Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων > Πορτογαλία

Τελευταία ενημέρωση: 25-09-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Πορτογαλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει ο όρος « επίδοση και κοινοποίηση πράξεων »; Γιατί υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για την επίδοση και την κοινοποίηση πράξεων; 1.
2. Ποιες πρέπει να είναι οι επίσημα κοινοποιηθείσες ή επιδοθείσες πράξεις; 2.
3. Ποιος μπορεί να κοινοποιήσει ή να επιδώσει μια πράξη; 3.
4. Πώς στην πράξη κοινοποιείται ή επιδίδεται μια πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι; 4.
5. Τι συμβαίνει όταν κατ’ εξαίρεση δεν είναι δυνατή η άμεση κοινοποίηση ή επίδοση στον παραλήπτη (για παράδειγμα, όταν εκείνος απουσιάζει από το σπίτι); Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι επίδοσης και κοινοποίησης; 5.
6. Υπάρχει γραπτή απόδειξη ότι η πράξη κοινοποιήθηκε ή επιδόθηκε; 6.
7. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της επίδοσης και της κοινοποίησης που γίνεται κατά παράβαση του νόμου ή εάν ο ενδιαφερόμενος(ενδιαφερόμενη) δεν έλαβε την πράξη (για παράδειγμα, η πράξη κοινοποιήθηκε ή επιδόθηκε σε τρίτο πρόσωπο); Η κοινοποίηση ή η επίδοση μπορεί ωστόσο να είναι έγκυρη (για παράδειγμα μπορεί να υπάρξει θεραπεία της παραβίασης του νόμου;) ή η πράξη θα πρέπει να γίνει με μια νέα επιμελέστερη προσπάθεια; 7.
8. Υπάρχουν έξοδα για την επίδοση ή την κοινοποίηση μιας πράξης και εάν ναι ποια είναι αυτά; 8.

 

1. Τι σημαίνει ο όρος « επίδοση και κοινοποίηση πράξεων »; Γιατί υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για την επίδοση και την κοινοποίηση πράξεων;

Η επίδοση είναι μια πράξη με την οποία ενημερώνεται ένα πρόσωπο για την κίνηση δικαστικής δίωξης εναντίον του και καλείται να αμυνθεί, εφόσον το επιθυμεί. Η επίδοση αυτή επιτρέπει επίσης να κληθεί για πρώτη φορά να συμμετάσχει στη διαδικασία ένα πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η κοινοποίηση γίνεται για να κληθεί ένα πρόσωπο να προσέλθει ενώπιον του δικαστηρίου ή να ενημερωθεί για ένα γεγονός.

Η επίδοση δεν γίνεται παρά μία μόνο φορά για κάθε πρόσωπο. Στη συνέχεια, ο παραλήπτης λαμβάνει κοινοποίηση.

Όταν καλείται να προσέλθει ενώπιον του δικαστηρίου ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει άμεσο έννομο συμφέρον και το οποίο κατά συνέπεια δεν οφείλει να αμυνθεί, υπάρχει πάντα προσφυγή στην κοινοποίηση (για παράδειγμα, όταν καλούνται μάρτυρες και εμπειρογνώμονες).

Υπάρχουν ειδικοί κανόνες σχετικά με τις « επιδόσεις και κοινοποιήσεις», δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας που έχουν οι πράξεις αυτές στο πλαίσιο διαδικασιών επίλυσης διαφορών (για παράδειγμα, επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή άμυνα ή μια αντίδραση σε αίτηση εκ μέρους του αντιδίκου ή στην κλήση ενός προσώπου να προσέλθει ενώπιον του δικαστηρίου).

Εξάλλου, η απαιτούμενη επισημότητα και η ειδική διαδικασία που απαιτείται από το νόμο αιτιολογούνται λόγω της αναγκαιότητας να υπάρξουν εγγυήσεις για τη δυνατότητα απόδειξης ότι η πράξη έλαβε χώρα.

2. Ποιες πρέπει να είναι οι επίσημα κοινοποιηθείσες ή επιδοθείσες πράξεις;

Η αρχική αίτηση και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα αποτελούν αντικείμενο πράξης επίδοσης.

Όλες οι αιτήσεις που συνδέονται με πράξεις στις οποίες μπορούν να απαντήσουν οι διάδικοι κοινοποιούνται, καθώς και τα σχετικά έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Κοινοποιούνται τα ακόλουθα: οι αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται από το δικαστήριο και για τις οποίες απαιτείται κοινοποίηση δυνάμει του νόμου ή δύνανται να προκαλέσουν ζημία στους διαδίκους, οι πράξεις η κοινοποίηση των οποίων διατάσσεται από το δικαστήριο, οι αιτήσεις του εκπροσώπου της εισαγγελικής αρχής, ορισμένες πράξεις της γραμματείας του δικαστηρίου, τα αναλυτικά έξοδα της διαδικασίας και τα έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία, με πρωτοβουλία τρίτων.

3. Ποιος μπορεί να κοινοποιήσει ή να επιδώσει μια πράξη;

Η υλοποίηση της πράξης επίδοσης μπορεί να ανατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου και στους ταχυδρομικούς υπαλλήλους (στην περίπτωση επίδοσης μέσω συστημένης επιστολής και μέσω κοινής επιστολής), σε δικαστικό επιμελητή (στην περίπτωση επίδοσης με προσωπική επαφή), σε πληρεξούσιο δικηγόρο ή επίσης σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο που ορίζεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο.

4. Πώς στην πράξη κοινοποιείται ή επιδίδεται μια πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι;

Η επίδοση μέσω ταχυδρομείου γίνεται με την ταχυδρομική αποστολή συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής, σύμφωνα με ένα επίσημο πρότυπο, που απευθύνεται στο πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η επίδοση και πραγματοποιείται στον τόπο κατοικίας ή εργασίας του ή, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα ή εταιρείες, στην αντίστοιχη έδρα τους ή στον τόπο που ασκούν συνήθως τις δραστηριότητές τους ή στη διοικητική τους έδρα. Η επιστολή πρέπει να αναφέρει ρητά τις λεπτομέρειες βάσει των οποίων μπορεί να γίνει η άμυνα, την ενδεχόμενη αναγκαιότητα να υπάρχει εκπροσώπηση από δικηγόρο και τις συνέπειες που απορρέουν από την παράλειψη άσκησης ανακοπής.

Στην περίπτωση επίδοσης σε φυσικά πρόσωπα, η επιστολή μπορεί να παραδοθεί ιδιοχείρως, με υπογραφή για την παραλαβή της, στον παραλήπτη ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο βρίσκεται στην κατοικία ή στον τόπο της εργασίας του παραλήπτη και το οποίο δηλώνει ότι είναι σε θέση να την παραδώσει γρήγορα στο πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η επίδοση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Πριν από την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής, ο ταχυδρομικός υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο της ταυτότητας του παραλήπτη ή του τρίτου στον οποίο παραδίδεται η επιστολή και σημειώνει τα στοιχεία της ταυτότητάς του ή οποιουδήποτε άλλου επισήμου εγγράφου επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητάς του.

Όταν η επιστολή παραδίδεται σε τρίτο πρόσωπο, ο ταχυδρομικός υπάλληλος οφείλει να το προειδοποιήσει ρητά για την υποχρέωσή του να παραδώσει σύντομα την επιστολή στον παραλήπτη της κοινοποίησης, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο.

Εάν η εν λόγω παράδοση είναι αδύνατη, αφήνεται προειδοποίηση υπόψη του παραλήπτη· στην προειδοποίηση αναφέρεται το δικαστήριο και η σχετική διαδικασία, οι λόγοι της αδυναμίας παράδοσης, καθώς επίσης ότι η επιστολή θα παραμείνει για χρονικό διάστημα οκτώ ημερών στη διάθεσή του σε σαφώς προσδιορισθείσα ταχυδρομική υπηρεσία.

Εάν υπάρχει άρνηση υπογραφής της απόδειξης παραλαβής ή της παραλαβής της επιστολής, ο ταχυδρομικός υπάλληλος σημειώνει το γεγονός και επιστρέφει το έγγραφο στον αποστολέα. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει επίδοση μέσω δικαστικού επιμελητή, με προηγούμενη ειδοποίηση του ενδιαφερομένου προσώπου για την ακριβή ώρα της εκτέλεσης ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου βρίσκεται στον τόπο παράδοσης και το οποίο κρίνεται κατάλληλο για να παραλάβει την ανακοίνωση. Εάν αυτό είναι αδύνατο, γίνεται θυροκόλληση στον πλέον ενδεδειγμένο χώρο ενώ η πράξη μπορεί να υλοποιηθεί με την απλή θυροκόλληση του επιδοτηρίου εγγράφου όπου θα δηλώνεται ότι το αντίγραφο και τα συνημμένα έγγραφα είναι στη διάθεση του ενδιαφερομένου προσώπου στη γραμματεία του δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή και αφού πραγματοποιηθεί η επίδοση σε πρόσωπο άλλο από τον παραλήπτη, αποστέλλεται συστημένη επιστολή στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ώστε να του κοινοποιηθεί η ημερομηνία και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίδοση, η προθεσμία για να ασκήσει τα μέσα άμυνας, οι συνέπειες απουσίας άμυνας και το μέρος όπου θυροκολλήθηκε το αντίγραφο του επιδοτηρίου. Εάν η επίδοση έγινε σε τρίτο, η συστημένη επιστολή αναφέρει εξάλλου την ταυτότητα του προσώπου προς το οποίο έγινε η επίδοση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Στην περίπτωση άσκησης αγωγής για την εκτέλεση οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από γραπτές συμβάσεις, η επίδοση γίνεται με την αποστολή συνήθους επιστολής η οποία απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η επιστολή αυτή αποστέλλεται στην κατοικία ή την έδρα του παραλήπτη με βάση τα στοιχεία της σύμβασης. Αυτό δεν ισχύει, για την εκτέλεση της επίδοσης, όταν ο παραλήπτης έχει καθορίσει ρητά αντίκλητο σε άλλο τόπο ή έδρα.

Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να αναφέρει ρητά, στο πλαίσιο της διαδικασίας, την ημερομηνία αποστολής της απλής επιστολής καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας όπου απεστάλη.

Ο ταχυδρομικός υπάλληλος προβαίνει σε κατάθεση της εν λόγω επιστολής στο γραμματοκιβώτιο του ενδιαφερομένου προσώπου και κάνει δήλωση, αναφέροντας την ημερομηνία και πιστοποιώντας τον ακριβή τόπο της κατάθεσης αυτής. Υποβάλλει αμέσως την εν λόγω δήλωση στο δικαστήριο.

Εάν δεν είναι δυνατό να κατατεθεί η επιστολή στο γραμματοκιβώτιο, ο ταχυδρομικός υπάλληλος σημειώνει το γεγονός καθώς και την ημερομηνία και το υποβάλει αμέσως στο δικαστήριο, εκτός εάν δεν μπορεί να γίνει η κατάθεση στο γραμματοκιβώτιο, λόγω του μεγέθους της επιστολής. Στην περίπτωση αυτή, αφήνει προειδοποίηση στον παραλήπτη όπου προσδιορίζεται το δικαστήριο από το οποίο προέρχεται η εν λόγω διαδικασία, αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ήταν αδύνατο να γίνει η παράδοση καθώς και το γεγονός ότι η επιστολή θα παραμείνει για διάστημα οκτώ ημερών στη διάθεσή του σε μια ταχυδρομική υπηρεσία η οποία προσδιορίζεται σαφώς.

Κατά συνέπεια, η επίδοση με άμεση προσωπική επαφή του δικαστικού επιμελητή με το αναφερόμενο πρόσωπο γίνεται όταν αποδεικνύεται ότι πρόκειται για την πιο γρήγορη λύση.

Ο δικαστικός επιμελητής επιδίδει στο αναφερόμενο πρόσωπο αντίγραφο της αρχικής αίτησης καθώς και των συνοδευτικών εγγράφων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, καθώς επίσης και το επιδοτήριο έγγραφο. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται υποχρεωτικά ο αριθμός της διαδικασίας, το τμήμα, ο δικαστής και το δικαστήριο που έχει αναλάβει την υπόθεση, η προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να γίνει η αντίκρουση και μνεία της υποχρέωση παράστασης δικηγόρου καθώς και των συνεπειών στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει απάντηση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν η επίδοση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διότι το αναφερόμενο πρόσωπο βρίσκεται σε αδυναμία παραλαβής λόγω σημαντικής ψυχικής ασθένειας ή οποιασδήποτε άλλης ανικανότητας, ο υπάλληλος σημειώνει την κατάσταση και την κοινοποιεί στον παραγγείλλαντα την επίδοση. Στη συνέχεια, η διαδικασία υποβάλλεται ενώπιον του ακροατηρίου του εκδικάζοντος δικαστή ο οποίος αποφασίζει για την ύπαρξη της ανικανότητας αφού συλλέξει πληροφορίες  και μετά την υποβολή των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων. Όταν αναγνωριστεί η ανικανότητα, προσωρινή ή μη, ορίζεται αντιπρόσωπος του αναφερόμενου προσώπου (προσωρινός διαχειριστής) και η επίδοση γίνεται στο πρόσωπο αυτό.

Εναλλακτικά όργανα για τις επιδόσεις μπορούν να είναι πληρεξούσιοι δικηγόροι ή υπάλληλοι που ορίζονται από αυτούς, όταν, στην αρχική αίτηση, εκδηλώθηκε η πρόθεση αυτή ή εάν δεν κατέληξαν να πραγματοποιηθούν οι άλλες μορφές επίδοσης. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι εκείνα που αναφέρονται παραπάνω. Το επιδοτήριο έχει ημερομηνία και υπογραφή του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την επίδοση. Αφής στιγμής δεν πραγματοποιήθηκε εντός προθεσμίας 30 ημερών που υπολογίζονται από την ημέρα της παραγγελίας για επίδοση, ο πληρεξούσιος δικηγόρος πρέπει να αιτιολογήσει ότι προέβη στην επίδοση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

Η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τον τόπο που βρίσκεται το αναφερόμενο πρόσωπο ή ως προς τα πρόσωπα προς τα οποία πρέπει να γίνει η επίδοση. Πέραν από τη δημοσίευση του επιδοτηρίου σε ημερήσιες εφημερίδες (που πραγματοποιείται όταν η σημασία της υπόθεσης δύναται να το αιτιολογήσει), γίνονται τρεις επικολλήσεις στην πρώτη περίπτωση, μία στη θύρα του δικαστηρίου, μια δεύτερη στη θύρα της τελευταίας γνωστής διαμονής και μία τρίτη στη θύρα του αντίστοιχου δημοτικού καταστήματος) και στη δεύτερη περίπτωση, επικολλάται ένα μόνο επιδοτήριο στη θύρα του δικαστηρίου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ενδέχεται να ζητηθεί από άλλα δικαστήρια ή αρχές να προβούν σε διαδικαστικές πράξεις οι οποίες απαιτούν την παρέμβαση δικαστικών υπηρεσιών. Η αίτηση αυτή απευθύνεται με δικαστική παραγγελία, η οποία ονομάζεται “carta precatória” ή “carta rogatória”, αναλόγως της ιδιότητας του παραλήπτη. Η " carta precatória" διαβιβάζεται σε δικαστήριο ή σε Πορτογάλο πρόξενο, ενώ η " carta rogatória" διαβιβάζεται σε αλλοδαπή αρχή. Μέσω της εντολής αυτής, το δικαστήριο διατάσσει την εκτέλεση της διαδικαστικής πράξης στην αντίστοιχη υπαγόμενη σε αυτό αρμόδια αρχή.

Οι κοινοποιήσεις ή επιδόσεις μέσω ταχυδρομείου στέλνονται απευθείας στον ενδιαφερόμενο για τον οποίο προορίζονται, ανεξαρτήτως της εδαφικής περιφέρειας στην οποία βρίσκεται.

Κατά τη διαβίβαση οποιουδήποτε μηνύματος και την αποστολή δικαστικών παραγγελιών, οι δικαστικές υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιούν, πέραν του ταχυδρομείου, την τηλεομοιοτυπία και τα τηλεματικά μέσα. Εφόσον πρόκειται για επείγουσες πράξεις, μπορεί να γίνει προσφυγή στο τηλεγράφημα, την τηλεφωνική επικοινωνία και άλλα ανάλογα μέσα τηλεπικοινωνιών. Η τηλεφωνική επικοινωνία συνοδεύεται πάντα με δικαιολογικά έγγραφα και ακολουθείται από επιβεβαίωση με γραπτό μέσο· όσον αφορά τους διαδίκους, η τηλεφωνική επικοινωνία δεν επιτρέπεται παρά μόνον ως μορφή διαβίβασης ή ακύρωσης μιας κλήσης στο πλαίσιο διαδικαστικών πράξεων.

Κατά κανόνα, οι κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται μέσω ταχυδρομείου.

Οι κοινοποιήσεις στους διαδίκους σε τρέχουσες διαδικασίες απευθύνονται στον πληρεξούσιο δικηγόρο τους.

Όταν η κοινοποίηση στοχεύει στην πρόσκληση του διαδίκου να προβεί σε προσωπική ενέργεια, πέραν της κοινοποίησης στον εντολοδόχο, αποστέλλεται επίσης συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου στον ίδιο το διάδικο. Η επιστολή αυτή αναφέρει την ημερομηνία, τον τόπο και το στόχο της αυτοπρόσωπης παρουσίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η κοινοποίηση στους εντολοδόχους γίνεται με συστημένη επιστολή που απευθύνεται στον τόπο εργασίας ή τον τόπο κατοικίας τους και μπορούν επίσης να λαμβάνουν προσωπική κοινοποίηση από υπάλληλο όταν βρίσκονται στο κτίριο του δικαστηρίου.

Η ταχυδρομική κοινοποίηση εικάζεται ότι πραγματοποιείται την τρίτη ημέρα μετά την καταχώρηση ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά από την ημέρα αυτή, εάν πρόκειται για εργάσιμη ημέρα, και τα αποτελέσματά της αρχίζουν να παράγονται από τη στιγμή της παράδοσης της επιστολής εφόσον η παράδοση έγινε στο γραφείο του εντολοδόχου ή στον τόπο της κατοικίας του. Στην περίπτωση αυτή ή εάν η επιστολή δεν παραδόθηκε λόγω απουσίας του παραλήπτη, η διαπίστωση αυτή προστίθεται στη διαδικασία και η κοινοποίηση εικάζεται ότι έγινε την προαναφερθείσα τρίτη ημέρα μετά την καταχώρηση.

Το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό εκ μέρους του παραλήπτη, εφόσον αποδείξει ότι η κοινοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε ή ότι έγινε σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την εικαζόμενη για λόγους για τους οποίους δεν είναι υπαίτιος.

Εάν ο διάδικος δεν έχει συνήγορο, οι κοινοποιήσεις απευθύνονται στην κατοικία ή την έδρα ή τον τόπο του αντικλήτου, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τις κοινοποιήσεις στους εντολοδόχους.

Οι οριστικές αποφάσεις κοινοποιούνται πάντα εφόσον η κατοικία ή η έδρα του διαδίκου είναι γνωστές στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Όταν κοινοποιούνται οι αποφάσεις, πρέπει να αποσταλεί ή να παραδοθεί ιδιόχειρα στο αναφερόμενο πρόσωπο αντίγραφο ή ευανάγνωστη φωτοτυπία της απόφασης και του διατακτικού της.

Θεωρούνται ως κοινοποιήσεις, οι προσκλήσεις και ανακοινώσεις που γίνονται στους ενδιαφερομένους οι οποίοι είναι παρόντες στις διαδικαστικές πράξεις, με απόφαση του προέδρου, εφόσον συνοδεύονται με δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία ή την πράξη.

5. Τι συμβαίνει όταν κατ’ εξαίρεση δεν είναι δυνατή η άμεση κοινοποίηση ή επίδοση στον παραλήπτη (για παράδειγμα, όταν εκείνος απουσιάζει από το σπίτι); Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι επίδοσης και κοινοποίησης;

Η απάντηση στις ερωτήσεις αυτές περιλαμβάνεται πλήρως στις απαντήσεις στις προηγούμενες ερωτήσεις.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

6. Υπάρχει γραπτή απόδειξη ότι η πράξη κοινοποιήθηκε ή επιδόθηκε;

Στην περίπτωση της επίδοσης με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η γραπτή απόδειξη υλοποιείται με την απόδειξη παραλαβής στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης της επιστολής και η υπογραφή του προσώπου που την παρέλαβε. Στην εν λόγω απόδειξη παραλαβής, ο ταχυδρομικός υπάλληλος εγγράφει επίσης τα στοιχεία ταυτότητας του παραλήπτη ή του τρίτου στον οποίο παραδόθηκε η επιστολή, βάσει των στοιχείων ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού επίσημου εγγράφου.

Όσον αφορά τις επιδόσεις μέσω απλής ταχυδρομικής αποστολής, η υλική τους απόδειξη γίνεται με δήλωση του ταχυδρομικού υπαλλήλου επί της οποίας αναγράφεται η ημερομηνία, ο ακριβής τόπος της κατάθεσης της επιστολής και η υπογραφή του εν λόγω ταχυδρομικού υπαλλήλου.

Στην περίπτωση άμεσης επίδοσης, το πρόσωπο που εκτελεί την πράξη επίδοσης (δικαστικός επιμελητής, δικηγόρος ή υπάλληλος) συντάσσει ένα έγγραφο το οποίο περιέχει την περιγραφή της πράξης, την ημερομηνία της εκτέλεσής της, την υπογραφή του καθώς και την υπογραφή του παραλήπτη της επίδοσης.

Η κοινοποίηση γίνεται κατά κανόνα μέσω συστημένης επιστολής, εκτός εάν πρέπει να γίνει με προσωπική επαφή. Στην περίπτωση αυτή τηρούνται οι κανόνες που ορίζονται για την επίδοση.

Η διαδικασία περιλαμβάνει πάντα μνεία της υλικής της εκτέλεσης· αναφέρει την ημερομηνία αποστολής της αλληλογραφίας και των λοιπών στοιχείων που επιτρέπουν την εξατομίκευσή της. Η παραλαβή της εικάζεται βάσει του κριτηρίου που αναφέρεται παραπάνω και θεωρείται δεδομένο ότι η παραλαβή έγινε την τρίτη ημέρα μετά την καταχώρηση της επιστολής.

7. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της επίδοσης και της κοινοποίησης που γίνεται κατά παράβαση του νόμου ή εάν ο ενδιαφερόμενος(ενδιαφερόμενη) δεν έλαβε την πράξη (για παράδειγμα, η πράξη κοινοποιήθηκε ή επιδόθηκε σε τρίτο πρόσωπο); Η κοινοποίηση ή η επίδοση μπορεί ωστόσο να είναι έγκυρη (για παράδειγμα μπορεί να υπάρξει θεραπεία της παραβίασης του νόμου;) ή η πράξη θα πρέπει να γίνει με μια νέα επιμελέστερη προσπάθεια;

Οτιδήποτε συμβεί μετά την αρχική αίτηση, μη περιλαμβανομένης της εν λόγω αίτησης, είναι άκυρο αν ο εναγόμενος δεν έχει κλητευτεί ή αν η εισαγγελική υπηρεσία δεν έχει ενημερωθεί, στην περίπτωση όπου οφείλει να παρέμβει ως κύριος παρεμβαίνων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Δεν υφίσταται επίδοση όταν: η πράξη παραλήφθηκε εντελώς· υπήρξε λάθος στην ταυτότητα του αναφερόμενου προσώπου· χρησιμοποιήθηκε το μέσο της θυροκόλλησης κατά λάθος· εάν αποδείχθηκε ότι η επίδοση πραγματοποιήθηκε μετά το θάνατο του αναφερόμενου προσώπου ή τη λύση του, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή εταιρεία· αν αποδείχθηκε ότι ο παραλήπτης της προσωπικής επίδοσης δεν έλαβε γνώση της πράξης για λόγους που δεν μπορούν να του καταλογισθούν.

Η επίδοση είναι επίσης άκυρη όταν, στο πλαίσιο της εκτέλεσής της, δεν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.

Η ύπαρξη ακυρότητας πρέπει να αναγνωριστεί από το δικαστή και υπόκειται σε προθεσμία ανάκλησης.

Εάν η ανωμαλία συνίσταται στη μνεία προθεσμίας μεγαλύτερης από την προβλεπόμενη στο νόμο για την άσκηση ένδικων μέσων, η άσκηση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή εντός της αναφερθείσας προθεσμίας, εκτός και εάν ο παραγγείλας προβεί σε νέα επίδοση η οποία θα γίνει με ορθά στοιχεία. Σε περίπτωση παραβίασης των νομίμων διαδικασιών, το επιχείρημα της ακυρότητας δεν γίνεται δεκτό παρά εάν το διαπραχθέν σφάλμα δύναται να ζημιώσει τη δυνατότητα άμυνας του αναφερόμενου προσώπου.

Η δήλωση ακυρότητας συνεπάγεται επανάληψη των ακυρωθεισών πράξεων.

Εάν ο εναγόμενος ή ο εισαγγελέας παρενέβησαν στη διαδικασία χωρίς να αναφέρουν σφάλμα επίδοσης, η ακυρότητα παύει να ισχύει.

Όσον αφορά τις κοινοποιήσεις, η παράλειψη μιας νόμιμης διαδικασίας πρέπει να αναφερθεί από τον ζημιωθέντα λόγω του σφάλματος.

Ο δικαστής πρέπει να αποφανθεί σχετικά με την ακυρότητα. Οφείλει να αναγνωρίσει την ύπαρξή της όταν το προβλέπει ο νόμος ή όταν η διαπραχθείσα ανωμαλία μπορεί να επηρεάσει την εξέταση ή την απόφασή του.

8. Υπάρχουν έξοδα για την επίδοση ή την κοινοποίηση μιας πράξης και εάν ναι ποια είναι αυτά;

Δεν υπάρχει ειδικός εκ των προτέρων προσδιορισμός των εξόδων για τις επιδόσεις ή τις κοινοποιήσεις. Τα έξοδα μετακίνησης του δικαστικού επιμελητή που προβαίνει στην επίδοση ή την κοινοποίηση (με παράδοση του εγγράφου στα χέρια του προσώπου προς το οποίο γίνεται) καθώς και τα έξοδα ταχυδρομείου, τηλεφωνικής ή τηλεγραφικής επικοινωνίας ή επικοινωνίας με άλλα μέσα τηλεματικής, περιλαμβάνονται στα έξοδα της διαδικασίας και καταβάλλονται τελικά από τον ηττηθέντα διάδικο.

Οι μεμονωμένες κοινοποιήσεις (εκείνες που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο μιας τρέχουσας διαδικασίας), πραγματοποιούνται πάντα από το δικαστικό επιμελητή. Τα έξοδα που απορρέουν καταβάλλονται από τον ενάγοντα και περιλαμβάνουν τα έξοδα μετακίνησης του εν λόγω υπαλλήλου.

Πρόσθετες πληροφορίες

Τα παρόντα στοιχεία αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ενημέρωσης και προοδευτικής εξέλιξης και δεν έχουν καμία δογματικότητα, αλλά κυρίως αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο και τη διατύπωση που χρησιμοποιείται από το νομοθέτη, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ερμηνεία και στοχεύοντας στην απλοποιημένη και συνοπτική διάδοση ειδικών πλευρών του πορτογαλικού δικαίου.

Η ανάγνωση των στοιχείων αυτών δεν αποκλείει την προσφυγή σε συμβουλές επαγγελματιών του δικηγορικού συλλόγου, ενδεχομένως.

Για διεξοδικότερη ανάλυση, υπάρχουν συμπληρωματικές πληροφορίες στις ακόλουθες διευθύνσεις του Διαδικτύου:

 • Supremo Tribunal de Justiça; English - français - português
 • Ministério da Justiça; English - português
 • Tribunal Constitucional; português
 • Tribunal da Relação de Lisboa; português
 • Tribunal da Relação de Coimbra; português
 • Tribunal da Relação de Évora; English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto; português
 • Procuradoria Geral da República; português
 • Centro de Estudos Judiciários (αρμόδιος φορέας για την επιμόρφωση των πορτογάλλων δικαστών); English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (διαθέτει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τα δικαστήρια, την τοπική τους αρμοδιότητα και την πρόσβαση στη σελίδα των δικαστικών αρχών «Página dos Oficiais de Justiça»); português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça; English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado; português
 • Instituto do Consumidor; português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses; português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público; português
 • Ordem dos Advogados; português
 • Base de legislação «on-line» português (περιλαμβάνει νομοθετικά μέτρα και πράξεις που δημοσιεύθηκαν στη σειρά I της Επίσημης Εφημερίδας από της 01-01-1970· υπάρχει δωρεάν πρόσβαση στη δημοσιευθείσα νομοθεσία στη σειρά Ι μετά την 01-01-2000).

« Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Πορτογαλία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 25-09-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο