Euroopa Komisjon > EGV > Dokumentide kätteandmine > Malta

Viimati muudetud: 07-08-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Dokumentide kätteandmine - Malta

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Mida tähendab õiguslik mõiste “menetlusdokumentide kättetoimetamine” praktikas? 1.
2. Millised menetlusdokumendid tuleb kätte toimetada vorminõudeid järgides? 2.
3. Kes vastutab menetlusdokumendi kättetoimetamise eest? 3.
4. Kuidas toimetatakse menetlusdokument tavaliselt kätte ? 4.
5. Mis juhtub, kui erijuhtudel ei ole võimalik saajale isiklikult menetlusdokumenti kätte toimetada (näiteks seetõttu, et saaja ei viibi kodus)? 5.
6. Kas menetlusdokumendi kättetoimetamise kohta jääb kirjalik tõend? 6.
7. Mis juhtub, kui midagi läheb valesti ja saaja ei saa kätte menetlusdokumenti või kui kättetoimetamisel ei järgita seaduses sätestatud korda (näiteks kui menetlusdokument toimetatakse kätte kolmandale isikule)? Kas vaatamata sellele võib dokumendi kättetoimetamine olla kehtiv (näiteks kas viga saab parandada?) või tuleb sellisel juhul dokument uuesti kätte toimetada? 7.
8. Kas menetlusdokumendi kättetoimetamise eest peab maksma, kui jah, siis kui palju? 8.

 

1. Mida tähendab õiguslik mõiste “menetlusdokumentide kättetoimetamine” praktikas?

Menetlusdokumentide kättetoimetamine tähendab kohtumenetluse dokumentide edastamist (füüsilisele või juriidilisele) isikule. Kättetoimetamise erinormid on sätestatud kohtukorralduse ja tsiviilmenetluse seadustikus (Malta seaduste peatükk 12).

2. Millised menetlusdokumendid tuleb kätte toimetada vorminõudeid järgides?

Kõik kohtule esitatud ja kohtu väljastatud dokumendid tuleb toimetada kätte vorminõudeid järgides. Sinna hulka kuuluvad kohtu kirjad, kohtuprotestid, avaldused, kohtukutsed, apellatsioonkaebused, vastused, hagi tagamise abinõusid ja täitmist kohaldavad kohtumäärused ja muud dokumendid, mis seonduvad menetletava kohtuasjaga.

3. Kes vastutab menetlusdokumendi kättetoimetamise eest?

Menetlusdokumendi kohtule esitamisel vastutab kohus dokumentide kättetoimetamise eest. Nõuet esitav pool peab kohtule esitatavas dokumendis ära märkima isiku, kellele nimetatud dokument tuleb kätte toimetada ja kättetoimetamise aadressi. Kui saajaid on rohkem kui üks, peab dokumendi esitav pool tagama kõikide saajate tarvis piisavalt ärakirju.

4. Kuidas toimetatakse menetlusdokument tavaliselt kätte ?

Dokumendid, mis ei moodusta osa menetlusest ja kohtuprotestid, mis tavapäraselt valmistatakse ette enne nõude esitamist, toimetatakse kätte tähitud kirjaga ning dokumentidele lisatakse ‘roosa kaart’, millel on kas saaja allkiri või märge, et dokumenti ei ole kätte toimetatud.

ÜlesÜles

Muud dokumendid, mis esitatakse kohtuasja või kohtumenetluse algatamise tarvis või selle käigus vabatahtliku kohtualluvuse kohtule, toimetab kätte kohtutäitur või kohtuametnik, edastades esitatud dokumendi kättetoimetamise tarvis tuvastatud isikule dokumendi esitanud poole märgitud aadressil; samuti võib jätta dokumendi ärakirja saaja töö- või elukohta.

5. Mis juhtub, kui erijuhtudel ei ole võimalik saajale isiklikult menetlusdokumenti kätte toimetada (näiteks seetõttu, et saaja ei viibi kodus)?

Posti teel edastatud dokumendid, mis saadetakse tagasi kui “mitte kättesaadud”, väljastatakse uuesti. Kui isik, kellele dokumendid tuleb kätte toimetada, on ära kolinud või dokumenti ei saada edastada, tagastatakse see kohtule.

Kohtutäitur või -ametnik toimetavad dokumente kätte ajavahemikul 7.00 kuni 19.00 esmaspäevast reedeni.

Kui menetlusdokumenti ei toimetata kätte, kuna saaja ei viibi kodus, on võimalik määrata uus aadress (näiteks ettevõtte aadress), kuhu dokument toimetatakse ettevõtte tööajal.

Kui vaatamata ülalnimetatud toimingule ei õnnestu menetlusdokumenti saajale kätte toimetada, võib nõude esitav pool taotleda kohtult loobumist seadusega ettenähtud kättetoimetamise ajavahemikust ning sel juhul võib dokumendi kätte toimetada enne 7.00 või peale 19.00. Selliseks tegevuseks on vaja eelnevalt saada kohtu dekreet kättetoimetamise aja muutmise kohta.

Kui viimatinimetatud menetluse erikorda rakendades ei õnnestu saajat dokumendist teavitada, võib nõuet esitav pool paluda teavitamist dokumendi avaldamise kaudu ametlikus väljaandes ja ühes või mitmes päevalehes, vastavalt kohtu juhtnööridele. Nõude ärakiri ja kõnealused dokumendid pannakse üles määratud aadressil ja sama piirkonna kohaliku omavalitsuse volikogu kantselei teadetetahvlil.

ÜlesÜles

6. Kas menetlusdokumendi kättetoimetamise kohta jääb kirjalik tõend?

Väljastatakse kättetoimetamise või mittekättetoimetamise teatis.

Algdokumentidele, mis toimetatakse kätte tähitud kirjaga, on kinnitatud ‘roosa kaart’. Kui algdokumendid tagastatakse kohtule, varustatakse nad musta või punase pitsatijäljendiga. Musta pitsatijäljendit kasutatakse juhul, kui kättetoimetamine on toimunud, märkides samuti ära, kellele dokumendid üle anti. Kui dokumenti ei toimetatud kätte, varustatakse dokument punase pitsatijäljendiga ning sinna lisatakse samuti põhjus, miks kättetoimetamine ei olnud võimalik.

Kõik muud dokumendid varustatakse kas musta pitsatijäljendiga, kui kättetoimetamine õnnestus või punasega, kui kättetoimetamine ei õnnestunud ning sinna kirjutab alla kohtutäitur või -ametnik, kes korraldas kättetoimetamist.

7. Mis juhtub, kui midagi läheb valesti ja saaja ei saa kätte menetlusdokumenti või kui kättetoimetamisel ei järgita seaduses sätestatud korda (näiteks kui menetlusdokument toimetatakse kätte kolmandale isikule)? Kas vaatamata sellele võib dokumendi kättetoimetamine olla kehtiv (näiteks kas viga saab parandada?) või tuleb sellisel juhul dokument uuesti kätte toimetada?

Kui saaja ei saa kätte dokumente, kuid dokumendid on kätte toimetatud kehtivalt, jättes ärakirja saaja elu- või töökoha aadressile, loetakse kättetoimetamine toimunuks ja kehtivaks, kuid saaja võib nimetatud asjaoluga põhjendada seadusega kehtestatud tähtaegadest ajavahemikust mitte kinnipidamist Kui kättetoimetamisel ei järgita seaduses sätestatut, võib selle kohtus vaidlustada. Kui kättetoimetamine ei ole kehtiv, kuid pool, kellele dokumendid pidi kätte toimetatama, esitab kohtule vastuse või ilmub kohtusse, loetakse kättetoimetamine kehtivaks.

8. Kas menetlusdokumendi kättetoimetamise eest peab maksma, kui jah, siis kui palju?

Dokumentide kättetoimetamise eest tuleb tasuda kohtulõiv, mis on umbes 16 Malta liiri juhul, kui kohtuametnik toimetab dokumendi kätte isiklikult ning 3 Malta liiri, kui dokumendid edastatakse posti teel.

Täiendav informatsioon

 • Kohus ja kohalik omavalitsus English - Malti
 • Kohtudokumentide posti teel kättetoimetamise eeskirjad English PDF File (PDF File 6 KB)
 • Kättetoimetamine (kohtukutsed ja sellele lisatud dokumendid) English PDF File (PDF File 3 KB)

« Dokumentide kätteandmine - Üldteave | Malta - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 07-08-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik