Europeiska Kommissionen > ERN > Delgivning av handlingar > Portugal

Senaste uppdatering: 25-09-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Delgivning av handlingar - Portugal

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad betyder delgivning av handlingar i praktiken? Varför finns det särskilda regler för delgivning av skriftliga handlingar? 1.
2. Vilka dokument/handlingar måste, enligt lag, delges? 2.
3. Vem har ansvaret för att en handling blir delgiven? 3.
4. Vad är det vanligaste sättet för delgivning? Finns det alternativa metoder? 4.
5. Vad händer om det i undantagsfall inte går att få kontakt med den som ska delges (till exempel om denne inte är hemma)? Finns det alternativa delgivningsmetoder? 5.
6. Finns det någon skriftlig handling som bevisar att en delgivning har tagits emot/överlämnats? 6.
7. Vad händer om den som ska delges inte får dokumentet eller om delgivningen sker i strid med lagen (till exempel om delgivning har skett till tredje man)? Kan delgivning på något sätt bli giltig trots detta (kan till exempel överträdelserna av lagen avhjälpas) eller måste delgivningen göras om? 7.
8. Kostar det något att få en skriftlig handling delgiven? I så fall hur mycket? 8.

 

1. Vad betyder delgivning av handlingar i praktiken? Varför finns det särskilda regler för delgivning av skriftliga handlingar?

Delgivning av stämning (citação) används för att meddela en person att han eller hon blivit stämd och för att uppmana personen i fråga att gå i svaromål. Citação används också för den inledande kallelsen av eventuella berörda parter i ett mål.

Delgivning av andra handlingar (notificação) används vid alla andra tillfällen för att kalla en person till en rättegång eller för att lämna information om ett sak­förhållande.

Citação sker endast en gång för varje person, och detta är anledningen till att svaranden därefter endast får en notificação.

En notificação används alltid för personer som kallas till domstolen utan att vara part i målet och som därför själv inte behöver gå i svaromål (t.ex. kallelse av vittnen och experter).

Särskilda regler finns för dessa två typer av delgivning eftersom de är mycket viktiga i den process som leder fram till att tvisten får en rättvis lösning (de gör det t.ex. möjligt att gå i svaromål eller att lämna svar på motpartens framställningar eller används för att kalla in personer till domstolen).

Reglerna och de lagfästa formkraven är motiverade av behovet att det ska gå att bevisa att delgivningen ägt rum.

2. Vilka dokument/handlingar måste, enligt lag, delges?

Stämningsansökan som inleder en process och de handlingarna som hör samman med denna måste delges.

Till börjanTill början

En s.k. notificação används för alla övriga handlingar som ingår i målet och som parterna kan besvara samt handlingar som senare kommer att ingå i målet.

Genom notificação delges även domar och beslut som meddelats av domstol och som enligt lag måste delges på detta sätt, eller som kan vara till skada för parterna, samt domar och beslut som en domstol bestämt ska delges genom notificação. Vidare olika fram­ställningar från åklagarmyndigheten, vissa akter från domstolskansliet, uppgifter om rättegångskostnaderna samt handlingar som på initiativ av tredje man ingår i målet.

3. Vem har ansvaret för att en handling blir delgiven?

Den faktiska delgivningen kan åligga domstolskansliet och brevbäraren (vid delgivning av stämning via rekommenderat eller vanligt brev), en domstolstjänsteman (vid personlig delgivning), ett juridiskt ombud (advokat) eller en assistent som utsetts av det juridiska ombudet.

4. Vad är det vanligaste sättet för delgivning? Finns det alternativa metoder?

Delgivning av stämning per post sker via rekommenderat brev, med mottagningsbevis på ett officiellt formulär, till den sökte på dennes bostadsadress eller arbetsplats, eller då det gäller en juridisk person eller ett företag, i huvudkontoret eller på den plats där administrationen normalt sköts. Brevet måste tydligt ange vilken tidsfrist som gäller för att gå i svaromål, om det är nödvändigt att anlita advokat och vilka konsekvenserna blir om man inte går i svaromål.

Till börjanTill början

Avser delgivningen av stämningen en enskild person kan brevet, sedan mottagnings­beviset undertecknats, överlämnas till den sökte eller till en person, som befinner sig i dennes bostad eller på dennes arbetsplats, som säger sig omedelbart kunna vidare­befordra det till den sökte.

Innan mottagningsbeviset undertecknas måste brevbäraren identifiera den sökte eller den person som brevet överlämnas till och notera uppgifterna på grundval av id-kort eller annan officiell identitetshandling.

Lämnas brevet till en annan person än den sökte måste brevbäraren uttryckligen informera denne om skyldigheten att omedelbart vidarebefordra brevet till den fysiska eller juridiska person som brevet är avsett för.

Om det inte går att överlämna brevet ska ett meddelande lämnas där den sökte underrättas om vilken domstol brevet kommer ifrån och vilken rättegång som avses. Skälen till att brevet inte kunde överlämnas ska noteras och brevet behålls därefter på postkontoret i åtta dagar för avhämtning av den sökte.

Om en person vägrar att underteckna mottagningsbeviset eller att ta emot brevet ska brevbäraren notera detta innan han returnerar brevet. I detta fall kommer delgivningen därefter att skötas av en stämningsman som efter att först ha informerat om tidpunkt delger stämningen till den sökte eller till en annan person som befinner sig på den aktuella adressen och som visar sig vara bäst lämpad att vidarebefordra brevet. Om detta inte är möjligt ska en kungörelse anslås på den plats som anses mest lämplig och delgivningen av stämningen anses fullgjord sedan man anslagit delgivningsnoten (nota de citação) med uppgift om att kopian med bifogade handlingar finns tillgänglig för den sökte på domstolskansliet. I detta fall och närhelst stämningen delges en annan person än den sökte ska ett rekommenderat brev även skickas till den sökte, med angivelse av datum när delgivningen fullgjorts och vilken metod som använts, tidsfristen för att gå i svaromål, konsekvenserna av att underlåta att göra detta samt platsen där kopian finns. När stämning delgivs en annan person än den sökte ska även denna persons identitet antecknas.

Till börjanTill början

Vid åtgärder som avser att tvinga fram uppfyllelse av ekonomiska skyldigheter som baserar sig på ett skriftligt avtal delges stämningsansökan genom att ett vanligt brev sänds till den sökte. Brevet sänds till den söktes bostad eller huvudkontor, i enlighet med vad som anges på avtalet, såvida det inte uttryckligen avtalats om att annan plats ska anses vara den söktes bostad eller huvudkontor vid delgivning av stämning.

Stämningsmannen måste tydligt registrera brevets avsändningsdatum och den bostadsadress eller det huvudkontor som det sändes till.

Brevbäraren levererar brevet i den söktes brevlåda och anger datum och bekräftar exakt leverensplats. Han vidarebefordrar omedelbart denna deklaration till domstolen.

Om det inte är möjligt att lämna brevet i brevlådan ska brevbäraren göra en anteckning om detta, datera denna och omedelbart vidarebefordra den till domstolen, utom om leveransen omöjliggjordes av storleken på brevet. I detta fall ska brevbäraren lämna ett meddelande till den sökte, med angivelse om vilken domstol brevet kommer ifrån och vilken rättegång som avses samt skälen till att brevet inte gick att leverera. Brevet kommer därefter att behållas i åtta dagar på postkontoret för avhämtning av den sökte.

Personlig delgivning av stämning genom stämningsman används alltid när detta förefaller vara den snabbaste lösningen.

Stämningsmannen överlämnar kopian av stämningsansökan med åtföljande handlingar som utgör en integrerad del av denna, tillsammans med delgivningsnoten. Denna not måste innehålla målnummer samt den sektion, avdelning och domstol där målet behandlas, tidsfristen för svaromål, upplysningar om det är nödvändigt att anlita advokat samt konsekvenserna av att inte göra detta.

Till börjanTill början

Om stämningsansökan inte kan delges på grund av att den sökte visar sig vara oförmögen att motta den till följd av att han eller hon lider av en känd mental störning eller av någon annan anledning saknar rättslig handlingsförmåga, ska stämningsmannen göra en notering om detta och underrätta käranden. Frågan överlämnas därefter för avgörande till domaren som, sedan nödvändig information inhämtats och erforderliga bevis företetts, fattar beslut om personen i fråga saknar rättslig handlingsförmåga. Om domaren godtar att tidsbegränsad eller bestående rättslig oförmåga föreligger, utses en företrädare för denna person (god man) som delges handlingen.

Alternativt kan stämningsansökan delges av ett juridiskt ombud (advokat) eller av en assistent som denne utsett om detta anges i den inledande stämningen eller när någon annan form av delgivning har misslyckats. Den information som ska lämnas är den som anges ovan. Delgivningsnoten dateras och undertecknas av ansvarig person. Om det påvisas att detta inte skett inom 30 dagar efter det att assistenterna vidtalats noterar det juridiska ombudet denna omständighet och delger stämningen enligt de allmänna reglerna.

Delgivningen av stämningen fullgörs genom offentlig kungörelse om det beslutats att den söktes vistelseort är osäker eller det föreligger oklarheter om identiteten. Förutom publicering av kungörelser i tidningarna (vilket främst sker om målet är tillräckligt viktigt för att detta ska vara motiverat), anslås tre offentliga kungörelser i det första fallet (en på porten till domstolen, en annan på porten till den senast kända bostaden och ytterligare en på porten till kommunalhuset) och i det andra fallet anslås en enda offentlig kungörelse på porten till domstolen.

Till börjanTill början

Rättshandlingar som kräver domstols ingripande kan begäras av andra domstolar eller myndigheter genom en carta precatória eller carta rogatória. En carta precatória används när en domstol eller ett portugisiskt konsulat ombeds utföra en rättshandling och en carta rogatória när denna begäran är ställd till en utländsk myndighet. Domstolen ålägger det organ som är underordnat den anmodade domstolen eller myndigheten att utföra rättshandlingen.

Handlingar som delges via post sänds direkt till den sökte, oavsett vilket juridiskt distrikt denne befinner sig i.

När meddelanden vidarebefordras eller ovannämnda ålägganden avsänds eller returneras kan domstolen vid sidan av postbefordran använda fax eller elektronisk överföring. I brådskande fall kan telegram, telefon eller liknande användas. Telefonsamtal noteras alltid i ärendeakten och följs upp av en skriftlig bekräftelse. När det gäller parterna är det per telefon bara lagligt att meddela kallelse eller annullera en kallelse till domstolsförhandlingen.

Som regel fullgörs en notificação per post.

En notificação till parterna under rättegången lämnas till deras juridiska ombud.

När syftet med en notificação är att uppmana en part att inställa sig personligen får parten själv, förutom det att det juridiska ombudet delges, också ett rekommenderat brev med angivelse av datum, plats och syfte med inställelsen.

Ombud får en notificação i rekommenderat brev som sänds till deras kontor eller den tjänsteadress de valt. De kan också få en notificação av stämningsmannen personligen om de befinner sig i domstolsbyggnaden.

Till börjanTill början

En notificação som skickas per post förmodas vara delgiven tredje dagen efter avsändnings­datumet, eller första arbetsdagen därefter om denna dag inte är en arbets­dag. Detta datum gäller även om brevet returneras, under förutsättning att det sänts till ombudets kontor eller till den delgivningsadress som denne har valt. I detta fall eller om brevet inte har delats ut på grund av den söktes bortovaro fogas kuvertet till ärendeakten och en notificação antas ha blivit fullgjord, enligt ovan, på den tredje dagen efter avsändningsdatumet.

Detta antagande kan avvisas av den sökte om denne bevisar att någon notificação inte har delgivits eller delgavs vid en tidpunkt efter det förmodade datumet av skäl som den sökte inte är ansvarig för.

Om parten inte har anlitat advokat delges en notificação i partens bostad eller huvudkontor eller på den delgivningsadress som valts, enligt reglerna för delgivning av notificação till ombud.

Slutgiltiga beslut delges alltid med notificação under förutsättning att bostad eller huvudkontor finns registrerade i ärendeakten.

När beslut, domar eller utslag delges i form av en notificação, översänds eller överlämnas en läsbar avskrift eller fotokopia av beslutet samt beslutsskälen till den sökte.

Kallelser och meddelanden som sänds till berörda parter som medverkar i domstols­förhandlingen, efter beslut av det organ som leder förhandlingarna, är giltiga som notificação under förutsättning att de är registrerade i respektive ärendeakt eller protokoll.

Till börjanTill början

5. Vad händer om det i undantagsfall inte går att få kontakt med den som ska delges (till exempel om denne inte är hemma)? Finns det alternativa delgivningsmetoder?

Se svaren på ovanstående frågor.

6. Finns det någon skriftlig handling som bevisar att en delgivning har tagits emot/överlämnats?

Delges stämningen i rekommenderat brev, utgör mottagningsbeviset skriftligt bevis. Det måste ange vilken dag brevet överlämnandes och vara undertecknade av den person som mottog det. På mottagningsbeviset antecknar brevbäraren även id-uppgifter om den sökte eller någon annan person som brevet lämnats till. Personens identitet skall fastställas på grundval av id-kort eller annan officiell identitetshandling.

Delges stämningen med normal post utgör beviset på att delgivningen fullgjorts av den kvittens som görs av brevbäraren med obligatorisk angivelse av datum, exakt plats där brevet lämnades samt brevbärarens underskrift.

Delges stämningen personligen ska den ansvarige (stämningsman, advokat eller assistent) skriva ut en kvittens med en beskrivning av delgivningen, datum för den, den delgivande personens namnteckning samt vem delgivningen avsåg.

En notificação lämnas som regel via rekommenderat brev. I vissa fall måste den dock överlämnas personligen och då gäller samma regler som för delgivning av stämning.

En notificação av en handling registreras alltid i ärendeakten, främst genom angivelse av avsändningsdatum och övrig relevant information. Mottagandet av en handling fastställs på grundval av ovanstående förmodan och det anses därför att mottagandet skett på tredje dagen efter det att brevet avsändes.

Till börjanTill början

7. Vad händer om den som ska delges inte får dokumentet eller om delgivningen sker i strid med lagen (till exempel om delgivning har skett till tredje man)? Kan delgivning på något sätt bli giltig trots detta (kan till exempel överträdelserna av lagen avhjälpas) eller måste delgivningen göras om?

Allt som inträffar efter den inledande stämnings­ansökan (dock inte stämnings­ansökan i sig) ogiltigförklaras om svaranden inte blivit delgiven stämningen, eller när allmänna åklagarmyndigheten inte har delgivits stämningsansökan omedelbart vid inledningen av rättegången i mål där den måste uppträda som part.

Delgivning av stämning anses inte ha fullgjorts i följande situationer: när den inte alls har ägt rum; när misstag har gjort i fråga om identiteten på den person som den avsåg; när delgivning via publicering skett på felaktigt sätt; när det kan påvisas att delgivningen skedde efter den söktes död eller efter det att en juridisk person eller ett företag upphört att existera; när det kan bevisas att den person som var föremål för en personlig delgivning av stämning utan egen förskyllan inte fick kännedom om detta.

En delgivning av stämning är också ogiltig om de formkrav som finns enligt lag inte uppfylldes när den utfördes.

Ogiltigheten ska vara konstaterad av domaren och det finns en tidsfrist finns för hur länge man kan yrka på ogiltigförklaring.

Om oregelmässigheten består i att en längre period än lagen föreskriver har angivits för svaromål, måste svaromål som inkommer inom den perioden godkännas, såvida inte käranden på nytt stämmer svaranden enligt de korrekta reglerna. Om de lagfästa formkraven inte uppfyllts, godtas begäran om ogiltigförklaring endast om det begångna misstaget kan vara till skada för den delgivna personens försvar.

Efter en ogiltigförklaring måste förfarandet börjas om nytt.

Om den svarande eller åklagarmyndigheten deltar i rättegången utan att omedelbart hävda att de inte delgivits stämningen anses ogiltigheten vara hävd.

I fråga om en notificação måste formella brister påpekas av den part som lider skada av misstaget.

Det är domaren som ska ta ställning till om det finns grund för om ogiltighet och han ska fatta beslut om detta när lagen så föreskriver eller när den begångna oregelmässigheten skulle kunna påverka prövningen eller domen i målet.

8. Kostar det något att få en skriftlig handling delgiven? I så fall hur mycket?

Det finns inte någon speciell kostnad för de två typerna av delgivningar.

Resekostnaderna för den stämningsman som ansvarar för att genomföra delgivningen (personligen) och kostnaderna för porto, telefonsamtal, telegram eller elektroniska meddelanden ingår i rättegångskostnaderna och dessa betalas av den som förlorar målet.

Notificações judiciais avulsas (dvs. delgivningar som inte ingår i en pågående rättegång) utförs alltid av en stämningsman. De respektive kostnaderna betalas av käranden och inkluderar stämningsmannens resekostnader.

Ytterligare information

Dessa upplysningar kommer löpande att uppdateras och utökas. De ska inte ses som en slutgiltig sanning, utan avspeglar snarare innehållet i lagstiftningen och det språk som används av lagstiftaren. Syftet är inte att göra någon tolkning utan mer att ge en kortfattad och tydlig beskrivning av specifika aspekter av portugisisk lagstiftning.

Dessa upplysningar utesluter inte behovet att rådfråga jurister när så är nödvändigt.

Ytterligare information kan fås via följande webbplatser:

 • Supremo Tribunal de Justiça; (Högsta domstolen) English - français - português
 • Ministério da Justiça; (Justitieministeriet) English - português
 • Tribunal Constitucional; (Författningsdomstolen) português
 • Tribunal da Relação de Lisboa; (Appellationsdomstolen i Lissabon) português
 • Tribunal da Relação de Coimbra; (Appellationsdomstolen i Coimbra) português
 • Tribunal da Relação de Évora; (Appellationsdomstolen i Évora) English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto; (Appellationsdomstolen i Porto) português
 • Procuradoria Geral da República; (Republikens statsadvokat) português
 • Centro de Estudos Judiciários (Institution ansvarig för utbildningen av portugisiska domare); English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (Generaldirektoratet för rättsväsendet) ger bl.a. upplysningar om domstolarnas adresser och deras territoriella jurisdiktion samt tillgång till domstolarnas hemsida); português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento (Kontoret för lagstiftningspolitik och planering) English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado; (Generaldirektoratet för register och notariekontorer) português
 • Instituto do Consumidor; (Konsumentinstitutet) português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses; (Portugisiska domarförbundet) português
 • Sindicato dos Magistrados (Förbundet för allmänna åklagare) português
 • Ordem dos Advogados; (Advokatsamfundet) português
 • Base de legislação «on-line» português (Databas för lagstiftning on-line) (innehåller lagtexter och förordningar som offentliggjorts i I Serie i Republikens offentliga tidning efter den 1.1.1970; ger gratis tillgång till lagstiftning som offentliggjorts i I Serie efter den 1.1.2000).

« Delgivning av handlingar - Allmän information | Portugal - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 25-09-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket