Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Malta

Posledná úprava: 07-08-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Malta

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností” v praxi? 1.
2. Ktoré písomnosti je potrebné doručiť úradnou cestou? 2.
3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti? 3.
4. Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi 4.
5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch nie je možné doručiť písomnosť adresátovi osobne (napr. pretože nie je doma)? 5.
6. Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená? 6.
7. Čo sa stane, ak niekde dôjde k chybe a adresát písomnosť nedostane, alebo ak je pri doručení porušený zákon (napríklad, písomnosť je doručená tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu právoplatné (napríklad, môže dôjsť k náprave porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti? 7.
8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť a ak áno, koľko? 8.

 

1. Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností” v praxi?

Doručovanie písomností znamená doručenie súdnych písomností osobe (či už právnickej, alebo fyzickej). Spôsob doručenia presne upravuje Súdny poriadok (kapitola 12 Zbierky zákonov Malty).

2. Ktoré písomnosti je potrebné doručiť úradnou cestou?

Všetky písomnosti podané na súd musia byť doručené úradnou cestou. Zahrnujú súdne listy, súdne protesty, žiadosti, oznámenia o začatí súdneho konania, odvolania, odpovede, preventívne a vykonávacie súdne príkazy a iné písomnosti týkajúce sa súdneho prípadu.

3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti?

Po podaní písomností na súd je za doručenie písomností zodpovedný súd. Strana, ktorá uplatňuje nárok, musí podať písomnosť na súd a uviesť osobu, ktorej má byť písomnosť doručená, a adresu, na ktorú má byť písomnosť doručená. V prípade viac ako jedného adresáta musí strana, ktorá podáva písomnosť, zabezpečiť, aby bol dostatok kópií pre všetkých adresátov.

4. Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi

Písomnosti, ktoré netvoria súčasť záznamu súdneho prípadu a súdne protesty obvykle pripravované pred uplatnením nároku, sa doručujú doporučenou poštou, pričom k originálu by mala byť pripojená „ružová karta”, na ktorej je uvedený podpis príjemcu alebo že adresát nebol zastihnutý.

HoreHore

Iné písomnosti podávané na účely začatia alebo písomnosti podávané v priebehu súdneho prípadu alebo súdneho konania sa doručujú prostredníctvom súdneho úradníka alebo maršala, pričom tá istá písomnosť je doručená určenej osobe na adresu, ktorú uviedla strana podávajúca písomnosť alebo sa jeho kópia ponecháva na pracovisku alebo v mieste bydliska.

5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch nie je možné doručiť písomnosť adresátovi osobne (napr. pretože nie je doma)?

Zásielka, ktorú doručuje pošta a ktorá sa vráti ako „nevyzdvihnutá”, sa vydáva znovu. V prípadoch, keď sa osoba, ktorej majú byť doručené písomnosti, odsťahovala alebo zásielka zostáva nevyzdvihnutá, sa písomnosť vracia súdu.

Doručovanie všetkých písomností vykonávajú súdni úradníci alebo maršali medzi 7.00 a 19.00 hod. od pondelka do piatku.

V prípadoch, v ktorých písomnosti nie sú doručené, pretože adresát nie je doma, je možné uviesť inú adresu (napríklad, adresu podniku), na ktorú sa doručenie uskutoční počas úradných prevádzkových hodín.

Ak by takej osobe, napriek uvedenému postupu, písomnosti neboli doručené, strana, ktorá uplatňuje nárok, môže podať žiadosť na súd o výnimku zo zákonom stanovených hodín a v tomto prípade sa doručenie môže uskutočniť pred 7.00 hod alebo po 19.00 hod. Toto je možné vykonať iba na základe súdneho rozhodnutia povoľujúceho také doručenie.

Ak sa uvedeným postupom neuskutoční oznámenie, potom strana, ktorá uplatňuje nárok, môže požiadať o oznámenie prostredníctvom uverejnenia vo vládnom vestníku a v jednom denníku alebo viacerých denníkoch, ako to môže nariadiť súd. Kópia nároku a písomnosti sa vyvesia na uvedenej adrese a na miestnom úrade v tej istej lokalite.

HoreHore

6. Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Vydáva sa potvrdenie o doručení alebo nedoručení.

K pôvodným písomnostiam doručeným doporučenou poštou bude pripojená „ružová karta”. Hneď ako sa pôvodné písomnosti vrátia na súd, sú opečiatkované čiernou alebo červenou pečiatkou. Čierna sa používa na označenie toho, že sa doručenie uskutočnilo a uvádza aj, komu bola písomnosť doručená. Ak písomnosť nebola doručená, pečiatka by mala byť červená a mal by na nej byť aj dôvod, prečo nebola doručená.

Všetky ostatné písomnosti sú opečiatkované buď čiernou pečiatkou, ak bolo doručenie úspešné, alebo červenou pečiatkou, ak bolo neúspešné a mal by na nich byť podpis súdneho zriadenca alebo maršala povereného doručením.

7. Čo sa stane, ak niekde dôjde k chybe a adresát písomnosť nedostane, alebo ak je pri doručení porušený zákon (napríklad, písomnosť je doručená tretej osobe)? Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu právoplatné (napríklad, môže dôjsť k náprave porušenia zákona) alebo je potrebné opätovné doručenie písomnosti?

Ak adresát písomnosti nedostane, ale písomnosti boli právoplatne doručené tak, že kópia bola zanechaná na domácej adrese alebo na pracovisku adresáta, doručenie sa považuje za úplné a právoplatné, ale adresát, v prípade, že nesplní zákonom stanovené lehoty, to môže predložiť ako odôvodnenie. Ak pri doručení došlo k porušeniu zákona, možno to napadnúť súdnou žalobou. Ak pri omeškaní právoplatného doručenia strana, ktorej majú byť písomnosti doručené, podá odpoveď na súd alebo sa dostaví na súd, doručenie sa považuje za právoplatné.

8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť a ak áno, koľko?

Za doručenie písomností sa platí poplatok približne 16 MTL, ak písomnosti osobne doručí súdny maršal a 3 MTL, ak sú doručené poštou.

Bližšie informácie

 • Súdnictvo a miestna samospráva English - Malti
 • Doručovanie súdnych spisov podľa poštových predpisov English PDF File (PDF File 6 KB)
 • Predpisy pre doručovanie (oznámenie o začatí konania a iné písomnosti k nemu priložené) English PDF File (PDF File 3 KB)

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Malta - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 07-08-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo