Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Polen

Laatste aanpassing: 20-04-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Polen

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is de praktische betekenis van de termen „betekening” en „kennisgeving”? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de betekening en de kennisgeving van stukken? 1.
2. Welke stukken behoeven betekening of kennisgeving? 2.
3. Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een stuk? 3.
4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk? 4.
5. Wat indien het uitzonderlijk niet mogelijk is om de betekening of kennisgeving aan de geadresseerde zelf te doen (bijvoorbeeld omdat hij niet thuis is)? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving is verricht? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het stuk niet ontvangt of als bij de betekening of kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld. betekening of kennisgeving van het stuk aan een derde)? Kan de betekening of kennisgeving toch nog geldig zijn (bijvoorbeeld kunnen schendingen van de wet worden hersteld?)? Moet het stuk opnieuw ter betekening of kennisgeving worden aangeboden? 7.
8. Moet er betaald worden voor de betekening of kennisgeving en zo ja, hoeveel? 8.

 

1. Wat is de praktische betekenis van de termen „betekening” en „kennisgeving”? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de betekening en de kennisgeving van stukken?

„Betekening of kennisgeving van stukken” betekent dat een persoon overeenkomstig de wet toegang wordt verleend tot de aan hem gerichte briefwisseling.

Betekening of kennisgeving van stukken is in burgerlijke procedures van groot belang, aangezien deze handeling specifieke rechtsgevolgen sorteert. Correcte betekening of kennisgeving van stukken is namelijk van belang voor de naleving van het grondwettelijk beginsel van openbare berechting, om te waarborgen dat partijen hun rechten kunnen uitoefenen en verdedigen, voor de naleving van de regels in verband met de legitimiteit van procedures en voor de juiste berekening van de termijnen en bijgevolg voor de geldigheid van vonnissen.

De regels inzake betekening en kennisgeving van stukken zijn bindend. De partijen hebben op dit vlak geen vrije keuze. De regels zijn vastgesteld in de artikelen 131 tot en met 147 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

2. Welke stukken behoeven betekening of kennisgeving?

In Polen vindt formele betekening of kennisgeving plaats, dat wil zeggen dat de betekening of kennisgeving van stukken ambtshalve wordt verricht. Het gaat om gerechtelijke stukken die door de rechtbank aan de partijen en aan andere bij de procedure betrokken personen worden betekend of ter kennis gebracht, waaronder allerhande berichten, aanmaningen en andere brieven die in de praktijk meestal in standaardformulieren bestaan. Deze stukken gaan vergezeld van afschriften van documenten die van de partijen uitgaan (verzoekschriften en verweerschriften, brieven in verband met de procedure en andere brieven die in de loop van de procedure aan de rechtbank zijn toegezonden), van afschriften van andere documenten zoals deskundigenverslagen, en van afschriften van vonnissen en beschikkingen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

In de loop van een gerechtelijke procedure staat de rechtbank in voor de betekening of kennisgeving van stukken. De betekening of kennisgeving wordt verricht door de postdiensten, gerechtsdeurwaarders, bodes of voor betekening en kennisgeving bevoegde ambtenaren van de rechtbank. In beginsel worden stukken per post betekend. Doen er zich bij de betekening of kennisgeving van een stuk per post problemen voor, dan kan het gerecht bevelen dat de betekening of kennisgeving door een bode wordt verricht. In de loop van de tenuitvoerleggingsprocedure worden stukken door een gerechtsdeurwaarder betekend. De minister van Justitie kan bij de rechtbanken ambtenaren aanwijzen die voor betekening en kennisgeving bevoegd zijn en bepalen hoe zij zich moeten organiseren en welke procedures zij voor de betekening en kennisgeving van stukken moeten volgen.

Advocaten zijn van formele betekening of kennisgeving vrijgesteld en kunnen elkaar tegen gedateerd ontvangstbewijs stukken toezenden. Stukken kunnen ook ter griffie van de rechtbank worden overhandigd aan personen die zich identificeren en de ontvangst bevestigen.

Daarnaast kan de voorzitter van de rechtbank uit hoofde van specifieke bepalingen bevelen dat gerechtelijke stukken bij plaatselijke instanties en advocaten worden afgegeven en dat brieven die door plaatselijke instanties aan de rechtbank worden toegezonden, mogen worden afgegeven. Brieven en zendingen aan instanties die in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest, worden tegen ontvangstbewijs afgegeven, zonder dat de postdienst van de rechtbank hierbij wordt betrokken. Indien een voorbereidend stuk zo laat is ingediend dat het niet langer mogelijk is om samen met de uitnodiging voor de hoorzitting een afschrift ervan te betekenen, kan het tijdens de hoorzitting zelf worden betekend.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk?

Gerechtelijke stukken worden per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs betekend of ter kennis gebracht.

In arbeids- of verzekeringszaken kan de rechtbank de partijen, getuigen, deskundigen of andere personen oproepen met alle middelen die zij passend acht, indien dit nodig is om de zaak te bespoedigen.

In handelszaken staat de partij die door een advocaat is vertegenwoordigd, er in de loop van de procedure zelf voor in dat afschriften van zijn verweerschriften aan de andere partij worden betekend of ter kennis gebracht. Dit geldt echter niet voor stukken waarbij de eerbiediging van de termijn afhankelijk is van de datum waarop deze bij de rechtbank zijn ingediend (bijvoorbeeld tegenvorderingen, hoger beroep, cassatieberoep, verzet tegen een verstekvonnis, verzoeken om een betalingsbevel, verzet tegen een betalingsbevel, verzoeken om zekerheden ter waarborging van vorderingen, verzoeken om heropening van een procedure).

Indien de geadresseerde een natuurlijke persoon is, worden de stukken aan hem in persoon betekend of ter kennis gebracht, dat wil zeggen dat ze aan hem moeten worden overhandigd of, indien hij niet rechtsbekwaam is, aan zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Brieven voor een rechtspersoon of een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid worden betekend of ter kennis gebracht aan het orgaan dat bevoegd is om de rechtspersoon of de organisatie in rechte te vertegenwoordigen of aan de bediende die door het hoofd van de organisatie is aangewezen voor het in ontvangst nemen van brieven.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Is er een wettelijke vertegenwoordiger aangewezen of een persoon om gerechtelijke stukken in ontvangst te nemen, dan worden de stukken aan deze persoon betekend of ter kennis gebracht.

Zodra een wettelijke vertegenwoordiger is aangewezen, mogen stukken niet aan de partij zelf worden betekend of ter kennis gebracht, tenzij de volmacht beperkt is of de vertegenwoordiger een andere persoon heeft aangewezen om stukken in ontvangst te nemen. Termijnen worden berekend vanaf het ogenblik waarop het stuk aan de wettelijke vertegenwoordiger is betekend of ter kennis gebracht, zelfs indien de rechtbank het stuk aan de betrokken partij heeft betekend of ter kennis gebracht.

De persoon die gerechtelijke stukken in ontvangst mag nemen moet een bediende zijn die correspondentie van dit type in ontvangst mag nemen of die in persoon stukken mag afhalen in het postkantoor of de rechtbank.

Bij stukken die voor handelaars zijn bestemd, wordt de betekening of kennisgeving verricht overeenkomstig de regels die gelden voor natuurlijke personen. Bij stukken die voor in het handelsregister ingeschreven ondernemingen zijn bestemd, wordt de betekening of kennisgeving krachtens afzonderlijke bepalingen verricht op het in het register opgegeven adres, tenzij de betrokkene heeft aangegeven dat de stukken op een ander adres moeten worden betekend of ter kennis gebracht.

Stukken kunnen ook worden betekend of ter kennis gebracht aan een voogd ad litem die is aangewezen door de rechtbank die beslist over het verzoek van de betrokken persoon. Dit is het geval wanneer een verweerschrift of een ander stuk ter verdediging van de rechten van een partij betekend wordt of ter kennis wordt gebracht aan een persoon wiens permanente of tijdelijke verblijfplaats onbekend is. Organisaties die geen vertegenwoordiger hebben of die vertegenwoordigd zijn door personen wier verblijfplaats onbekend is, kunnen ook een voogd ad litem aanwijzen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de verblijfplaats van een partij onbekend is en de te betekenen of ter kennis te brengen brief geen betrekking heeft op de rechten van verdediging van de partij, wordt uithanging aan de muren van het gerechtsgebouw geacht gelijk te staan met betekening of kennisgeving.

Indien de partijen en hun vertegenwoordigers nalaten hun adreswijziging mede te delen, wordt het stuk in het dossier gelaten en wordt het geacht te zijn betekend (met uitzondering van verzoeken om heropening van een procedure), behoudens wanneer de rechtbank het nieuwe adres kent. Wanneer voor de eerste maal een stuk wordt betekend of ter kennis gebracht, stelt de rechtbank de partij in kennis van haar verplichting alle adreswijzigingen mede te delen en van de gevolgen indien zij dit nalaat.

Documenten die zijn bestemd voor een persoon die in het buitenland verblijft, worden betekend of ter kennis gebracht aan hun wettelijke vertegenwoordiger of aan hun in Polen verblijvende lasthebber die zij hebben aangewezen om in Polen aan hen gerichte betekeningen en kennisgevingen in ontvangst te nemen. Indien de namen van die personen niet zijn opgegeven, worden de stukken achtergelaten op het adres dat in de verweerschriften is vermeld.

Voor gevangenen bestemde stukken worden betekend of ter kennis gebracht aan de gevangenisdirecteur of het hoofd van de gesloten eenheid.

5. Wat indien het uitzonderlijk niet mogelijk is om de betekening of kennisgeving aan de geadresseerde zelf te doen (bijvoorbeeld omdat hij niet thuis is)?

Betekening of kennisgeving kan thuis worden verricht of op het werk of om het even waar de geadresseerde aanwezig is. De plaats van betekening of kennisgeving wordt door de partijen bepaald: zij zijn verplicht de rechtbank hun adres en hun adreswijzigingen mede te delen. De persoon die de betekening of kennisgeving verricht hoeft niet na te gaan of de geadresseerde een nieuw adres heeft. In bepaalde bijzondere gevallen in verband met familiezaken of voogdijschap gaat de rechtbank het adres van de partij na. Ook in arbeidsrechtelijke zaken kan zij het adres van de verweerder nagaan. Indien het moeilijk is om een stuk thuis aan een geadresseerde te betekenen of ter kennis te brengen, kan de rechtbank in uitzonderlijke omstandigheden bevelen dat het op zijn werk wordt betekend of ter kennis gebracht. Indien de partij met het oog op betekening echter geen ander adres dan haar thuisadres heeft medegedeeld, hoeft de rechtbank niet in het dossier het adres van haar werk op te zoeken.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Betekening of kennisgeving bij substitutie, dat wil zeggen betekening of kennisgeving aan een andere partij dan de geadresseerde, is voor natuurlijke personen slechts in bij wet vastgestelde gevallen mogelijk. In die gevallen wordt het stuk geacht aan de geadresseerde te zijn overhandigd.

Indien de geadresseerde niet thuis is, kan de persoon die de betekening of kennisgeving verricht de brief ook overhandigen aan een meerderjarige huisgenoot of, indien er geen meerderjarige huisgenoot aanwezig is, het stuk bij de bewonersvereniging, de conciërge of de gemeentelijke instantie achterlaten, voorzover deze personen geen tegenpartij in de zaak zijn en ermee hebben ingestemd de brief aan de geadresseerde te overhandigen. Indien het onmogelijk is om de brief op deze manier te betekenen of ter kennis te brengen of indien de geadresseerde of zijn huisgenoten weigeren het stuk in ontvangst te nemen, wordt het achtergelaten bij de post of bij de gemeentelijke instantie en wordt een bericht hieromtrent aan de voordeur van de geadresseerde aangebracht of in zijn brievenbus achtergelaten. Brieven worden gedurende zeven dagen bijgehouden, te rekenen vanaf de dag volgende op die van afgifte. Indien de brief niet binnen die termijn wordt afgehaald, wordt hij aan de rechtbank teruggezonden. De datum van afgifte wordt geacht die te zijn waarop de geadresseerde de brief in ontvangst neemt of die waarop de termijn voor afhaling afloopt.

Soortgelijke regels zijn van toepassing in de gevallen waarin een geadresseerde weigert een brief in ontvangst te nemen en het onmogelijk is de brief op de plaats van betekening of kennisgeving achter te laten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Deze regels zijn van toepassing voor natuurlijke en rechtspersonen, organisaties en organen van de schatkist. Zij zijn niet van toepassing wanneer de administratie, de conciërge of de gemeentelijke instantie weigert de brief in ontvangst te nemen.

Indien het onmogelijk is om een brief te betekenen of ter kennis te brengen aan een rechtspersoon omdat die nagelaten heeft een adreswijziging mede te delen, wordt de brief in het dossier gelaten en geacht te zijn afgegeven.

Indien het onmogelijk is om een brief te betekenen of ter kennis te brengen aan een aan de registratieplicht onderworpen rechtspersoon of organisatie omdat die nagelaten heeft een adreswijziging te doen registreren, wordt de brief in het dossier gelaten en geacht te zijn afgegeven, behoudens wanneer de rechtbank het nieuwe adres kent.

6. Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving is verricht?

Een ontvangstbevestiging, doorgaans een formulier dat aan de zending is gehecht, vormt het bewijs van het feit dat een stuk is betekend of ter kennis gebracht en van de datum van betekening of kennisgeving. Op het formulier wordt verklaard dat de geadresseerde de brief op de betrokken datum op het aangegeven adres in ontvangst heeft genomen. De ontvanger bevestigt met een handtekening het feit dat het stuk is betekend of ter kennis gebracht en de datum van betekening of kennisgeving. Indien de ontvanger dit niet kan doen of dit weigert, vult de persoon die de betekening of kennisgeving verricht de datum van betekening of kennisgeving in en ondertekent hij in diens plaats, met vermelding van de redenen waarom de geadresseerde dit niet kan of dit weigert. Na de betekening of kennisgeving brengt het postkantoor een stempel aan op de eerste bladzijde van de ontvangstbevestiging waarin de datum is vermeld, teneinde betwistingen over de datum te voorkomen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een ontvangstbevestiging van het postkantoor is een officieel document dat het bewijs vormt van het feit dat een stuk is betekend of ter kennis gebracht en van de datum van betekening of kennisgeving. Wie beweert dat het stuk op een andere datum is betekend of ter kennis gebracht, moet hiervan het bewijs leveren.

7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het stuk niet ontvangt of als bij de betekening of kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld. betekening of kennisgeving van het stuk aan een derde)? Kan de betekening of kennisgeving toch nog geldig zijn (bijvoorbeeld kunnen schendingen van de wet worden hersteld?)? Moet het stuk opnieuw ter betekening of kennisgeving worden aangeboden?

Indien de persoon die de betekening of kennisgeving verricht, de regels terzake niet naleeft, is de betekening of kennisgeving nietig en kan de procedure ongeldig worden verklaard.

Indien een stuk niet aan de juiste persoon is betekend of ter kennis gebracht, wordt het geldig ten aanzien van de geadresseerde zodra hij het stuk in ontvangst neemt.

Tegen rechterlijke beslissingen inzake de betekening of kennisgeving van stukken kunnen de partijen geen bezwaar aantekenen. Indien een partij hoger beroep of cassatieberoep instelt of bezwaar aantekent in verband met andere kwesties, kan zij aanvoeren dat de betekening of kennisgeving niet is verricht of niet juist is verricht. De gronden tot nietigheid die de rechtbank ambtshalve toelaatbaar verklaart, zijn onder meer dat een partij niet langer de kans heeft om haar rechten van verdediging uit te oefenen, wat het gevolg kan zijn van een fout bij de betekening of kennisgeving van een stuk.

8. Moet er betaald worden voor de betekening of kennisgeving en zo ja, hoeveel?

Niet rechtstreeks.

De kosten van betekening of kennisgeving van stukken door de rechtbank zijn vervat in de gerechtskosten (registratierechten) die ten laste van de partijen komen. Bij de definitieve uitspraak in de zaak wordt tevens overeenkomstig de geldende regels beslist welke partij deze kosten voor haar rekening moet nemen.

Nadere inlichtingen

Pools ministerie van Justitie

http://www.ms.gov.pl polski

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Polen - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 20-04-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk