Europa-Kommissionen > ERN > Forkyndelse > Malta

Seneste opdatering : 29-05-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forkyndelse - Malta

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad dækker det juridiske udtryk "forkyndelse" i praksis? 1.
2. Hvilke dokumenter skal forkyndes formelt? 2.
3. Hvem er ansvarlig for forkyndelse af et dokument? 3.
4. Hvordan sker forkyndelse i praksis? 4.
5. Hvad sker der, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at forkynde dokumentet direkte for adressaten (f.eks. fordi vedkommende ikke er hjemme)? 5.
6. Findes der et skriftligt bevis for, at et dokument er blevet forkyndt? 6.
7. Hvad sker der, hvis noget går galt, og adressaten ikke modtager dokumentet, eller forkyndelsen ikke sker i henhold til loven (hvis f.eks. dokumentet forkyndes for tredjemand)? Kan forkyndelsen af dokumentet alligevel anerkendes som lovlig (dvs. kan lovovertrædelser afhjælpes), eller skal der ske ny forkyndelse af dokumentet? 7.
8. Skal der betales for forkyndelse af et dokument, og i bekræftende fald hvor meget? 8.

 

1. Hvad dækker det juridiske udtryk "forkyndelse" i praksis?

Forkyndelse af dokumenter betyder aflevering af retsdokumenter til en person (fysisk eller juridisk person). Forkyndelsesmåden er specifikt reguleret af retsplejeloven (kapitel 12 i Maltas retsplejelov).

2. Hvilke dokumenter skal forkyndes formelt?

Alle dokumenter, der indgives til en ret, skal formelt forkyndes. Det gælder breve, retslige indsigelser, anmodninger, stævninger, appeller, svarskrifter, sikrende foranstaltninger og fuldbyrdelseskendelser og andre dokumenter i relation til en retssag.

3. Hvem er ansvarlig for forkyndelse af et dokument?

Når et dokument er indgivet til en ret, er det rettens ansvar at forkynde dokumentet. Den part, der anmelder et krav, skal indgive dokumentet til retten og angive den person, dokumentet skal forkyndes for og dennes adresse.  Hvis der er mere end en adressat, skal den part, der indgiver dokumentet, sikre sig, at der er kopier nok til alle adressater.

4. Hvordan sker forkyndelse i praksis?

Dokumenter, der ikke indgår i en sags akter, og retslige indsigelser, der normalt udarbejdes før anmeldelse af et krav, forkyndes med anbefalet brev, således at originalen vedhæftes et "lyserødt kort" med modtagerens underskrift eller en bemærkning om, at det ikke har været muligt at forkynde dokumenterne.

Andre dokumenter, der indgives med henblik på at indlede en retssag, eller som er indgivet i løbet af en retssag ved "Court of Voluntary Jurisdiction", forkyndes gennem fogeden eller en retsbetjent ved at aflevere dokumentet til den person, det skal forkyndes for, på den adresse, der er angivet af den part, der har indgivet dokumentet, eller ved at efterlade en kopi på den pågældendes arbejdsplads eller bopæl.

TopTop

5. Hvad sker der, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at forkynde dokumentet direkte for adressaten (f.eks. fordi vedkommende ikke er hjemme)? 

Forkyndelse af dokumenter med post, der sendes tilbage som "ikke forkyndt", forsøges foretaget på ny. Når der skal forkyndes et dokument for en person, der er flyttet, eller dokumentet ikke kan forkyndes, sendes det tilbage til retten.

Forkyndelse af dokumenter sker i tidsrummet 7.00 til 19.00 fra mandag til fredag og foretages af en foged eller en retsbetjent.

I de tilfælde, hvor dokumenterne ikke kan forkyndes, fordi adressaten ikke er hjemme, kan der angives en anden adresse (f.eks. arbejdsadressen), hvor forkyndelsen vil blive foretaget inden for de officielle åbningstider.

Hvis dokumentet uanset ovenstående procedure ikke kan forkyndes for den pågældende person, kan den part, der har fremsat kravet, indgive en anmodning til retten om dispensation fra de officielle tider, således at forkyndelsen kan foretages før kl. 7.00 eller efter kl. 19.00. Det kan først ske, når retten har afsagt en kendelse, der tillader en sådan forkyndelse.

Hvis denne procedure ikke gør det muligt at foretage forkyndelse, kan den part, der har fremsat kravet, anmode om, at der offentliggøres en bekendtgørelse i "statsstidende" (government gazette) og et eller flere dagblade, som retten fastsætter. En kopi af kravet og af dokumenterne sættes op på den angivne adresse og på det lokale kommunekontor.

6. Findes der et skriftligt bevis for, at et dokument er blevet forkyndt?

Der udstedes et bevis for forkyndelse eller manglende forkyndelse.

TopTop

De originale dokumenter, der forkyndes med anbefalet brev, er påhæftet et "lyserødt kort". Når de originale dokumenter er sendt tilbage til retten, påføres de et sort eller rødt stempel. Et sort stempel viser, at forkyndelse har fundet sted og angiver, hvem dokumentet er afleveret til. Hvis dokumentet ikke er blevet forkyndt, påføres det et rødt stempel, og det angives, hvorfor forkyndelse ikke har fundet sted.

Alle andre dokumenter påføres enten et sort stempel, hvis forkyndelse har fundet sted, eller et rødt stempel, hvis forkyndelse ikke har fundet sted, og den foged eller retsbetjent, der har haft ansvaret for at foretage forkyndelse, påfører dokumenterne deres underskrift.

7. Hvad sker der, hvis noget går galt, og adressaten ikke modtager dokumentet, eller forkyndelsen ikke sker i henhold til loven (hvis f.eks. dokumentet forkyndes for tredjemand)? Kan forkyndelsen af dokumentet alligevel anerkendes som lovlig (dvs. kan lovovertrædelser afhjælpes), eller skal der ske ny forkyndelse af dokumentet?

Hvis adressaten ikke modtager dokumenterne, men dokumenterne er blevet retmæssigt forkyndt ved aflevering af en kopi på adressatens adresse, bopæl eller arbejdsplads, anses forkyndelsen for at være foretaget retmæssigt, men adressaten kan anføre ovenstående som begrundelse for at ikke at opfylde de gældende tidsfrister. Forkyndelse foretaget i strid med loven kan indbringes for retten. Hvis der ikke er foretaget en retmæssig forkyndelse, og den pågældende part afgiver et svarskrift i retten eller giver møde i retten, anses forkyndelsen for at være sket retmæssigt.

8. Skal der betales for forkyndelse af et dokument, og i bekræftende fald hvor meget?

Der skal betales et gebyr for forkyndelse af dokumenter, der beløber sig til omkring 16 MTL, hvis retsbetjenten afleverer dokumenterne personligt, og 3 MTL, hvis dokumenterne sendes med post.

Yderligere oplysninger

 • Justice and Local Government English - Malti
 • Service of judicial acts by post rules English PDF File (PDF File 6 KB)
 • Service (writ of summons and other documents attached thereto regulations) English PDF File (PDF File 3 KB)

« Forkyndelse - Generelle oplysninger | Malta - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-05-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige