Komisja Europejska > EJN > Doręczanie dokumentów > Malta

Ostatnia aktualizacja: 07-08-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Doręczanie dokumentów - Malta

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co w praktyce oznacza termin prawny „doręczanie dokumentów”? 1.
2. Jakie dokumenty należy doręczać formalnie? 2.
3. Kto jest odpowiedzialny za doręczenie dokumentu? 3.
4. W jaki sposób dokument jest zwykle doręczany w praktyce? 4.
5. Co dzieje się, kiedy doręczenie do samego adresata nie jest możliwe (na przykład w związku z jego nieobecnością w domu)? 5.
6. Czy istnieje pisemny dowód doręczenia dokumentów? 6.
7. Co dzieje się, jeśli coś się nie uda i adresat nie otrzyma dokumentów lub doręczenie zostanie dokonane z naruszeniem prawa (np. dokument zostanie doręczony stronie trzeciej)? Czy doręczenie dokumentów może jednak zostać uznane za ważne? (np. czy można naprawić naruszenie prawa) czy też konieczne jest podjęcie ponownej próby doręczenia dokumentu? 7.
8. Czy muszę zapłacić za doręczenie dokumentów, a jeśli tak, to ile? 8.

 

1. Co w praktyce oznacza termin prawny „doręczanie dokumentów”?

Doręczanie dokumentów oznacza doręczenie osobie (fizycznej lub prawnej) dokumentów sądowych. Tryb doręczenia reguluje szczegółowo kodeks organizacji i postępowania cywilnego (rozdział 12 Zbioru Praw Malty).

2. Jakie dokumenty należy doręczać formalnie?

Wszystkie dokumenty składane w sądzie muszą być doręczane formalnie. Obejmują one pisma sądowe, sprzeciwy sądowe, wnioski, nakazy stawiennictwa, odwołania, odpowiedzi, nakazy zabezpieczające i wykonawcze, oraz inne dokumenty dotyczące sprawy sądowej.

3. Kto jest odpowiedzialny za doręczenie dokumentu?

Po przedstawienia dokumentu w sądzie, odpowiedzialność za doręczenie dokumentów spoczywa na sądzie. Strona wnosząca pozew musi przedstawić w sądzie dokument wskazujący osobę, której doręczony ma zostać dokument, oraz adres doręczenia. W przypadku więcej niż jednego adresata, strona przedstawiająca dokument musi zapewnić wystarczającą ilość kopii dla wszystkich adresatów.

4. W jaki sposób dokument jest zwykle doręczany w praktyce?

Dokumenty, które nie stanowią części akt sprawy sądowej oraz sprzeciwy sądowe, przygotowywane zwykle przed wniesieniem pozwu, doręcza się listem poleconym, wraz z dołączoną do oryginału „różową kartą” z podpisem odbiorcy lub informacją o braku odbioru.

Pozostałe dokumenty przedstawiane w celu wszczęcia postępowania, bądź w jego trakcie lub w postępowaniu toczącym się przed Sądem Dobrowolnej Jurysdykcji, doręcza urzędnik sądowy lub sekretarz, doręczając ten sam dokument osobie wskazanej jako adresat doręczenia, pod adres wskazany przez stronę przestawiającą dokumenty, lub pozostawiając kopię w miejscu pracy tej osoby lub jej miejscu zamieszkania.

Do góryDo góry

5. Co dzieje się, kiedy doręczenie do samego adresata nie jest możliwe (na przykład w związku z jego nieobecnością w domu)?

Doręczenie dokonane za pośrednictwem poczty, które zostaje zwrócone jako „nieodebrane”, zostanie dokonane ponownie. Jeśli osoba, będąca adresatem doręczenia, przeprowadziła się, lub jeśli dokument pozostaje nieodebrany, jest on zwracany do sądu.

Wszystkich doręczeń dokumentów dokonuje się między 7.00 a 19.00 od poniedziałku do piątku, za pośrednictwem urzędników lub sekretarzy sądowych.

W przypadku gdzie dokumenty nie zostaną doręczone z powodu nieobecności adresata w domu, istnieje możliwość wskazania innego adres (np. adresu służbowego), pod który zostanie dokonane doręczenie w urzędowych godzinach pracy.

Jeżeli, bez względu na powyższą procedurę, danej osobie nie zostaną doręczone dokumenty, strona wnosząca pozew może złożyć w sądzie wniosek o odstąpienie od godzin określonych prawem i w takim przypadku doręczenie może zostać dokonane przed 7.00 rano lub po 19.00. Doręczenia takiego można dokonać jedynie po otrzymaniu orzeczenia sądu upoważniającego do takiego doręczenia.

Jeżeli wspomniana powyżej ostatnia procedura nie doprowadzi do zawiadomienia, strona wnosząca pozew może zwrócić się z wnioskiem o zawiadomienie w drodze publikacji w dzienniku rządowym lub w jednej lub kilku gazetach codziennych, zgodnie z poleceniem sądu. Kopię pozwu i dokumentów umieszcza się pod wskazanym adresem oraz w urzędzie samorządu lokalnego danej miejscowości.

6. Czy istnieje pisemny dowód doręczenia dokumentów?

Wydane zostaje zaświadczenie o doręczeniu lub niedoręczeniu.

Do góryDo góry

Do oryginalnych dokumentów, doręczanych listem poleconym, dołączona będzie „różowa karta”. Po odesłaniu ich do sądu, oryginalne dokumenty opatrywane są pieczęcią w kolorze czarnym lub czerwonym. Czarny atrament stosuje się celem wskazania, że doręczenie zostało dokonane, oraz do kogo doręczony został dokument. Jeśli dokument nie został doręczony, będzie on opieczętowany w kolorze czerwonym i zawierać będzie również powód braku doręczenia.

Wszystkie pozostałe dokumenty opatruje się pieczęcią w kolorze czarnym, jeśli doręczenie zostało dokonane, lub czerwonym, jeśli doręczenie nie zostało dokonane; dokument zawiera również podpis urzędnika lub sekretarza sądowego odpowiedzialnego za dokonanie doręczenia.

7. Co dzieje się, jeśli coś się nie uda i adresat nie otrzyma dokumentów lub doręczenie zostanie dokonane z naruszeniem prawa (np. dokument zostanie doręczony stronie trzeciej)? Czy doręczenie dokumentów może jednak zostać uznane za ważne? (np. czy można naprawić naruszenie prawa) czy też konieczne jest podjęcie ponownej próby doręczenia dokumentu?

Jeżeli adresat nie otrzyma dokumentów, ale zostały one doręczone w sposób ważny w drodze pozostawienia kopii pod danym adresem, w domu lub pracy adresata, doręczenie uważa się za całkowite i ważne, adresat może jednakże przedstawić powyższy fakt jako uzasadnienie swojego niedotrzymania terminów prawnych. Doręczenie dokonane z naruszeniem prawa można zakwestionować na drodze sądowej. Jeśli doręczenia dokonano w sposób nieważny a strona, w stosunku do której miało zostać dokonane doręczenie, wniesie odpowiedź do sądu lub stawi się w sądzie, doręczenie uważa się za ważne.

8. Czy muszę zapłacić za doręczenie dokumentów, a jeśli tak, to ile?

Istnieje opłata za doręczenie dokumentów, wynosząca około 16 Lm, jeśli dokumenty dostarcza osobiście sekretarz sądu, oraz 3 Lm, jeśli dokumenty doręczane są za pośrednictwem poczty.

Dalsze informacje

 • Sprawiedliwość i Samorząd Lokalny English - Malti
 • Zasady doręczania aktów sądowych pocztą English PDF File (PDF File 6 KB)
 • Doręczanie (nakazów stawiennictwa i innych dokumentów do nich załączonych - regulamin) English PDF File (PDF File 3 KB)

« Doręczanie dokumentów - Informacje ogólne | Malta - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 07-08-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania