Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων > Πολωνία

Τελευταία ενημέρωση: 22-02-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Πολωνία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση εγγράφων»; 1.
2. Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν επισήμως; 2.
3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ενός εγγράφου; 3.
4. Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ενός εγγράφου; 4.
5. Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που η επίδοση στο αποδέκτη δεν είναι δυνατή (π.χ. λόγω απουσίας αυτού); 5.
6. Υπάρχει έγγραφο αποδεικτικό επίδοσης του εγγράφου; 6.
7. Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση έγινε σε κάποιον τρίτο);

Μπορεί, παρόλα αυτά, η επίδοση του εγγράφου να θεωρηθεί σύννομη (π.χ. εάν η παραβίαση της νομοθεσίας μπορεί να επανορθωθεί) ή μήπως πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα επίδοση του εγγράφου; 7.

8. Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ενός εγγράφου και αν ναι, πόσο; 8.

 

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση εγγράφων»;

Ο όρος «επίδοση εγγράφων» αναφέρεται στην παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, σε συγκεκριμένο άτομο της δυνατότητας να γνωρίσει το περιεχόμενο της αλληλογραφίας που απευθύνεται σε αυτό.

Η επίδοση εγγράφων αποτελεί πολύ σημαντική ενέργεια στο πλαίσιο της πολιτικής δικονομίας καθώς με αυτή συνδέεται μια σειρά συγκεκριμένων έννομων αποτελεσμάτων. Η συμμόρφωση με τη συνταγματική αρχή της διαφάνειας κατά την εκδίκαση υποθέσεων, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των διαδίκων και η δυνατότητα προάσπισης των δικαιωμάτων αυτών, η τήρηση των αρχών που διέπουν τη νομιμότητα των δικαστικών διαδικασιών, ο σωστός υπολογισμός των προθεσμιών και, κατά συνέπεια, η ισχύς των δικαστικών αποφάσεων, εξαρτώνται από τη σωστή επίδοση των εγγράφων.

Οι κανόνες που διέπουν την επίδοση των εγγράφων είναι δεσμευτικοί, τα δε εμπλεκόμενα μέρη δεν μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο εφαρμογής τους. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνονται στα άρθρα 131 – 147 του πολωνικού κώδικα πολιτικής δικονομίας (Kodeks postępowania cywilnego).

2. Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν επισήμως;

Στην Πολωνία ισχύει η αρχή της επίσημης επίδοσης των εγγράφων, σύμφωνα με την οποία κάθε έγγραφο επιδίδεται αυτεπαγγέλτως. Αντικείμενο επίδοσης αποτελούν τα δικαστικά έγγραφα (τα οποία επιδίδονται από το δικαστήριο στους διαδίκους και στα άλλα πρόσωπα που ενέχονται στη δικαστική διαδικασία), συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους κοινοποίησης, κλήτευσης και άλλων επιστολών, οι οποίες στην πράξη έχουν συνήθως τη μορφή τυποποιημένων εντύπων και στις οποίες επισυνάπτονται αντίγραφα γραπτών καταθέσεων (αιτήσεις και δηλώσεις των διαδίκων, εισαγωγικά της δίκης έγγραφα και άλλα έγγραφα που υποβάλλονται στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια μιας δικαστικής διαδικασίας) καθώς και άλλα έγγραφα, όπως εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και αντίγραφα αποφάσεων ή ενταλμάτων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ενός εγγράφου;

Κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας, η επίδοση των εγγράφων γίνεται από το δικαστήριο. Αρμόδιες για την επίδοση αρχές είναι: τα ταχυδρομεία, οι δικαστικοί επιμελητές, οι δικαστικοί κλητήρες και οι δικαστικές υπηρεσίες επιδόσεων. Κατά κανόνα, τα έγγραφα επιδίδονται ταχυδρομικώς. Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες για την επίδοση ενός εγγράφου ταχυδρομικώς, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επίδοσή του από δικαστικό κλητήρα. Στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης, τα έγγραφα επιδίδονται από δικαστικό επιμελητή. Ο υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να δημιουργήσει δικαστική υπηρεσία επιδόσεων προσδιορίζοντας τον τρόπο οργάνωσής της και καθορίζοντας συγκεκριμένη διαδικασία για την επίδοση των εγγράφων από την εν λόγω υπηρεσία.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση επίσημης επίδοσης των εγγράφων οι συνήγοροι και οι νομικοί σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να επιδίδουν αλλήλοις έγγραφα απευθείας έναντι χρονολογημένης απόδειξης παραλαβής. Η επίδοση των εγγράφων μπορεί επίσης να πραγματοποιείται απευθείας, μέσω της παραλαβής τους αυτοπροσώπως από τους αποδέκτες στη γραμματεία του δικαστηρίου, εφόσον οι αποδέκτες αποδείξουν την ταυτότητά τους και επιβεβαιώσουν την παραλαβή.

Επιπλέον, βάσει ειδικών διατάξεων, ο πρόεδρος του δικαστηρίου μπορεί να διατάξει την απευθείας επίδοση δικαστικού εντάλματος σε τοπικά ιδρύματα και συνηγόρους καθώς και την απευθείας παραλαβή των επιστολών που υποβάλλονται στο δικαστήριο από τοπικά ιδρύματα. Οι επιστολές και τα δέματα που αποστέλλονται σε ιδρύματα που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο με το δικαστήριο, παραδίδονται απευθείας έναντι απόδειξης παραλαβής, χωρίς να χρησιμοποιείται η ταχυδρομική υπηρεσία του δικαστηρίου. Εάν προπαρασκευαστικό έγγραφο υποβληθεί τόσο αργά ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η επίδοση αντιγράφου αυτού από κοινού με κλήτευση για την ακροαματική διαδικασία, το έγγραφο μπορεί να επιδοθεί κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

4. Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ενός εγγράφου;

Τα δικαστικά έγγραφα επιδίδονται συστημένως έναντι απόδειξης παραλαβής.

Σε περιπτώσεις που αφορούν εργασιακά ζητήματα ή ζητήματα κοινωνικών ασφαλίσεων, το δικαστήριο δύναται να κλητεύσει τους διαδίκους, τους μάρτυρες, τους εμπειρογνώμονες ή άλλα πρόσωπα με τον τρόπο που κρίνει πλέον προσήκοντα, εάν αυτό συντελεί στην επίσπευση της ακροαματικής διαδικασίας.

Σε περιπτώσεις που αφορούν οικονομικές υποθέσεις, τα μέρη που εκπροσωπούνται από συνήγορο ή νομικό σύμβουλο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης έχουν τη υποχρέωση να επιδίδουν αντίγραφα των υπομνημάτων και των παραρτημάτων απευθείας στους αντιδίκους. Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή δεν αφορά έγγραφα, η τήρηση της προθεσμίας των οποίων εξαρτάται από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκαν στο δικαστήριο (όπως ανταγωγές, εφέσεις, αιτήσεις αναιρέσεως, καταγγελίες, ενστάσεις κατά ερήμην απόφασης, ενστάσεις κατά εντάλματος πληρωμής, αιτήσεις έκδοσης εντάλματος πληρωμής, αιτήσεις διασφάλισης απαίτησης, αιτήσεις αναψηλάφησης δίκης).

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παραλήπτης είναι φυσικό πρόσωπο, τα έγγραφα πρέπει να του επιδίδονται προσωπικώς, δηλαδή να εγχειρίζονται σε αυτόν ή, εάν δεν διαθέτει νομική ικανότητα, στο νόμιμο εκπρόσωπό του.

Οι επιστολές που απευθύνονται σε νομικό πρόσωπο ή οργανισμό χωρίς νομική προσωπικότητα επιδίδονται σε όργανο εξουσιοδοτημένο να τους εκπροσωπεί ενώπιον του δικαστηρίου ή εγχειρίζονται σε υπάλληλο που έχει εξουσιοδοτηθεί για την παραλαβή των επιστολών από τον επικεφαλής του εν λόγω οργανισμού.

Σε περίπτωση που έχει διοριστεί νομικός εκπρόσωπος ή έχει εξουσιοδοτηθεί ένα πρόσωπο να παραλαμβάνει τα δικαστικά έγγραφα, τα έγγραφα παραδίδονται στα πρόσωπα αυτά.

Εφόσον έχει διοριστεί νομικός εκπρόσωπος, τα έγγραφα δεν μπορούν να επιδίδονται στο μέρος που εκπροσωπείται από αυτόν, εκτός εάν το μέρος έχει χορηγήσει περιορισμένη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης ή έχει εξουσιοδοτήσει άλλο συγκεκριμένο πρόσωπο να παραλαμβάνει τα έγγραφα. Οι ημερομηνίες υπολογίζονται από τη στιγμή της επίδοσης του εγγράφου στο νομικό εκπρόσωπο, ακόμα και σε περίπτωση που το δικαστήριο επέδωσε το έγγραφο και στο εν λόγω μέρος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Tο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να παραλαμβάνει δικαστικά έγγραφα πρέπει να είναι υπάλληλος, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του οποίου περιλαμβάνεται η παραλαβή τέτοιου είδους επιστολών από τον διακομιστή των εγγράφων ή αυτοπροσώπως στο ταχυδρομείο ή στο δικαστήριο και ο οποίος φέρει την κατάλληλη εξουσιοδότηση.

Η επίδοση των εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα. Τα δικαστικά έγγραφα που απευθύνονται σε επιχειρηματίες και συνεταίρους εμπορικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο δικαστικό μητρώο σύμφωνα με ιδιαίτερες διατάξεις επιδίδονται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο μητρώο, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι τα έγγραφα πρέπει να επιδίδονται σε διαφορετική διεύθυνση.

Η επίδοση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως σε επίτροπο διορισμένο από το δικαστήριο που εξετάζει αίτηση του ενδιαφερομένου. Αυτό συμβαίνει σε περίπτωση που εισαγωγικό δίκης έγγραφο ή άλλο δικαστικό έγγραφο που γεννά ανάγκη υπεράσπισης των δικαιωμάτων ενός μέρους επιδίδεται σε μέρος του οποίου η (μόνιμη ή προσωρινή) διεύθυνση κατοικίας είναι άγνωστη. Επιμελητής μπορεί επίσης να διοριστεί σε περίπτωση οργανώσεων που δεν διαθέτουν όργανα αντιπροσώπευσης ή εάν είναι άγνωστος ο τόπος κατοικίας των μελών αυτών των οργάνων.

Εάν είναι άγνωστος ο τόπος κατοικίας ενός μέρους και η προς επίδοση επιστολή δεν γεννά ανάγκη υπεράσπισης δικαιωμάτων, η θυροκόλληση της επιστολής στο κτίριο του δικαστηρίου θεωρείται επίδοση.

Εάν τα μέρη και οι αντιπρόσωποί τους δεν κοινοποιήσουν αλλαγή διεύθυνσης, το έγγραφο φυλάσσεται στο φάκελο της υπόθεσης και θεωρείται ότι έχει επιδοθεί (εκτός από την περίπτωση αίτησης για αναψηλάφηση δίκης εφόσον το δικαστήριο γνωρίζει τη νέα διεύθυνση). Κατά την πρώτη επίδοση εγγράφου, το δικαστήριο οφείλει να ενημερώσει το μέρος για την υποχρέωσή του να κοινοποιεί σε αυτό οιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης και για τις συνέπειες που θα έχει τυχόν μη κοινοποίηση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τα έγγραφα που απευθύνονται σε κάτοικο εξωτερικού επιδίδονται στο νόμιμο αντιπρόσωπο αυτού ή στον αντίκλητό του στην Πολωνία· εάν δεν αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των προσώπων αυτών, τα έγγραφα αφήνονται στη διεύθυνση του μέρους που αναφέρεται στην κλήτευση.

Η επίδοση εγγράφου σε πρόσωπο που έχει στερηθεί τη ελευθερία του πραγματοποιείται μέσω του διευθυντή της οικείας φυλακής ή του κρατητηρίου.

5. Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που η επίδοση στο αποδέκτη δεν είναι δυνατή (π.χ. λόγω απουσίας αυτού);

Η επίδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην οικία ή στον τόπο εργασίας του παραλήπτη ή οπουδήποτε αυτός είναι παρών. Ο τόπος της επίδοσης καθορίζεται από τα μέρη λαμβανομένης υπόψη της υποχρέωσης να κοινοποιούν στο δικαστήριο τη διεύθυνσή τους και οιαδήποτε αλλαγή σε αυτή. Ο διακομιστής των εγγράφων δεν υποχρεούται να αναζητά ο ίδιος τη νέα διεύθυνση του παραλήπτη. Βάσει ειδικών διατάξεων, το δικαστήριο διενεργεί έρευνα για την εξακρίβωση της διεύθυνσης του μέρους μόνο σε περιπτώσεις που αφορούν ζητήματα οικογενειακού δικαίου και κηδεμονίας· έρευνα μπορεί να διενεργηθεί για την εξακρίβωση της διεύθυνσης εναγομένου σε περίπτωση υποθέσεων που αφορούν απαιτήσεις μισθωτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες είναι δύσκολη η επίδοση του εγγράφου στην οικία του παραλήπτη, το δικαστήριο δύναται να εκδώσει απόφαση για την επίδοση που εγγράφου στον τόπο εργασίας αυτού. Ωστόσο, εάν το μέρος δεν έχει δηλώσει άλλη διεύθυνση για επιδόσεις εγγράφων εκτός από τον τόπο κατοικίας του, το δικαστήριο δεν υποχρεούται να αναζητήσει στο φάκελο της υπόθεσης τη διεύθυνση του τόπου εργασίας του παραλήπτη.

Η επίδοση σε κάποιον υποκατάστατο, δηλαδή σε πρόσωπο διαφορετικό από τον παραλήπτη, πραγματοποιείται σε φυσικά πρόσωπα με τρόπο σαφώς καθορισμένο από τη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι επιδόθηκε η επιστολή στον παραλήπτη.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη, ο διακομιστής μπορεί να παραδώσει την επιστολή σε ενήλικα συγκάτοικο ή, εάν δεν βρει συγκάτοικο, μπορεί να την αφήσει στον διαχειριστή του κτιρίου, στον επιστάτη/θυρωρό ή σε όργανο του οικείου δήμου ή της κοινότητας, εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα δεν αποτελούν αντιδίκους του παραλήπτη και δεχθούν να του παραδώσουν την επιστολή. Εάν είναι αδύνατη η επίδοση της επιστολής με τον τρόπο αυτόν, ή εάν ο παραλήπτης ή ο συγκάτοικός του αρνηθούν να την παραλάβουν, η επιστολή αφήνεται στο ταχυδρομείο ή στα γραφεία του οργάνου του οικείου δήμου ή της κοινότητας και σχετική κοινοποίηση θυροκολλείται στην κατοικία του παραλήπτη ή αφήνεται στο γραμματοκιβώτιό του. Οι επιστολές φυλάσσονται επί επτά ημέρες από την ημέρα που ακολουθεί την επίδοση. Εάν η επιστολή δεν παραληφθεί στο διάστημα αυτό, επιστρέφεται στο δικαστήριο. Ως ημερομηνία επίδοσης της επιστολής θεωρείται η ημερομηνία της παραλαβής της από τον παραλήπτη ή η ημερομηνία παρέλευσης της προθεσμίας.

Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση κατά την οποία ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει την επιστολή και η επιστολή δεν μπορεί να αφεθεί στον τόπο επίδοσης.

Οι προαναφερόμενες διαδικασίες ακολουθούνται στην περίπτωση φυσικών και νομικών προσώπων, οργανώσεων και δημόσιων φορέων. Ωστόσο, δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που ο διαχειριστής του κτιρίου, ο επιστάτης/θυρωρός ή το όργανο του οικείου δήμου ή της κοινότητας αρνηθούν να παραλάβουν τη επιστολή.

Εάν είναι αδύνατη η επίδοση επιστολής σε νομικό πρόσωπο λόγω μη κοινοποίησης αλλαγής διεύθυνσης, η επιστολή φυλάσσεται στο φάκελο της υπόθεσης και θεωρείται ότι έχει επιδοθεί.

Εάν είναι αδύνατη η επίδοση επιστολής σε νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς που φέρουν τη υποχρέωση εγγραφής σε δικαστικό μητρώο λόγω μη καταγραφής στο μητρώο της αλλαγής της διεύθυνσης, η επιστολή φυλάσσεται στο φάκελο της υπόθεσης και θεωρείται ότι έχει επιδοθεί, εκτός εάν το δικαστήριο γνωρίζει τη νέα διεύθυνση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

6. Υπάρχει έγγραφο αποδεικτικό επίδοσης του εγγράφου;

Ως απόδειξη για την επίδοση εγγράφου και ως ημερομηνία της επίδοσης θεωρείται το επιδοτήριο, το οποίο συνήθως έχει τη μορφή εντύπου που επισυνάπτεται στο επιδιδόμενο έγγραφο. Στο επιδοτήριο αναφέρεται ότι κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία ο παραλήπτης παρέλαβε το εν λόγω έγγραφο στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Ο παραλήπτης της επιστολής οφείλει να επιβεβαιώσει την παραλαβή και την ημερομηνία με ιδιόχειρη υπογραφή. Εάν δεν μπορεί ή δεν θέλει να το πράξει, ο διακομιστής συμπληρώνει στο επιδοτήριο την ημερομηνία παράδοσης της επιστολής και τους λόγους για τους οποίους ο παραλήπτης δεν υπέγραψε και υπογράφει αντ' αυτού. Μετά την πραγματοποίηση της επίδοσης, το ταχυδρομικό γραφείο σφραγίζει την πρώτη σελίδα που επιδοτηρίου αναγράφοντας και την ημερομηνία με τη σφραγίδα αυτή μπορεί να εξακριβωθεί η ημερομηνία σε περίπτωση αμφιβολίας.

Το επιδοτήριο που παρέχει η ταχυδρομική υπηρεσία στον παραλήπτη δικαστικού εγγράφου αποτελεί επίσημο έγγραφο που επιβεβαιώνει την πράξη και την ημερομηνία της επίδοσης. Τα πρόσωπα που υποστηρίζουν ότι η επίδοση πραγματοποιήθηκε σε διαφορετική ημερομηνία οφείλουν να υποβάλουν σχετικές αποδείξεις.

7. Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση έγινε σε κάποιον τρίτο);

Μπορεί, παρόλα αυτά, η επίδοση του εγγράφου να θεωρηθεί σύννομη (π.χ. εάν η παραβίαση της νομοθεσίας μπορεί να επανορθωθεί) ή μήπως πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα επίδοση του εγγράφου;

Εάν ο διακομιστής του εγγράφου παραβιάσει τους κανόνες για την επίδοσή του, η εν λόγω επίδοση θεωρείται άκυρη και μπορεί να έχει ως συνέπεια την ακύρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Σε περίπτωση που το έγγραφο δεν επιδοθεί στο σωστό άτομο, θεωρείται έγκυρη σε σχέση με τον αποδέκτη αφ' ης στιγμής αυτός παραλάβει το έγγραφο.

Τα μέρη δεν μπορούν να υποβάλουν καταγγελία σχετικά με δικαστική απόφαση που αφορά επίδοση εγγράφων. Ωστόσο, εάν ένα μέρος υποβάλει καταγγελία, αίτηση αναιρέσεως ή καταγγελία που αφορά διαφορετικό ζήτημα, ο εν λόγω διάδικος μπορεί να επικαλεστεί μη επίδοση ή μη ορθή επίδοση. Μεταξύ των λόγων ακυρότητας που λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως περιλαμβάνεται η μη παροχή στα μέρη της δυνατότητας υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους, η οποία μπορεί να οφείλεται σε μη επίδοση δικαστικού εγγράφου σε ένα από τα μέρη (διάδικο).

8. Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ενός εγγράφου και αν ναι, πόσο;

Όχι απευθείας.

Το κόστος για την επίδοση εγγράφου από το δικαστήριο καλύπτεται από τα δικαστικά έξοδα (καταχώρησης) που βαρύνουν τα μέρη. Τα μέρη καταβάλλουν το σχετικό ποσόν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την έκδοση απόφασης επί της ουσίας της υπόθεσης.

Πρόσθετες πληροφορίες

Πολωνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej)

http://www.ms.gov.pl polski

« Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Πολωνία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 22-02-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο