Eiropas Komisija > ETST > Dokumentu nodošana > Portugāle

Pēdējo reizi atjaunots: 25-09-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Dokumentu nodošana - Portugāle

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko praktiski nozīmē teikums «uzaicinājums un paziņojums»? Kāda iemesla dēļ pastāv specifiski noteikumi attiecībā uz «uzaicinājumu un paziņojumu»? 1.
2. Kādi dokumenti ir par pamatojumu uzaicinājumam un paziņojumam? 2.
3. Kas ir atbildīgs par uzaicinājuma un paziņojuma izpildi? 3.
4. Kā praktiskā veidā dokuments kļūst par pamatojumu uzaicinājumam vai paziņojumam? Vai pastāv alternatīvi veidi? 4.
5. Kas notiek, kad izņēmumu gadījumos, nav iespējams sazināties ar adresātu (piemēram, kad viņš nav mājās)? Vai pastāv alternatīvi uzaicinājuma un paziņojuma veidi? 5.
6. Vai pastāv rakstisks apstiprinājums tam, ka dokuments ir bijis par pamatojumu uzaicinājumam vai paziņojumam? 6.
7. Kas notiek, ja rodas neparedzēti apstākļi un adresāts nesaņem dokumentu vai uzaicinājumu vai paziņojumu, vai tas tiek izpildīts pārkāpjot likumu (piemēram, akts tiek nodots trešais personai)? Vai var uzskatīt uzaicinājumu vai paziņojumu par derīgu neskatoties uz šādiem apstākļiem (piemēram ja likuma pārkāpumi var tikt laboti), vai jāveic atkārtotu mēģinājumu izpildīt uzdevumu? 7.
8. Vai man ir jāmaksā par uzaicinājumu vai paziņojumu, apstiprinošā gadījumā cik daudz? 8.

 

1. Ko praktiski nozīmē teikums «uzaicinājums un paziņojums»? Kāda iemesla dēļ pastāv specifiski noteikumi attiecībā uz «uzaicinājumu un paziņojumu»?

Uzaicinājums ir akts, ar kuru personai tiek paziņots, ka pret to ir iesniegta prasība tiesā un šī persona tiek uzaicināta, ja to vēlas, sevi aizstāvēt. Lietā ieinteresētā persona ar uzaicinājumu tiek lūgta pirmo reizi ierasties uz procesu.

Paziņojums tiek izmantots jebkuros citos gadījumos, lai aicināt personu ierasties tiesā, vai informēt par kādu faktu.

Uzaicinājumu nosūta tikai vienu reizi katrai personai, pārējās reizēs šai personai tiek nosūtīti paziņojumi.

Kad ir nepieciešams lūgt uz Tiesu personu, kas nav tieši ieinteresēta lietā un kurai līdz ar to nav jāaizstāvas, vienmēr tiek izmantots paziņojums (piemēram, lai aicinātu lieciniekus vai ekspertus).

Ir specifiski noteikumi attiecībā uz «uzaicinājumiem un paziņojumiem», ņemot vērā šādu aktu lielo nozīmi prasības pareizai noformēšanai (piemēram, nodrošina aizstāvību vai reakciju uz pretējās puses pieprasījumu, vai to mērķis ir aicināt personu ierasties Tiesā).

No otras puses, formalitātes un specifiskās procedūras, kas ir paredzētas likumos attaisnojas sakarā ar nepieciešamību garantēt iespēju pierādīt akta izpildi.

2. Kādi dokumenti ir par pamatojumu uzaicinājumam un paziņojumam?

Sākotnējā prasība un tai pievienotie dokumenti ir uzaicinājuma pamatojums.

Tiek paziņoti visi pieprasījumi, kas pievienoti lietai uz kuriem puses var atbildēt, kā arī dokumenti, ka tiem tiek pievienoti procesa gaitā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Par paziņojumu pamatojumu var būt arī lēmumi un ziņojumi, ko pieņem vai veic tiesnesis, un ko likums paredz paziņot vai, kad tie var radīt zaudējumus pusēm, kā arī tie, par kuriem tiesnesis ir licis paziņot, Valsts tiesneša pieprasījumi, dažādi akti, ko izpilda sekretariāts, procesa izmaksu rēķini un dokumenti, kas ir pievienoti lietai pēc trešo personu iniciatīvas.

3. Kas ir atbildīgs par uzaicinājuma un paziņojuma izpildi?

Uzaicinājuma akta fiziskā izpilde var būt piekrītoša Tiesas sekretariātam un pasta pakalpojuma sniedzējam (uzaicinājums pa pastu ar ierakstītu un parasto sūtījumu), tiesas darbiniekam (uzaicinājums personiski nodots uzaicinātai personai), tiesas izpildītājam (advokātam vai juriskonsultam), vai arī tiesas darbiniekam, kas ir nozīmēts ar rīkojumu.

4. Kā praktiskā veidā dokuments kļūst par pamatojumu uzaicinājumam vai paziņojumam? Vai pastāv alternatīvi veidi?

Tiek uzskatīts, ka uzaicinājums, kas nosūtīts pa pastu ir izpildīts nosūtot ierakstītu vēstuli ar oficiāla parauga saņemšanas kvīti uz uzaicināmās personas dzīves vietas adresi vai darba vietas adresi vai, ja tā ir juridiskā persona vai sabiedrība uz attiecīgo galvenā biroja adresi vai vietu, kur parasti atrodas administrācija. Uzaicinājumā jānorāda nepārprotamu termiņu, kurā ir iespējams nodrošināt aizstāvību, uz eventuālo nepieciešamību nolīgt advokātu un uz sekām, kas radīsies nenodrošinot aizstāvību.

Ja tiek uzaicināta privāta persona, vēstuli var nodot pēc saņemšanas kvīts parakstīšanas adresātam vai citai personai, kas atrodas dzīves vai darba vietā, un kas deklarē, ka ir spējīga nekavējoties nodot vēstuli adresātam.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pirms tiek parakstīta saņemšanas kvīts, pastniekam jāpārbauda adresāta vai trešās personas, kurai tiek nodota vēstule, personas apliecinošos dokumentus, pierakstot identifikācijas apliecības vai cita oficiāla dokumenta datus, ar kuru tiek apliecināta personība .

Kad vēstule tiek nodota trešai personai, pastnieka pienākums ir brīdināt šo personu par nepieciešamību nekavējoties nodot vēstuli adresātam vai juridiskai personai, kurai uzaicinājums ir sūtīts.

Ja nav iespējams veikt minēto nodošanu, jāatstāj paziņojumu adresātam, norādot Tiesu no kuras uzaicinājums sūtīts un procesu uz kuru tas attiecas, pierakstot iemeslus, kuru dēļ nebija iespējama piegāde un norādot, ka vēstule astoņas dienas būs saņemama attiecīgi norādītā pasta nodaļā.

Ja saņēmējs atsakās parakstīt saņemšanas kvīti vai pieņemt vēstuli, pastnieks noformē aktu par incidentu pirms tā tiek nosūtīta atpakaļ. Šajā kontekstā tiks veikts uzaicinājums iesaistot tiesu darbinieku, iepriekš norādot precīzo laiku izbraukumam pie adresāta vai pie citas personas, kas atrodas minētajā adresē un kas izrādās spējīga nodot ziņu. Kad tas nebūs iespējams, tiks piestiprināts paziņojums redzamā vietā, un akts var tikt izpildīts arī vienkārši piestiprinot uzaicinājumu norādot, ka adresātam tiesas sekretariātā ir saņemama kopija un pielikumā esošie dokumenti. Šajā gadījumā, kā arī vienmēr, kad uzaicinājums tiek nodots citai personai nevis adresātam, papildus tiks nosūtīta ierakstīta vēstule, informējot par datumu un veidu, kā akts ir izpildīts, norādot termiņu aizstāvības veikšanai, sekām par tās neveikšanu un dokumentu kopiju atrašanās vieta. Ja uzaicinājums nodots trešai personai, papildus tiks norādīta persona, kurai uzaicinājums nodots.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Lietās par naudas saistību izpildi, izejot no rakstiska līguma, uzaicinājums tiks veikts nosūtot parastu vēstuli uzaicināmai personai. Šāda vēstule tiks adresēta uz dzīves vietu vai biroja adresi, kas norādīta līgumā. Tas netiks veikts vienīgi gadījumos, kad ir nepārprotami un stingri norādīta cita vieta, kuru jāuzskata par adresāta dzīves vietu vai juridisko adresi, kur jānogādā uzaicinājumu.

Tiesas darbiniekam lietā jānorāda precīzu datumu, kad izsūtīta vēstule, un dzīves vietu vai juridisko adresi, uz kuriem tā nosūtīta.

Pastniekam jāieliek attiecīgo vēstuli adresāta pastkastītē un jāaizpilda deklarāciju, norādot datumu un apstiprinot precīzu vēstules atstāšanas vietu, nekavējoties nosūtot šo paziņojumu Tiesai.

Ja nebūs iespējams atstāt vēstuli pastkastītē, pastniekam jānoformē aktu par incidentu, jānorāda datumu un nekavējoties jānosūta uz Tiesu, izņemot gadījumā, ja vēstules atstāšana nav iespējama sakarā ar vēstules izmēriem, šajā situācijā atstājot paziņojumu adresātam norādot Tiesu, no kuras tiek sūtīts uzaicinājums un lietu, uz kuru tas attiecas, minot iemeslus, kādēļ nebija iespējams atstāt vēstuli, un norādot, ka vēstule astoņas dienas būs saņemama attiecīgi norādītā pasta nodaļā.

Tiesas darbinieka uzaicinājuma nodošana personīgi adresātam, tiek veikta vienmēr, kad tas šķiet vispiemērotākais veids kā to darīt.

Tiesas darbinieks nodod adresātam sākotnējās prasības kopiju un pielikumā esošos dokumentus, kas ir tās neatņemama sastāvdaļa, kā arī uzaicinājumu. Šajā uzaicinājumā obligāti jānorāda procesa numuru, nodaļu, instanci un Tiesu, kur lieta tiek izskatīta, termiņu, kurā jānodrošina aizstāvību, un norādi uz nepieciešamību nolīgt advokātu un neapstrīdēšanas sekas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja uzaicinājumu nevarēs izpildīt tādēļ, ka uzaicinātā persona to nevar saņemt acīm redzamu psihisku noviržu vai citas invaliditātes dēļ, tiesas darbinieks atzīmē šādu faktu un par to informē autoru. Process turpmāk tiek nodots tiesnesim, kas pieņems lēmumu par šāda stāvokļa esamību pēc attiecīgās informāciju un nepieciešamo pierādījumu savākšanas. Atzīstot īslaicīgu vai pastāvīgu nespējas stāvokli, uzaicināmai personai tiek nozīmēts pārstāvis (provizoriskais pilnvarotais), kuram tiek nodots uzaicinājums.

Alternatīvi, uzaicinājumu var nodot tiesu izpildītāji (advokāti vai juriskonsulti), vai to norādīti tiesas darbinieki, gadījumos, kad sākotnējā prasībā tiek norādīta šāda vēlēšanās vai, ja citā veidā nav bijis iespējams nodot uzaicinājumu. Informējamie dati ir iepriekšminētie. Akta dokumentēšanas tekstu paraksta un uzliek datumu persona, kas atbildīga par uzaicinājumu. Vienmēr, kad tas nav izpildīts 30 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas tiesā, tiesas izpildītājam jāreģistrē faktu, veicot uzaicinājumu vispārīgā kārtā.

Uzaicinājums tiks veikts ar sludinājumiem, gadījumos, kad nav skaidrības par adresāta atrašanās vietu, vai nav skaidrības par uzaicināmām personām. Papildus sludinājumiem avīzēs (kas tiks veikts, ja tas atbilst lietas svarīgumam), tiks piestiprināti pirmajā gadījumā trīs sludinājumi (viens pie Tiesas ēkas durvīm, otrs pie pēdējās zināmās dzīves vietas un trešais pie attiecīgās Pagasta Administrācijas), bet otrajā gadījumā viens vienīgs sludinājums pie Tiesas ēkas durvīm.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Procesuālu darbību veikšana, kurām nepieciešama tiesas iejaukšanās var tikt lūgta arī citām Tiesām vai iestādēm ar lūgumrakstu vai pieprasījumu, nododot lūgumrakstu, kad darbības veikšanai tiek lūgta Tiesa vai Portugāles konsuls, bet pieprasījumu, kad darbības veikšanai tiek lūgta ārzemju iestāde. Tiesa uzdod procesuālās darbības veikšanu iestādei, kas tai ir tieši pakļauta.

Uzaicinājumi vai paziņojumi, kas veikti pa pastu tiek nosūtīti tieši ieinteresētai pusei, neatkarīgi no tās teritoriālās jurisdikcijas atrašanās vietu.

Pārraidot jebkurus ziņojumus un izsūtot vai saņemot atpakaļ lūgumrakstus, tiesas iestādes papildus pasta pakalpojumiem var izmantot telefaksu vai telemātiskos līdzekļus. Steidzamos gadījumos, var tikt izmantotas telegrammas, telefoniskie sakari vai citi līdzīgi telesakaru veidi. Telefoniskie sakari vienmēr tiek reģistrēti lietā, un tiem seko rakstisks apliecinājums; attiecībā uz pusēm, tā ir likumīga vienīgi, lai paziņotu par izsaukumu vai izsaukuma atcelšanu procesuālajās darbībās.

Paziņojumi principā tiek nosūtīti pa pastu.

Paziņojumus pusēm, izskatāmo lietu ietvaros, veic attiecīgās pilnvarotās personas.

Kad paziņojums ir paredzēts, lai izsauktu pusi personīgas darbības veikšanai, papildus paziņojumam pilnvarotajam, pa pastu tiks izsūtīts ierakstīts paziņojums pusei norādot laiku, vietu un ierašanās iemeslu.

Pilnvarotiem tiek paziņots ar ierakstītu vēstuli, kas adresēta uz viņu biroju vai izvēlēto dzīves vietu, kā arī paziņojumus var nodot personīgi, kad tie atrodas Tiesas ēkā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Paziņojums pa pastu tiek uzskatīts par izpildītu trešajā dienā pēc reģistrēšanas, vai pirmajā darba dienā pēc tās, kad tas tā nav, un nezaudē spēku atpakaļ atgriešanas dēļ, ja vien tas ir ticis nosūtīts uz pilnvarotās personas biroju vai uz viņa izvēlēto dzīves vietu; šajā gadījumā, vai gadījumā, kad vēstule nav nodota adresāta neesamības dēļ, lietai tiks pievienota piebilde, uzskatot, ka paziņojums ir veikts trešajā dienā pēc reģistrēšanas.

Adresāts var apstrīdēt šādu pieņēmumu pierādot, ka paziņojums nav veikts, vai ka tas ir ticis veikts vēlāk par pieņemto datumu no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ.

Ja puse nav nolīgusi advokātu, paziņojumus jāveic tās dzīves vietā vai galvenajā birojā vai adresē, kas izvēlēta šādu paziņojumu saņemšanai, atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti paziņojumu nodošanai pilnvarotām personām.

Gala lēmumi vienmēr tiek paziņoti, ja vien lietā ir zināma puses dzīves vietas vai galvenā biroja adrese.

Kad tiek paziņoti lēmumi, spriedumi vai vienošanās, ieinteresētām pusēm jānosūta vai jānodod salasāmu lēmuma un pamatojuma kopiju vai fotokopiju.

Par paziņojumiem tiek uzskatītas arī pavēstes un ziņojumi, kas nodoti procesuālai darbībai klātesošām ieinteresētām personām, pēc prezidējošās iestādes norādījuma, ja vien tie ir ierakstīti attiecīgajā lietā vai protokolā.

5. Kas notiek, kad izņēmumu gadījumos, nav iespējams sazināties ar adresātu (piemēram, kad viņš nav mājās)? Vai pastāv alternatīvi uzaicinājuma un paziņojuma veidi?

Atbilde uz šiem jautājumiem ir pilnībā atrodama atbildēs uz iepriekšējiem jautājumiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

6. Vai pastāv rakstisks apstiprinājums tam, ka dokuments ir bijis par pamatojumu uzaicinājumam vai paziņojumam?

Uzaicinājuma pa pastu ar ierakstītu vēstuli rakstiskais pierādījums ir saņemšanas kvīts, kurā jābūt norādītam vēstules nodošanas datumam un saņēmēja parakstam. Šajā kvītī pasta pakalpojuma sniedzējam jānorāda arī saņēmēja vai trešās personas, kurai nodota vēstule identifikācijas dati, kas norādīti personas apliecinošajā vai jebkurā citā oficiālajā dokumentā, kas to apliecina.

Attiecībā uz uzaicinājuma pa pastu ar parasto vēstuli, tā izpildes pierādījums ir deklarācija, ko aizpilda pastnieks, un kurā jābūt norādītam datumam, tiešai vēstules atstāšanas vietai un attiecīgā pastnieka parakstam.

Nododot uzaicinājumu personiski, personai, kas izpildīs aktu (tiesas izpildītājs, advokāts, juriskonsults vai tiesas darbinieks) aizpilda dokumentu, kas satur akta aprakstu, tā izpildes datumu, pašas un uzaicinājuma saņēmēja parakstu.

Paziņojumu pēc būtības nodod ar ierakstītu vēstuli, izņemot, kad ir nepieciešams to izpildīt personīgi, šajos gadījumos spēkā ir nosacījumi, kas attiecas uz uzaicinājumiem.

Lietā vienmēr tiek atzīmēta to izpilde, norādot sarakstes izsūtīšanas datumu un citus elementus, kas var palīdzēt to atšķirt. Saņemšanu atzīmē saskaņā ar pieņēmumiem, kas minēti iepriekš, uzskatot, ka saņemšana notikusi trešajā dienā pēc tā reģistrēšanas.

7. Kas notiek, ja rodas neparedzēti apstākļi un adresāts nesaņem dokumentu vai uzaicinājumu vai paziņojumu, vai tas tiek izpildīts pārkāpjot likumu (piemēram, akts tiek nodots trešais personai)? Vai var uzskatīt uzaicinājumu vai paziņojumu par derīgu neskatoties uz šādiem apstākļiem (piemēram ja likuma pārkāpumi var tikt laboti), vai jāveic atkārtotu mēģinājumu izpildīt uzdevumu?

Visas darbības, kas veiktas pēc sākotnējās prasības procesa uzsākšanas ir spēkā neesošas, izņemot, kad tiesājamais nav saņēmis uzaicinājumu vai kad apsūdzības Prokurors nav saņēmis uzaicinājumu procesa sākumā gadījumos, kad tas ir viena no galvenajām pusēm.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Uzaicinājums nav izpildīts kad: akts ir pilnībā neizpildīts; ir nepareizi norādīta uzaicinātā persona; ir nepareizi piemērots uzaicinājums; tas ir izpildīts pēc uzaicinātās personas nāves, vai kad tas beidzis pastāvēt gadījumos, kad tā ir juridiskā persona vai sabiedrība; tiek pierādīts, ka uzaicinājuma saņēmējs nav iepazinies ar aktu no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ.

Uzaicinājums arī tiek uzskatīts par spēkā neesošu vienmēr, kad tā izpildes kontekstā nav tikušas ievērotas likumā noteiktās formalitātes.

Tiesnesim ir jāatzīst spēkā neesamības gadījumu, un tas ir pakļauts pagarinājuma termiņam.

Ja pārkāpums sastāv no tā, ka aizstāvībai ir norādīts lielāks termiņš nekā paredz likums, aizstāvību jāveic norādītajā laikā, izņemot, ja autors atkārtoti ir lūdzis uzaicināt tiesājamo likumīgajā termiņā. Gadījumos, kad ir pārkāptas likumīgās formalitātes, spēkā neesamība tiek atzīta vienīgi, ja veiktais pārkāpums var kaitēt aizstāvībai.

Spēkā neesamības noteikšana nozīmē anulēto aktu atkārtotu izpildīšanu.

Ja tiesājamais vai Valsts iejaucas procesā, kas nekavējoties norādītu uz uzaicinājuma neesamību, spēkā neesamība tiek uzskatīta par novērstu.

Attiecībā uz paziņojumiem, pusei, kurai nodarīts kaitējums, jāpaziņo par likumīgās formalitātes neizpildīšanu.

Spēkā neesamības pieprasījuma izvērtēšanu jāveic tiesnesim, kuram to jāatzīst, gadījumos, kad likumdošana to paredz vai kad nelikumība var ietekmēt lietas izvērtēšanu vai lēmumu.

8. Vai man ir jāmaksā par uzaicinājumu vai paziņojumu, apstiprinošā gadījumā cik daudz?

Uzaicinājumiem un paziņojumiem nepastāv specifiska iepriekšēja samaksa.

Tiesas darbinieka, kas ir nozīmēts uzaicinājuma vai paziņojuma nodošanai transporta izdevumus (ar tiešo kontaktu), kā arī pasta sūtīšanas, telekomunikāciju sakaru, telegrāfa vai telemātisko līdzekļu izdevumi tiek izkļauti procesa izmaksās, un to apmaksu jāveic pusei, kas zaudēs tiesas prāvā.

Papildus paziņojumus (tie, kas nerodas izejot no procesa lietas) vienmēr izpilda tiesas darbinieks. Attiecīgos izdevumus sedz pieprasītājs un tie sevī ietver arī tiesas darbinieka transporta izdevumus.

Cita informācija

Esošās piezīmes periodiski tiks pārskatītas un attīstītas, to mērķis nav izglītojošs, bet atspoguļo normatīvo saturu un likumdevēja izmantoto terminoloģiju, novēršot interpretāciju un virzoties uz vienkāršotu un vispārīgu Portugāles tieslietu jautājumu izklāstīšanu.

Šī materiāla lasīšana neatbrīvos no nepieciešamības vērsties pie tieslietu profesionāļa vienmēr, kad tas būs nepieciešams.

Veicot detalizētu analīzi, var tik atrasta papildus informācija šādās Interneta adresēs:

 • Augstākā Tiesa; English - français - português
 • Tieslietu ministrija; English - português
 • Satversmes tiesa; português
 • Lisabonas Apgabala Tiesa; português
 • Koimbras Apgabala Tiesa; português
 • Evoras Apgabala Tiesa; English - français - português
 • Porto Apgabala Tiesa; português
 • Republikas Ģenerālprokuratūra; português
 • Tieslietu Pētījumu centrs (iestāde, kas atbildīga par Portugāles tiesnešu sagatavošanu); English - français - português
 • Tiesas Administrācijas Ģenerāldirekcija (nodrošina arī informāciju par Tiesām un to teritoriālo jurisdikciju un pieeju Tiesas Izpildītāju mājas lapai); português
 • Kabinets Tieslietu ministrijas Politiskās Likumdošanas un Plānošanas...; English - português
 • Ģenerāldirekcija Reģistru un Notariātu...; português
 • Patērētāja Institūts; português
 • Portugāles Tiesnešu Arodbiedrības Asociācija; português
 • Tiesnešu Arodbiedrība Valsts; português
 • Advokātu Biedrība; português
 • Likumdošanas pamats «on-line» português (satur dokumentus un aktus, kas publicēti D.R. I Sērijā kopš 01.01.1970; nodrošina bezmaksas piekļuvi likumdošanai, kas publicēta I Sērijā kopš 01.01.2000.);

« Dokumentu nodošana - Vispārīgas ziņas | Portugāle - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 25-09-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste