Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Malta

Naujausia redakcija: 07-08-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Malta

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokia yra praktinė teisinės sąvokos „dokumentų įteikimas“ reikšmė? 1.
2. Kokie dokumentai turi būti oficialiai įteikiami? 2.
3. Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą? 3.
4. Kaip paprastai dokumentas yra įteikiamas? 4.
5. Kas atsitinka, kai išimtiniais atvejais dokumento adresatui tiesiogiai įteikti neįmanoma (pvz., jo nėra namuose)? 5.
6. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas? 6.
7. Kas būna, jeigu kas nors nepavyksta ir adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar, nepaisant to, dokumentų įteikimas gali būti galiojantis (pvz., ar įstatymo pažeidimai gali būti ištaisomi), ar dokumentai turi būti įteikiami iš naujo? 7.
8. Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą, ir, jeigu taip, tai kiek? 8.

 

1. Kokia yra praktinė teisinės sąvokos „dokumentų įteikimas“ reikšmė?

Dokumentų įteikimas – tai teismo dokumentų pristatymas asmeniui (fiziniam arba juridiniam). Įteikimo būdą tiksliai reglamentuoja Organizavimo ir civilinio proceso kodeksas (Maltos įstatymų 12 skyrius).

2. Kokie dokumentai turi būti oficialiai įteikiami?

Visi teisme pateikti dokumentai turi būti įteikiami oficialiai. Tai yra teismo laiškai, teisminiai protestai, pareiškimai, įsakymai dėl šaukimo į teismą, apeliaciniai skundai, atsakovo atsiliepimai į ieškinį, teismo išduoti prevenciniai ir vykdomieji dokumentai, kiti dokumentai, susiję su teisme nagrinėjama byla.

3. Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Teismui pateikus dokumentą, būtent teismas yra atsakingas už dokumentų įteikimą. Ieškinį paduodanti šalis turi pateikti jį teismui ir nurodyti asmenį, kuriam dokumentas turi būti įteiktas, bei įteikimo adresą. Tuo atveju, kai yra daugiau nei vienas adresatas, dokumentą pateikianti šalis privalo užtikrinti, kad kiekvienas iš jų gaus dokumento kopiją.

4. Kaip paprastai dokumentas yra įteikiamas?

Dokumentai, kurie nėra teismo bylos medžiaga, ir teisminiai prieštaravimai, paprastai parengiami prieš paduodant ieškinį, įteikiami registruotu laišku kartu su prie originalo pridedama rausva kortele, kurioje turi būti arba gavėjo parašas, arba pažymima, kad dokumentas neatsiimtas.

viršųviršų

Kitus dokumentus, kurie paduodami siekiant pradėti bylą arba paduodami teismui bylos nagrinėjimo metu arba proceso metu savanoriškos jurisdikcijos teismui, įteikia teismo antstolis arba teismo pirmininko pavaduotojas. Jie tuos pačius dokumentus nurodytam asmeniui įteikia šalies nurodytu adresu. Dokumentai įteikiami asmeniškai arba paliekant kopiją asmens darbo ar gyvenamojoje vietoje.

5. Kas atsitinka, kai išimtiniais atvejais dokumento adresatui tiesiogiai įteikti neįmanoma (pvz., jo nėra namuose)?

Kai dokumentai įteikiami paštu, tačiau yra grąžinami kaip ,,neatsiimti“, dokumentų įteikimas atliekamas pakartotinai. Tais atvejais, kai asmuo, kuriam turėjo būti įteikti dokumentai, persikrausto arba jie neatsiimami, dokumentai grąžinami teismui.

Visi dokumentai įteikiami nuo 7 iki 19 valandos nuo pirmadienio iki penktadienio. Dokumentus įteikia teismo antstoliai arba teismo pirmininko pavaduotojai.

Tais atvejais, kai dokumentai neįteikiami, nes adresato nėra namuose, galima nurodyti kitą adresą (pvz., komercinės veiklos adresą), kuriuo dokumentai bus įteikti oficialiomis įteikimo valandomis.

Jeigu tokiam asmeniui, nepaisant pirmiau minėtos procedūros, dokumentai neįteikiami, ieškinį paduodanti šalis gali pateikti teismui prašymą nesilaikyti oficialių įteikimo valandų. Šiuo atveju dokumentai gali būti įteikiami iki 7 valandos ir po 19 valandos. Šitaip dokumentai gali būti įteikiami tik gavus teismo įsakymą.

Jeigu taikant pirmiau minėtą procedūrą asmuo nėra informuojamas, ieškinį paduodanti šalis gali prašyti paskelbti pranešimą oficialiame vyriausybės leidinyje ir viename ar daugiau dienraščių, priklausomai nuo to, kaip nurodo teismas. Ieškinio ir dokumentų kopijos yra siunčiamos nurodytu adresu ir tos pačios vietovės vietos tarybos skyriui.

viršųviršų

6. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Dėl įteikimo arba neįteikimo išduodama pažyma.

Prie registruotu paštu įteikiamų dokumentų originalų pridedama rausva kortelė. Teismui grąžinti dokumentų originalai antspauduojami juodo arba raudono rašalo antspaudu. Juodo rašalo antspaudas reiškia, kad dokumentas įteiktas, taip pat nurodoma, kam dokumentas buvo pristatytas. Jeigu dokumentas neįteiktas, antspaudas turi būti raudono rašalo, taip pat turi būti nurodyta, dėl kokios priežasties jis nebuvo įteiktas.

Visi kiti dokumentai antspauduojami arba juodo rašalo antspaudu, jeigu dokumentas įteiktas, arba raudono rašalo antspaudu, jeigu dokumento įteikti nepavyko, ir teismo antstolis arba teismo pirmininko pavaduotojas, kuris buvo atsakingas už įteikimą, pasirašo.

7. Kas būna, jeigu kas nors nepavyksta ir adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar, nepaisant to, dokumentų įteikimas gali būti galiojantis (pvz., ar įstatymo pažeidimai gali būti ištaisomi), ar dokumentai turi būti įteikiami iš naujo?

Jeigu adresatas negauna dokumentų, tačiau dokumentai buvo įteikti, pagal įstatymo reikalavimus palikus kopiją nurodytu adresu, adresato namuose ar darbo vietoje, tokiu atveju laikoma, kad dokumentai yra įteikti ir įteikimas galioja. Tačiau adresatas gali tai, kas pirmiau minėta, pateikti siekdamas pateisinti teisinių terminų praleidimą. Dokumentų įteikimas pažeidžiant įstatymus gali būti nuginčijamas iškėlus civilinę bylą. Jeigu šaliai dokumentai įteikti pažeidžiant įstatymų reikalavimus, tačiau šalis pateikia teismui atsiliepimą arba atvyksta į teismą, tuomet laikoma, kad dokumentai buvo įteikti teisėtai.

8. Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą, ir, jeigu taip, tai kiek?

Jeigu dokumentus tiesiogiai įteikia teismo pirmininko padėjėjas, mokamas maždaug 16 lirų mokestis, o jeigu dokumentai įteikiami paštu, mokamas 3 lirų mokestis.

Papildoma informacija

 • Teisingumo ir vietos valdžia English - Malti
 • Oficialių teismo dokumentų įteikimo paštu taisyklės English PDF File (PDF File 6 KB)
 • Įteikimas (įsakymas dėl šaukimo į teismą ir kiti dokumentai, kurie pridedami prie taisyklių) English PDF File (PDF File 3 KB)

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Malta - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 07-08-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė