Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Malta

Poslední aktualizace: 07-08-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Malta

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? 1.
2. Které písemnosti se musejí doručovat formálně? 2.
3. Kdo je za doručení písemnosti odpovědný? 3.
4. Jak se písemnost v praxi obvykle doručuje? 4.
5. Co se stane ve výjimečných případech, kdy doručení adresátovi osobně není možné (např. protože není doma)? 5.
6. Existuje o doručení písemnosti písemný důkaz? 6.
7. Co se stane, pokud něco selže a adresát písemnost neobdrží nebo je písemnost doručena v rozporu se zákonem (např. je doručena třetí osobě)? Může i tak být doručení platné (lze například uplatnit opravný prostředek), nebo musí být učiněn další pokud o doručení písemnosti? 7.
8. Musím za doručení písemnosti platit a, pokud ano, jakou částku? 8.

 

1. Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi?

Doručování písemností znamená, že jsou osobě (ať už fyzické nebo právnické) dopraveny písemnosti soudu. Způsob doručování je zvlášť upraven organizačním a občanským soudním řádem (kapitola 12 maltských právních předpisů).

2. Které písemnosti se musejí doručovat formálně?

Formálně musí být doručeny všechny písemnosti, které byly soudu předloženy. Mezi ně patří soudní dopisy, soudní námitky, žádosti, soudní předvolání, odvolání, odpovědi, soudní příkazy k zajištění a výkonu a další písemnosti týkající se soudního případu.

3. Kdo je za doručení písemnosti odpovědný?

Od předložení písemnosti soudu je za doručení písemností odpovědný soud. Osoba, která pohledávku soudu předkládá, musí soudu předložit písemnost, v níž uvede osobu, které má být písemnost doručena, a adresu, na niž má být doručena. V případech, kdy je více adresátů, musí předkládající strana zajistit, aby byl pro všechny adresáty dostatek opisů.

4. Jak se písemnost v praxi obvykle doručuje?

Písemnosti, které nejsou součástí protokolu soudního případu, a soudní námitky obvykle vypracované před předložením pohledávky se doručují doporučenou listovní zásilkou, k níž je připojen růžový ústřižek („pink card“), na kterém je buď podpis příjemce, nebo zápis o nepřevzetí zásilky.

NahoruNahoru

Další písemnosti předložené pro účely zahájení řízení nebo předložené v průběhu soudního případu nebo soudního řízení nižšímu občanskoprávnímu soudu (Soud dobrovolné příslušnosti, Court of Voluntary Jurisdiction) doručuje soudní doručovatel nebo vykonavatel osobě, jíž má být doručena, na adresu, kterou uvedla předkládající strana, nebo zanecháním opisu na jejím pracovišti nebo v místě jejího bydliště.

5. Co se stane ve výjimečných případech, kdy doručení adresátovi osobně není možné (např. protože není doma)?

Nevyzvednuté poštovní zásilky jsou vydány znovu. V případě, že se osoba, jíž mají být písemnosti doručeny, odstěhovala, nebo je i tato zásilka nevyzvednuta, vrátí se písemnost soudu.

Veškeré doručování písemností provádějí soudní doručovatelé nebo vykonavatelé mezi 7. hodinou ranní a 7. hodinou večer, od pondělí do pátku.

V případech, kdy není písemnost doručena proto, že se adresát nenachází doma, lze uvést další adresu (např. do zaměstnání), kde se doručení uskuteční v úředních doručovacích hodinách.

Kdyby však i přes výše uvedený postup nebyla dané osobě písemnost doručena, může osoba, která pohledávku předložila, požádat soud o rozšíření zákonně stanovených úředních hodin a v takovém případě se smí doručení uskutečnit před 7. hodinou ranní nebo po 7. hodině večer. To je možné pouze po vynesení rozhodnutí soudu, kterým se takové doručení povoluje.

Jestliže selže i tento postup, může předkládající strana požádat soud o oznámení prostřednictvím vládního věstníku a soud může nařídit i zveřejnění v jednom či více denících. Opis pohledávky a písemnosti jsou zaslány na uvedenou adresu a na místní úřad příslušný pro tuto adresu.

NahoruNahoru

6. Existuje o doručení písemnosti písemný důkaz?

Vydává se potvrzení o doručení nebo nedoručení písemnosti.

K prvopisům písemností zaslaným doporučenou listovní zásilkou je připojen růžový ústřižek. Jakmile se prvopisy písemností vrátí soudu, jsou označeny černým, nebo červeným razítkem. Černé razítko označuje, že se doručení uskutečnilo, a uvádí se i osoba, jíž byla písemnost doručena. Pokud písemnost nebyla doručena, je razítko červené a uvádí se i důvody, proč k doručení nedošlo.

Všechny ostatní písemnosti jsou označeny buď černým razítkem, pokud se doručení uskutečnilo, nebo červeným razítkem, pokud k doručení nedošlo, a je na nich podpis soudního doručovatele nebo vykonavatele, který byl doručením pověřen.

7. Co se stane, pokud něco selže a adresát písemnost neobdrží nebo je písemnost doručena v rozporu se zákonem (např. je doručena třetí osobě)? Může i tak být doručení platné (lze například uplatnit opravný prostředek), nebo musí být učiněn další pokud o doručení písemnosti?

Pokud adresát písemnosti neobdrží, přestože mu byly právoplatně doručeny zanecháním opisu na adrese bydliště nebo zaměstnání, považuje se doručení za úplné a právoplatné, adresát však může tuto skutečnost použít jako odůvodnění, proč nesplnil zákonné lhůty. Doručení, které se uskutečnilo v rozporu se zákonem, lze napadnout soudní žalobou. Jestliže nedošlo k právoplatnému doručení a strana, jíž měly být písemnosti doručeny, předloží soudu odpověď nebo se k soudu dostaví, považuje se doručení za právoplatné.

8. Musím za doručení písemnosti platit a, pokud ano, jakou částku?

Za doručování písemností je stanoven poplatek přibližně 16 maltských lir, pokud soudní vykonavatel doručí písemnosti osobně, a 3 maltské liry, pokud jsou písemnosti zaslány poštou.

Bližší informace

 • Spravedlnost a místní samospráva English - Malti
 • Pravidla pro doručování soudních písemností poštou English PDF File (PDF File 6 KB)
 • Doručování (právní úprava soudních předvolání a dalších souvisejících písemností) English PDF File (PDF File 3 KB)

« Doručování písemností - Obecné informace | Malta - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 07-08-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království