Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Lenkija

Naujausia redakcija: 05-03-2008
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Lenkija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokia praktinė teisinės sąvokos „dokumentų įteikimas“ reikšmė?

Kodėl dokumentų įteikimui taikomos konkrečios taisyklės? 1.

2. Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai? 2.
3. Kas atsakingas už dokumento įteikimą? 3.
4. Kaip dokumentas paprastai įteikiamas? 4.
5. Kas būna, jeigu išskirtiniais atvejais neįmanoma dokumento įteikti pačiam adresatui (pvz., jo nėra namuose)? 5.
6. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas? 6.
7. Kas būna, jeigu kas nors nepavyksta ir adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)?

Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar įstatymų pažeidimas gali būti pašalintas), ar būtina dar kartą bandyti įteikti dokumentą? 7.

8. Ar turiu mokėti už dokumentą? Jeigu taip, tai kiek? 8.

 

1. Kokia praktinė teisinės sąvokos „dokumentų įteikimas“ reikšmė?

Kodėl dokumentų įteikimui taikomos konkrečios taisyklės?

„Dokumentų įteikimas“ - tai atitinkamam asmeniui pagal įstatymą suteikiamos teisės susipažinti su jam skirta korespondencija užtikrinimas.

Dokumentų įteikimas labai svarbus civilinėse bylose, nes tai susiję su daugeliu konkrečių teisinių pasekmių. Nuo to, ar tinkamai buvo įteikti visi dokumentai, priklauso, ar užtikrinamas konstitucinis skaidraus teismo sprendimo principas, šalių teisės į gynybą ir galimybės gintis, ar laikomasi proceso teisėtumą reglamentuojančių normų, ar teisingai apskaičiuoti galutiniai terminai ir taip garantuojamas teismo sprendimų teisėtumas.

Dokumentų įteikimą reglamentuojančios normos yra privalomos; šalys šiuo atžvilgiu neturi veikimo laisvės. Šios normos nustatytos Civilinio proceso kodekso 131-147 straipsniuose.

2. Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Lenkijoje dokumentai įteikiami oficialiai, t. y. ex officio. Įteikiami toliau išvardyti dokumentai: teismo įsakymai (kuriuos teismas įteikia bylos šalims ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims), įskaitant visų rūšių pranešimus, šaukimus ir kitus laiškus, kurie praktikoje paprastai turi standartinę formą ir prie kurių pridedamos rašytinių pareiškimų (prašymų ir šalių pareiškimų, laiškų, kuriais pranešama apie bylos iškėlimą, ir kitų bylos nagrinėjimo metu teismui siunčiamų laiškų) kopijos, taip pat kiti dokumentai, pvz., ekspertų išvados ir teismo sprendimų arba nutarčių kopijos.

viršųviršų

3. Kas atsakingas už dokumento įteikimą?

Bylos nagrinėjimo metu dokumentus įteikia teismas. Įteikiančios institucijos yra: pašto tarnyba, teismo antstolis, teismo kurjeris ir teismo paslaugų tarnyba. Paprastai dokumentai įteikiami paštu. Kai yra tam tikrų sunkumų dėl dokumentų įteikimo paštu, teismas gali priimti nutartį, pagal kurią dokumentus įteikia teismo kurjeriai. Per vykdymo procedūrą dokumentus įteikia teismo antstolis. Teisingumo ministras gali įsteigti teismo paslaugų tarnybą ir nustatyti jos organizacinę struktūrą bei išsamią dokumentų įteikimo tvarką.

Advokatams ir juriskonsultams netaikomas oficialaus dokumentų įteikimo principas, ir jie gali įteikti vieni kitiems dokumentus asmeniškai, prašydami dokumentų gavimo patvirtinimo, kuriame nurodoma jų įteikimo data. Teismo raštinėje taip pat galima įteikti dokumentus asmeniškai asmenims, kurie įrodo savo tapatybę ir patvirtina gavimą.

Be to, atsižvelgdamas į specialias nuostatas, pirmininkaujantis teisėjas gali priimti nutartį, pagal kurią teismo įsakymai vietos institucijoms ir advokatams turi būti įteikiami asmeniškai, o teismui vietos institucijų pateikti laiškai turi būti priimti asmeniškai. Laiškai ir siuntiniai, siunčiami teismo pastate esančioms institucijoms, perduodami asmeniškai kartu su gavimo patvirtinimu, nesikreipiant į teismo pašto tarnybą.. Jeigu parengiamasis dokumentas buvo pateiktas taip vėlai, kad nebuvo galimybių jo kopijos įteikti kartu su šaukimu į bylos nagrinėjimą teisme, šis dokumentas gali būti įteiktas nagrinėjant bylą.

viršųviršų

4. Kaip dokumentas paprastai įteikiamas?

Teismo šaukimai įteikiami registruotu laišku kartu su gavimo patvirtinimu.

Nagrinėdamas bylas dėl darbo arba socialinio draudimo teisinių santykių, teismas, siekdamas paspartinti bylos nagrinėjimą, gali visomis, jo manymu, tinkamomis priemonėmis iškviesti šalis, liudytojus, ekspertus arba kitus asmenis.

Komercinėse bylose advokato arba juriskonsulto atstovaujama šalis turi pareigą bylos nagrinėjimo metu kitai šaliai asmeniškai įteikti pareiškimų kopijas ir priedus. Tačiau tai netaikoma dokumentams, kai galutinio termino laikymasis priklauso nuo datos, kurią šie dokumentai buvo įteikti teismui (t. y. priešieškiniai, apeliaciniai skundai, kasaciniai skundai, skundai, prieštaravimai dėl teismo sprendimo už akių, prieštaravimai dėl nurodymo sumokėti, prašymai priimti nurodymą sumokėti, prašymai užtikrinti reikalavimus, prašymai atnaujinti bylą).

Kai adresatas yra fizinis asmuo, dokumentai turėtų būti įteikiami jam asmeniškai, t. y. perduoti jam arba, kai adresatas yra neveiksnus, jo teisiniam atstovui.

Juridiniam asmeniui arba organizacijai, neturinčiai teisinio subjektiškumo, skirti laiškai įteikiami įstaigai, turinčiai įgaliojimus atstovauti jiems teisme, arba perduodami darbuotojui, kuriam organizacijos vadovas suteikė įgaliojimus priimti laiškus.

Paskyrus teisinį atstovą arba asmeniui suteikus įgaliojimus priimti teismo šaukimus, dokumentai įteikiami teisiniam atstovui arba tokiam asmeniui.

Paskyrus teisinį atstovą, dokumentai negali būti įteikiami pačiai šaliai, išskyrus atvejus, kai ji apribojo advokato įgaliojimus arba kitam asmeniui suteikė įgaliojimus priimti dokumentus. Galutiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo šaukimo įteikimo teisiniam atstovui momento, net jeigu teismas šaukimą taip pat jau yra įteikęs atitinkamai šaliai.

viršųviršų

Asmuo, turintis įgaliojimus gauti teismo šaukimus, turi būti darbuotojas, atsakingas už šios rūšies korespondencijos priėmimą iš dokumentus įteikiančio asmens arba galintis juos atsiimti pašte arba teisme.

Ūkine veikla užsiimantiems fiziniams asmenims dokumentai turi būti įteikiami pagal fiziniams asmenims taikomas dokumentų įteikimo normas. Verslininkams ir verslo partneriams, kurie yra įrašyti teismo registre, dokumentai turi būti įteikiami pagal atskiras nuostatas registre nurodytu adresu, išskyrus atvejus, kai šalis nurodė, kad dokumentai turėtų būti įteikiami kitu adresu.

Dokumentai taip pat gali būti įteikiami asmeniškai atstovui ad litem, kurį paskyrė teismas priimdamas sprendimą dėl atitinkamo asmens pateikto prašymo. Ši nuostata taikoma, kai ieškinys arba kitas dokumentas, kuriame nustatytos šalies gynybos teisės, įteikiamas šaliai, kurios nuolatinė arba laikinoji gyvenamoji vieta nėra žinoma. Organizacijos, kurios neturi atstovybių, arba kai šių atstovybių narių gyvenamoji vieta nežinoma, taip pat gali paskirti atstovą.

Jeigu šalies gyvenamoji vieta nežinoma ir laiške, kurį reikia įteikti, gynybos teisės nėra numatytos, tokio laiško iškabinimas teismo pastate laikomas dokumento įteikimu.

Jeigu šalys ir jų atstovai nepraneša apie pasikeitusį adresą, dokumentas paliekamas bylos medžiagoje ir laikomas įteiktu (išskyrus atvejį, kai pateikiamas prašymas atnaujinti bylos nagrinėjimą), nebent teismui žinomas naujas adresas. Kai dokumentas įteikiamas pirmą kartą, teismas informuoja šalį apie jos pareigą pranešti apie bet kokį adreso pasikeitimą ir pasekmes, kurios atsiras, jeigu apie pasikeitusį adresą nebus pranešta.

viršųviršų

Užsienyje gyvenančiam asmeniui skirti dokumentai turėtų būti įteikiami jo teisiniam atstovui arba Lenkijoje gyvenančiam įgaliotiniui, atsakingam už dokumentų pristatymą; jeigu šių asmenų vardai ir pavardės nenurodomos, dokumentai turėtų būti paliekami ieškinyje nurodytu šalies adresu.

Kaliniams dokumentai įteikiami per atitinkamą kalėjimo viršininką arba kardomojo kalinimo įstaigos vadovą.

5. Kas būna, jeigu išskirtiniais atvejais neįmanoma dokumento įteikti pačiam adresatui (pvz., jo nėra namuose)?

Dokumentai gali būti įteikiami namuose, darbo vietoje arba bet kurioje kitoje vietoje, kurioje yra adresatas. Įteikimo vietą nustato šalys laikydamosi reikalavimo pranešti teismui savo adresą ir apie bet kokį adreso pasikeitimą. Dokumentus įteikiantys asmenys neprivalo išsiaiškinti naujo adresato adreso. Tam tikrais atvejais teismas atlieka tyrimą siekdamas nustatyti šalies adresą, kai bylos yra susijusios su šeimos arba globos teise; tyrimas gali būti pradėtas siekiant nustatyti atsakovo adresą tais atvejais, kai bylos yra susijusios su darbuotojo reikalavimais. Esant išimtinėms aplinkybėms, kai sudėtinga dokumentą įteikti adresatui jo namuose, teismas gali priimti nutartį dėl dokumentų įteikimo adresato darbo vietoje. Tačiau jeigu šalis nenurodė kito adreso dokumentams įteikti, išskyrus savo namų adresą, teismas neturi bylos medžiagoje ieškoti darbovietės adreso.

Pakaitinis įteikimas, t. y. ne adresatui, o kitai šaliai, fiziniams asmenims taikomas tik įstatyme aiškiai nustatytais atvejais. Tokiais atvejais laiškas laikomas įteiktu adresatui.

viršųviršų

Jeigu adresato nėra namuose, dokumentus įteikiantis asmuo perduoda laišką su juo gyvenančiam suaugusiam asmeniui arba, jeigu tokio asmens nėra, palieka šį laišką namo bendrijai, namo prižiūrėtojui arba vietos valdžios įstaigai, jeigu atitinkami asmenys nėra priešingos šalys byloje ir sutiko perduoti laišką adresatui. Jeigu pirmiau nurodytu būdu laiško neįmanoma įteikti arba jeigu adresatas ar su juo gyvenantis suaugęs asmuo atsisako jį priimti, laiškas paliekamas pašte arba vietos valdžios įstaigos patalpose ir pranešimas apie tai paliekamas ant adresato gyvenamosios vietos durų arba įmetamas į pašto dėžutę. Laiškai laikomi septynias dienas nuo jų įteikimo dienos. Jeigu laiškas per šį terminą nepaimamas, jis grąžinamas teismui. Įteikimo data yra laikoma diena, kai adresatas priima laišką arba pasibaigia priėmimo terminas.

Panašios taisyklės taikomos, kai adresatas atsisako priimti laišką ir jo neįmanoma palikti įteikimo vietoje.

Šios taisyklės taikomos fiziniams ir juridiniams asmenims, organizacijoms ir valstybinėms finansų institucijoms. Jos nėra taikomos, jeigu administracija, namo prižiūrėtojas arba vietos valdžios institucija atsisako priimti laišką.

Jeigu juridiniams asmenims neįmanoma įteikti laiško dėl to, kad nebuvo pranešta apie pasikeitusį adresą, laiškas paliekamas byloje, ir laikoma, kad jis buvo įteiktas.

Jeigu juridiniams asmenims arba organizacijoms, kurioms taikomas registracijos reikalavimas, neįmanoma įteikti laiško dėl to, kad nebuvo įrašytas pasikeitęs adresas, laiškas paliekamas byloje, ir jis laikomas įteiktu, išskyrus atvejus, kai teismui žinomas naujasis adresas.

viršųviršų

6. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Gavimo patvirtinimas - paprastai prie siuntinio pridedama forma - įrodo, kad dokumentas buvo įteiktas, ir nurodo jo įteikimo datą. Formoje patvirtinama, kad atitinkamą dieną adresatas priėmė pirmiau minėtą laišką nurodytu adresu. Pasirašydami gavėjai patvirtina, kad dokumentas buvo įteiktas, taip pat patvirtinama įteikimo data. Jeigu gavėjas negali pasirašyti arba nepasirašo, dokumentą įteikiantis asmuo įrašo pristatymo datą ir pasirašo vietoj gavėjo, nurodydamas priežastis, dėl kurių gavėjas nepasirašė. Įteikusi dokumentą, pašto tarnyba pirmajame gavimo patvirtinimo puslapyje uždeda antspaudą su data; kilus abejonėms, šis antspaudas patvirtina tikslią datą.

Pašto tarnybos pateiktas gavimo patvirtinimas yra oficialus dokumentas, įrodantis, kad dokumentas buvo įteiktas, ir nurodantis įteikimo datą. Asmenys, teigiantys, kad dokumentas buvo įteiktas kitu metu, turi pateikti įrodymus.

7. Kas būna, jeigu kas nors nepavyksta ir adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)?

Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar įstatymų pažeidimas gali būti pašalintas), ar būtina dar kartą bandyti įteikti dokumentą?

Jeigu dokumentą įteikiantis asmuo pažeidžia dokumentų įteikimo tvarką reglamentuojančias normas, atitinkamas dokumentų įteikimas laikomas negaliojančiu, o byla gali būti paskelbta neteisėta.

Jei dokumentas įteikiamas netinkamam asmeniui, adresatui jis tampa galiojančiu iš karto, kai tik adresatas jį priima.

Šalys negali apskųsti teismo sprendimų dėl dokumentų įteikimo. Tačiau pateikdama apeliacinį, kasacinį arba su kitais klausimais susijusį skundą bylos šalis gali pareikšti, kad dokumentai nebuvo įteikti arba įteikti netinkamai. Priimtinomis negaliojimo priežastimis teismas ex officio laiko faktą, kad iš šalių galėjo būti atimta galimybė ginti savo teises dėl to, kad teismo proceso dalyviui nebuvo įteiktas šaukimas.

8. Ar turiu mokėti už dokumentą? Jeigu taip, tai kiek?

Netiesiogiai.

Dokumentų įteikimo, kurį atlieka teismas, išlaidos apmokamos taikant teismo (raštinės) žyminį mokestį, kurį sumoka šalis ir kuris pagal galiojančias taisykles nustatomas priimant sprendimą dėl bylos esmės.

Papildoma informacija

Lenkijos teisingumo ministerija

http://www.ms.gov.pl polski

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Lenkija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 05-03-2008

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė