Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Nizozemí

Poslední aktualizace: 26-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Nizozemí

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč jsou pro „doručování písemností“ zvláštní pravidla? 1.
2. Které písemnosti se musejí doručovat formálně? 2.
3. Kdo je za doručení písemnosti odpovědný? 3.
4. Jak je písemnost v praxi obvykle doručena? 4.
5. Co se stane ve výjimečných případech, kdy doručení adresátovi osobně není možné (např. protože není doma)? 5.
6. Existuje o doručení písemnosti písemný důkaz? 6.
7. Co se stane, pokud něco selže a adresát písemnost neobdrží nebo je písemnost doručena v rozporu se zákonem (např. je doručena třetí osobě)? Může i tak být doručení platné (lze například uplatnit opravný prostředek), nebo musí být učiněn další pokud o doručení písemnosti? 7.
8. Musím za doručení písemnosti platit a, pokud ano, jakou částku? 8.

 

1. Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč jsou pro „doručování písemností“ zvláštní pravidla?

V soudním řízení je velmi důležité, aby byly všechny strany sporu plně informovány o stanoviscích ostatních stran. Tím se zajistí, že znají argumentaci protistrany, což jim umožní podat dobře informovanou odpověď. Aby se zajistilo, že strany navzájem patřičně znají svá stanoviska, existují pravidla, která stanoví, že tato stanoviska musejí být protistranám poskytnuta.

V Nizozemsku se tomu říká doručování (soudním vykonavatelem) nebo oznamování písemností (poštou). Cíl je v obou případech stejný, tedy informovat strany řízení.

Dvěma hlavními způsoby předložení sporu k soudu v Nizozemsku jsou soudní obsílka a žádost nebo návrh na zahájení řízení. Zákon stanoví, kdy se musí použít soudní obsílka a kdy návrh na zahájení řízení. (Další informace viz předložení případu soudu.) Pokud je použit nesprávný postup, soud řízení napraví.

V případě řízení zahájeného soudním předvoláním vydá soudní vykonavatel soudní obsílku žalované straně na žádost žalující strany. Jakmile dá žalující strana věc na seznam případů k projednání u příslušného soudu, může žalovaná strana podat žalobní odpověď, která musí být doručena druhé straně stejně jako jakékoli následně podané procesní písemnosti. To se uskutečňuje na tzv. zasedání seznamu případů. Pokud mají strany mít právní zástupce, obvykle si potřebné písemnosti navzájem předem zašlou.

NahoruNahoru

Řízení zahájené návrhem na zahájení řízení se zahajuje doručením návrhu na zahájení řízení poštou kanceláři úředníka příslušného soudu. Soud pak předvolá žadatele a dotčené strany uvedené v žádosti nebo z ní vyplývající opět poštou. V některých případech, zejména u rozvodů, musí návrh na zahájení řízení doručit soudní vykonavatel.

2. Které písemnosti se musejí doručovat formálně?

Žalující strana musí zajistit, aby žalovaná strana obdržela obsílku a rozhodnutí soudu oficiálně, tj. prostřednictvím soudního vykonavatele.

3. Kdo je za doručení písemnosti odpovědný?

Soudní vykonavatel s trvalým pobytem v Nizozemsku.

V řízení zahájeném návrhem na zahájení řízení musí žalující strana pouze doručit návrh na zahájení řízení kanceláři úředníka příslušného soudu. Poté je žadateli a případně dotčeným stranám (mimo rozvodová řízení) vydána obsílka soudním úředníkem, který také poskytne další procesní písemnosti. Obsílky nebo písemnosti jsou zaslány poštou obyčejně, nebo doporučeně, podle situace.

4. Jak je písemnost v praxi obvykle doručena?

U řízení zahájeného soudním předvoláním doručí soudní obsílku soudní vykonavatel. Úřední písemnost, kterou vydá, se nazývá soudní obsílka a jde o právní listinu. Soudní obsílka je obvykle druhé straně doručena osobně. Pokud ji druhá strana odmítne převzít, zaznamená soudní vykonavatel odmítnutí na obsílku a má se za to, že ji osoba převzala, i přesto, že ji odmítla převzít. Soudní vykonavatel opis soudní obsílky této osobě předá v zapečetěné obálce, nebo ji zašle poštou. Pokud soudní vykonavatel při osobním doručování soudní obsílky protistraně neuspěje, může písemnost předat osobě, která se nachází na adrese bydliště protistrany, a poznamená si vztah této osoby k protistraně (např. člen domácnosti). Pokud ani toto není možné, zanechá soudní vykonavatel písemnost v zapečetěné obálce na adrese bydliště, nebo ji zašle poštou.

NahoruNahoru

V případě právnických osob podle veřejného práva (např. okresních nebo obecních úřadů) se obsílka doručuje do sídla nebo kanceláře orgánu nebo osobě, která stojí v čele tohoto orgánu, nebo na adresu jejího bydliště. V případě právnických osob podle soukromého práva se obsílka doručuje do kanceláře subjektu nebo jednomu z jeho ředitelů nebo na adresu bydliště jednoho z ředitelů.

Pokud postačuje doručení poštou (oznámení), jsou příslušné písemnosti obvykle zaslány poštou nebo kurýrní službou. Další možností je předat písemnost na zasedání seznamu případů.

U řízení zahájených návrhem na zahájení řízení doručuje písemnosti soudní vykonavatel jen zřídka. Jak je uvedeno v odpovědi na otázku 4, v řízeních zahájených návrhem na zahájení řízení předvolá kancelář soudního úředníka žadatele a dotčené strany obyčejnou, nebo doporučenou listovní zásilkou. Procesní písemnosti zasílá také soudní úředník, také obyčejnou, nebo doporučenou listovní zásilkou.

Pokud se nacházíte v zahraničí a chcete předvolat někoho v Nizozemsku před soud v zahraničí, potřebujete pomoc soudního vykonavatele usazeného v Nizozemsku. Získáte ji tak, že písemnost zašlete nizozemskému soudnímu vykonavateli v roli přijímajícího subjektu podle evropského nařízení o doručování. Případně může doručující subjekt v zemi, kde se nachází soud, zaslat písemnost doporučenou listovní zásilkou přímo dotčené straně (stranám).

5. Co se stane ve výjimečných případech, kdy doručení adresátovi osobně není možné (např. protože není doma)?

Řízení zahájená soudním předvoláním

Pokud tato osoba není osobně přítomna, může být opis příslušné obsílky předán členovi domácnosti této osoby nebo jiné osobě, která se nachází v místě bydliště osoby a u níž lze předpokládat, že osobě, jíž je obsílka určena, obsílku včas předá.

NahoruNahoru

Pokud nelze opis zanechat u žádné z těchto osob, zanechá soudní vykonavatel opis obsílky v zapečetěné obálce na adrese bydliště osoby, které má být obsílka doručena. Pokud ani to není možné, je poslední možností zaslat opis obsílky poštou.

Je samozřejmě možné, že daná osoba nemá žádné známé místo pobytu Nizozemsku; v takovém případě je soudní obsílka doručena kanceláři státního zástupce soudu, kde byl případ zahájen. Stejná opatření platí i u právnických osob.

Pro doručení osobám, které mají známé místo pobytu nebo bydliště mimo Nizozemsko, ale uvnitř EU, budete muset použít nařízení (ES) č. 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech.

Řízení zahájená návrhem na zahájení řízení

Základní předpoklady pro oznamování písemností v případech zahájených návrhem na zahájení řízení jsou jiné. Důvodem pro předvolání žadatele a dotčených stran obyčejnou listovní zásilkou je, že tyto osoby samy uvedly adresu – v návrhu na zahájení řízení nebo v žalobní odpovědi (podané v kanceláři soudního úředníka) – na níž jsou k zastižení. Lze tedy bezpečně předpokládat, že se předvolání uskuteční.

Pokud dotčená strana sama adresu neuvedla, bude předvolána doporučenou listovní zásilkou. Pokud se tato zásilka vrátí k soudnímu úředníkovi, ověří tento úředník, zda byl adresát ke dni odeslání nebo nejpozději týden poté uveden v příslušné evidenci pod adresou uvedenou v předvolání. Pokud tomu tak je, neprodleně předvolání zašle obyčejnou listovní zásilkou. V opačném případě úředník adresu opraví (pokud je to možné) a předvolání zašle znovu doporučenou listovní zásilkou, pokud soud nerozhodne jinak.

NahoruNahoru

Na řízení zahájená návrhem na zahájení řízení se také mohou vztahovat mezinárodní pravidla. Doručování se například musí uskutečnit v souladu s čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech, pokud žadatel nebo dotčené strany nemají v Nizozemsku známé místo pobytu nebo bydliště, ale mají známé místo pobytu nebo bydliště  ve státě, na který se nařízení ES o doručování vztahuje.

6. Existuje o doručení písemnosti písemný důkaz?

U řízení zahájeného soudním předvoláním uvede soudní vykonavatel na opisu obsílky jméno osoby, u níž obsílku zanechal, a její vztah k adresátovi. To zakládá nesporný důkaz o tom, jak byla písemnost vydána a komu.

Soudní vykonavatel musí obsílku a její opisy podepsat; pokud je nepodepíše, budou absolutně neplatné. Přehlédnutí lze však napravit pomocí tzv. opravené obsílky.

Pokud je písemnost protistraně zaslána doporučenou listovní zásilkou, ukazují zkušenosti, že často není o doručení písemný důkaz, protože protistrana obvykle odmítá převzetí písemnosti podepsat.

Totéž platí i u řízení zahájeného návrhem na zahájení řízení, jsou-li strany předvolány nebo je-li písemnost zaslána doporučenou listovní zásilkou.

7. Co se stane, pokud něco selže a adresát písemnost neobdrží nebo je písemnost doručena v rozporu se zákonem (např. je doručena třetí osobě)? Může i tak být doručení platné (lze například uplatnit opravný prostředek), nebo musí být učiněn další pokud o doručení písemnosti?

V Nizozemsku je standardním postupem doručovat soudní předvolání přímo osobě, jíž je určeno. Pokud tato osoba není přítomna, dovoluje zákon, aby byla písemnost zanechána u člena domácnosti nebo u třetí strany, kterou soudní vykonavatel v domácnosti adresáta zastihl, nebo také může obsílku zanechat v místě bydliště nebo zaslat poštou. Poslední dvě možnosti se použijí pouze v případě, že není přítomen nikdo, komu by soudní vykonavatel mohl obsílku doručit. Ve všech těchto případech se má za to, že za předpokladu, že byly splněny všechny právní náležitosti, byla obsílka adresátovi doručena.

Obsílka může být považována za absolutně neplatnou v několika situacích, například pokud neobsahuje povinné údaje. Obdobně je obsílka považována za absolutně neplatnou, pokud ji soudní vykonavatel nepodepíše (viz otázka 6 výše). V takovém případě se zváží, zda dané přehlédnutí způsobilo osobě, jíž byla obsílka určena, nepřiměřenou újmu: pokud újmu nezpůsobilo, nebude absolutně neplatná.

Pochybení, které způsobilo absolutní neplatnost obsílky, může být napraveno v jiné obsílce, buď na žádost osoby, která doručení obsílky žádala, nebo na žádost soudu.

U řízení zahájeného návrhem na zahájení řízení se údaje o adrese žadatele a dalších dotčených stran považují za bezchybné; pokud tedy dojde k potížím s předvoláním, má v zásadě osobní odpovědnost žadatel nebo příslušná dotčená strana.

8. Musím za doručení písemnosti platit a, pokud ano, jakou částku?

Za doručení písemnosti se platí poplatek. Platí se soudnímu vykonavateli. Poplatky mají dvě složky, tzn. skládají se z poplatku, který není pevně stanoven a stanoví se dohodou mezi klientem a soudním vykonavatelem, a z poplatku pevně stanoveného vládou, který se vztahuje na protistranu. Pevně stanovené poplatky za úkony soudního vykonavatele jsou zahrnuty do nákladů řízení.

Bližší informace

Některé z výše uvedených informací pocházejí z článků 45 až 66, 271 až 277 a 291 občanského soudního řádu. Pro další informace viz Overheid.nl Nederlands

 • klikněte na „wet- en regelgeving“ (zákony a předpisy)
 • napište (v oddílu číslo 3): „burgelijke rechtsvordering“ (občanské právo procesní)
 • vyberte: „Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering“ (občanský soudní řád)

« Doručování písemností - Obecné informace | Nizozemí - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 26-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království