Европейска комисия > ЕСМ > Служба за документи > Румъния

Последна актуализация: 04-05-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Служба за документи - Румъния

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какво на практика означава правният термин „връчване на документи“? 1.
2. За кои документи се изисква формално връчване? 2.
3. Кой е отговорен за връчването на документ? 3.
4. Как на практика обикновено се връчва документът? 4.
5. Какво става, когато, в изключителни случаи, връчване на самия адресат е невъзможно (напр., защото не си е у дома)? 5.
6. Съществува ли писмено доказателство за връчването на документа? 6.
7. Какво става, ако нещо се обърка и адресатът не получи документа или връчването е извършено в нарушение на закона (напр. документът е връчен на трето лице)? Може ли все пак връчването на документа да е валидно (напр. може ли нарушенията на закона да бъдат поправени) или трябва да се направи нов опит за връчване на документа? 7.
8. Трябва ли да заплатя за връчването на документ, и ако е така, колко? 8.

 

1. Какво на практика означава правният термин „връчване на документи“?

Връчването на съдебни и извънсъдебни документи във и от чужди държави е основно метод за гарантиране, че съдържащата се в тях информация е достигнала до адресатите: страни, свидетели или участници в граждански или търговски дела в издаващата държава.

Защо има специални правила за връчването на документи?

Правилата отговарят на растящата необходимост от страна на властите да гарантират бързо и ефикасно правоприлагане в съдебните производства, включващи ненационални аспекти и необходимостта от по-добра координация на правните системи по международното право.

2. За кои документи се изисква формално връчване?

Съдебни документи се издават в хода на гражданско или търговско производство: уведомления за производства, призовки, решения, молби, отнасящи се до жалби и други подобни уведомления.

НагореНагоре

Извънсъдебни документи не се издават от съдебните органи, но могат да бъдат използвани в граждански или търговски производства.

3. Кой е отговорен за връчването на документ?

(Ищци, адвокати, чиновници на съда, специализирани служители, такива като „huissiers de justice“ (съдия-изпълнители), държавни длъжностни лица, полицията, пощенските служби и др.)?

 • Служители на съда

  Гражданският процесуален кодекс излага подробни правила за това как служители на съда следва да връчват призовки.

  Той постановява, че призовки и всички други процесуални документи се връчват на местоживеенето или местопребиваването на лицето, към което са адресирани. Когато въпросното лице има ферма или търговски, индустриални или професионални помещения, документите могат да бъдат връчени там. Връчването може да се осъществи навсякъде, стига призованото лице да получи документа. Ако то е във въоръжените сили, призовката се връчва на съответния по-висшестоящ офицер. Когато местоживеенето на член от екипажа на кораб е неизвестно, документи се връчват на капитана на пристанището, където е регистрирано плавателното средство. Когато лицето е задържано, документите се връчват на затворническите власти. Ако лицето е пациент в болница, хоспис или санаториум, документи се връчват на ръководството на институцията. Призовки и всички други процесуални документи могат да се връчат на служител или друго лице, оправомощено да получава кореспонденция, който е ясно назован (с двете имена), чиято функция е описана и който надлежно подписва доказателството за получаване.

  НагореНагоре

  Призовката трябва да се връчи лично на призованото лице и то се разписва на потвърждението за получаване, докато лицето, което връчва документа, удостоверява самоличността и подписа на лицето. Когато призованото лице си е у дома, но не желае да приеме призовката или я вземе, но не желае или не може да подпише разписката за получаване, служителят на съда оставя призовката в ръцете му или, когато адресатът откаже да я приеме, я поставя на вратата на помещението и отбелязава инцидента в доклад. Ако призованото лице отсъства, служителят на съда оставя призовката на член от семейството или, ако там няма роднина, на всеки, който живее с него или всеки, който обичайно приема пощата. Когато някой, който живее в хотел или на общежитие, не е посочил номер на стая или апартамент, служителят на съда оставя призовката на администратора или портиера, или на лицето, което обичайно го замества. Лицето, което получи призовката, подписва потвърждението за получаване, докато служителят на съда удостоверява самоличността и подписа на лицето и изготвя доклад за събитията. Ако лицето не желае или не може да подпише потвърждението за получаване, служителят на съда изготвя доклад, като оставя призовката на лицето. Когато призованото лице не желае да приеме призовката или не си е у дома, служителят на съда я закрепва на вратата или на входната врата на помещенията, ако лицето не е посочило номера на стая или апартамента, в който живее. Служителят на съда тогава вписва всички подробности за събитията в доклада за връчването.

  НагореНагоре

  Документи не могат да бъдат връчвани на лица под 14 години или на процесуално недееспособни лица. Предполага се наличие на дееспособност, освен ако няма доказателства за противното.

  Не е възможно да се връчват призовки или други процесуални документи на юридически лица чрез закрепване на документите на врати, или на сдружения или дружества, които могат да бъдат призовани законно да се явят в съдебно заседание, освен ако откажат да приемат документите или не са в помещението по това време.

  Когато страната е посочила местоживеене и е назначила лице, което да получава процесуални документи, тези документи могат да бъдат връчени на това лице или, в отсъствието на такива указания, на местоживеенето на страната.

  Когато документи не могат да бъдат връчени, защото сградата е била разрушена или изоставена, или поради други подобни причини, служителят на съда оставя документите при чиновника на съда, който своевременно информира страната за факта.

  НагореНагоре

  Ако е станало ясно, че въпреки усилията на ищеца, не е възможно да се открие къде живее ответникът, председателят на състава разпорежда публикуване на призовката. Тя се публикува чрез прикрепване към вратата на съда. Тя също може да бъде публикувана в румънския Държавен вестник или въввестник с голям тираж, ако председателят на състава или съставът счетат за необходимо. Призовката трябва да бъде поставена или публикувана в Държавен вестник или във вестник с голям тираж поне 15 дни преди датата на процеса. В спешни случаи председателят на състава или съставът може да съкратят този срок на 5 дни. Ако ответникът се яви и може да докаже, че е призован недобросъвестно, всички процесуални документи в резултат от оправомощаването да се издаде призовката се обявяват за нищожни и ищецът може да бъде глобен и от него да се поиска да заплати съдебните разноски.

  Страната, явяваща се пред съда лично или неговият/нейният представител не може да откаже да приеме процесуални или други документи, представени в хода на заседанието. В тези случаи съдът, по молба, може да даде срок от време за запознаване с документите.

  НагореНагоре

  Процесуални документи не могат да бъдат връчвани през официалните празници, освен в спешни случаи, когато председателят на състава е дал разрешение.

  Ако някоя от страните смени местоживеенето си в хода на производството, промяната на адреса няма да се вземе предвид, освен ако не е вписана писмена молба за това в протокола, и насрещните страни са информирани чрез препоръчано писмо, чиято разписка за получаване трябва да бъде приложена към преписката по делото заедно с молбата, уведомяваща съда за промяната.

 • Съдебни изпълнители могат да връчват съдебни и извънсъдебни документи и процесуални документи (Закон Nº 188/2000 за съдебните изпълнители). Таксата за връчването е определена на между 20 RON и 400 RON (ситуация към март 2007 г.).
 • Обществените нотариуси могат да връчват съдебни и извънсъдебни документи и процесуални документи (Закон Nº 36/1995 за нотариусите и нотариалната дейност и правилата за неговото прилагане).

4. Как на практика обикновено се връчва документът?

Ако има алтернативни методи, моля опишете всички методи.

НагореНагоре

(лично връчване, връчване по пощата: препоръчано или обикновено писмо, факс, електронни средства).

Вж. отговорите на Въпроси 3 и 5.

5. Какво става, когато, в изключителни случаи, връчване на самия адресат е невъзможно (напр., защото не си е у дома)?

Ако има алтернативни методи, моля опишете всички методи.

(връчване лично на лица различни от адресата, оставяне (напр. в пощенската кутия на местоживеенето или мястото на дейност), оставяне при компетентен публичен орган такъв като "le parquet "(прокуратурата) или в пощенската служба, публично обявление, писмо до последния известен адрес, др.).

Освен ако законът не предвижда друго, съдът може да не се произнесе по иск до призоваване или явяване на страните.

Искове и процесуални документи се съобщават ex officio от служители на съдилищата или друг служител на съда, или други служители на съдилищата с местна компетентност за района, в който в този момент пребивава лицето, което трябва да бъде уведомено.

НагореНагоре

На следните физически и юридически лица може да бъде връчена призовка:

 • Държавата, окръга, местните власти или други юридически лица, учредени според публичното право, в лицето на ръководителя на съответния орган в отдела за жалби в седалището или когато няма отдел за жалби, в центрания офис на въпросната администрация;
 • Юридически лица, установени съгласно частното право, в лицето на техните представители, в седалището, клона или, в зависимост от обстоятелствата, в офиса на представителя;
 • Сдружения и дружества без правосубектност, чрез техните ръководни органи в административния им офис;
 • Преструктурирани или ликвидирани органи - чрез официалния синдик или когато е необходимо, ликвидатора;
 • Лица без дееспособност, чрез техните законни представители;
 • Чрез специален попечител, когато е определен такъв;
 • Персонала на румънските дипломатически мисии и консулства, румънски граждани, командировани като служители към международни организации и членове на техните семейства, които живеят с тях в чужбина, чрез Министерство на външните работи;
 • Други румънски граждани, различни от тези, посочени в предходната точка, които са в чужбина по служба, чрез централния орган, който е изпратил лицето или, като алтернатива, лицето, което го е/я изпратило;
 • В случаи, когато няма специални договорености по международни конвенции, по които Румъния е страна, или по други специални разпоредби, лица, намиращи се в чужбина, чието местоживеене или местопребиваване е известно, чрез писмена призовка, изпратена по препоръчна поща с обратна разписка. Ако ответникът живее в чужбина, председателят на състава може да определи по-дълъг срок. В призовката ответникът се информира, че от него или нея се изисква да посочи местоживеене в Румъния, където да могат да се изпращат всички документи, отнасящи се до производството. Ако ответникът не се съобрази, документите се връчват чрез препоръча поща с потвърждение за получаване до румънската пощенска служба, като се посочват документите, изпратени като доказатество, че процедурите са спазени;
 • Ако местоживеенето или местопребиваването на лицата в чужбина са неизвестни, призовката се публикува;
 • Във всички случаи, ако лицата, живеещи в чужбина имат правно представителство в държавата, призовките се връчват на правния представител;
 • Когато лицето е с неизвестно местоживеене или местопребиваване, призовките се публикуват;
 • Докато те участват в процеса, документи се връчват на наследници чрез специален настойник, назначен от съда.

Начините на връчване на документи на адресата или друго лице са изложени в член 92 на Гражданския процесуален кодекс. Ако лицето не може да бъде открито на нейното или неговото местоживеене или не е посочил номер на неговия или нейния апартамент, служителят връчва призовката на следните лица:

НагореНагоре

 • Член на семейството;
 • Всяко друго лице, което живее на същото място;
 • Всяко друго лице, което обичайно получава кореспонденция: администратори или портиери или всеки, който обичайно ги замества.

Начините за връчване на документи на адресата или на някои други лица са, както следва:

 • лично;
 • на ръка (ако получателят не желае или не може да подпише потвърждение за получаване, призовката се оставя на лицето и служителят на съда вписва инцидента в доклад);
 • чрез прикрепване на вратата или входната врата (пише се доклад, ако получателят не желае да приеме призовката или не присъства).

Документи не могат да бъдат връчвани на лица под 14 години или на процесуално недееспособни лица.

Целта на процедурата за връчване на призовки е да се информират страните за съществуването на производство, датата на процеса и мястото. Тази цел също така може да бъде постигната чрез информиране на страната, присъсваща на първото заседание на производството.

НагореНагоре

6. Съществува ли писмено доказателство за връчването на документа?

(пощенска разписка, клетвена декларация, "Zustellungsurkunde”, др.).

ДА

 • Доказателство за връчване (или доклад за връчване) е официален документ, който доказва изявленията, направени от служителя, който връчва документите, освен ако не се докаже, че са неверни. Следователно, както нашите съдилища са постановили в своята практика, доказателство, че е връчена призовка и докладът, изготвен от служителя на съда, ако лицето, на което е трябвало да бъдат връчени документите отсъства по това време или отказва да получи призовката, са единствените документи, които могат да докажат, че процедурата за връчване на документи е била спазена в съответствие със закона.
 • Пощенска разписка. Съгласно член 87, ал. 8 на Гражданския процесуален кодекс, когато по международните конвенции, към които Румъния е страна, няма специална договореност, или не съществуват други специални разпоредби, лицата, намиращи се в чужбина, чието местоживеене или местопребиваване е известно, се призовават чрез писмена призовка, изпратена с препоръчана поща с обратна разписка. Прилага се четвърти подпараграф на член 114. Ако местоживеенето или местопребиваването на лице в чужбина е неизвестно, документи се връчват в съответствие с член 95. Във всички други случаи, когато лицата, живеещи в чужбина, имат правно представителство в държавата, призовки се връчват на правния представител.

По член 8 на Закон Nº 189/2003, доказателство за връчване в чужбина може да бъде получено във формата на:

НагореНагоре

а) Уведомление по пощата директно до адресата с доказателство за получаване на препоръчани писма, съдържащи призовката и приложените документи;

б) Уведомление чрез централните органи на изискващата държава или румънските дипломатически мисии или консулства в изискващата държава, като се използва формуляра, предвиден по член 6, ал. 3.

7. Какво става, ако нещо се обърка и адресатът не получи документа или връчването е извършено в нарушение на закона (напр. документът е връчен на трето лице)? Може ли все пак връчването на документа да е валидно (напр. може ли нарушенията на закона да бъдат поправени) или трябва да се направи нов опит за връчване на документа?

Последствия

 • Съдебното решение може да бъде отложено.

  Преди да се започне обсъждането на делото, страните може да поискат от съда да отложи решение по въпроси, които в момента не се разглеждат. Отлагания без обсъждане обикновено се използват, ако е необходимо отстраняването на процесуални нередности, такива като непризоваване на свидетели или вещи лица.

  НагореНагоре

 • Процесуални документи могат да бъдат обезсилени, когато е налице непризоваване на лице или някой е бил неправомерно призован.
 • Могат да бъдат вписани възражения по точки от закона.

  На подготвителния етап на публичен процес, първият ден за явяване е ключов момент в производството. По член 134 на Гражданския процесуален кодекс първият ден на явяване е първият случай, когато законно призованите страни могат да представят доводите си. Първият ден на явяване не трябва да се бърка с първото заседание за изслушвания. Първото заседание за изслушвания може да съвпадне с първия ден на явяване, но само ако са изпълнени следните две изисквания, а именно страните са законно призовани да се явят и могат да представят своите доводи. Първият ден на явяване е важен, тъй като ответникът може да повдигне възражения по точки от закона и валидността на процедурата до този момент. Възражения по точки от закона основно се отнасят до формалните услония на производството. Повечето възражения попадат в тази категория, такива като възражения относно непризоваването на лица или неправомерни призовки.

  НагореНагоре

 • Това може да е едно от основанията за отказ да се признае и изпълни решение, постановено от чуждестранен съд, което поради това може да бъде обявено за неизпълнимо в чужбина. Член 171 на Закон Nº 105/1992 за прилагане на международното частно право излага, че документите, които се прилагат към молбите за признаване на решения, взети от чуждестранни съдилища, трябва да включват копия от доказателството за връчване на призовки и документите за сезиране на съда по делото, доведени до знанието на страната, неприсъствала в чуждестранния съд, или всеки друг официален документ, който показва, че призовката и документите за сезиране на съда по делото са били надлежно признати от страната, срещу която е постановено решението.

8. Трябва ли да заплатя за връчването на документ, и ако е така, колко?

НЕ, ако уведомление и връчване се извършват от служител на съда.

Таксата за услуги, предоставяни от съдебни изпълнители за връчване и даване на уведомление за процесуални документи, е определена на между 20 RON и 400 RON (ситуация към март 2007 г.).

Допълнителна информация

(Връзки към уебсайтове и т.н.)

http://www.just.ro/ română

http://www.executori.ro/ română

« Служба за документи - Обща информация | Румъния - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 04-05-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство