Europa-Kommissionen > ERN > Forkyndelse > Polen

Seneste opdatering : 22-02-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forkyndelse - Polen

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad dækker det juridiske udtryk "forkyndelse" i praksis?

Hvorfor er der særlige bestemmelser for "forkyndelse"? 1.

2. Hvilke dokumenter skal forkyndes formelt? 2.
3. Hvem kan forkynde et dokument? 3.
4. Hvordan sker forkyndelse i praksis? 4.
5. Hvad sker der, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at foretage forkyndelse over for adressaten (f.eks. fordi denne ikke er hjemme)? 5.
6. Findes der et skriftligt bevis for, at et dokument er blevet forkyndt? 6.
7. Hvad sker der, hvis noget går galt, og adressaten ikke modtager dokumentet, eller forkyndelsen ikke sker i henhold til loven (hvis f.eks. dokumentet forkyndes for tredjemand)?

Kan forkyndelsen af dokumentet alligevel anerkendes som lovlig (dvs. kan lovovertrædelser afhjælpes), eller skal der ske ny forkyndelse af dokumentet? 7.

8. Skal der betales for forkyndelse af et dokument, og i bekræftende fald hvor meget? 8.

 

1. Hvad dækker det juridiske udtryk "forkyndelse" i praksis?

Hvorfor er der særlige bestemmelser for "forkyndelse"?

Ved forkyndelse af et dokument gives en person i overensstemmelse med loven adgang til meddelelser rettet til denne person.

Forkyndelsen er et vigtigt element i civile retssager, da den er forbundet med en række specifikke retsvirkninger. Overholdelsen af forfatningsprincippet om gennemsigtighed, sikring af parters rettigheder og deres mulighed for at forsvare disse og overholdelsen af reglerne om retfærdig rettergang, korrekt beregning af tidsfrister og som følge heraf afgørelsernes lovmedholdighed afhænger af korrekt forkyndelse.

Bestemmelserne om forkyndelse er bindende og kan ikke fraviges af parterne. De er fastsat i artikel 131-147 i retsplejeloven.

2. Hvilke dokumenter skal forkyndes formelt?

I Polen anvendes det princip, at alle dokumenter skal forkyndes formelt, hvilket betyder at alle forkyndelser sker ex officio. Følgende dokumenter skal forkyndes: stævninger (forkyndes af retten for parterne i en retssag og for andre i sagen involverede personer), herunder alle typer meddelelser, tilstævninger og andre skrivelser, i praksis udformet i fastlagt format, vedlagt skriftlige indlæg (begæringer og erklæringer fra parter, indledende processkrifter og andre skrivelser til retten under en retssag) eller andre dokumenter, såsom udtalelser fra sagkyndige og kopier af domme eller kendelser.

3. Hvem kan forkynde et dokument?

Under en retssag forkyndes dokumenter af retten. Forkyndelse kan foretages af postvæsen, foged, retsbetjent eller rettens forkyndelsesafdeling. Som regel forkyndes dokumenter pr. post. I tilfælde, hvor der er problemer i forbindelse med forkyndelse pr. post, kan retten ved en kendelse tillade forkyndelse ved retsbetjent. I sager om tvangsfuldbyrdelse forkyndes dokumenter af en foged. Justitsministeren kan oprette en forkyndelsesafdeling ved retten og fastlægge dens organisation og udstede detaljerede retningslinjer for dennes forkyndelse af dokumenter.

TopTop

Advokater og juridiske rådgivere er undtaget fra princippet om formel forkyndelse, idet de kan forkynde dokumenter personligt for hinanden mod dateret kvittering. Dokumenter kan også forkyndes personligt mod kvittering i rettens sekretariat for personer, der har dokumenteret deres identitet.

Desuden kan retspræsidenten under særlige omstændigheder udstede kendelse om, at stævninger skal forkyndes personligt for lokale institutioner og advokater, og at skrivelser til retten fra lokale institutioner skal afleveres personligt. Skrivelser og andre forsendelser til institutioner med adresse i samme bygning som retten afleveres personligt mod kvittering, uden at rettens posttjeneste involveres. Hvis et forberedende dokument er indleveret så sent, at det er umuligt at forkynde en genpart af det sammen med en stævning til retsmødet, kan det forkyndes på selve retsmødet.

4. Hvordan sker forkyndelse i praksis?

Stævninger fra retten sendes med posten som anbefalet brev med kvittering for modtagelse.

I sager om arbejdsret og social sikring kan retten indkalde alle parter, vidner, sagkyndige og andre personer på en hvilken som helst måde, som den finder hensigtsmæssig med henblik på en hurtig afvikling af sagen.

I sager om erhvervsret har parter, som er repræsenteret ved advokat eller juridisk rådgiver, pligt til forkynde kopier af påstande i sagen og bilag til disse direkte for modparten. Dette omfatter ikke dokumenter, hvor datoen for indlevering til retten har betydning for overholdelse af tidsfrister (modkrav, appel, kassationsappel, klage, indsigelse mod udeblivelsesdom, indsigelse mod betalingspålæg, begæring om betalingspålæg, begæring om sikkerhed for fordringer, påstand om genoptagelse af sag).

TopTop

Hvis adressaten er en fysisk person, skal dokumentet forkyndes for adressaten personligt, dvs. overrækkes til ham, eller - hvis han ikke har rets- og handleevne - til hans rettergangsfuldmægtige.

En skrivelse til en juridisk person eller en organisation uden retlig status forkyndes for dennes rettergangsfuldmægtige eller overrækkes til en medarbejder, der af lederen af den pågældende organisation er bemyndiget til at modtage skrivelser.

Når der er udpeget en retlig repræsentant, eller en person er bemyndiget til at modtage stævninger, forkyndes dokumentet for denne.

Når der er udpeget en rettergangsfuldmægtig, må dokumenter ikke forkyndes for den repræsenterede part, medmindre rettergangsfuldmægtigen kun har begrænset fuldmagt, eller en anden person er bemyndiget til at modtage dokumenter. Tidsfrister løber fra det tidspunkt, hvor stævningen er forkyndt for rettergangsfuldmægtigen, uanset om retten allerede har forkyndt stævningen for den pågældende part.

Den person, der er bemyndiget til at modtage stævninger, skal være en ansat, der er ansvarlig for modtagelse af denne type korrespondance fra den, der foretager forkyndelse, eller ved personligt fremmøde på postkontor eller i retten.

Dokumenter forkyndes for fysiske personer, der udøver erhvervsmæssig virksomhed, i overensstemmelse med reglerne for forkyndelse for fysiske personer. Dokumenter, der skal forkyndes for virksomheder og forretningspartnere, der er opført i retsprotokollen, efter særlige bestemmelser, forkyndes på den adresse, der er angivet i protokollen, medmindre en part har tilkendegivet, at forkyndelse skal ske på anden adresse.

TopTop

Et dokument kan også forkyndes personligt for en procesværge udpeget af den ret, der træffer afgørelse om den begæring, den pågældende person har indgivet. Dette finder sted, når en påstand og sagsfremstilling eller et andet dokument til forsvar for en parts rettigheder forkyndes for en part, hvis faste eller midlertidige opholdssted er ukendt. Organisationer, der ikke har repræsentative organer, eller hvor adressen på medlemmerne af disse organer ikke er kendt, kan også udpege en procesværge.

Hvis en parts opholdssted er ukendt, og den skrivelse, der skal forkyndes, ikke indebærer, at han skal forsvare sine rettigheder, vil opslag i retsbygningen kunne betragtes som forkyndelse.

Hvis parterne og deres repræsentanter ikke har orienteret om en eventuel adresseændring, henlægges dokumentet i sagsmappen og betragtes som forkyndt (undtagen når det drejer sig om begæring med påstand om genoptagelse af en sag), medmindre den nye adresse er retten bekendt. Ved første forkyndelse af et dokument informerer retten den pågældende part om forpligtelsen til at meddele eventuel adresseændring, og om konsekvenserne af ikke at opfylde denne forpligtelse.

Dokumenter rettet til personer bosat i udlandet skal forkyndes for disses rettergangsfuldmægtige eller en stedfortræder med hensyn til dokumentforkyndelse bosiddende i Polen; hvis navnene på disse personer ikke er angivet, efterlades dokumenterne på de pågældende parters adresser, således som disse fremgår af sagsfremstillingen.

Dokumenter forkyndes for indsatte af direktøren for fængsel eller arrest.

5. Hvad sker der, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at foretage forkyndelse over for adressaten (f.eks. fordi denne ikke er hjemme)?

Forkyndelse kan ske i boligen, på arbejdspladsen eller andetsteds, hvor adressaten opholder sig. Forkyndelsesstedet bestemmes af parterne under overholdelse af princippet om, at retten skal underrettes om bopæl og adresseændring. Den, der foretager forkyndelsen, har ikke pligt til at forhøre sig om adressatens nye adresse. I henhold til særlige bestemmelser foretager retten kun undersøgelser til fastlæggelse af en parts adresse i sager om familieret eller værgemål, og til fastlæggelse af sagsøgtes adresse i sager om arbejdstageres fordringer. Under særlige omstændigheder, hvor forkyndelse i adressatens bolig er forbundet med vanskeligheder, kan retten afsige kendelse om forkyndelse på arbejdspladsen. Det påhviler imidlertid ikke retten at gennemgå sagsmaterialet med henblik på at finde frem til den pågældendes arbejdsadresse, hvis han ikke har angivet anden forkyndelsesadresse end sin privatadresse.

TopTop

Subsidiær forkyndelse, dvs. forkyndelse for andre personer end adressaten, foretages kun for fysiske personer og i overensstemmelse med lovens bestemmelser herom. Under disse omstændigheder betragtes skrivelsen som overbragt til adressaten.

Er adressaten ikke hjemme overrækker den, der foretager forkyndelsen, dokumentet til en voksen person med samme bopæl som adressaten eller, hvis en sådan person ikke er til stede, efterlader det hos adressatens ejendomsadministrator, vicevært eller kommunale administration, såfremt disse ikke er modparter i sagen og indvilger i at overbringe dokumentet til adressaten. Hvis det ikke er muligt at forkynde dokumentet på denne måde, eller hvis adressat eller sambo nægter at modtage det, efterlades det på postkontoret eller hos den kommunale administration, og der anbringes en meddelelse herom på adressatens dør eller i hans postkasse. Breve opbevares i 7 dage fra dagen efter, de er indleveret. Hentes brevet ikke inden for denne tidsfrist, sendes det tilbage til retten. Som leveringsdato betragtes den dato, hvor adressaten har modtaget brevet , eller hvor tidsfristen for modtagelse udløber.

Denne procedure anvendes også i tilfælde, hvor en adressat afslår at modtage et brev, og hvor det ikke er muligt at anbringe det på forkyndelsesstedet.

Ovennævnte fremgangsmåde finder anvendelse på fysiske og juridiske personer, organisationer og offentlige organer. De kan imidlertid ikke anvendes, hvis administrationen, viceværten eller den kommunale administration afslår at modtage brevet.

Hvis det ikke er muligt at forkynde et dokument for en juridisk person, fordi der ikke er meddelt adresseforandring, henlægges dokumentet i sagens akter og betragtes som forkyndt.

TopTop

Hvis det ikke er muligt at forkynde et dokument for en juridisk person eller en organisation, der er underlagt krav om registrering, fordi der ikke er registreret adresseændring, henlægges dokumentet i sagens akter og betragtes som forkyndt, medmindre den nye adresse er retten bekendt.

6. Findes der et skriftligt bevis for, at et dokument er blevet forkyndt?

Der kvitteres for forkyndelsen ved udfyldning og datering af den formular, der normalt er vedhæftet forsendelsen. Af formularen fremgår det, at adressaten dags dato har modtaget det nævnte dokument på den angivne adresse. Modtageren bekræfter ved sin underskrift, at dokumentet er forkyndt den pågældende dato. Hvis modtageren ikke kan eller ønsker at gøre dette, anfører den, der foretager forkyndelsen, selv forkyndelsesdatoen og grunden til den manglende underskrift og underskriver selv dokumentet. Efter forkyndelsen stempler postkontoret første side af kvitteringen med datoen; dette stempel gælder i tvivlstilfælde som datoangivelse.

Modtagelsesbeviset fra postkontoret er et officielt dokument, der beviser, at dokumentet er forkyndt på den angivne dato. Personer, der hævder, at forkyndelsen er sket på en anden dato, må føre bevis for dette.

7. Hvad sker der, hvis noget går galt, og adressaten ikke modtager dokumentet, eller forkyndelsen ikke sker i henhold til loven (hvis f.eks. dokumentet forkyndes for tredjemand)?

Kan forkyndelsen af dokumentet alligevel anerkendes som lovlig (dvs. kan lovovertrædelser afhjælpes), eller skal der ske ny forkyndelse af dokumentet?

Hvis den, der foretager forkyndelsen, har overtrådt reglerne for forkyndelse af dokumenter, erklæres forkyndelsen og proceduren ugyldig.

Hvis et dokument ikke forkyndes for den rigtige person, bliver det gyldigt med hensyn til adressat, når den rigtige person har accepteret det.

Parterne kan ikke klage over rettens afgørelser vedrørende forkyndelse af dokumenter. Ved kære, kassationsappel eller enhver anden form for klage kan en part i en retssag imidlertid gøre gældende, at der ikke har fundet forkyndelse sted, eller at denne ikke er udført korrekt. Blandt de ugyldighedsgrunde, retten uden videre kan tage stilling til, er manglende mulighed for forsvar af egne rettigheder, hvilket kan skyldes manglende forkyndelse for en part i en retssag.

8. Skal der betales for forkyndelse af et dokument, og i bekræftende fald hvor meget?

Der betales ikke direkte for forkyndelsen.

Omkostningerne ved rettens forkyndelse af dokumenter er omfattet af de retsafgifter, en part i kraft af de gældende regler pålægges i afgørelsen af sagen.

Yderligere oplysninger

Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej (Polens justitsministerium)

http://www.ms.gov.pl polski

« Forkyndelse - Generelle oplysninger | Polen - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 22-02-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige