Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Portugalsko

Poslední aktualizace: 25-09-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Portugalsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co v praxi znamená výraz „doručování písemností“? Proč existují specifická pravidla týkající se „doručování písemností“? 1.
2. Které dokumenty (písemnosti) jsou předmětem doručování? 2.
3. Kdo je za výkon doručování písemností zodpovědný? 3.
4. Jak se v praxi dokument stane předmětem doručení? Existují i další metody? 4.
5. Co se stane, když ve výjimečných případech není možné kontaktovat adresáta (například když není doma)? Existují i jiné metody doručování písemností? 5.
6. Existuje nějaký písemný důkaz o tom, že písemnost, případně předvolání nebo oznámení, byly doručeny? 6.
7. Co se stane, když něco proběhne nesprávně a adresát nepřevezme písemnost, případně doručení proběhne protizákonně (například pokud je písemnost adresována třetí osobě)? Je možné považovat doručení za platné navzdory těmto skutečnostem (je například možné napravit porušení zákona?), nebo je potřebné opatření provést znovu? 7.
8. Musím za doručení písemnosti platit? Pokud ano, jakou částku? 8.

 

1. Co v praxi znamená výraz „doručování písemností“? Proč existují specifická pravidla týkající se „doručování písemností“?

Doručována mohou být předvolání, kterými se někomu oznamuje, že proti němu byla podána žaloba a že je předvolán, aby se obhajoval, pokud má zájem. K procesu může být tímto způsobem také poprvé předvolán subjekt, který je na věci zainteresovaný.

Doručovat lze i oznámení, která v jakýchkoli jiných případech slouží k předvolání nějaké osoby před soud nebo k oznámení nějaké skutečnosti.

Předvolání se používá u každé osoby pouze jednou, po něm se adresátovi doručuje jen oznámení.

V případě, že je k soudu potřebné předvolat někoho, kdo na soudním řízení není přímo zainteresovaný a kdo se nepotřebuje obhajovat, použije se vždy oznámení (například při předvolávání svědků a znalců).

Vzhledem k velkému významu těchto písemností pro spravedlivý průběh soudního procesu (umožňují například předložení obhajoby nebo reakci na podání protistrany nebo mají za cíl předvolat někoho, aby se dostavil před soud) existují specifická pravidla týkající se „doručování předvolání a oznámení“.

Na druhou stranu jsou požadovaná oficiálnost a specifický postup uložený zákonem odůvodněné potřebou zabezpečit prokazatelnost provedení tohoto úkonu.

2. Které dokumenty (písemnosti) jsou předmětem doručování?

Předmětem doručovaného předvolání jsou návrh na zahájení procesu (žaloba) a dokumenty k němu připojené.

NahoruNahoru

Všechny žádosti, které jsou součástí písemností, na které by strany mohly odpovídat, jakož i dokumenty k nim během procesu připojené jsou předmětem doručovaných oznámení.

Předmětem doručovaných oznámení jsou též rozsudky a nálezy vynesené soudcem, které zákon přikazuje oznamovat nebo které by mohly způsobit škodu stranám, jakož i ty, jejichž oznámení je nařízeno příslušným soudcem, podání a podněty prokuratury, některé úkony vykonávané soudní kanceláří, účet za soudní výlohy a dokumenty připojené ke spisům z iniciativy třetích stran.

3. Kdo je za výkon doručování písemností zodpovědný?

Sama realizace aktu doručování může patřit do kompetence soudní kanceláře a poštovního doručovatele (při doručení doporučenou zásilkou a obyčejnou zásilkou), úředníka soudu (při osobním doručování adresátovi), právního zástupce (advokáta nebo právního poradce) nebo zaměstnance soudu uvedeného právním zástupcem.

4. Jak se v praxi dokument stane předmětem doručení? Existují i další metody?

Doručení předvolání poštou se uskutečňuje prostřednictvím doporučené zásilky s potvrzením o převzetí v úředně schváleném formátu adresované osobě, kterou je třeba předvolat, a to na adresu jejího bydliště nebo pracoviště, nebo, v případě právnické osoby nebo společnosti, na příslušné místo, kde má sídlo, nebo na místo, kde za normálních okolností působí její vedení. Musí v ní být jasně uvedeny termín, do kterého je možno uskutečnit obhajobu, případná potřeba jmenování advokáta a důsledky vyplývající z nevystupování v pozici odpůrce.

NahoruNahoru

V případě předvolávání jednotlivce je možno zásilku po podpisu potvrzení o převzetí odevzdat přímo adresátovi nebo jakékoli třetí osobě, která se nachází v místě jejího bydliště nebo na pracovišti a která prohlásí, že je schopna zásilku okamžitě doručit osobě, které je adresována.

Před podpisem potvrzení o převzetí musí poštovní doručovatel identifikovat adresáta nebo třetí osobu, jíž bude zásilka odevzdána, přičemž zaznamená údaje z průkazu totožnosti nebo z jiného úředního dokumentu, který takovou identifikaci umožňuje.

Je-li zásilka odevzdána třetí osobě, musí poštovní doručovatel takovouto osobu výslovně upozornit na její povinnost urychleného odevzdání zásilky občanu nebo právnické osobě, kterým je zásilka adresována.

V případě, že zásilku není možno doručit, zanechá se adresátovi oznámení, ve kterém se označí soud, který zásilku odeslal, a proces, jehož se týká, s uvedením důvodu nemožnosti jejího doručení, přičemž zásilka po dobu osmi dní zůstane k dispozici na řádně označené pobočce pošty, kde si ji adresát může převzít.

V případě, že dojde k odmítnutí podepsat potvrzení o převzetí nebo o přijetí zásilky, poštovní doručovatel o tom před jejím vrácením sepíše zápis. V takovém případě se přistoupí k předvolání prostřednictvím soudního úředníka s předcházejícím uvedením přesné hodiny osobního doručení adresátovi nebo jiné osobě přítomné na místě, které se k odevzdání zásilky bude jevit jako nejvhodnější. Pokud tento způsob není možný, zanechá se na uvedeném místě oznámení, přičemž se úkon může provést jen zanecháním oznámení o předvolání, ve kterém bude uvedeno, že písemnost a připojené dokumenty jsou adresátovi k dispozici v soudní kanceláři. V tomto případě a vždy, když se ukáže, že předvolání bylo doručeno jiné osobě než jeho adresátovi, se předvolávanému odešle doporučená zásilka s oznámením data a způsobu, jakým se úkon považuje za uskutečněný, termínu prezentace obhajoby, důsledků jejího neuskutečnění a informace o tom, kde je písemnost uložena. V případě osobního předvolání prostřednictvím třetí osoby se uvede totožnost osoby, které bylo předvolání osobně doručeno.

NahoruNahoru

V případě soudních řízení při sporech o plnění finančních povinností vyplývajících z písemné smlouvy se předvolání realizuje prostřednictvím obyčejné zásilky adresované předvolávané osobě. Tato zásilka bude adresována na místo bydliště nebo na sídlo adresáta, uvedené ve smlouvě. Nebude tomu tak jen v případě, že bude výslovně dohodnuto jiné místo, které se bude považovat za bydliště nebo sídlo adresáta pro účely doručení předvolání.

Soudní úředník v procesu výslovně uvede datum odeslání obyčejné zásilky a adresu bydliště nebo sídla, na kterou byla odeslána.

Poštovní doručovatel uloží příslušnou zásilku do schránky předvolávaného a sepíše prohlášení, ve kterém uvede datum a přesné místo jejího uložení, přičemž toto prohlášení ihned odešle soudu.

Není-li zásilku možno uložit do poštovní schránky, poštovní doručovatel o tom sepíše záznam, uvede v něm datum a ihned jej odešle soudu, s výjimkou případů, ve kterých uložení z důvodů rozměrů zásilky není možné a kdy adresátovi zanechá oznámení uvádějící soud, od kterého zásilka pochází, a věc, které se týká, a upřesňující důvody nemožnosti doručení, přičemž zásilka po dobu osmi dnů zůstane uložena k dispozici na řádně označené pobočce pošty, kde si ji adresát může převzít.

Osobního předvolání úředníkem soudu se využije tehdy, když se toto řešení jeví jako nejrychlejší.

Úředník soudu doručí adresátovi kopii žaloby a k ní připojené dokumenty, které tvoří její neoddělitelnou součást, jakož i samotné předvolání. Toto předvolání musí povinně obsahovat následující údaje: číslo procesu, sekci, soud, u kterého proces probíhá, termín, ve kterém je možno uskutečnit obhajobu, informaci o potřebě jmenovat advokáta a důsledky nevystupování v pozici odpůrce.

NahoruNahoru

Jestliže předvolání není možné doručit z důvodu, že se předvolávaná osoba v důsledku prokázané psychické poruchy nebo jiné nezpůsobilosti ukáže neschopnou předvolání převzít, bude o tom soudní úředník informovat původce (soud). Následně bude proces předložen k posouzení soudci a ten po shromáždění informací a předložení potřebných důkazů rozhodne o existenci nezpůsobilosti. Pokud je uznána nezpůsobilost, ať už dočasná nebo dlouhodobá, bude jmenován zástupce předvolaného (dočasný opatrovník), vůči jehož osobě se předvolání uskuteční.

Předvolání může být též doručeno právními zástupci (advokáty nebo právními poradci) nebo jimi jmenovanými zaměstnanci soudu v případech, ve kterých bude v žalobě takovýto úmysl uveden nebo ve kterých není možná jiná forma předvolání. Je potřebné doručit výše uvedené položky. Text, kterým se úkon dokumentuje, má obsahovat datum a podpis osoby zodpovědné za doručení předvolání. Vždy, když k předvolání nedojde do 30 dní od žádosti soudního úředníka o vykonání, o tom právní zástupce bude informovat a přistoupí se k doručení předvolání za obvyklých podmínek.

Pokud není známo místo, kde se předvolávaná osoba zdržuje, nebo není jasné, které osoby je nutno předvolat, vykoná se předvolání prostřednictvím veřejných oznámení. Kromě zveřejnění oznámení v novinách (ke kterému dojde zejména pokud jde o významný případ) se nejprve vyvěsí veřejné vývěsky (jedna u vchodu do budovy soudu, druhá u vchodu do místa posledního známého bydliště, a poslední u vchodu do příslušného okresního úřadu) a následně jedno oznámení u vchodu do budovy soudu.

NahoruNahoru

O výkon procesních úkonů, které si vyžadují zásah soudu, je možno požádat jiné soudy nebo úřady prostřednictvím žádostí nebo dožádání, přičemž žádost se použije, pokud se zásah žádá od soudu nebo portugalského konzula, a dožádání se použije, pokud se zásah žádá od zahraničního úřadu. Prostřednictvím příkazu soud nařídí výkon procesního úkonu subjektu, který mu je funkčně podřízený.

Předvolání nebo oznámení doručovaná poštou se zasílají přímo zainteresované osobě, přičemž jí jsou adresovány podle územní jednotky, ve které se nachází.

Při doručování jakýchkoli zpráv a odesílání nebo vracení žádostí mohou soudy kromě pošty použít i elektronické prostředky komunikace. V naléhavých případech je možné použít telegram, telefonickou komunikaci nebo jiný podobný prostředek telekomunikace. Telefonická komunikace se vždy zdokumentuje případným úředním záznamem a následně se potvrzuje jakoukoli písemnou formou; pokud jde o strany sporu, je povolena jen jako forma komunikace k předvolání nebo zrušení předvolání k procesním úkonům.

Oznámení se zpravidla doručují poštou.

Oznámení se stranám sporu v probíhajících procesech doručují prostřednictvím jejich právního zástupce.

Jestliže je účelem oznámení předvolání strany sporu k výkonu úkonu osobně, kromě doručení oznámení právnímu zástupci se oznámení také odesílá doporučenou zásilkou samotné straně s uvedením data, místa a účelu dostavení se.

Právní zástupci se obeznámí s doporučenou zásilkou adresovanou jejich kanceláři nebo uvedenému sídlu, přičemž je soudní úředník také může informovat osobně při jejich návštěvě soudu.

NahoruNahoru

Oznámení se považuje za doručené ve třetí den ode dne podání doporučené zásilky na poště nebo v první po něm následující pracovní den, pokud den podání není pracovním dnem, a neztrácí účinnost tím, že se úřední spis vrátí, jestliže byla zásilka adresována kanceláři právního zástupce nebo jím uvedenému sídlu; v tomto případě nebo v případě, že zásilka nebyla doručena z důvodu nepřítomnosti adresáta, se k procesu připojí obálka, přičemž se za den doručení považuje třetí den následující po dni podání zásilky na poště.

Tento předpoklad může adresát vyloučit, pokud dokáže, že oznámení nebylo doručeno nebo že k doručení došlo později než v předpokládaný den, z důvodů, za které nenese zodpovědnost.

Jestliže strana sporu nemá jmenovaného advokáta, oznámení jí budou doručována na adresu bydliště nebo sídla, případně sídla uvedeného za tímto účelem, za stejných podmínek, jaké platí pro právní zástupce.

Závěrečná rozhodnutí se vždy oznamují, pokud je známa adresa bydliště nebo sídla strany sporu.

Při oznamování nálezů, verdiktů nebo rozsudků se adresátovi odešle nebo doručí čitelná kopie nebo fotokopie rozhodnutí a odůvodnění.

Za oznámení se považují i předvolávací listiny a sdělení, odevzdané zainteresovaným stranám přítomným procesnímu úkonu podle uvážení subjektu, který tomuto úkonu předsedá, přičemž musejí být řádně zdokumentovány v příslušném spise nebo v zápisnici.

5. Co se stane, když ve výjimečných případech není možné kontaktovat adresáta (například když není doma)? Existují i jiné metody doručování písemností?

Odpověď na tyto otázky najdete v odpovědích na předcházející otázky.

NahoruNahoru

6. Existuje nějaký písemný důkaz o tom, že písemnost, případně předvolání nebo oznámení, byly doručeny?

Při doručování předvolání doporučenou zásilkou spočívá písemný důkaz v potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum doručení zásilky a podpis osoby, která ji převzala. V tomto potvrzení o převzetí poštovní doručovatel ještě uvede údaje identifikující adresáta nebo třetí osobu, které je zásilka odevzdána, z průkazu totožnosti nebo z jiného úředního dokumentu, který takovou identifikaci umožňuje.

Pokud jde o doručování předvolání obyčejnou zásilkou, důkaz o tom, že se doručení uskutečnilo, spočívá v prohlášení sepsaném poštovním doručovatelem, na kterém musí být uvedeno datum, přesné místo uložení zásilky a podpis doručovatele.

Při doručování předvolání osoba, která úkon uskutečňuje (soudní úředník, advokát, právní poradce nebo zaměstnanec soudu) osobně vypracuje dokument obsahující popis úkonu, datum uskutečnění, vlastní podpis, jakož i podpis adresáta předvolání.

Oznámení se zpravidla doručuje doporučenou zásilkou kromě případů, kdy se doručuje osobně. V takovém případě se na ně vztahují pravidla, která platí pro doručování předvolání.

V procesu se vždy provede záznam o jeho realizaci, v němž je uvedeno zejména datum odeslání zásilky a další údaje, které ji umožňují identifikovat. Převzetí se odvozuje od výše uvedeného předpokladu, přičemž za den doručení se bude považovat třetí den ode dne podání zásilky na poště.

NahoruNahoru

7. Co se stane, když něco proběhne nesprávně a adresát nepřevezme písemnost, případně doručení proběhne protizákonně (například pokud je písemnost adresována třetí osobě)? Je možné považovat doručení za platné navzdory těmto skutečnostem (je například možné napravit porušení zákona?), nebo je potřebné opatření provést znovu?

Všechno, k čemu v rámci procesu po podání žaloby kromě žaloby samotné dojde, bude neplatné, jestliže obžalovaný nebyl předvolán nebo jestliže nebyl hned na začátku žaloby předvolán prokurátor v případech, ve kterých má vystupovat jako hlavní strana.

K předvolání nedošlo, jestliže byl úkon úplně vynechán, došlo k chybné identifikaci předvolávané osoby, jestliže bylo nevhodně použito předvolání pomocí veřejné vývěsky; jestliže se ukáže, že k němu došlo po úmrtí předvolávané osoby nebo po jejím zániku v případě, že jde o právnickou osobu nebo společnost; jestliže se ukáže, že adresát se v případě doručování předvolání osobně o předvolání nedozvěděl z důvodů, za které není zodpovědný.

Předvolání je neplatné též vždy, když v kontextu jeho uskutečnění nebyly dodrženy formální náležitosti předepsané zákonem.

Neplatnost úkonu musí uznat soudce a vztahuje se na ni lhůta dovolání.

Jestliže nesrovnalost spočívá ve skutečnosti, že obhajobě bylo oznámeno pozdější datum, než povoluje zákon, bude obhajoba přijata do uvedeného termínu, přičemž původce nemusí obžalovaného opětovně předvolávat za běžných podmínek. V případě porušení formálních náležitostí vyplývajících ze zákona je argumentování neplatností možné jen v případě, že by chyba mohla uškodit obhajobě předvolávaného.

Prohlášení neplatnosti znamená, že neplatné úkony se musejí opakovat.

Pokud obžalovaný nebo prokuratura zasáhnou do procesu, aniž by hned napadli chybu ve svém předvolání, neplatnost se bude považovat za napravenou.

Pokud jde o oznámení, opomenutí formální náležitosti vyplývající ze zákona musí napadnout jím poškozená strana.

Zhodnocení argumentace neplatností patří do zodpovědnosti soudce, který uzná její existenci, pokud to vyplývá ze zákona nebo pokud by mohla ovlivnit zkoumání nebo rozhodnutí ve věci.

8. Musím za doručení písemnosti platit? Pokud ano, jakou částku?

Neexistuje žádný předem splatný poplatek za doručení předvolání nebo oznámení.

Náklady na dopravu úředníka soudu pověřeného výkonem doručení (osobně), jakož i náklady na poštovné, telefonickou komunikaci, komunikaci telegrafem nebo elektronickou komunikaci jsou zahrnuty do soudních výloh procesu a nakonec je zaplatí strana, která spor prohraje.

Samostatná oznámení soudu (to znamená ta, která nevznikají na základě probíhajícího procesu) zabezpečuje vždy úředník soudu. Příslušné náklady uhradí žadatel, přičemž tyto náklady zahrnují náklady na dopravu příslušného úředníka.

Bližší informace

Tyto informace se neustále aktualizují a vyvíjejí a nemají charakter předpisu. Odrážejí obsah norem a jazyk používaný tvůrcem legislativy, přičemž se vyhýbají interpretaci a snaží se o zjednodušené a souhrnné podání specifických aspektů portugalského práva.

Jejich přečtením se nevylučuje možnost požádat o radu odborníky ze soudu, kdykoli je to potřebné.

Další doplňující informace najdete na následujících internetových adresách:

 • Nejvyšší soud English - français - português
 • Ministerstvo spravedlnosti English - português
 • Ústavní soud português
 • Odvolací soud města Lisabon português
 • Odvolací soud města Coimbra português
 • Odvolací soud města Évora English - français - português
 • Odvolací soud města Porto português
 • Generální prokuratura português
 • Subjekt zodpovědný za vzdělávání soudců English - français - português
 • Mimo jiné poskytuje konkrétní informace o soudech a o jejich územní jurisdikci a o přístupu na stránku soudních kanceláří português
 • Odbor legislativní politiky a plánování Ministerstva spravedlnosti English - português
 • Generální ředitelství rejstříků a notářů português
 • Úřad ochrany spotřebitele português
 • Odborové sdružení portugalských soudců português
 • Odborové sdružení prokurátorů português
 • Advokátní komora português
 • Base de legislação on-line português (Obsahuje diplomy a písemnosti zveřejněné v I Sérii D.R. od 01-01-1970; umožňuje bezplatný přístup k publikované legislativě I Série od 01-01-2000).

« Doručování písemností - Obecné informace | Portugalsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 25-09-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království