNahoru

  Uvádí se v něm, že soudní předvolání a všechny ostatní procesní písemnosti je nutno doručit v místě bydliště nebo pobytu osoby, jíž jsou určeny. Pokud dotyčná osoba vlastní zemědělský podnik nebo obchodní či průmyslové prostory nebo prostory, v nichž vykonává své povolání, mohou být písemnosti doručeny tam. Doručení se může uskutečnit kdekoli, pokud předvolaná osoba obdrží písemnost. Jestliže je dotyčná osoba v ozbrojených silách, soudní předvolání je doručeno příslušnému nadřízenému důstojníkovi. Není-li známo místo pobytu členů posádky lodi, písemnosti jsou doručeny kapitánovi přístavu, v němž je plavidlo registrováno. Je-li osoba ve vazbě, písemnosti jsou doručeny vězeňským orgánům. Je-li osoba pacientem v nemocnici, hospici nebo léčebně, jsou písemnosti doručeny vedení instituce. Soudní předvolání a všechny ostatní procesní písemnosti mohou být doručeny úředníkovi nebo osobě oprávněné přijímat korespondenci, která je jednoznačně jmenovitě uvedena (s křestními jmény), jejíž funkce je popsána a která řádně podepíše potvrzení o převzetí.

  Předvolané osobě musí být předvolání doručeno osobně a tato osoba musí podepsat potvrzení o převzetí, zatímco osoba doručující písemnost osvědčí totožnost osoby a její podpis. Pokud se předvolaná osoba nachází doma, avšak nechce předvolání převzít, nebo je převezme, avšak nechce nebo není schopna podepsat potvrzení o převzetí, soudní úředník jí přenechá předvolání, nebo pokud adresát odmítne předvolání převzít, připevní je na dveře prostor a poznačí událost do zprávy. Není-li předvolaná osoba doma, soudní úředník ponechá předvolání rodinnému příslušníkovi, nebo není-li zde žádný příbuzný, jakékoli jiné osobě, která s dotyčnou osobou žije, nebo osobě, která obvykle zastává dotyčnou pozici. Pokud osoba, která žije v hotelu nebo obytném domě, neuvede číslo pokoje nebo bytu, soudní úředník nechá předvolání správci nebo vrátnému či osobě, která je obvykle zastupuje. Osoba, která obdrží předvolání, podepíše potvrzení o převzetí, zatímco soudní úředník osvědčí totožnost osoby a její podpis a vyhotoví zprávu o události. Pokud osoba nechce nebo nemůže podepsat potvrzení o převzetí, soudní úředník vyhotoví zprávu a ponechá předvolání dotyčné osobě. Jestliže předvolaná osoba nechce přijmout předvolání nebo není doma, soudní úředník upevní předvolání na dveře nebo hlavní vchod prostor, pokud osoba neuvedla číslo pokoje nebo bytu, v němž žije. Soudní úředník poté zanese veškeré údaje o události do zprávy.

  NahoruNahoru

  Písemnosti nemohou být doručeny osobě mladší 14 let nebo osobě, která není schopna svědčit. Předpokládá se způsobilost k právním úkonům, ledaže existují důkazy prokazující opak.

  Předvolání nebo ostatní procesní písemnosti nelze doručit upevněním písemnosti na dveře právnické osobě, nebo sdružením či společnostem, které mohou být předvolány, aby se dostavily k soudnímu řízení, ledaže odmítnou písemnosti převzít nebo se v daném okamžiku v těchto prostorách nevyskytují.

  Pokud si účastník zvolil trvalé bydliště a ustanovil určitou osobu k přijímání procesních písemnosti, je možno tyto písemnosti doručit této osobě, nebo jestliže takovýto údaj neexistuje, v místě trvalého bydliště účastníka.

  Nelze-li písemnosti doručit, jelikož budova byla zbourána nebo opuštěna či z jiných podobných důvodů, soudní úředník uloží písemnosti u pracovníka soudu, který v příhodnou dobu účastníka uvědomí o této skutečnosti.

  Je-li zřejmé, že navzdory veškerému úsilí žalobce není možné zjistit, kde žalovaný žije, předsedající soudce nařídí, aby bylo předvolání zveřejněno. Předvolání je zveřejněno upevněním na dveře soudu. Může být rovněž zveřejněno v rumunském Úředním listu nebo významných novinách, pokud to předsedající soudce nebo senát považuje za nutné. Předvolání musí být upevněno nebo zveřejněno v Úředním listě či významných novinách nejméně 15 dnů před konáním soudního jednání. V naléhavých případech může předsedající soudce nebo senát tuto lhůtu zkrátit na 5 dnů. Pokud se žalovaný dostaví a může prokázat, že byl předvolán ve zlém úmyslu, jsou veškeré procesní písemnosti vyplývající z povolení vydat předvolání prohlášeny za neplatné a žalobci může být uložena pokuta a nařízeno uhrazení soudních výloh.

  NahoruNahoru

  Účastník, který se dostaví k soudu osobně, nebo jeho zástupce nesmí odmítnout převzetí procesních či jiných písemností předložených v průběhu jednání. V těchto případech může soud na návrh povolit určitou lhůtu pro prostudování písemností.

  Procesní písemnosti nelze doručovat během zákonem stanovených svátků vyjma v naléhavých případech, kdy předsedající soudce vydal povolení.

  Pokud se některý účastník během řízení přestěhuje, nebude změna adresy vzata v úvahu, ledaže je za tímto účelem podáno písemné podání a odpůrci jsou informováni doporučeným dopisem, přičemž ke spisu musí být přiložena stvrzenka spolu s podáním, kterým je soud informován o změně adresy.

 • Soudní exekutoři mohou doručovat soudní a mimosoudní písemnosti a procesní písemnosti (zákon č. 188/2000 o soudních exekutorech). Poplatek za doručení je stanoven ve výši 20 RON až 400 RON (stav z března 2007).
 • Notáři mohou rovněž doručovat soudní a mimosoudní písemnosti a procesní písemnosti (zákon č. 36/1995 o notářích a notářské činnosti a jeho prováděcí předpisy).

4. Jaká je běžná praxe při doručování písemností?

Pokud existují alternativní způsoby doručování, popište všechny možnosti.

(Osobní doručení, doručení poštou: doporučeným nebo obyčejným dopisem, faxem, elektronickými prostředky).

Viz odpovědi k otázkám č. 35.

5. Co se stane, pokud není možné písemnost doručit adresátovi osobně (například z důvodu, že není doma)?

Pokud existují alternativní způsoby, popište všechny možnosti.

NahoruNahoru

(Osobní doručení jiným osobám než adresátovi, uložení (např. v poštovní schránce v místě bydliště nebo podnikání), uložení u příslušných orgánů veřejné moci, například „remise au parquet“ nebo u poštovního úřadu, veřejná vyhláška, dopis na poslední známou adresu, atd.).

Není-li zákonem stanoveno jinak, nesmí soud o žalobě rozhodnout, dokud nebyli účastníci předvoláni nebo se nedostavili k soudu.

Žaloby a veškeré procesní písemnosti jsou z úřední moci doručovány soudními úředníky nebo zaměstnanci soudu nebo soudními úředníky nebo zaměstnanci soudů s místní příslušností pro obvod, v němž osoba, jíž má být písemnost doručena, v současnosti pobývá.

Předvolání může být doručeno těmto fyzickým a právnickým osobám:

 • stát, župa, místní orgány nebo jiná osoba veřejného práva, v osobě vedoucího příslušného orgánu, v úřadě sporných pohledávek v hlavním ústředí, nebo pokud neexistuje úřad sporných pohledávek v ústředí správního orgánu;
 • právnické osoby soukromého práva, v osobě jejich zástupců, v ústředí, pobočce nebo podle okolností v kanceláři zástupce;
 • sdružení a podniky bez právní subjektivity prostřednictvím jejich řídících orgánů v jejich administrativních kancelářích;
 • subjekty, které procházejí reorganizací nebo likvidací, prostřednictvím správce majetkové podstaty nebo popřípadě likvidátora;
 • osoby bez právní způsobilosti prostřednictvím jejich právních zástupců;
 • prostřednictvím zvláštního opatrovníka, pokud byl ustanoven;
 • pracovníci rumunských velvyslanectví a konzulátů, rumunští občané dočasně přidělení jako úředníci do mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci, kteří s nimi žijí v zahraničí, prostřednictvím ministerstva zahraničí;
 • ostatní rumunští občané, jiní než uvedení v předchozím bodě, kteří pobývají v zahraničí v zájmu výkonu služby, prostřednictvím ústředního orgánu, který dotyčnou osobu vyslal, nebo alternativně osoby, která ji vyslala;
 • v případech, kdy neexistují zvláštní ujednání podle mezinárodních úmluv, jejichž smluvní stranou Rumunsko je, nebo podle zvláštních předpisů, osoby v zahraničí, jejichž bydliště nebo místo pobytu je známo, prostřednictvím písemného předvolání zaslaného doporučeným dopisem s potvrzením o převzetí. Pokud žalovaný žije v zahraničí, může předsedající soudce stanovit delší lhůtu. Žalovaný je v předvolání informován, že je povinen zvolit si v Rumunsku trvalé bydliště, kam bude možno doručovat všechny písemnosti týkající se řízení. Jestliže tak žalovaný neučiní, budou písemnosti doručovány doporučeným dopisem s potvrzením o převzetí rumunské poště s uvedením zaslaných písemností jako důkaz, že byly dodrženy postupy;
 • není-li trvalé bydliště nebo místu pobytu osob v zahraničí známo, je předvolání zveřejněno;
 • ve všech případech, kdy osoby žijící v zahraničí mají právní zastoupení v zemi, jsou předvolání doručena právnímu zástupci;
 • není-li známo bydliště nebo místo pobytu osoby, předvolání jsou zveřejněna;
 • jestliže se účastní řízení, jsou písemnosti doručovány dědicům prostřednictvím zvláštního opatrovníka ustanoveného soudem.

Způsoby doručování písemností adresátovi nebo jiné osobě jsou stanoveny v § 92 občanského soudního řádu. Pokud osobu nelze v místě trvalého bydliště zastihnout nebo pokud neuvedla číslo svého bytu, úředník doručí předvolání těmto osobám:

NahoruNahoru

 • rodinnému příslušníkovi;
 • jakékoli jiné osobě, která žije v témže místě;
 • jakékoli jiné osobě, která pravidelně přijímá korespondenci: správcům nebo vrátným či osobě, která zpravidla zastává jejich místo.

Způsoby doručování písemnosti adresátovi nebo jiné osobě:

 • osobně;
 • do vlastních rukou (pokud příjemce nechce nebo nemůže podepsat potvrzení o převzetí, je předvolání ponecháno dotyčné osobě a soudní úředník zaznamená událost ve zprávě);
 • upevněním na dveře nebo hlavní vchod (jestliže příjemce nechce předvolání převzít, nebo není přítomen, je vyhotovena zpráva).

Písemnosti nemohou být doručeny osobě mladší 14 let nebo osobě, která není schopna svědčit.

Účelem předvolání je informovat účastníky o řízení, datu a místu konání soudního líčení. Tohoto cíle lze dosáhnout rovněž informováním účastníka, který se dostaví k prvnímu soudnímu jednání v dané věci.

6. Existuje písemný doklad o tom, že písemnost byla doručena?

(poštovní stvrzenka, přísežné prohlášení o doručení, potvrzení o doručení atd.).

ANO

 • Doklad o doručení (nebo zpráva o doručení) je veřejná listina, který dokládá prohlášení úředníka doručujícího písemnosti, ledaže se prokáže, že byl padělán. Jak naše soudy rozhodují v praxi, doklad o doručení předvolání a zpráva vyhotovená soudním úředníkem v případě, že osoba, jíž měly být písemnosti doručeny, není v daném okamžiku doma nebo odmítne předvolání převzít, jsou proto jedinými doklady, jimiž lze prokázat, že byl v souladu se zákonem dodržen postup pro doručování písemností.
 • Poštovní stvrzenka. Podle § 87 odst. 8 občanského soudního řádu v případě, že neexistují zvláštní ustanovení v rámci mezinárodních úmluv, jejichž smluvní stranou Rumunsko je, nebo podle zvláštních předpisů, osoby v zahraničí, jejichž trvalé bydliště nebo místo pobytu je známo, prostřednictvím písemného předvolání zaslaného doporučeným dopisem s potvrzením o převzetí. Použije se § 1141 pododstavec čtvrtý. Není-li trvalé bydliště nebo místo pobytu osob v zahraničí známo, jsou písemnosti doručeny podle § 95. Ve všech případech platí, že pokud osoby žijící v zahraničí mají právní zastoupení v zemi, jsou předvolání doručena jejich právnímu zástupci.

Podle § 8 zákona č. 189/2003 je možno získat důkaz o doručení v zahraničí ve formě:

NahoruNahoru

 1. doručení poštou přímo adresátovi s potvrzením o převzetí doporučeného dopisu obsahujícího předvolání a připojené dokumenty;
 2. doručení prostřednictvím ústředních orgánů dožadujícího státu nebo rumunského velvyslanectví či konzulátu v dožadujícím státě formou uvedenou v § 6 odst. 3.

7. Co se stane, pokud adresát písemnost neobdrží nebo při doručování není postupováno správně (např. písemnost je doručena třetí osobě)? Může být přesto doručení písemnosti platné (např. může být napraveno porušení zákona), nebo musí být písemnost doručena znovu?

Účinky

 • Rozsudek může být odložen.

  Před zahájením projednávání dané věci mohou účastníci soud požádat, aby odložil rozsudek ve věcech, které nejsou v současnosti předloženy soudu. O odročení bez projednání je obvykle rozhodnuto v případě, je-li nutno napravit procesní vady, například nepředvolání svědků nebo znalců.

 • Procesní písemnosti mohou být zrušeny, pokud nedošlo k předvolání osoby, nebo byla-li osoba předvolána protiprávně.
 • Je možno vznést námitky k právním otázkám.

  V přípravné fázi veřejného jednání je hlavním okamžikem v řízení první den dostavení se k soudu. Podle § 134 občanského soudního řádu je první den dostavení se k soudu první příležitostí, kdy účastníci předvolaní v souladu se zákonem mohou předložit svá tvrzení. První den dostavení se k soudu nelze zaměňovat s prvním zasedáním během projednávání. První zasedání v rámci projednávání může být stejné jako první den dostavení se k soudu, avšak pouze tehdy, jsou-li splněny níže uvedené dva požadavky, a to, že strany byly předvolány k soudu v souladu se zákonem a mohou předložit svá tvrzení. První den dostavení se k soudu je důležitý, jelikož žalovaný může podat námitky k právním otázkám a platnosti postupů až do tohoto okamžiku. Námitky k právním otázkám se v zásadě vztahují na formální podmínky řízení. Většina námitek spadá do této kategorie, například námitky týkající se nepředvolání osob nebo protiprávního předvolání.

 • Může to být jeden z důvodů pro odmítnutí uznání a výkonu rozhodnutí vydaného zahraničním soudem, který proto může být prohlášen za nevykonatelný v zahraničí. § 171 zákona č. 105/1992 k provedení mezinárodního práva soukromého uvádí, že k dokladům, které musí být připojeny k žalobám o uznání rozhodnutí přijatých cizími soudy, patří kopie důkazu o doručení předvolání a návrhu na zahájení řízení účastníkovi, který se nedostavil k zahraničnímu soudu, nebo jiný úřední dokument, který prokazuje, že předvolání a návrh na zahájení řízení byly řádně uznány účastníkem řízení, proti němuž rozhodnutí směřuje.

8. Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

NE, pokud oznámení a doručení provádí soudní úředník.

Poplatek za služby poskytnuté soudními exekutory doručujícími a oznamujícími procesní písemnosti je stanoven ve výši 20 RON až 400 RON (stav z března 2007).

Bližší informace

(Odkazy na internetové stránky atd.)

http://www.just.ro/ română

http://www.executori.ro/ română

« Doručování písemností - Obecné informace | Rumunsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 04-05-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království