Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων > Μάλτα

Τελευταία ενημέρωση: 25-05-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Μάλτα

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο όρος «επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων»; 1.
2. Ποια έγγραφα πρέπει να επιδίδονται και να κοινοποιούνται; 2.
3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση και κοινοποίηση ενός εγγράφου; 3.
4. Πώς διεξάγεται στην πράξη η επίδοση και κοινοποίηση ενός εγγράφου; 4.
5. Τι συμβαίνει όταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η επίδοση και κοινοποίηση εγγράφου στον ίδιο τον παραλήπτη (π.χ. όταν απουσιάζει από το σπίτι του); 5.
6. Υπάρχει γραπτή απόδειξη που να πιστοποιεί ότι έγινε η επίδοση και κοινοποίηση ενός εγγράφου; 6.
7. Ποιες είναι οι συνέπειες εάν κάτι συμβεί και ο παραλήπτης δεν λάβει το έγγραφο ή η κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων του νόμου (π.χ. εάν η επίδοση και κοινοποίηση γίνει σε κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση και κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη; (Μπορεί δηλαδή να αποκατασταθεί η παράβαση των διατάξεων του νόμου;) Ή πρέπει το έγγραφο να αποσταλεί εκ νέου προς επίδοση και κοινοποίηση; 7.
8. Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση και κοινοποίηση μιας πράξης και, σε καταφατική περίπτωση, πόσο; 8.

 

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο όρος «επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων»;

Επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων σημαίνει την παράδοση δικογράφων σε ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό). Ο τρόπος της επίδοσης και κοινοποίησης διέπεται από τον Κώδικα πολιτικής δικονομίας της Μάλτας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας).

2. Ποια έγγραφα πρέπει να επιδίδονται και να κοινοποιούνται;

Επιδίδονται και κοινοποιούνται όλα τα δικόγραφα, στα οποία περιλαμβάνονται τα διαδικαστικά έγγραφα, οι ασκήσεις ανακοπής, οι αιτήσεις, οι κλητεύσεις – εισαγωγικά έγγραφα δικών, οι προσφυγές, οι προτάσεις ενάγοντος και εναγομένου, τα εντάλματα προσωρινών μέτρων, οι εντολές προς εκτέλεση και άλλα έγγραφα που αφορούν δικαστικές υποθέσεις.

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση και κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Εφόσον ένα έγγραφο κατατεθεί στο δικαστήριο, το δικαστήριο είναι πλέον υπεύθυνο για την επίδοση και κοινοποίησή του. Ο διάδικος που καταθέτει το έγγραφο πρέπει να δηλώσει στο δικαστήριο το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να επιδοθεί και να κοινοποιηθεί το έγγραφο, καθώς και τη διεύθυνσή του. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες είναι περισσότεροι του ενός, ο διάδικος που καταθέτει το έγγραφο πρέπει να φροντίσει να υπάρχουν αντίγραφα για όλους.

4. Πώς διεξάγεται στην πράξη η επίδοση και κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Τα έγγραφα που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία και οι αιτήσεις ανακοπής που συντάσσονται πριν από την κατάθεση μιας αίτησης, επιδίδονται και κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή, στην οποία επισυνάπτεται μια «ροζ κάρτα» στην οποία είτε υπογράφει ο παραλήπτης είτε σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν επιδόθηκε στον παραλήπτη.

Άλλα έγγραφα που κατατίθενται με σκοπό την κίνηση μιας διαδικασίας ή στη διάρκεια της εκδίκασης μιας υπόθεσης ή άλλης δικαστικής διαδικασίας στο δικαστήριο εκούσιας δικαιοδοσίας επιδίδονται και κοινοποιούνται από τον δικαστικό επιμελητή στο συγκεκριμένο πρόσωπο, στη διεύθυνση που δηλώνεται από το διάδικο που καταθέτει το έγγραφο, ή παραδίδοντας αντίγραφο στον τόπο εργασίας ή κατοικίας του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

5. Τι συμβαίνει όταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η επίδοση και κοινοποίηση εγγράφου στον ίδιο τον παραλήπτη (π.χ. όταν απουσιάζει από το σπίτι του);

Εάν η διαδικασία έχει γίνει ταχυδρομικώς και το έγγραφο επιστραφεί ως «αζήτητο», το έγγραφο αποστέλλεται εκ νέου. Εάν το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να επιδοθούν και να κοινοποιηθούν τα έγγραφα έχει μετακομίσει ή αν τα έγγραφα παραμένουν αζήτητα, τα έγγραφα επιστρέφονται στο δικαστήριο.

Η επίδοση και κοινοποίηση όλων των εγγράφων γίνεται μεταξύ 7.00 π.μ. και 7.00 μ.μ. από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή από δικαστικούς επιμελητές.

Στις περιπτώσεις στις οποίες τα έγγραφα δεν επιδοθούν και κοινοποιηθούν επειδή ο παραλήπτης απουσιάζει, μπορεί να δηλωθεί άλλη διεύθυνση (π.χ. διεύθυνση εργασίας) όπου να μπορεί να γίνει η επίδοση και κοινοποίηση σε ώρες γραφείου.

Εάν σε κάποιο πρόσωπο, παρά την προαναφερθείσα διαδικασία, δεν επιδοθεί ένα έγγραφο, ο διάδικος που καταθέτει το έγγραφο μπορεί να ζητήσει με αίτησή του από το δικαστήριο την παρέκκλιση από το επίσημο ωράριο και, στην περίπτωση αυτή, η επίδοση και κοινοποίηση μπορεί να γίνει πριν από τις 7.00 π.μ. ή μετά τις 7.00 μ.μ. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον υπάρξει δικαστική απόφαση που θα το επιτρέπει.

Εάν ακόμη και με αυτή τη διαδικασία δεν επιτευχθεί ο σκοπός της κοινοποίησης, τότε ο διάδικος που καταθέτει το έγγραφο μπορεί να ζητήσει την κοινοποίηση μέσω της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και σε μία ή περισσότερες καθημερινές εφημερίδες, ανάλογα με την υπόδειξη του δικαστηρίου. Αντίγραφο των εγγράφων τοιχοκολλάται στη διεύθυνση που έχει υποδειχθεί και στο γραφείο της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής.

6. Υπάρχει γραπτή απόδειξη που να πιστοποιεί ότι έγινε η επίδοση και κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Εκδίδεται πιστοποιητικό επίδοσης ή μη επίδοσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τα πρωτότυπα έγγραφα που επιδίδονται και κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή φέρουν συνημμένη μια «ροζ κάρτα». Όταν τα πρωτότυπα έγγραφα επιστραφούν στο Δικαστήριο, σφραγίζονται είτε με μαύρο είτε με κόκκινο μελάνι. Το μαύρο μελάνι δηλώνει ότι η επίδοση και κοινοποίηση πραγματοποιήθηκε, καθώς και το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο. Εάν το έγγραφο δεν επιδοθεί, σφραγίζεται με κόκκινο μελάνι και αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν έγινε η επίδοση και κοινοποίηση.

Όλα τα άλλα έγγραφα σφραγίζονται είτε με μαύρο μελάνι, εάν έγινε η επίδοση, είτε με κόκκινο μελάνι, εάν δεν έγινε, και φέρουν την υπογραφή του δικαστικού επιμελητή που ήταν υπεύθυνος για τη διεκπεραίωσή τους.

7. Ποιες είναι οι συνέπειες εάν κάτι συμβεί και ο παραλήπτης δεν λάβει το έγγραφο ή η κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων του νόμου (π.χ. εάν η επίδοση και κοινοποίηση γίνει σε κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση και κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη; (Μπορεί δηλαδή να αποκατασταθεί η παράβαση των διατάξεων του νόμου;) Ή πρέπει το έγγραφο να αποσταλεί εκ νέου προς επίδοση και κοινοποίηση;

Εάν ο παραλήπτης δεν έχει παραλάβει τα έγγραφα αλλά τα έγγραφα έχουν επιδοθεί έγκυρα με την παράδοση αντιγράφου στη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας του παραλήπτη, θεωρείται ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και είναι έγκυρη, αλλά ο παραλήπτης μπορεί να προβάλει το επιχείρημα αυτό για να αιτιολογήσει το γεγονός ότι δεν τήρησε τις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος. Εάν η επίδοση έχει πραγματοποιηθεί κατά παράβαση του νόμου, είναι δυνατόν να προσβληθεί με δικαστική ενέργεια. Εάν, παρά το γεγονός ότι η επίδοση δεν έγινε με έγκυρο τρόπο, ο διάδικος στον οποίο γίνεται η επίδοση καταθέσει υπόμνημα στο δικαστήριο ή εμφανιστεί στο δικαστήριο, θεωρείται ότι η επίδοση έγινε με έγκυρο τρόπο.

8. Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση και κοινοποίηση μιας πράξης και, σε καταφατική περίπτωση, πόσο;

Το τέλος για την επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων είναι 16 MTL περίπου, εάν ο δικαστικός επιμελητής παραδώσει τα έγγραφα ιδιοχείρως, και 3 MTL εάν τα έγγραφα παραδοθούν ταχυδρομικώς.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Δικαιοσύνη και τοπική κυβέρνηση English - Malti
 • Κανόνες για την ταχυδρομική επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών πράξεων English PDF File (PDF File 6 KB)
 • Επίδοση και κοινοποίηση (κανονισμοί για το εισαγωγικό έγγραφο δίκης και τα άλλα σχετικά έγγραφα) English PDF File (PDF File 3 KB)

« Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Μάλτα - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 25-05-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο