Europeiska Kommissionen > ERN > Delgivning av handlingar > Malta

Senaste uppdatering: 25-05-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Delgivning av handlingar - Malta

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad betyder ”delgivning av handlingar” i praktiken? 1.
2. Vilka dokument/handlingar måste, enligt lag, delges? 2.
3. Vem har ansvaret för att en handling blir delgiven? 3.
4. Vilket är det vanligaste sättet för delgivning? 4.
5. Vad händer om det i undantagsfall inte går att få kontakt med den som skall delges (till exempel om denne inte är hemma)? 5.
6. Finns det någon skriftlig handling som bevisar att en delgivning har tagits emot/överlämnats? 6.
7. Vad händer om den som skall delges inte får dokumentet eller om delgivningen sker i strid med lagen (till exempel om delgivning har skett till tredje man)? Kan delgivning på något sätt bli giltig trots detta (kan till exempel överträdelserna av lagen avhjälpas) eller måste delgivningen göras om? 7.
8. Kostar det något att få en skriftlig handling delgiven? I så fall hur mycket? 8.

 

1. Vad betyder ”delgivning av handlingar” i praktiken?

Delgivning av handlingar innebär att domstolshandlingar bevisligen överlämnas till en person (fysisk eller juridisk). Hur delgivningen skall gå till är särskilt reglerat i Code of Organisation and Civil Procedure (kapitel 12 i Laws of Malta).

2. Vilka dokument/handlingar måste, enligt lag, delges?

Alla handlingar som inges till domstol måste enligt lag delges. Till dessa handlingar hör skrivelser, formella protester, ansökningar, stämningar, överklaganden, svaromål, genkäromål, beslut om säkerhets- och verkställighetsåtgärder samt andra handlingar som rör ett domstolsärende.

3. Vem har ansvaret för att en handling blir delgiven?

När en handling inges till domstol är det domstolen som har ansvaret för att handlingen blir delgiven. Den person som inger ansökan måste registrera handlingen vid domstol och ange vilken person som skall delges samt dennes delgivningsadress. Om det finns mer än en adressat måste den part som inger handlingen se till att det finns så många kopior att det räcker till alla adressater.

4. Vilket är det vanligaste sättet för delgivning?

Handlingar som inte är en del av akten i ett domstolsärende och formella protester som normalt upprättas innan en ansökan inges delges genom ett rekommenderat brev. Ett ”rosa kort” med mottagarens underskrift eller en uppgift om att mottagaren inte har kunnat delges fästs på originalet.

Till börjanTill början

Andra handlingar som ges in i syfte att inleda ett förfarande eller under ett pågående förfarande vid Court of Voluntary Jurisdiction delges av exekutionsbiträdet eller exekutionsmyndigheten genom att handlingen lämnas till den person som skall delges på den adress som angetts av den person som ingav handlingen eller genom att en kopia lämnas på hans eller hennes arbetsadress eller bostadsadress.

5. Vad händer om det i undantagsfall inte går att få kontakt med den som skall delges (till exempel om denne inte är hemma)?

Om handlingar delges per post och försändelsen går i retur som ”obeställbar” görs delgivningen om. Om den person som skall delges har flyttat eller inte har kunnat nås returneras handlingen till domstolen.

Alla handlingar som skall delges bärs ut mellan klockan 07.00 och 19.00 måndag till fredag av exekutionsbiträdet eller exekutionsmyndigheten.

Om handlingarna inte kan delges för att adressaten inte är hemma kan en annan adress anges (t.ex. företagsadress) där delgivningen kan göras under officiell kontorstid.

Om personen trots detta förfarande inte kan delges, kan den berörda parten inge en ansökan till domstol om att få göra ett nytt försök. Delgivningen får i så fall göras före klockan 07.00 eller efter klockan 19.00, men först efter det att ett domstolsbeslut om delgivning har erhållits.

Om även detta misslyckas i samband med det senare förfarandet kan den berörda parten ansöka om att delgivningen skall offentliggöras i den statliga tidningen och en eller flera dagstidningar som domstolen får bestämma. En kopia av ansökan och handlingarna sänds till den angivna adressen och till det lokala rådets kontor på samma ort.

Till börjanTill början

6. Finns det någon skriftlig handling som bevisar att en delgivning har tagits emot/överlämnats?

Det utfärdas ett intyg om att delgivningen har ägt rum eller inte har ägt rum.

De originalhandlingar som delges genom rekommenderat brev är försedda med ett ”rosa kort”. Efter det att originalhandlingarna har returnerats till domstolen stämplas de med svart eller rött bläck. Svart bläck används för att visa att delgivningen har ägt rum och till vem handlingen har överlämnats. Om ingen delgivning har ägt rum stämplas handlingen med rött bläck och skälet till varför delgivningen inte har ägt rum anges.

Alla övriga handlingar stämplas antingen med svart bläck, om delgivningen har ägt rum, eller med rött bläck, om den inte har ägt rum. De har också exekutionsbiträdets eller exekutionsmyndighetens underskrift.

7. Vad händer om den som skall delges inte får dokumentet eller om delgivningen sker i strid med lagen (till exempel om delgivning har skett till tredje man)? Kan delgivning på något sätt bli giltig trots detta (kan till exempel överträdelserna av lagen avhjälpas) eller måste delgivningen göras om?

Om adressaten inte tar emot handlingarna trots att dessa formellt har delgetts genom att en kopia har lämnats på adressatens hem- eller arbetsadress, anses delgivningen ändå vara utförd och giltig. Adressaten kan dock anföra det faktum att han inte tagit emot handlingarna som skäl för att han eller hon inte har iakttagit den fastställda tidsfristen. Delgivning som genomförs i strid med lagen kan bli föremål för domstolsförfarande. Om den part som skall delges inger en svarsskrivelse till rätten eller inställer sig i rätten trots att det inte har skett någon formell delgivning anses delgivningen ändå vara giltig.

8. Kostar det något att få en skriftlig handling delgiven? I så fall hur mycket?

Det tas ut en avgift på cirka 16 maltesiska lira för delgivning av handlingar om den exekutiva myndigheten levererar handlingen direkt och på 3 maltesiska lira om handlingarna levereras per post.

Ytterligare information

 • Justice and Local Government English - Malti
 • Service of judicial acts by post rules English PDF File (PDF File 6 KB)
 • Service (writ of summons and other documents attached thereto regulations) English PDF File (PDF File 3 KB)

« Delgivning av handlingar - Allmän information | Malta - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 25-05-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket