Evropska komisija > EPM > Vročitev dokumentov > Nizozemska

Zadnja sprememba: 26-07-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Vročitev dokumentov - Nizozemska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni pravni izraz „vročitev listin“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o „vročitvi listin“? 1.
2. Katere listine je treba uradno vročiti? 2.
3. Kdo je pristojen za vročitev listine? 3.
4. Kako se listina v praksi običajno vroči? 4.
5. Kaj se zgodi v izjemnih primerih, kadar osebna vročitev naslovniku ni mogoča (npr. ker ga ni doma)? 5.
6. Ali obstaja pisni dokaz o opravljeni vročitvi listine naslovniku? 6.
7. Kaj se zgodi, če naslovnik ne prejme listine ali če je vročitev opravljena v nasprotju s predpisanimi pravili (npr. da se listina vroči tretji osebi)? Ali je lahko vročitev listine kljub temu veljavna (npr. da se odpravijo kršitve predpisanih pravil) ali je treba listino ponovno vročiti v skladu s predpisanimi pravili? 7.
8. Ali je treba plačati za vročitev listine, če da, koliko? 8.

 

1. Kaj pomeni pravni izraz „vročitev listin“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o „vročitvi listin“?

V sodnih postopkih je zelo pomembno, da so vse stranke v sporu v celoti obveščene o stališčih drugih strank v zadevi. To zagotavlja, da poznajo argumente drugih strank, in jim omogoča, da oblikujejo utemeljen odgovor. Za zagotovitev kar najbolj ustreznega poznavanja medsebojnih stališč strank obstajajo pravila, ki določajo, da morajo biti strankam predložene listine, ki pojasnjujejo njihova stališča.

Na Nizozemskem se to imenuje vročitev listin (prek sodnega izvršitelja) ali obveščanje o njih (po pošti). V obeh primerih je cilj enak, tj. obvestiti stranke v postopku.

Glavna načina za predložitev spora pri sodišču na Nizozemskem sta sodni poziv in zahtevek ali vloga. Kdaj je treba uporabiti sodni poziv in kdaj je treba vložiti vlogo, je določeno z zakonom. (Več informacij o tem je na voljo na strani o vložitvi tožbe pri sodišču.) Če stranka uporabi napačen način, sodišče predlaga popravek.

V primeru začetka postopka na podlagi poziva na obravnavo sodni izvršitelj izda sodni poziv tožencu na zahtevo tožnika. Ko tožnik vpiše zadevo v seznam obravnav pristojnega sodišča, lahko toženec predloži pisni odgovor, ki ga je treba poslati drugi stranki, enako kot kakršne koli druge naknadno predložene procesne listine. To se opravi na tako imenovani prvi obravnavi. Če morajo imeti stranke pravnega zastopnika, običajno vnaprej pošljejo ustrezne listine tudi ostalim strankam v postopku.

Na vrh straniNa vrh strani

Postopek na podlagi vloge se začne tako, da se vloga pošlje po pošti pisarni sodnega uradnika pri pristojnem sodišču. Sodišče potem pozove vlagatelja in prizadete stranke, ki so imenovane ali jasno razvidne iz zahtevka, prav tako po pošti. V nekaterih zadevah mora vlogo vročiti sodni izvršitelj, zlasti v zadevah v zvezi z razvezo zakonske zveze.

2. Katere listine je treba uradno vročiti?

Tožnik mora zagotoviti, da bosta tožencu uradno vročena sodni poziv in sodna odločba, tj. prek sodnega izvršitelja.

3. Kdo je pristojen za vročitev listine?

Sodni izvršitelj s sedežem na Nizozemskem.

V postopkih na podlagi vloge mora tožnik le vložiti vlogo v pisarni sodnega uradnika pri pristojnem sodišču. Potem pisarna sodnega uradnika pri sodišču pošlje sodni poziv vlagatelju in (če je primerno) prizadetim strankam (razen v zadevah v zvezi z razvezo zakonske zveze), razen tega pošlje tudi druge procesne listine. Sodni pozivi ali listine se, odvisno od okoliščin, pošljejo z redno ali priporočeno pošto.

4. Kako se listina v praksi običajno vroči?

V postopku na podlagi poziva na obravnavo sodni poziv vroči sodni izvršitelj. Uradna listina, ki jo izda, se imenuje poziv in je javna listina. Poziv se običajno osebno izroči nasprotni stranki. Če stranka odkloni prejem poziva, sodni izvršitelj evidentira njeno odklonitev na pozivu in šteje se, da je oseba prejela izvod, čeprav je oseba odklonila prejem. Sodni izvršitelj pusti izvod poziva v zapečateni ovojnici pri tej osebi ali ga pošlje po pošti. Če sodni izvršitelj ne vroči listine nasprotni stranki osebno, lahko listino pusti drugi osebi, ki je navzoča na domačem naslovu nasprotne stranke, pri tem pa zabeleži, kdo je ta oseba (npr. član gospodinjstva). Če tudi to ni mogoče, pusti listino v zapečateni ovojnici na domačem naslovu ali jo pošlje po pošti.

Na vrh straniNa vrh strani

V primeru pravnih oseb javnega prava (kot so pokrajinski ali občinski organi) se sodni poziv vroči na sedežu ali v pisarni uprave ali osebi ali na stalnem prebivališču vodje uprave. V primeru pravne osebe zasebnega prava se poziv vroči v pisarni te osebe ali osebi ali na stalnem prebivališču enega od direktorjev.

Če zadošča vročitev po pošti (obveščanje), se ustrezne listine običajno pošljejo po pošti ali kurirju. Listine se lahko izročijo tudi na prvi obravnavi.

V postopkih na podlagi vloge je vročitev prek sodnega izvršitelja zelo redka. Kot je navedeno v odgovoru na vprašanje 4, v postopku na podlagi vloge pozove pisarna sodnega uradnika pri sodišču vlagatelja in prizadete stranke z redno ali priporočeno pošto. Sodni uradnik pri sodišču pošlje tudi procesne listine, prav tako z redno ali priporočeno pošto.

Če je oseba v tujini in če želi pozvati osebo na Nizozemskem, da nastopi pred sodiščem v tujini, potrebuje pomoč sodnega izvršitelja s sedežem na Nizozemskem. To lahko stori tako, da pošlje listino sodnemu izvršitelju na Nizozemskem kot organu za sprejem, v skladu z evropsko uredbo o vročanju. Namesto tega lahko organ za pošiljanje v državi, v kateri je sodišče, neposredno pošlje listino sodelujoči stranki ali strankam s priporočeno pošto.

5. Kaj se zgodi v izjemnih primerih, kadar osebna vročitev naslovniku ni mogoča (npr. ker ga ni doma)?

Postopek na podlagi poziva na obravnavo

Če oseba ni osebno navzoča, se lahko izvod ustreznega poziva izroči članu gospodinjstva te osebe ali drugi osebi v prostorih, od katere se lahko pričakuje, da bo izvod pravočasno izročila osebi, ki ji je poziv namenjen.

Na vrh straniNa vrh strani

Če izvoda ni mogoče pustiti nobeni od teh oseb, sodni izvršitelj pusti izvod poziva v zapečateni ovojnici na domu osebe, ki ji je treba vročiti poziv. Če tudi to ni mogoče, se izvod, kot zadnja možnost, pošlje po pošti.

Zgodi se lahko, da stalno prebivališče osebe na Nizozemskem ni znano, tako da se v takšnem primeru poziv vroči javnemu tožilstvu pri sodišču, kjer se je postopek začel. Enaka ureditev se uporablja za pravne osebe.

Za vročitev osebam, ki imajo znan sedež ali stalno prebivališče zunaj Nizozemske, vendar v EU, je treba uporabiti Uredbo ES št. 1348/2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah.

Postopek na podlagi vloge

Osnovna načela v zvezi z obveščanjem o listinah v postopkih na podlagi vloge so različna. Vročitev vlagatelja in prizadetih strank z redno pošto je utemeljena s tem, da te osebe same navedejo naslov – v vlogi ali pisnem odgovoru (vloženem v pisarni sodnega uradnika pri sodišču) – na katerem so dosegljivi. Zato je mogoče domnevati, da bo sodni poziv pravilno vročen.

Če prizadeta stranka ni sama zagotovila svojega naslova, bo pozvana s priporočeno pošto. Če je pošiljka vrnjena sodnemu uradniku pri sodišču, sodni uradnik preveri, ali je naslovnik vpisan v ustrezne registre pod naslovom, navedenim v sodnem pozivu, na datum pošiljanja ali najpozneje en teden od takrat. Če je, takoj pošlje sodni poziv z redno pošto. Sicer sodni uradnik pri sodišču popravi naslov (če je to mogoče) in ponovno pošlje sodni poziv s priporočeno pošto, razen če sodišče odredi drugače.

Na vrh straniNa vrh strani

V postopku na podlagi vloge se lahko uporabljajo tudi mednarodna pravila. Vročitev mora biti na primer opravljena v skladu z odstavkom 2 člena 14 Uredbo ES št. 1348/2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah, če vlagatelj ali prizadete stranke nimajo znanega sedeža ali znanega prebivališča na Nizozemskem, vendar imajo znan sedež ali znano prebivališče v državi, v kateri se uporablja Uredba ES o vročanju.

6. Ali obstaja pisni dokaz o opravljeni vročitvi listine naslovniku?

V postopku na podlagi poziva na obravnavo sodni izvršitelj v pozivu zabeleži ime osebe, ki ji je pustil izvod poziva, in navede, kdo je ta oseba. To je nesporen dokaz o tem, kako je bila listina izdana in komu.

Sodni izvršitelj mora podpisati poziv in izvode; če jih ne, je poziv ničen in neveljaven. Vseeno je to mogoče popraviti s tako imenovanim popravljenim pozivom.

Če je listina poslana nasprotni stranki s priporočeno pošto, pogosto ne obstaja pisni dokaz, ker izkušnje kažejo, da nasprotna stranka običajno odkloni podpis potrdila.

Enako velja za postopek na podlagi vloge, če sta stranki pozvani ali če je listina poslana s priporočeno pošto.

7. Kaj se zgodi, če naslovnik ne prejme listine ali če je vročitev opravljena v nasprotju s predpisanimi pravili (npr. da se listina vroči tretji osebi)? Ali je lahko vročitev listine kljub temu veljavna (npr. da se odpravijo kršitve predpisanih pravil) ali je treba listino ponovno vročiti v skladu s predpisanimi pravili?

V skladu z ustaljeno prakso se na Nizozemskem poziv na obravnavo vroči osebi, ki ji je ta poziv namenjen. Če ta oseba ni navzoča, zakon dovoljuje vročitev poziva članu gospodinjstva ali tretji stranki, ki jo je sodni izvršitelj tam srečal, ali pa se poziv pusti v prostorih ali se pošlje po pošti. Zadnji dve možnosti se uporabita, le če ni navzoča nobena oseba, ki bi ji sodni izvršitelj lahko vročil poziv. V vseh navedenih primerih se domneva, če so bile izpolnjene vse potrebne pravne zahteve, da je zadevna oseba prejela poziv.

Obstaja več okoliščin, zaradi katerih je lahko poziv ničen in neveljaven, če na primer niso vključene obvezne podrobnosti. Podobno velja tudi, če sodni izvršitelj ne podpiše poziva (glejte vprašanje 6 zgoraj). Vseeno je v takšnih primerih treba preučiti, ali je takšna napaka nerazumno vplivala na osebo, ki ji je bil poziv namenjen: če ni vplivala, poziv ni ničen in neveljaven.

Napako, zaradi katere je poziv ničen in neveljaven, je mogoče popraviti z drugim pozivom, ali na zahtevo osebe, ki je zahtevala vročitev poziva, ali pa s strani sodišča.

V postopku na podlagi vloge se domneva, da so podrobnosti o naslovu vlagatelja in drugih prizadetih strank pravilne; če nastanejo zapleti v zvezi s sodnim pozivom, je zanje načeloma osebno odgovoren vlagatelj ali ustrezna prizadeta oseba.

8. Ali je treba plačati za vročitev listine, če da, koliko?

Plačati je treba vročitev listine. Takso za vročitev zaračuna sodni izvršitelj. Takse so dvojne, tj. sestavljene so iz nestalne takse, o kateri se je mogoče dogovoriti in ki jo po dogovoru določita stranka in sodni izvršitelj, ter stalne takse, ki jo določi vlada in ki se uporablja za nasprotno stranko. Slednji stroški za dejanja sodnega izvršitelja so vključeni v stroške postopka.

Nadaljnje informacije

Nekatere zgoraj navedene informacije so povzete po členih 45–66, členih 271–277 in členu 291 Zakonika o civilnem postopku. Za več informacij si oglejte spletno stran Overheid.nl Nederlands:

 • kliknite „wet- en regelgeving“ (zakoni in predpisi);
 • vtipkajte: „burgelijke rechtsvordering“ (civilni postopek) (v polje za naslov pod številko 3);
 • izberite: „Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering“ (Zakonik o civilnem postopku).

« Vročitev dokumentov - Splošne informacije | Nizozemska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 26-07-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo