Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Malta

Laatste aanpassing: 25-05-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Malta

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat wordt in de praktijk verstaan onder de termen “betekening en kennisgeving van stukken”? 1.
2. Welke stukken moeten formeel worden betekend? 2.
3. Wie is bevoegd voor de betekening of kennisgeving van een stuk? 3.
4. Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk? 4.
5. Wat indien het uitzonderlijk niet mogelijk is om de betekening of kennisgeving aan de geadresseerde zelf te doen (bijvoorbeeld omdat hij of zij niet thuis is)? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving van een stuk is uitgevoerd? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het stuk niet ontvangt, of als bij de betekening of de kennisgeving de wet wordt geschonden (bv. betekening of kennisgeving van het stuk aan een derde)? Kan de betekening of de kennisgeving toch nog geldig zijn (bv. kunnen schendingen van de wet worden hersteld?)? Moet het stuk opnieuw worden aangeboden ter betekening of ter kennisgeving? 7.
8. Moet er betaald worden voor de betekening of de kennisgeving en zo ja, hoeveel? 8.

 

1. Wat wordt in de praktijk verstaan onder de termen “betekening en kennisgeving van stukken”?

Onder betekening van stukken wordt verstaan de overhandiging aan een persoon (een natuurlijke of rechtspersoon) van gerechtelijke stukken. De wijze van betekening is met name geregeld in het Wetboek betreffende de rechterlijke organisatie en de burgerlijke rechtsvordering (hoofdstuk 12 van de Laws of Malta).

2. Welke stukken moeten formeel worden betekend?

Alle bij een gerecht ingediende stukken moeten formeel worden betekend. Het gaat onder meer om judicial letters (gerechtsbrieven), judicial protests (gerechtelijk verzet), verzoekschriften, dagvaardingen, beroepschriften/verweerschriften, replieken/duplieken, precautionary and executive warrants (voorlopige maatregelen en uitvoeringsmaatregelen) en andere stukken met betrekking tot een rechtszaak.

3. Wie is bevoegd voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

Voor de betekening van bij een gerecht ingediende stukken is het gerecht bevoegd. De partij die het betrokken stuk bij een gerecht indient, moet vermelden aan wie het moet worden betekend en wat het adres van betekening is. Wanneer er meer dan één geadresseerde is, moet de partij die het betrokken stuk indient ervoor zorgen dat er minstens één kopie per geadresseerde is.

4. Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk?

Stukken die geen deel uitmaken van een gerechtelijk dossier en judicial protests, die gewoonlijk worden opgesteld vóór de indiening van een vordering, worden aangetekend toegezonden; aan het originele stuk wordt een 'roze kaart' gehecht, die door de ontvanger wordt ondertekend of waarop de vermelding "niet afgehaald" wordt aangebracht.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Andere procedure-inleidende stukken of stukken die in loop van een gerechtelijke procedure of een procedure voor de Court of Voluntary Jurisdiction (vrijwillige rechtspraak) worden ingediend, worden door de Court bailiff of de Court marshal als volgt betekend: hij/zij overhandigt het stuk aan de geadresseerde op het adres dat is opgegeven door de partij die het stuk heeft ingediend of laat een kopie van het stuk achter op de werkplek of de woonplaats van de geadresseerde.

5. Wat indien het uitzonderlijk niet mogelijk is om de betekening of kennisgeving aan de geadresseerde zelf te doen (bijvoorbeeld omdat hij of zij niet thuis is)?

Een per post toegezonden stuk dat als "niet afgehaald" is teruggezonden, wordt opnieuw verstuurd. Indien de geadresseerde is verhuisd of indien het stuk opnieuw niet wordt afgehaald, wordt het stuk naar het gerecht teruggestuurd.

Betekening van stukken wordt door de Court bailiffs of de Court marshals verricht van maandag t.e.m. vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

Wanneer het niet mogelijk is een stuk te betekenen omdat de geadresseerde niet thuis is, kan een ander adres (bv. de werkplek) worden opgegeven waar de betekening zal worden verricht tijdens de officiële werkuren.

Indien het stuk, ondanks het doorlopen van de beschreven procedure, niet kon worden betekend, kan de betrokken partij het desbetreffende gerecht verzoeken betekening toe te staan buiten de in de wet vastgestelde uren (d.w.z. vóór 7.00 uur of na 19.00 uur). Voor een dergelijke betekening is dus de toestemming van een rechter vereist.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien er dan nog geen betekening kan plaatsvinden, kan de betrokken partij verzoeken om kennisgeving via bekendmaking in de government gazette (staatscourant) en eventueel in een of meer door de rechter opgegeven dagbladen. Een kopie van het verzoek en van de stukken wordt aangeplakt aan het opgegeven adres en aan het betrokken gemeentehuis.

6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving van een stuk is uitgevoerd?

Er wordt een certificaat van betekening of niet-betekening opgesteld.

Aan originele stukken die aangetekend worden toegezonden, wordt een 'roze kaart' gehecht. Op de naar het gerecht teruggestuurde originele stukken wordt een zwarte of rode stempel aangebracht. Een zwarte stempel wordt gebruikt om aan te geven dat en aan wie de betekening heeft plaatsgevonden. Indien het stuk niet is betekend, wordt er een rode stempel gebruikt en wordt er tevens aangegeven waarom het stuk niet is betekend.

Op alle andere stukken wordt een zwarte stempel aangebracht wanneer de betekening heeft plaatsgevonden of een rode stempel wanneer er geen betekening heeft plaatsgevonden. Die stukken worden ook ondertekend door de met de betekening belaste Court bailiff of Court marshal.

7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het stuk niet ontvangt, of als bij de betekening of de kennisgeving de wet wordt geschonden (bv. betekening of kennisgeving van het stuk aan een derde)? Kan de betekening of de kennisgeving toch nog geldig zijn (bv. kunnen schendingen van de wet worden hersteld?)? Moet het stuk opnieuw worden aangeboden ter betekening of ter kennisgeving?

Indien de geadresseerde de stukken niet ontvangt, maar deze stukken toch geldig zijn betekend doordat op het adres, de woning of de werkplaats van de geadresseerde een kopie is achtergelaten, wordt de betekening geacht volledig en rechtmatig te zijn geschied. De geadresseerde kan deze omstandigheid echter aanvoeren ter rechtvaardiging van de niet-inachtneming van de wettelijke termijnen. Betekening in strijd met de wet kan bij de rechter worden aangevochten. Indien een stuk niet geldig werd betekend en de partij aan wie het stuk moest worden betekend een verweerschrift indient of ter zitting verschijnt, wordt de betekening toch geldig geacht.

8. Moet er betaald worden voor de betekening of de kennisgeving en zo ja, hoeveel?

Voor de betekening van stukken is een vergoeding verschuldigd van circa 16 MTL (betekening door de Court Marshal) of 3 MTL (betekening per post).

Nadere inlichtingen

 • Justice and Local Government English - Malti
 • Service of judicial acts by post rules English PDF File (PDF File 6 KB)
 • Service (writ of summons and other documents attached thereto regulations) English PDF File (PDF File 3 KB)

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Malta - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 25-05-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk