Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Portugalsko

Posledná úprava: 25-09-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Portugalsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo v praxi znamená výraz „doručovanie dokumentov“? Prečo existujú špecifické pravidlá týkajúce sa „doručovania dokumentov“? 1.
2. Ktoré dokumenty sú predmetom doručovania? 2.
3. Kto je za výkon doručovania dokumentov zodpovedný? 3.
4. Ako sa v praxi dokument stane predmetom doručenia? Existujú iné metódy? 4.
5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch nie je možné kontaktovať adresáta (napríklad keď nie je doma)? Existujú iné metódy doručovania dokumentov? 5.
6. Existuje nejaký písomný dôkaz o tom, že dokument bol doručený? 6.
7. Čo sa stane, ak sa niečo uskutočnilo nesprávne a adresát neprevezme dokument, prípadne sa doručenie uskutoční protizákonne (napríklad dokument je adresovaný tretej osobe)? Je možné považovať doručenie za platné napriek týmto skutočnostiam (je napríklad možné napraviť porušenie zákona?) alebo je potrebné uskutočniť doručenie znovu? 7.
8. Musím za doručenie platiť a ak áno, koľko? 8.

 

1. Čo v praxi znamená výraz „doručovanie dokumentov“? Prečo existujú špecifické pravidlá týkajúce sa „doručovania dokumentov“?

Doručovanie je činnosť, prostredníctvom ktorej sa niekomu oznamuje, že bola proti nemu podaná žaloba a že je predvolaný preto, aby sa obhajoval, ak má o to záujem. Doručovanie sa tiež používa v prípadoch, keď je po prvýkrát predvolaná osoba, ktorá je vo veci zainteresovaná.

Doručovať sa tiež môžu oznámenia, ktoré v akýchkoľvek iných prípadoch slúžia na predvolanie niekoho pred súd alebo na oznámenie nejakej skutočnosti.

Predvolanie sa používa pri každej osobe len raz, po ňom sa adresátovi doručuje len oznámenie.

V prípade, ak je pred súd potrebné predvolať niekoho, kto nie je v súdnom konaní priamo zainteresovaný a kto sa nepotrebuje obhajovať, použije sa vždy oznámenie (napríklad pri predvolávaní svedkov a znalcov).

Vzhľadom na veľký význam týchto dokumentov pre spravodlivé vyriešenie súdneho procesu (umožňujú napríklad predloženie obhajoby alebo reakciu na žiadosť protistrany alebo majú za cieľ predvolať niekoho, aby sa dostavil pred súd), existujú špecifické pravidlá týkajúce sa „doručovania dokumentov“.

Na druhej strane sú požadovaná oficiálnosť a špecifický postup uložený zákonom odôvodnené potrebou zabezpečiť možnosť preukázania vykonania tohto úkonu.

2. Ktoré dokumenty sú predmetom doručovania?

Predmetom doručovaného predvolania sú návrh na začatie procesu (žaloba) a dokumenty k nemu pripojené.

HoreHore

Všetky žiadosti, ktoré sú súčasťou dokumentov, na ktoré by strany mohli odpovedať, ako aj dokumenty k nim pripojené počas procesu, sú predmetom doručovaných oznámení.

Predmetom doručovaných oznámení sú tiež rozsudky a nariadenia vynesené sudcom, ktoré zákon ukladá oznamovať alebo ktoré by mohli spôsobiť škodu stranám, ako aj tie, ktorých oznámenie je nariadené príslušným sudcom, podania a podnety prokuratúry, niektoré úkony vykonávané súdnym úradom, účet za súdne trovy a dokumenty pripojené k spisom z iniciatívy tretích strán.

3. Kto je za výkon doručovania dokumentov zodpovedný?

Samotná realizácia aktu doručovania môže patriť do kompetencie súdneho úradu a poštového doručovateľa (pri doručení doporučenou zásielkou a obyčajnou zásielkou), úradníka súdu (pri osobnom doručovaní adresátovi), právneho zástupcu (advokáta alebo právneho poradcu) alebo zamestnanca súdu uvedeného právnym zástupcom.

4. Ako sa v praxi dokument stane predmetom doručenia? Existujú iné metódy?

Doručenie dokumentov poštou sa uskutočňuje prostredníctvom doporučenej zásielky s potvrdením o prevzatí v úradne schválenom formáte adresovanej osobe, ktorej má byť doručený dokument, a to na adresu jej bydliska alebo pracoviska, alebo v prípade právnickej osoby alebo spoločnosti na príslušné miesto, kde má sídlo alebo na miesto, kde za normálnych okolností pôsobí jej vedenie. Musí v nej byť jasne uvedený termín, do ktorého je možné uskutočniť obhajobu, prípadná potreba menovania advokáta a dôsledky vyplývajúce z nevystupovania v pozícii odporcu.

HoreHore

V prípade predvolávania jednotlivcovi sa môže zásielka po podpísaní potvrdenia o prevzatí odovzdať priamo adresátovi alebo akejkoľvek osobe, ktorá sa nachádza v mieste jej bydliska alebo na pracovisku a ktorá prehlási, že je schopná okamžite doručiť zásielku osobe, ktorej je adresovaná.

Pred podpísaním potvrdenia o prevzatí musí poštový doručovateľ identifikovať adresáta alebo tretiu osobu, ktorej bude zásielka odovzdaná, pričom zaznamená údaje z preukazu totožnosti alebo z iného úradného dokumentu, ktorý takúto identifikáciu umožňuje.

Ak je zásielka odovzdaná tretej osobe, musí poštový doručovateľ takúto osobu výslovne upozorniť na jej povinnosť urýchleného odovzdania zásielky občanovi alebo právnickej osobe, ktorej je zásielka adresovaná.

V prípade, že zásielku nie je možné doručiť, adresátovi sa zanechá oznámenie, v ktorom sa označí súd, ktorý zásielku odoslal a proces, ktorého sa týka s uvedením dôvodu nemožnosti jej doručenia, pričom zásielka počas ôsmich dní zostane k dispozícii na riadne označenej pobočke pošty, kde si ju adresát môže prevziať.

V prípade, že dôjde k odmietnutiu podpísať potvrdenie o prevzatí alebo o prijatí zásielky, poštový doručovateľ o tom pred jej vrátením spíše zápis. V takom prípade sa zásielka doručí prostredníctvom súdneho úradníka s predchádzajúcim uvedením presnej hodiny osobného doručenia adresátovi alebo inej osobe prítomnej na mieste, ktorá sa bude javiť na odovzdanie zásielky ako najvhodnejšia. Ak tento spôsob nie je možný, ponechá sa na vhodnom mieste oznámenie, pričom úkon sa môže zrealizovať len zanechaním oznámenia o predvolaní, v ktorom bude uvedené, že dokument a pripojené písomnosti sú adresátovi k dispozícii na úrade súdu. V tomto prípade a vždy keď sa ukáže, že predvolanie bolo doručené inej osobe ako jeho adresátovi sa predvolávanému odošle doporučená zásielka s oznámením dátumu a spôsobu, akým sa úkon považuje za uskutočnený, termín na prezentáciu obhajoby, dôsledky jej neuskutočnenia a informáciou o tom, kde je dokument uložený. V prípade osobného predvolania prostredníctvom tretej osoby sa uvedie totožnosť osoby, ktorej bol dokument osobne doručený.

HoreHore

V prípade súdnych konaní pri sporoch o plnenie finančných povinností vyplývajúcich z písomnej zmluvy sa dokument doručí prostredníctvom obyčajnej zásielky adresovanej predvolávanej osobe. Takáto zásielka bude adresovaná na miesto bydliska alebo sídla adresáta tak, ako je uvedené v zmluve. Tak to nebude len v prípade, že sa výslovne dohodne iné miesto, ktoré sa bude považovať za bydlisko alebo sídlo adresáta na účely doručenia predvolania.

Súdny úradník v procese výslovne uvedie dátum odoslania obyčajnej zásielky a adresu bydliska alebo sídla, na ktorú bola odoslaná.

Poštový doručovateľ uloží príslušnú zásielku do schránky predvolávaného a spíše prehlásenie, v ktorom uvedie dátum a presné miesto jej uloženia, pričom toto prehlásenie hneď odošle súdu.

Ak zásielku nie je možné uložiť do poštovej schránky, poštový doručovateľ spíše o tom záznam, uvedie v ňom dátum a hneď ho odošle súdu okrem prípadov, v ktorých uloženie z dôvodu rozmerov zásielky nie je možné, keď adresátovi zanechá oznámenie s uvedením súdu, z ktorého zásielka pochádza a veci, ktorej sa týka, upresniac dôvody nemožnosti doručenia, pričom zásielka počas ôsmich dní zostane uložená k dispozícii na riadne označenej pobočke pošty, kde si ju adresát môže prevziať.

Osobné predvolanie úradníkom súdu sa využije vždy, keď sa toto riešenie ukazuje ako najrýchlejšie.

Úradník súdu doručí adresátovi kópiu žaloby a k nej pripojené dokumenty, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, ako aj doklad o doručení. Tento doklad musí povinne obsahovať nasledujúce údaje: číslo procesu, sekcia, odbor, súd na ktorom prebieha proces, termín v ktorom je možné uskutočniť obhajobu, informáciu o potrebe menovať advokáta a dôsledky nevystupovania v pozícii odporcu.

HoreHore

Ak dokument nie je možné doručiť z dôvodu, že sa predvolávaná osoba ukáže ako neschopná prevziať dokument v dôsledku preukázanej psychickej poruchy alebo inej nespôsobilosti, súdny úradník o tom bude informovať pôvodcu (súd). Následne sa proces predloží sudcovi na posúdenie a ten po zozbieraní informácií a predložení potrebných dôkazov rozhodne o existencii nespôsobilosti. Ak je uznaná nespôsobilosť, či už dočasná alebo dlhodobá, bude vymenovaný zástupca predvolaného (dočasný opatrovník), ktorému sa doručí dokument.

Dokument môže byť tiež doručený právnymi zástupcami (advokátmi alebo právnymi poradcami), alebo nimi označenými zamestnancami súdu v prípadoch, v ktorých bude v žalobe uvedený takýto úmysel alebo v ktorých nie je možná iná forma predvolania. Je potrebné doručiť uvedené informácie. Text, ktorým sa úkon dokumentuje, musí obsahovať dátum a podpis osoby, ktorá je zodpovedná za doručenie dokumentu. Ak k tomu nedôjde do 30 dní od žiadosti úradníka súdu o vykonanie, právny zástupca bude o tom informovať a pristúpi sa k doručeniu dokumentu za obvyklých podmienok.

Ak nie je známe miesto, na ktorom sa predvolávaná osoba zdržiava alebo nie je jasné, ktorým osobám sa má dokument doručiť, predvolanie sa vykoná prostredníctvom verejných oznamov. Okrem zverejnenia oznamov v novinách (ku ktorému dôjde najmä ak ide o významný prípad) sa najprv vyvesia tri verejné oznamy (jeden pri vchode do budovy súdu, druhý pri vchode v poslednom známom bydlisku a posledný pri vchode do príslušného okresného úradu) a následne jedno oznámenie pri vchode do budovy súdu.

HoreHore

O výkon procesných úkonov, ktoré si vyžadujú zásah súdu je možné požiadať iné súdy alebo úrady prostredníctvom žiadosti alebo dožiadania, pričom žiadosť sa použije, ak sa zásah žiada od súdu alebo portugalského konzula a dožiadanie sa použije, ak sa zásah žiada od zahraničného úradu. Prostredníctvom príkazu súd nariadi výkon procesného úkonu subjektu, ktorý mu je funkčne podriadený.

Predvolania alebo oznámenia doručované poštou sa zasielajú priamo zainteresovanej osobe, ktorej sú adresované podľa územnej jednotky, v ktorej sa nachádza.

Pri doručovaní akýchkoľvek správ a odosielaní alebo vracaní žiadostí môžu súdy použiť okrem pošty aj fax a elektronické prostriedky komunikácie. V súrnych prípadoch je možné použiť telegram, telefonickú komunikáciu alebo iný podobný prostriedok telekomunikácie. Telefonická komunikácia sa vždy zdokumentuje úradným záznamom a následne sa potvrdzuje akoukoľvek písomnou formou; pokiaľ ide o strany sporu, je povolená len ako forma komunikácie na predvolanie alebo na zrušenie predvolania na procesné úkony.

Oznámenia sa spravidla doručujú poštou.

Oznámenia sa stranám sporu v prebiehajúcich procesoch doručujú prostredníctvom ich právneho zástupcu.

Ak je účelom oznámenia predvolanie strany sporu na výkon úkonu osobne, okrem doručenia oznámenia právnemu zástupcovi sa oznámenie odosiela aj doporučenou zásielkou samotnej strane s uvedením dátumu, miesta a účelu dostavenia sa.

Právni zástupcovia sa oboznámia doporučenou zásielkou zaslanou do ich kancelárie alebo na uvedené sídlo, pričom úradník súdu ich môže informovať aj osobne, ak sa nachádzajú v budove súdu.

HoreHore

Oznámenie sa považuje za doručené na tretí deň odo dňa podania doporučenej zásielky na pošte alebo v prvý pracovný deň nasledujúci po ňom, ak nejde o pracovný deň a nestráca účinnosť tým, že sa úradný spis vráti, ak bola zásielka adresovaná do kancelárie právneho zástupcu alebo na ním uvedené sídlo. V tomto prípade alebo v prípade, že zásielka nebola doručená z dôvodu neprítomnosti adresáta sa pripojí k procesu obálka, pričom sa za deň doručenia považuje tretí deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte.

Tento predpoklad môže adresát vylúčiť, ak dokáže, že oznámenie nebolo doručené, alebo ak k doručeniu došlo v neskorší ako v predpokladaný deň z dôvodov, za ktoré nenesie zodpovednosť.

Ak strana sporu nemá vymenovaného advokáta, oznámenia jej budú doručované na adresu bydliska alebo sídla, prípadne sídla uvedeného na tento účel za rovnakých podmienok, aké platia pre právnych zástupcov.

Záverečné rozhodnutia sa vždy oznamujú, pokiaľ je známa adresa bydliska alebo sídla strany sporu.

Pri oznamovaní nariadení, verdiktov alebo rozsudkov sa adresátovi odošle alebo doručí čitateľná kópia alebo fotokópia rozhodnutia a odôvodnenia.

Za oznámenia sa pokladajú aj predvolávacie listy a oznamy odovzdané zainteresovaným stranám prítomným na procesnom úkone podľa uváženia subjektu, ktorý takémuto úkonu predsedá, pričom musia byť riadne zdokumentované v príslušnom spise alebo zápisnici.

5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch nie je možné kontaktovať adresáta (napríklad keď nie je doma)? Existujú iné metódy doručovania dokumentov?

Odpoveď na tieto otázky nájdete v odpovediach na predchádzajúce otázky.

HoreHore

6. Existuje nejaký písomný dôkaz o tom, že dokument bol doručený?

Pri doručovaní dokumentov doporučenou zásielkou spočíva písomný dôkaz v potvrdení o prevzatí, na ktorom musí byť uvedený dátum doručenia zásielky a podpis osoby, ktorá ju prevzala. V tomto potvrdení o prevzatí poštový doručovateľ uvedie ešte údaje identifikujúce adresáta alebo tretiu osobu, ktorej je zásielka odovzdaná z preukazu totožnosti alebo z iného úradného dokumentu, ktorý takúto identifikáciu umožňuje.

Pokiaľ ide o doručovanie dokumentov obyčajnou zásielkou, dôkaz o tom, že sa doručenie uskutočnilo, spočíva v prehlásení spísanom poštovým doručovateľom, na ktorom musí byť uvedený dátum, presné miesto uloženia zásielky a podpis doručovateľa.

Pri doručovaní dokumentov osobne vypracuje osoba, ktorá úkon uskutočňuje (súdny úradník, advokát, právny poradca alebo zamestnanec súdu) potvrdenie obsahujúce popis úkonu, dátum uskutočnenia, jej podpis, ako aj podpis adresáta.

Oznámenie sa spravidla doručuje doporučenou zásielkou okrem prípadov, keď sa doručuje osobne. V takom prípade sa naň vzťahujú pravidlá, ktoré platia pre doručovanie dokumentov.

V evidencii o prípade sa vždy urobí záznam o dokumente, v ktorom je uvedený najmä dátum odoslania zásielky a ďalšie údaje, ktoré ho umožňujú špecifikovať. Prevzatie sa odvodzuje od uvedeného predpokladu, pričom za deň doručenia sa bude považovať tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte.

7. Čo sa stane, ak sa niečo uskutočnilo nesprávne a adresát neprevezme dokument, prípadne sa doručenie uskutoční protizákonne (napríklad dokument je adresovaný tretej osobe)? Je možné považovať doručenie za platné napriek týmto skutočnostiam (je napríklad možné napraviť porušenie zákona?) alebo je potrebné uskutočniť doručenie znovu?

 Všetko, k čomu v procese po podaní žaloby okrem samotnej žaloby dôjde, bude neplatné, ak obžalovanému nebol doručený dokument alebo ak nebol hneď na začiatku procesu doručený dokument prokurátorovi v prípadoch, v ktorých má prokurátor vystupovať ako hlavná strana.

HoreHore

Doručenie sa neuskutočnilo: ak bol úkon úplne vynechaný; došlo k chybnej identifikácii predvolávanej osoby; ak bolo nevhodne použité predvolanie pomocou verejného oznamu; ak sa ukáže, že k nemu došlo po úmrtí predvolávanej osoby alebo jej zániku v prípade, že ide o právnickú osobu alebo spoločnosť; ak sa ukáže, že adresát sa v prípade doručovania dokumentu osobne o ňom nedozvedel z dôvodov, za ktoré nie je zodpovedný.

Doručenie je neplatné tiež vždy, keď v kontexte jeho uskutočnenia neboli dodržané formálne náležitosti na základe právnych predpisov.

Neplatnosť úkonu musí uznať sudca a vzťahuje sa na ňu lehota dovolania.

Ak nezrovnalosť spočíva v skutočnosti, že obhajobe bol oznámený neskorší dátum ako povoľuje zákon, bude obhajoba prijatá do uvedeného termínu, pričom pôvodca nemusí opätovne predvolávať obžalovaného za bežných podmienok. V prípade porušenia formálnych náležitostí vyplývajúcich zo zákona je argumentovanie neplatnosťou možné len v prípade, ak by chyba mohla uškodiť obhajobe predvolávaného.

Prehlásenie neplatnosti znamená, že neplatné úkony sa musia opakovať.

Ak obžalovaný alebo prokuratúra zasiahnu do procesu bez toho, aby hneď oznámili, že im nebol doručený dokument,, neplatnosť sa bude považovať za napravenú.

Pokiaľ ide o oznámenia, opomenutie formálnej náležitosti vyplývajúcej zo zákona musí napadnúť strana ním poškodená.

Zhodnotenie argumentácie neplatnosťou patrí do zodpovednosti sudcu, ktorý uzná jej existenciu ak to vyplýva zo zákona, alebo ak by mohla ovplyvniť skúmanie alebo rozhodnutie vo veci.

8. Musím za doručenie platiť a ak áno, koľko?

Neexistuje žiadny vopred splatný poplatok za doručenie dokumentu alebo oznámenie.

Náklady na dopravu úradníka súdu povereného výkonom doručenia (osobne), ako aj náklady na poštovné, telefonickú komunikáciu, komunikáciu telegrafom alebo elektronickú komunikáciu sú zahrnuté do súdnych trov procesu a zaplatí ich nakoniec strana, ktorá spor prehrá.

Samostatné oznámenia súdu (to znamená tie, ktoré nevznikajú na základe prebiehajúceho procesu) zabezpečuje vždy úradník súdu. Príslušné náklady uhradí žiadateľ, pričom tieto náklady zahŕňajú náklady na dopravu príslušného úradníka.

Bližšie informácie

Tieto informácie sa neustále aktualizujú a vyvíjajú a nemajú charakter predpisu. Odzrkadľujú obsah predpisov a jazyk používaný tvorcom legislatívy, pričom sa vyhýbajú interpretácii a snažia sa o zjednodušené a súhrnné podanie špecifických aspektov portugalského práva.

Ich prečítaním sa nevylučuje možnosť požiadať o radu odborníkov zo súdu, vždy keď je to potrebné. 

Ďalšie dopĺňajúce informácie nájdete na nasledovných internetových adresách:

 • Supremo Tribunal de Justiça; (Najvyšší súd) English - français - português
 • Ministério da Justiça; (Ministerstvo spravodlivosti) English - português
 • Tribunal Constitucional; (Ústavný súd) português
 • Tribunal da Relação de Lisboa; (Odvolací súd mesta Lisabon) português
 • Tribunal da Relação de Coimbra; (Odvolací súd mesta Coimbra) português
 • Tribunal da Relação de Évora; (Odvolací súd mesta Évora) English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto; (Odvolací súd mesta Porto) português
 • Procuradoria Geral da República; (Generálna prokuratúra) português
 • Centro de Estudos Judiciários (subjekt zodpovedný za vzdelávanie sudcov); English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (Okrem iného poskytuje kontaktné informácie o súdoch a o ich územnej jurisdikcii a o prístupe na stránku súdnych úradov); português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça; (Odbor legislatívnej politiky a plánovania Ministerstva spravodlivosti) English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado; (Generálne riaditeľstvo registrov a notárov) português
 • Instituto do Consumidor; (Inštitút ochrany spotrebiteľa) português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses; (Odborová asociácia portugalských sudcov) português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público; (Odborová organizácia prokurátorov) português
 • Ordem dos Advogados; (Advokátska komora) português
 • Base de legislação «on-line» português (Obsahuje zákony a akty zverejnené v Sérii č. I D.R. od 1.1.1970; umožňuje bezplatný prístup k publikovanej legislatíve I Série č. I od 1.1. 2000).

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Portugalsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 25-09-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo