Европейска комисия > ЕСМ > Служба за документи > Полша

Последна актуализация: 18-03-2008
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Служба за документи - Полша

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какво означава на практика правният термин „връчване на документи“?

Защо съществуват специфични правила по отношение на „връчването на документи“? 1.

2. Кои документи е необходимо до бъдат връчвани официално? 2.
3. Кой отговаря за връчването на документи? 3.
4. Как се връчва на практика документ? 4.
5. Какво се случва, когато в изключителни случаи връчването на документите на адресата е невъзможно (напр. поради неоткриването му в неговия дом)? 5.
6. Съществува ли писмено доказателство, че документът е връчен? 6.
7. Какво се случва ако нещо се обърка и адресатът не получи документа или връчването се извърши в нарушение на закона (напр. документът се връчи на трето лице)?

Може ли връчването на документа да се счита за валидно независимо от това (напр. могат ли да се поправят нарушения на закона) или трябва да се направи ново усилие за връчване на документа? 7.

8. Трябва ли да заплатя за връчването на документ, и ако е така, колко? 8.

 

1. Какво означава на практика правният термин „връчване на документи“?

Защо съществуват специфични правила по отношение на „връчването на документи“?

„Връчване на документи“ означава предоставяне на достъп на определено лице до предназначената за него кореспонденция в съответствие със закона.

Връчването на документи е много важно за гражданското производство, тъй като е свързано с редица специфични правни действия. Спазването на конституционния принцип за прозрачност при съдебните решения, гарантирането на правата на страните и на възможността те да бъдат защитавани, спазването на правилата относно законността на производството, правилното определяне на крайните срокове и съответно законността на решенията, зависят от правилното връчване на документите.

Правилата относно връчването на документи са обвързващи, като страните не се ползват от правото си на лична преценка в това отношение. Правилата са установени в Гражданския процесуален кодекс, в членове 131 - 147.

НагореНагоре

2. Кои документи е необходимо до бъдат връчвани официално?

В Полша документите се връчват официално, т.е. връчването на документи се извършва служебно (ex officio). Връчват се следните документи: съдебни заповеди (връчват се от съда на страните и на други заинтересовани лица в съдебното производство), включително всички видове нотификации, призовки и други писма, които на практика обикновено имат стандартен формат и към които са приложени копия на писмени изявления (заявления и изявления от страните, писма за започване на производство и други писма, изпращани на съда по време на производството), както и други документи като експертни становища и копия на съдебни решения или заповеди.

3. Кой отговаря за връчването на документи?

В хода на съдебното производство документите се връчват от съда. Връчващите органи са: пощата, съдия-изпълнителят, разсилните и службата на съда за връчване на документи. По правило документите се връчват по пощата. Когато съществуват особени проблеми при връчването на документи по пощата, съдът може да издаде заповед за разрешение за връчване от разсилните. По време на изпълнителното производство документите се връчват от съдия-изпълнител. Министърът на правосъдието може да създаде служба за връчване на документи и да определи организационната ѝ уредба, както и подробни процедури за връчване на документи.

НагореНагоре

Юрисконсултите и правните съветници са освободени от спазване на принципа на официалност и могат да си връчват документите един на друг срещу разписка, на която е обозначена съответната дата. Документи могат да се връчват и лично в секретариата на съда на лица с удостоверена самоличност и срещу разписка, потвърждаваща предаването им.

Освен това, по силата на специални разпоредби, председателят на съдебния състав може да издаде заповед съдебните заповеди да се връчват лично на местните институции и юрисконсулти, а писмата от местни институции до съда да се приемат лично. Писма и пратки, изпратени до институции, чиито седалища се намират в сградата на съда, се предоставят лично срещу разписка, удостоверяваща предаването без да се използва пощенската служба на съда. Ако подготвителен документ е представен толкова късно, че връчването на копие от него ведно с призовката за разглеждане на делото в съда не е възможно, той може да се връчи по време на самото разглеждане.

НагореНагоре

4. Как се връчва на практика документ?

Съдебните заповеди се връчват посредством препоръчана поща и срещу разписка, потвърждаваща получаването им.

Когато става въпрос за трудови дела или дела относно социалното осигуряване, съдът може да свика страните, свидетели, експерти или други лица чрез всички подходящи средства, ако е необходимо ускоряване на процеса.

Когато се касае за разглеждане на търговски дела, представяната от юрисконсулт или правен съветник страна е длъжна да предостави лично на другата страна в хода на производството копия на документи по делото и приложения към тях. Това обаче не се отнася за документи, при които спазването на срока зависи от датата, на която те са подадени в съда (т.е. насрещни искове, апелативни жалби, касационни жалби, оплаквания, възражения срещу задочна присъда, възражения срещу нареждане за плащане, молби за нареждане на плащане, молби за обезпечения на искове, молби за възстановяване на хода на производството).

НагореНагоре

Когато адресатът е физическо лице, документите следва да му се връчат лично или на неговия законен представител в случаите, когато лицето не притежава дееспособност.

Писма до юридическо лице или организация, която не е юридически лице, се връчват на упълномощеното да ги представлява лице в съда или на служител, упълномощен от ръководителя на организацията да приема писма.

Когато е определен правен представител или е упълномощено лице да приема съдебни заповеди, документите се връчват на него.

След назначаване на правен представител, документите не се връчват на самата страна, освен ако тя не е ограничила правата на адвоката или не е упълномощила друго лице да получава документите. Сроковете се изчисляват от момента на връчване на заповедта на правния представител, дори и ако съдът също така е връчил заповедта на въпросната страна.

Упълномощеното да получава съдебни заповеди лице трябва да бъде служител, отговарящ за получаване на кореспонденция от този вид от връчващия документите или лично в пощата или съда.

НагореНагоре

Документите трябва да се връчват на упражняващите търговски дейности физически лица в съответствие с приложимите за физическите лица правила. Документите трябва да се връчват на компаниите или бизнес партньорите, вписани в регистъра на съда съгласно специалните разпоредби, на адреса, посочен в регистъра, освен ако страната не е посочила, че документите следва да се връчват на друг адрес.

Документите също така могат да се връчват лично или на служебен защитник, назначен за съдебното дело от съда, който разглежда молбата на заинтересованата страна. Това се прави в случаите, когато искова молба или друг документ, който предполага защита на правата на определена страна, се връчва на страна, чието постоянно или временно място на пребиваване е неизвестно. Организации, които нямат представителни органи или когато местожителството на членовете на тези органи е неизвестно, могат също така да определят служебен защитник.

НагореНагоре

Ако местожителството на страна е неизвестно и писмото, което трябва да се връчи не предполага защита на права, за връчване се счита оповестяването му на информационното табло в съда.

Ако страните и техните представители не уведомят за промяна в адреса, документът се запазва в досието по делото и се счита за връчен (освен в случаите на молби за възстановяване на хода на производството) освен ако новият адрес не е известен на съда. Когато документ се връчва за първи път, съдът уведомява страната за задълженията ѝ да уведомява за всяка промяна на адреса и за последствията от неспазването на това изискване.

Документи, предназначени за пребиваващи в чужбина лица, следва да се връчват на техния правен представител или пълномощник за получаване на документи, който пребивава в Полша; ако имената на тези лица не са посочени, документите следва да се оставят на адреса на страната, посочен в исковата молба.

Документи се връчват на затворници посредством съответния директор или началник на отдел в затвора.

НагореНагоре

5. Какво се случва, когато в изключителни случаи връчването на документите на адресата е невъзможно (напр. поради неоткриването му в неговия дом)?

Връчването може да се осъществи в дома, на работното място или на друго място, на което се намира адресатът. Мястото на връчване се решава от страните в съответствие с изискването за уведомяване на съда относно техния адрес и за всяка негова промяна. Не е задължение на връчващите документи да се осведомяват за новия адрес на получателя. По силата на специални разпоредби, съдът провежда разследване за установяване на адреса на страна единствено в случаите, когато се касае за дела по семейно право или за настойничество. Разследване може да започне, за да се установи адреса на ответника в случаите, когато се касае за трудови дела. При изключителни обстоятелства, когато е трудно да се връчи документ в дома на адресата, съдът може да издаде заповед за връчването му на работното място на адресата. Ако обаче страната не е посочила адрес за връчване, различен от домашния ѝ адрес, не се изисква от съда да издирва в досието по делото адреса на работното място.

НагореНагоре

Замяна на връчването, т.е. връчване на страна, различна от адресата, при физически лица се извършва единствено по начин изрично предвиден в закона. В такива случаи писмото се счита за предадено на адресата.

Ако адресатът не си е у дома, връчващият предава писмото на пълнолетен съсед или, при отсъствие на такъв, го оставя на домоуправителя, на портиера или на общинския орган, освен в случаите, когато въпросните лица не са насрещни страни по случая, и които са съгласни да предадат писмото на адресата. При невъзможност да се връчи писмото по гореспоменатия начин или ако адресатът или съседът откажат да го приемат, то се оставя в пощата или в помещенията на общинския орган и се поставя съобщение за това на вратата на жилището на адресата или в пощенската му кутия. Писмата се пазят в продължение на седем дни от датата на доставянето им. Ако писмото не се вземе в рамките на този срок, то се изпраща обратно на съда. За дата на доставяне се счита датата, на която адресатът приеме писмото или тази, на която изтича срокът за приемането му.

НагореНагоре

Подобни условия се прилагат, когато адресатът откаже да приеме писмото и когато е невъзможно то да се остави на мястото на връчване.

Тези условия се прилагат за физически и юридически лица, организации и органи на държавната хазна. Те не се прилагат ако администрацията, портиерът или общинският орган откажат да приемат писмото.

При невъзможност да се връчи писмо на юридически лица поради промяна в адреса им, за която съдът не е бил уведомен, писмото се оставя в папката по делото и се счита за доставено.

При невъзможност да се връчи писмо на подлежащи на регистрация юридически лица или организации поради невписване на промяната на адреса, то се оставя в папката по делото и се счита за доставено, освен ако новият адрес не е известен на съда.

6. Съществува ли писмено доказателство, че документът е връчен?

Потвърждение на получаването, което обикновено представлява формуляр, прикрепен към пратката, доказва че документът е връчен, както и датата на връчването му. Формулярът гласи, че на въпросния ден адресатът е приел гореспоменатото писмо на гореспоменатия адрес. Получателите потвърждават, че документът е връчен, както и датата на връчването му чрез подпис. Ако те не могат или не желаят да направят това, връчващият попълва датата на доставянето и се подписва на тяхно място, като посочва защо адресатът сам не е направил това. След извършване на връчването, пощата слага печат с дата на първата страница на потвърждението за получаването, като този печат потвърждава датата при евентуално възникване на съмнения.

НагореНагоре

Потвърждение за получаване, предоставено от пощата се счита за официален документ, който доказва връчването на документ и датата, на която това е извършено. Лица, които твърдят, че документът е връчен на друга дата, трябва да предоставят доказателства за това.

7. Какво се случва ако нещо се обърка и адресатът не получи документа или връчването се извърши в нарушение на закона (напр. документът се връчи на трето лице)?

Може ли връчването на документа да се счита за валидно независимо от това (напр. могат ли да се поправят нарушения на закона) или трябва да се направи ново усилие за връчване на документа?

Ако връчващият наруши правилата за връчване, въпросното доставяне се счита за нищожно и производството може да бъде обявено за нищожно.

Когато документ не се връчи на точния адресат, той е действителен по отношение на адресата, в момента, в който го приеме.

Страните не могат да подават оплакване относно решения на съда по връчването на документи. Независимо от това, при подаване на апелативни жалби, касационни жалби или оплаквания по отношение на други въпроси, страна по съдебно производство може да претендира, че връчването не е извършено или не е извършено правилно. Основанията за нищожност се приемат от съда служебно, тъй като поради невръчване на документ на страна в съдебното производство, страните могат да се окажат лишени от възможността да защитават правата си.

8. Трябва ли да заплатя за връчването на документ, и ако е така, колко?

Не пряко.

Разходите за връчване на документи от съда се покриват от съдебните такси (регистър), които заплаща страната, и които се определят съгласно действащите правила при решаване на делото по същество.

Допълнителна информация

Министерство на правосъдието на Полша

http://www.ms.gov.pl polski

« Служба за документи - Обща информация | Полша - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 18-03-2008

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство