Evropska komisija > EPM > Vročitev dokumentov > Portugalska

Zadnja sprememba: 25-09-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Vročitev dokumentov - Portugalska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomenita v praksi izraza „citacija in notifikacija“? Zakaj obstajajo posebna pravila v zvezi z njima? 1.
2. Kateri dokumenti so subjekti citacije ali notifikacije? 2.
3. Kdo je odgovoren za izvanje citacije in notifikacije? 3.
4. Kakšen je v praksi dokument, ki je subjekt citacije in notifikacije? Ali obstajajo alternativne metode? 4.
5. Kaj se dogaja v posebnih primerih, ko ni mogoč stik z naslovnikom (na primer, če ga ni doma)? Ali obstajajo alternativne metode citacije in notifikacije? 5.
6. Ali obstaja neki dokaz, da je dokument subjekt citacije ali notifikacije ? 6.
7. Kaj se zgodi ob nepredvidenih zapletih, če na primer naslovnik ne dobi dokumenta ali sta bili citacija in notifikacija izvedeni nezakonito (dejanje je, na primer, zadevalo tretjo osebo)? Ali sta lahko citacija in notifikacija upoštevani kot veljavni kljub takemu dogodku (npr. da bi odpravili nezakonitosti) ali morata biti še enkrat izvedeni, da bi dosegli isti cilj? 7.
8. Ali moram plačati za citacijo ali notifikacijo, in če je odgovor pritrdilen, koliko? 8.

 

1. Kaj pomenita v praksi izraza „citacija in notifikacija“? Zakaj obstajajo posebna pravila v zvezi z njima?

Vročitev je dejanje, s katerim se nekomu sporoči, da je bila proti njemu podana ovadba in da se lahko proti njej brani. Vročitev se imenuje tudi začetni poziv osebam z interesi v postopku.

Notifikacija se uporablja za kateri koli primer, ko se nekdo pokliče k sodniku ali se seznani z dejstvom, da proti njemu teče sodni postopek.

Vročitev se opravi za vsako osebo samo enkrat, zato je po vročitvi obtoženec zgolj notificiran.

Kadar je treba nekoga, ki ga dejanja direktno ne zadevajo in se mu zato ni treba braniti, poklicati na sodišče, se vedno uporablja notifikacija (npr. pri povabilu priče).

Obstajajo posebna pravila v zvezi s „vročitvijo listin“, saj je to pomembno dejanje na poti k pravični rešitvi sporov (npr. predložitev obrambe ali reakcija tožene strani na vlogo ali povabilo na sodišče).

Po drugi strani zahtevane formalnosti in posebne postopke, opredeljeni po zakonu, utemeljuje potreba po zagotavljanju možnosti prikaza nekega kaznivega dejanja.

2. Kateri dokumenti so subjekti citacije ali notifikacije?

Formalno je treba vročiti začetno vlogo in priložene listine.

To so dodane notificirane vloge, na katere stranke lahko odgovorijo, in priloženi dokumenti, nastali v času, ko je potekal postopek. Subjekti notifikacije so tudi sodbe in sklepi, ki jih podajajo pravni organi, kar je po zakonu obvezno notificirati ali povzroča škodo strankam, in katerih notifikacijo določa pravni organ, vloge in predstavitve organa ministrstva javne uprave, nekatera dejanja tajništva v zvezi s postopkom in dokumenti, združenimi glede na samoiniciativo tretjih oseb.

Na vrh straniNa vrh strani

3. Kdo je odgovoren za izvanje citacije in notifikacije?

Dejanska vročitev listin je lahko v pristojnosti tajništva sodišča in razdeljevalca pošte (pri vročitvi po pošti), sodnega uradnika (pri osebni vročitvi), pooblaščenca, odvetnika ali prosilca ali uradnika, ki ga določi sodni pooblaščenec.

4. Kakšen je v praksi dokument, ki je subjekt citacije in notifikacije? Ali obstajajo alternativne metode?

Vročitev po pošti se izvede s priporočenim pismom s povratnico osebi, ki so ji listine vročene, in je naslovljeno na stalno bivališče ali službeni naslov zadevne osebe oziroma na ustrezen glavni urad ali sedež uprave v primeru pravne osebe ali družbe. V pismu mora biti naveden jasen rok, v katerem je treba predstaviti obrambo, obveznost odvetnika, če je to potrebno, in opozorilo o posledicah, če dana oseba ne predstavi obrambe.

Pri vročitvi fizični osebi se pismo lahko odda naslovniku s podpisom povratnice na njenem naslovu, ki jo podpiše zadevna oseba ali katera koli oseba, ki je na njenem naslovu ali na službenem mestu in ki jamči, da je pripravljena zadevno pismo takoj oddati naslovljencu.

Pred podpisom povratnice mora poštar identificirati naslovnika ali tretjo osebo, ki ji je bilo pismo izročeno, prepisati vse pomembne podatke z osebne izkaznice ali kakšnega drugega dokumenta. Če je pismo oddano tretji osebi, mora poštar to osebo ustno opozoriti na njeno dolžnost, da pismo takoj izroči naprej naslovniku. Če vročitev ni možna, se naslovniku pusti sporočilo z identifikacijo sodišča in opisom postopek zoper zadevno osebo. Razlogi, zakaj oseba ni dosegljiva morajo biti zapisani, pismo pa ostane 8 dni dosegljivo na navedenem poštnem uradu.

Na vrh straniNa vrh strani

Če oseba noče podpisati povratnice ali sprejema pisma, mora poštar napisati zapisnik dogodka, preden pismo vrne. V tem primeru se vročitev izvaja prek sodnega uradnika, ki predhodno določi točno uro vročitve opozorjeni osebi ali drugi osebi na danem mestu, ki se izkaže kot bolj ustrezna za predajo sporočila . Če to ni mogoče, se poda opozorilo na mestu , ki se zdi najbolj ustrezno, in vročitev je uspešna že z javno objavo zapisnika vročitve, v kateri piše, da so dvojniki in priložene listine naslovniku vročitve na razpolago v sodnem tajništvu. V tem primeru in vedno, ko se vročitev izvede prek tretje osebe, se pošlje priporočeno pismo z informacijami o datumu in načinu, po katerem je bilo izvedeno dejanje, roku za ponudbo obrambe, posledic, če te obrambe ne bo, in kraj, kjer so na voljo dvojniki. Pri vročitvi po tretji osebi se navede še identiteta osebe, prek katere je bila izvedena citacija.

Pri prisilni izvršitvi denarne obveznosti iz pisne pogodbe, je vročitev izvedena s pošiljanjem navadnega pisma za osebo, ki je v vročitvenem postopku. To pismo je naslovljeno na prebivališče ali sedež naslovnika, ki je razviden iz pogodbe. Tako pa se ne ravna, kadar je za namen vročitve dogovorjen drug naslov ali sedež naslovnika.

Sodni uradnik mora zagotoviti, da sta datum pošiljanja navadnega pisma in naslov ali sedež, kamor je bilo pismo poslano, izrecno zapisana.

Poštar pismo odda v poštni nabiralnik zadevne osebe in napiše izjavo z datumom in potrjenim točnim naslovom oddaje ,ter to izjavo takoj pošlje sodišču.

Če pisma ni mogoče oddati v nabiralnik, mora poštar narediti zapisnik z datumom in ga takoj poslati sodišču, razen oddaja ni mogoča zaradi velikosti pisma. V tem primeru se naslovniku pusti sporočilo z navedbo sodišča, kjer teče postopek, in razlogi, zakaj ni bilo mogoče oddati pisma, ter pismo pustiti na naslovu pošte osem dni.

Na vrh straniNa vrh strani

Osebne vročitve sodnega uradnika osebi, ki se ji listine vroči, se uporabi vedno, ko se izkaže, da je to najhitrejša rešitev.

Sodni uradnik odda naslovniku dvojnik začetnega postopka s spremljajočimi listinami, ki so del postopka, in zapis vročitve. V tem zapisu je obvezno navedena številka zadeve in odseka, navedena sodnik in sodišče, kjer poteka postopek, rok, v katerem lahko obdolženec predstavi svojo obrambo, potrebe po odvetniku in posledice, če naslovnik ne odgovori.

Če vročitev ne more biti izvedena zaradi kakršne koli znane psihične motnje ali druge nesposobnosti, sodni urad to zabeleži in opozori tožečo stran. Zadeva je nato predstavljena sodniku, ki na osnovi informacij in dokazov odloči o nesposobnosti. Pri priznani začasni ali trajni nesposobnosti se obdolženemu določi zastopnik (začasni skrbnik). Kot alternativa se lahko opravi vročitev prek sodnega pooblaščenca (odvetnika ali pravnega zastopnika) ali prek  pooblaščenega zastopnika, ki ga imenuje sodni pooblaščenec, če je bilo to navedeno v začetni vlogi. Zahtevani podatki so našteti zgoraj. Zapisnik dejanja je datiran in ga podpiše oseba, odgovorna za vročitev. Če je ni mogoče izvršiti v 30 dneh od zahteve za posredovanje pooblaščenega zastopnika, mora sodni pooblaščenec to upoštevati in vročitev izvršiti po navadni poti. Vročitev se izvede prek objav, če se ugotovi, da ni znano, kje se naslovnik nahaja ali kdo točno je. Poleg objav v časopisu (ki se uporabijo zlasti če je zadeva dovolj pomembna) bodo v prvem primeru objavljeni trije izvodi (eden na vratih sodišča, drugi na vratih zadnjega znanega naslova in tretji na vratih občinskega urada) in v drugem primeru en in edini izvod na vratih sodišča. Izvajanje dejanj v postopku, ki zahtevajo sodna posredovanja, se lahko zahteva od drugih sodišč ali organov („carta precatória“ ali „carta rogatória“). „Carta precatória“ se uporablja, kadar je sodišče ali konzulat Portugalske naprošen, naj izvede dejanje, in „carta rogatória“, kadar se naprosi tuji organ. Sodišče s pooblastilom naloži izvršitev dejanja v postopku organu, ki ji je podrejen.

Na vrh straniNa vrh strani

 

Citacije ali notifikacije so s pošte poslane neposredno vpletenemu. Pri prenosu katerega koli sporočila in odpravi ali vrnitvi zaprosila lahko sodna služba uporabi, razen pošte, telekopijo in telematična sredstva. Kadar gre za nujna dejanja, se lahko uporabijo telegram, telefon ali kakšna druga podobna telekomunikacijska sredstva. Telefonske komunikacije so vedno arhivirane, sledi jim pisna potrditev; glede na stranke in procesna dejanja je vabilo pravilna oblika prenosa. V glavnem so notifikacije izvedene po pošti. Notifikacije strank v postopku so izvedene prek sodnih pooblaščencev. Če je notifikacija namenjena pozivu stranke na izvedbo prikaza osebnega dejanja, je notificiran pooblaščenec, poleg tega je po pošti obveščena še stranka v postopku, določeni so datum, kraj in cilj prisotnosti. Pooblaščenci so notificirani s priporočenim pismom, dobijo ga v pisarno ali na izbrani naslov, lahko pa tudi osebno prek sodnega uradnika. Poštna notifikacija se šteje kot izvedena tretji dan po oddanem priporočilu v prvem delovnem dnevu, če pa priporočila ni, ne izgubi učinka, zato ker mora biti vrnjeno in velja, dokler ne prispe v pisarno sodnega uradnika ali na izbrani naslov; v tem primeru ali tistem, ko sporočilo ni bilo dostavljeno zaradi odsotnosti naslovnika, se sklepa, da je bila notifikacija izvedena pravočasno. Na ta sklep se lahko pritoži naslovnik, če dokaže, da notifikacija ni bila izvedena ali da je potekala pozneje, kakor bi morala, zaradi razlogov, za katere ne odgovarja. Če stranka nima odvetnika, mu notifikacijo pošljejo na dom, sedež ali izbrani naslov za sprejem pošte, kakor je bilo dogovorjeno pri notifikaciji pooblaščencev. Končne odločitve so vedno notificirane, ko je naslov ali sedež stranke znan v postopku. Ko se notificirajo dokumenti, sodbe ali pogodbe, se mora poslati osebi čitljiva kopija osnovne odločitve. Kot notifikacija delajo povabila in komunikacija s prisotno stranko v procesnem dejanju po določitvi organa, ki ga vodi, le da so dokumenti v pravnih aktih.

Na vrh straniNa vrh strani

5. Kaj se dogaja v posebnih primerih, ko ni mogoč stik z naslovnikom (na primer, če ga ni doma)? Ali obstajajo alternativne metode citacije in notifikacije?

Odgovora na obe vprašanji sta vključena v odgovore na predhodna vprašanja.

6. Ali obstaja neki dokaz, da je dokument subjekt citacije ali notifikacije ?

Pri citaciji s priporočenim pismom je pisni dokaz del opozorila o sprejemu, pri katerem morata biti navedena datum oddaje pisma in podpis prejemnika, razvidni poštarjevi zapisi kot elementi identifikacije naslovnika ali osebe, ki sprejme omenjeno pošto, osebna izkaznica ali kateri koli drug dokument.

Kar se tiče notifikacije z navadnim pismom, temelji dokaz o njegovi konkretizaciji na poštarjevi izjavi, pri kateri morajo biti razvidni datum, kraj in poštarjev podpis.

Pri citaciji z neposrednim stikom oseba, ki izvaja dejanja (sodni uradnik, odvetnik, prosilec), izda dokument, ki vsebuje opis dejanja, datum njegovega poteka, podpis sodnega pooblaščenca in podpis naslovnika.

Notifikacije, izvedene v glavnem s priporočenim pismom, razen ko mora biti izročeno osebno, morajo slediti predhodnemu pravilu citacije.

V postopku konkretizacije je vedno napisan tudi datum odprave dopisnice in drugih elementov, ki jih omogoča ločitev. Prejem se predvidi, kakor je navedeno zgoraj, in se šteje kot izveden.

7. Kaj se zgodi ob nepredvidenih zapletih, če na primer naslovnik ne dobi dokumenta ali sta bili citacija in notifikacija izvedeni nezakonito (dejanje je, na primer, zadevalo tretjo osebo)? Ali sta lahko citacija in notifikacija upoštevani kot veljavni kljub takemu dogodku (npr. da bi odpravili nezakonitosti) ali morata biti še enkrat izvedeni, da bi dosegli isti cilj?

Nično je vse, kar se dogaja po začetni zahtevi po pojasnjevalnem postopku, razen takrat, ko obsojenec ni bil citiran ali ko takoj na začetku procesa ni bilo citirano Ministrstvo za javno upravo, ki mora posredovati kot glavni organ.

Na vrh straniNa vrh strani

Citacije ni, kadar:

se dejanje popolnoma odpove; ko se pojavi napaka pri identiteti citirane osebe; če se pojavijo neosebne citacije, če je dokazano, da je bila narejena po smrti citirane osebe; če se dokaže, da naslovnik ni bil seznanjen z dejanjem, ne glede na to, ali je fizična ali pravna oseba.

Citacija je tudi nična, kadar pri njenem izvajanju niso bile pregledane formalnosti, zapisane v zakonu. Ničnost mora priznati sodnik in se v določenem roku lahko obnovi.

Če obstaja nepravilnost v tem, da so roki, postavljeni za obrambo, poznejši, kakor so navedeni na začetku procesa, mora biti sprejeta obramba v predvidenem roku, razen če avtor ponovno pravilno pozove obdolženca.

Pri vsiljevanju legalne formalnosti se ničnost upošteva le, če je napaka tako velika, da lahko škoduje obrambi. Izjava ničnosti povzroča ponovitev razveljavljenih dejanj.

Če obdolženec ali Ministrstvo za javno upravo posredujeta pri postopku brez tožbe in citacije, se njegova citacija upošteva kot sanirana ničnost.

V zvezi z notifikacijo je pri odpovedi legalne formalnosti oškodovana stranka zaščitena. Oceno ničnosti prevzema sodnik, ki mora priznati njeno veljavnost, ko jo zakon pojasni ali ko storjena nepravilnost lahko vpliva na pregled ali odločitev vzrokov.

8. Ali moram plačati za citacijo ali notifikacijo, in če je odgovor pritrdilen, koliko?

Ne, posebno predhodno plačilo citacije ali notifikacije ne obstaja.

Stroški prevoza sodnega uradnika, prevzema in izvajanja citacije ali notifikacije (z neposrednim stikom), stroški znamk, telefonov, telegramov ali obveščanje prek telematičnega sredstva so vključeni v ceno postopka in jih na koncu postopka plača poraženec.

Sodne notifikacije (tiste, ki se ne pojavijo v okviru tekočega procesa), se vedno izvedejo preko sodnega delavca. Ustrezne cene so plačane preko prosilca in vsebujejo stroške transporta delavca.  

Nadaljnje informacije

Trenutni zapisi bodo subjekt aktualizacije in naprednega razvoja ter nimajo doktrinske sposobnosti, prej so ogledalo normativne vsebine jezika, ki ga uporabi zakonodajalec, izogibajoč se interpretacije in predvideva poenostavljen konec razglasitve ter povzetek posebnih vidikov portugalskega prava.

Njegovo branje ne odpušča možnosti svetovanja foruma strokovnjakov, vedno ko je potrebno.

Preko kriterične analize bodo lahko najdene dodatne informacije v naslednjih internetnih naslovih:

 • Supremo Tribunal de Justiça (Vrhovno sodišče); English - français - português
 • Ministério da Justiça (Ministrstvo za pravosodje); English - português
 • Tribunal Constitucional (Ustavno sodišče); português
 • Tribunal da Relação de Lisboa (Okrajno sodišče v Lizboni); português
 • Tribunal da Relação de Coimbra (Okrajno sodišče v Coimbri); português
 • Tribunal da Relação de Évora (Okrajno sodišče v Evori); English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto (Okrajno sodišče v Portu); português
 • Procuradoria Geral da República (Kabinet državnega tožilstva); português
 • Centro de Estudos Judiciários (Pravni študijski center) (odgovorni organ za izobraževanje portugalskih magistrov); English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (Splošna uprava za sodno upravo) (med drugim razpolaga z informacijami o kontaktnih sodiščih, njihovi teritorialni upravi in dostopu k sodnim listinam); português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (Kabinet za zakonske politike in planiranje ministrstva za pravosodje); English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (Splošna uprava za register in notariat) português
 • Instituto do Consumidor (Inštitut uporabnikov); português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses (Sindikalno društvo portugalskih sodnikov); português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (Sindikat magistrov ministrstva za javno upravo); português
 • Ordem dos Advogados (Seznam odvetnikov); português
 • Base de legislação «on-line» português (contém os diplomas e actos publicados na I Série do D.R. desde 01-01-1970; faculta acesso gratuito à legislação publicada na I Série desde 01-01-2000) (Zakonska podlaga »online« ( vsebuje diplome in objave I. serije v D.R.-a z dne 1. 1. 1970; omogoča brezplačen vstop v objavljanje zakonov I. serije z dne 1. 1. 2000);

« Vročitev dokumentov - Splošne informacije | Portugalska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 25-09-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo