Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Polsko

Poslední aktualizace: 05-03-2008
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Polsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená právní termín „doručování písemností“ v praxi?

Proč existují zvláštní pravidla pro doručování písemností? 1.

2. Které písemnosti je třeba úředně doručit? 2.
3. Kdo je za doručení písemností odpovědný? 3.
4. Jak se písemnosti v praxi obvykle doručují? 4.
5. Co se stane, když ve výjimečných případech nelze adresátovi písemnost doručit (například z důvodu, že není doma)? 5.
6. Existuje nějaký písemný doklad o tom, že byla písemnost doručena? 6.
7. Co se stane, pokud něco selže a adresát písemnost neobdrží nebo je písemnost doručena v rozporu se zákonem (např. je doručena třetí osobě)?

Je přesto doručení písemnosti platné (je například možné napravit porušení zákona), nebo je nutno písemnost doručit znovu? 7.

8. Musím za doručení písemnosti platit, a pokud ano, jakou částku? 8.

 

1. Co znamená právní termín „doručování písemností“ v praxi?

Proč existují zvláštní pravidla pro doručování písemností?

„Doručováním písemností“ se rozumí poskytnutí přístupu dané osobě ke korespondenci, která je pro ni určena, v souladu se zákonem.

Doručování písemností je velmi důležité pro občanskoprávní řízení, jelikož souvisí s řadou zvláštních právních účinků. Dodržování ústavní zásady průhledného rozhodování soudů, zaručení práv účastníků a možnosti hájit je, dodržování pravidel, která upravují oprávněnost řízení, správný výpočet lhůt, a tedy platnost rozsudků jsou podmíněny správným doručováním písemností.

Pravidla, která upravují doručování písemností, jsou závazná; účastníci nemají v této souvislosti možnost vlastního uvážení. Pravidla jsou stanovena v občanském soudním řádu v článcích 131-147.

2. Které písemnosti je třeba úředně doručit?

V Polsku jsou písemnosti doručovány úředně, tzn. že se doručování písemností uskutečňuje z moci úřední. Doručují se tyto písemnosti: soudní obsílky (doručované soudem účastníkům a jiným osobám dotčeným soudním řízením), včetně všech typů oznámení, předvolání a jiných dopisů, které v praxi obvykle mají standardní formát a ke kterým jsou připojeny opisy písemných prohlášení (návrhy a prohlášení účastníků, dopisy o zahájení řízení a jiné dopisy zaslané soudu v průběhu řízení), i jiné písemnosti jako znalecké posudky a opisy rozsudků nebo příkazů.

NahoruNahoru

3. Kdo je za doručení písemností odpovědný?

V průběhu řízení doručuje písemnosti soud. Orgány, které doručují písemnosti, jsou: pošta, soudní exekutor, soudní zřízenci a soudní doručovatelská agentura. Zpravidla jsou písemnosti doručovány poštou. Pokud existují zvláštní problémy s doručením písemnosti poštou, může soud vydat příkaz a povolit doručení soudním zřízencům. V průběhu řízení o výkonu rozhodnutí doručuje písemnosti soudní exekutor. Ministr spravedlnosti může zřídit soudní doručovatelskou agenturu a určit její organizační uspořádání i podrobné postupy pro doručování písemností.

Právní zástupci a právní poradci jsou ze zásady úředního doručování vyňati a mohou si písemnosti vzájemně doručovat osobně proti stvrzence s datem. Písemnosti lze rovněž doručovat osobně na sekretariátě soudu osobám, které prokázaly svou totožnost a potvrdily převzetí.

Kromě toho může předseda soudu podle zvláštních ustanovení vydat příkaz, že soudní obsílky musí být místním institucím a právním zástupcům doručovány osobně a že dopisy předložené soudu místními institucemi musí být převzaty osobně. Dopisy a zásilky zasílané institucím, které se nacházejí ve stejné budově jako soud, jsou předávány osobně proti potvrzení o převzetí bez zapojení poštovní služby soudu. Jestliže byl přípravný dokument podán tak pozdě, že je nemožné doručit jeho opis s předvoláním k soudnímu jednání, lze jej doručit v průběhu samotného jednání.

NahoruNahoru

4. Jak se písemnosti v praxi obvykle doručují?

Soudní obsílky se doručují doporučeně s doručenkou.

Ve věcech, které se týkají pracovního práva nebo práva o sociálního zabezpečení, může soud předvolat účastníky, svědky, znalce nebo jiné osoby jakýmikoliv prostředky, které považuje za vhodné, je-li to nutné k uspíšení záležitosti.

Ve věcech, které se týkají obchodního práva, je účastník zastupovaný právním zástupcem nebo právním poradcem povinen doručit opisy žaloby a příloh druhému účastníkovi osobně v průběhu řízení. To se však netýká písemností, kde je dodržení lhůty podmíněno datem jejich podání k soudu (tj. vzájemné žaloby, odvolání, kasační opravné prostředky, stížnosti, námitky proti rozsudku pro zmeškání, odpor proti platebnímu rozkazu, návrhy na vydání platebního rozkazu, návrhy na zajištění pohledávek, návrhy na obnovení řízení).

Pokud je adresátem fyzická osoba, měly by jí písemnosti být doručeny osobně, tzn. že by měly být předány jí, nebo pokud není způsobilá k právním úkonům, jejímu zákonnému zástupci.

Dopisy pro právnické osoby nebo pro organizace bez právní subjektivity jsou doručovány orgánu oprávněnému zastupovat je u soudu nebo jsou předány zaměstnanci, kterého vedoucí organizace oprávnil přebírat dopisy.

Pokud byl jmenován právní zástupce nebo pokud byla nějaká osoba oprávněna přijímat soudní obsílky, doručují se písemnosti jim.

Jakmile byl jmenován právní zástupce, nesmí být písemnosti doručovány samotnému účastníkovi, pokud neomezil plnou moc nebo nezmocnil jinou osobu přijímat písemnosti. Lhůty se vypočítávají od okamžiku doručení obsílky právnímu zástupci, i když soud obsílku doručil také dotyčnému účastníkovi.

NahoruNahoru

Osoba oprávněná přijímat soudní obsílky musí být zaměstnancem odpovědným za přebírání korespondence tohoto typu od doručovatele písemností nebo osobně na poště či u soudu.

Písemnosti musí být doručovány fyzickým osobám, které vykonávají podnikatelskou činnost, v souladu s pravidly použitelnými na fyzické osoby. Písemnosti musí být doručovány podnikům a obchodním partnerům zapsaným v soudním rejstříku podle samostatných ustanovení na adresu uvedenou v rejstříku, pokud účastník neuvedl, aby písemnosti byly doručovány na jinou adresu.

Písemnosti mohou být také doručovány osobně opatrovníkovi ustanovenému pro účely sporu soudem, který rozhoduje o žalobě podané dotčenou osobou. K tomu dochází, když je žaloba nebo jiná písemnost, z níž vyvstává potřeba hájit práva účastníka, doručena účastníkovi, jehož trvalé nebo přechodné bydliště je neznámé. Opatrovníka mohou také jmenovat organizace, které nemají statutární orgány nebo pokud je bydliště členů uvedených orgánů neznámé.

Je-li bydliště účastníka neznámé a z dopisu, který má být doručen, nevyvstává potřeba hájit práva, považuje se za doručení vyvěšení v soudní budově.

Jestliže účastníci a jejich zástupci neoznámí změnu adresy, je písemnost ponechána ve spise a je považována za doručenou (kromě případů návrhů na obnovení řízení), pokud nová adresa není soudu známa. Při prvním doručení písemnosti soud účastníka informuje o jeho povinnosti oznámit jakoukoliv změnu adresy a o důsledcích, pokud tak neučiní.

NahoruNahoru

Písemnosti určené pro osobu, která pobývá v zahraničí, by měly být doručeny jejímu právnímu zástupci nebo zmocněnci pro doručování písemností, který pobývá v Polsku; nejsou-li jména těchto osob uvedena, měly by být písemnosti ponechány na adrese účastníka uvedené v žalobě.

Vězňům se písemnosti doručují prostřednictvím příslušného ředitele věznice nebo ředitele vazební věznice.

5. Co se stane, když ve výjimečných případech nelze adresátovi písemnost doručit (například z důvodu, že není doma)?

Doručení lze uskutečnit v bydlišti, na pracovišti nebo kdekoliv, kde se adresát nachází. O místě doručení rozhodnou účastníci v souladu s požadavkem oznámit soudu svou adresu a jakoukoliv její změnu. Není na doručovatelích, aby zjišťovali novou adresu adresáta. Podle zvláštních ustanovení provádí soud šetření za účelem zjištění adresy účastníka pouze v případech, které se týkají rodinného nebo opatrovnického práva; šetření za účelem zjištění adresy žalovaného lze zahájit ve věcech, které se týkají zaměstnaneckých nároků. Za výjimečných okolností, kdy je obtížné doručit písemnost adresátovi domů, může soud vydat příkaz o doručení na pracoviště adresáta. Jestliže však účastník neuvedl jinou doručovací adresu než svou domácí adresu, nemusí soud procházet spis, aby zjistil adresu pracoviště.

Náhradní doručení, tj. jiné straně než adresátovi, se uskutečňuje pouze u fyzických osob způsobem stanoveným v zákoně. V těchto případech se má zato, že dopis byl předán adresátovi.

NahoruNahoru

Jestliže adresát není doma, předá doručovatel dopis plnoletému spolubydlícímu, nebo jestliže tato osoba není přítomna, nechá jej u sdružení vlastníků, správce domu nebo na obecním úřadě, pokud nejsou dotyčné osoby protistranami v dané věci a souhlasily, že dopis předají adresátovi. Je-li nemožné doručit dopis výše uvedeným způsobem nebo jestliže jej adresát či spolubydlící odmítne převzít, uloží se na poště nebo v prostorách obecního úřadu a oznámení o tom se připevní na dveře bydliště adresáta nebo se umístí do listovní schránky. Dopisy se uchovávají sedm dní počínaje prvním dnem po jejich doručení. Jestliže dopis není v této lhůtě vyzvednut, zašle se zpět soudu. Datum doručení se považuje za datum převzetí dopisu adresátem nebo za datum uplynutí lhůty pro převzetí.

Podobné mechanismy se použijí, pokud adresát odmítne dopis převzít a nelze jej zanechat v místě doručení.

Tyto mechanismy se vztahují na fyzické i právnické osoby, organizace a finanční úřady. Nepoužijí se, jestliže správa, správce domu nebo obecní úřad odmítne dopis převzít.

Nelze-li doručit dopis právnické osobě, protože nebyla oznámena změna adresy, zanechá se dopis ve spisu a považuje se za doručený.

Nelze-li doručit dopis právnickým osobám nebo organizacím, které se zapisují do rejstříku, protože nebyla uvedena změna adresy, zanechá se ve spisu a považuje se za doručený, pokud soudu není známa nová adresa.

6. Existuje nějaký písemný doklad o tom, že byla písemnost doručena?

Dokladem o doručení písemnosti a o datu doručení je potvrzení o převzetí, obvykle formulář připojený k zásilce. Formulář uvádí, že v dotyčný den adresát převzal výše uvedený dopis na výše uvedené adrese. Příjemci potvrdí doručení písemnosti a datum doručení vlastnoručním podpisem. Jestliže tak nemohou nebo nechtějí učinit, vyplní doručovatel datum doručení, podepíše se místo nich a uvede, proč tak adresát neučinil. Po doručení pošta otiskne na první stranu doručenky razítko s datem a toto razítko potvrzuje datum pro případ jakýchkoliv pochybností.

NahoruNahoru

Doručenka poskytnutá poštou je úřední doklad, který prokazuje doručení písemnosti a datum doručení. Osoby, které tvrdí, že písemnost byla doručena v jiné datum, musí předložit důkaz.

7. Co se stane, pokud něco selže a adresát písemnost neobdrží nebo je písemnost doručena v rozporu se zákonem (např. je doručena třetí osobě)?

Je přesto doručení písemnosti platné (je například možné napravit porušení zákona), nebo je nutno písemnost doručit znovu?

Jestliže doručovatel poruší pravidla, která upravují doručování, považuje se dotyčné doručení za neplatné a řízení lze prohlásit za neplatné.

Pokud písemnost není doručena správné osobě, nabývá platnosti vůči adresátovi, jakmile ji převezme.

Účastníci nemohou podat stížnost proti rozhodnutím soudu o doručování písemností. Podává-li však účastník soudního řízení odvolání, kasační opravný prostředek nebo stížnost v souvislosti s jinými otázkami, může namítnout, že se doručení neuskutečnilo nebo že se neuskutečnilo správně. K příčinám neplatnosti, které soud považuje za přípustné z moci úřední, patří skutečnost, že účastníci byli připraveni o možnost hájit svá práva, což by mohlo být způsobeno nedoručením obsílky účastníkovi soudního řízení.

8. Musím za doručení písemnosti platit, a pokud ano, jakou částku?

Ne přímo.

Náklady na doručování písemností soudem se hradí ze soudních poplatků (za podání), které nese účastník a které jsou vypořádány v souladu s pravidly platnými v době, kdy se rozhodovalo o skutkové podstatě věci.

Bližší informace

Polské ministerstvo spravedlnosti

http://www.ms.gov.pl polski

« Doručování písemností - Obecné informace | Polsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 05-03-2008

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království