Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Luxembursko

Posledná úprava: 19-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Luxembursko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právnický pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá na doručovanie písomností? 1.
2. Ktoré písomnosti je potrebné doručiť formálne? 2.
3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti? 3.
4. Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? 4.
5. Existuje písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená? 5.
6. Čo sa stane, ak niečo zlyhá a adresát nedostane písomnosť, alebo ak pri doručení dôjde k porušeniu zákona (napr. ak písomnosť bola doručená tretej osobe)?

Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné? (Napr. je možná náprava porušenia zákona?) Alebo je potrebné nové doručenie písomnosti? 6.

7. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť a ak áno, koľko? 7.

 

1. Čo znamená právnický pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá na doručovanie písomností?

V Luxembursku je pojem doručovanie písomností (po francúzsky „notification“) všeobecným pojmom na rozličné postupy upovedomenia osoby o písomnosti.

Doručovanie prostredníctvom súdneho úradníka (po francúzsky „signification“) označuje špecifický postup, pri ktorom písomnosť do sídla/bydliska príslušnej osoby doručuje súdny úradník.

Väčšina oznámení sa doručuje doporučene s potvrdením prevzatia.

Doručovanie prostredníctvom súdneho úradníka je spoľahlivejšie ako oznámenie zasielané poštou. Najdôležitejšie písomnosti (písomnosti, ktorými sa začína konanie, rozsudky, odvolania atď.) preto zo zákona doručuje súdny úradník.

V prípadoch týkajúcich sa súdu prvého stupňa sa však predvolania vždy posielajú doporučenou poštou. V závislosti od typu konania predvolanie doručuje súdny register (napr. v záležitostiach týkajúcich sa prenájmu) alebo súdny úradník. V takomto prípade teda úradník doručuje písomnosť poštou, a nie osobne.

Osobné doručenie prostredníctvom súdneho úradníka je obyčajne potrebné na to, aby mohla začať plynúť lehota na odvolanie sa proti rozsudku súdu. Výnimkou sú odvolania proti rozhodnutiam súdov prvého stupňa v záležitostiach týkajúcich sa prenájmu a pracovného práva, kde lehota na odvolanie začne plynúť vo chvíli oznámenia rozsudku súdnym registrom.

2. Ktoré písomnosti je potrebné doručiť formálne?

Väčšinu oznámení o súdnom konaní je potrebné doručiť pred ich odoslaním sudcovi.

HoreHore

Zákon osobitne požaduje formálne doručenie písomností, ktorými sa začína konanie a ktoré odporcu vyzývajú, aby sa osobne alebo prostredníctvom právneho zástupcu dostavil pred sudcu.

Rovnako musia byť doručené rozsudky, aby nadobudli účinnosť res judicata.

3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti?

Podľa luxemburského práva môže osobné doručovanie vykonávať iba súdny úradník.

Vo väčšine prípadov je doručenie prostredníctvom súdneho úradníka potrebné na to, aby bolo prípad možné predložiť na súde. Po vydaní rozsudku musí súdny úradník rozsudok doručiť strane, ktorá prehrala v spore. Vtedy začne plynúť lehota na odvolanie. Ak v tejto lehote nedôjde k podaniu odvolania, rozsudok sa stáva konečným. Ak sa strana, ktorá v spore prehrala, chce odvolať, odvolanie musí doručiť súdny úradník.

Sú tu však aj určité výnimky z „monopolu“ súdneho úradníka na doručovanie písomností osobným doručením.

V záležitostiach týkajúcich sa súdu prvého stupňa sa napríklad mnoho súdnych konaní začína podaním adresovaným danému súdu. Súdny register doručí stranám predvolanie na pojednávanie s priložením kópie podania adresovaného sudcovi. Tento postup sa uplatní najmä v záležitostiach týkajúcich sa prenájmu, ale používa sa aj v záležitostiach týkajúcich sa pracovného práva a platobných rozkazov.

Predvolania v určitých súdnych konaniach tiež doručuje súdny register, najmä v tých, ktoré spadajú do súdnej právomoci predsedu súdu.

HoreHore

Právni zástupcovia nesmú doručovať písomnosti priamo, musia využiť služby súdneho úradníka. Avšak po začatí konania, ak je každá zo strán zastúpená právnym zástupcom, výmena oznámení o súdnom konaní a písomných dôkazov medzi právnymi zástupcami sa uskutočňuje použitím postupu doručovania bez špecifických formalít. Je bežné, že právny zástupca okamžite po doručení písomnosti týmto spôsobom potvrdí jej prevzatie.

4. Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi?

4.1. Zhrnutie postupu pri doručovaní písomností

Väčšina písomností sa doručuje doporučene s potvrdením prevzatia.

Ak zamestnanec pošty zastihne adresáta doma, požiada ho, aby podpísal potvrdenie o prevzatí, ktoré sa potom vráti odosielateľovi. Ak adresát odmietne podpísať potvrdenie o prevzatí, poštár zaznamená doručenie písomnosti ako uskutočnené.

Ak adresát nie je doma, ale doporučenú zásielku prevezme iná osoba, zamestnanec pošty vyplní v potvrdení o prevzatí meno tejto osoby. Vo väčšine prípadov doručenie písomnosti tretej osobe nie je platné tak ako doručenie príslušnej osobe.

Ak sa na adrese príjemcu nikto nenachádza, avšak adresa je správna, zamestnanec pošty zanechá adresátovi v schránke oznámenie so žiadosťou, aby si list vyzdvihol na pošte v uvedenej lehote. Písomnosť sa potom považuje za doručenú, a to i v prípade, keď sa adresát nedostaví na poštu.

Ak nie je možné overiť adresu, zamestnanec vráti list odosielateľovi a upovedomí ho o tom, že písomnosť nebola doručená. V takomto prípade musí osoba doručujúca písomnosť poskytnúť novú adresu. Ak adresát nemá žiadnu známu adresu, žiadateľ môže požiadať o doručenie písomnosti súdneho úradníka, v prípade potreby s miestoprísažným vyhlásením o pokuse o doručenie.

HoreHore

Tento postup doručovania písomností platí iba v prípade, ak adresát má sídlo/bydlisko v Luxembursku. Ak má adresát sídlo/bydlisko v zahraničí, písomnosť musí doručiť súdny úradník.

4.2. Zhrnutie postupu pri doručovaní prostredníctvom súdneho úradníka

Tento druh doručenia znamená osobné doručenie písomnosti adresátovi prostredníctvom súdneho úradníka.

Súdny úradník obyčajne navštívi adresáta doma. Písomnosť je však možné doručiť na akomkoľvek mieste, na ktorom súdny úradník adresáta zastihne, napríklad na pracovisku.

Ak súdny úradník adresáta zastihne doma, odovzdá mu overenú kópiu písomnosti. Zostaví správu o doručení písomnosti, ktorú priloží k originálu písomnosti. Písomnosť ako i správa sa potom vrátia osobe doručujúcej písomnosť.

Ak sa adresát nenachádza doma, písomnosť je možné doručiť inej prítomnej osobe, vrátane neplnoletých detí vo veku nad 15 rokov. Súdny úradník vo svojej správe uvedie, že písomnosť bola doručená. V prípade doručenia písomnosti tretej osobe je potrebné, aby sa nachádzala v zapečatenej obálke, aby sa zaistilo, že tretia osoba si nemôže písomnosť prečítať bez otvorenia tejto obálky.

Ak sa adresát nenachádza doma, ale adresa je správna, súdny úradník zanechá kópiu písomnosti a oznámenie o pokuse o doručenie v zapečatenej obálke v schránke. Potom adresátovi zašle druhú kópiu bežnou poštou najneskôr v prvý pracovný deň od svojej návštevy. Súdny úradník zostaví o týchto postupoch správu, ktorá sa priloží k originálu doručovanej písomnosti.

HoreHore

Ak súdny úradník nezastihne nikoho doma a existujú pochybnosti o adrese (napr. ak tam nie je poštová schránka), uskutoční zisťovanie, aby si overil, kde sa adresát môže nachádzať. Výsledok takéhoto zisťovania sa zaznamená v „miestoprísažnom vyhlásení o pokuse o doručenie“.

5. Existuje písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Ak sa písomnosť zasiela doporučene, ako doklad slúži potvrdenie o prijatí. Ak písomnosť doručuje súdny úradník, tento zostaví správu o postupoch, ktoré vykonal. Súdny úradník je profesionálny úradník. Jeho správa slúži ako dôkaz, pokiaľ sa nepreukáže sfalšovanie.

6. Čo sa stane, ak niečo zlyhá a adresát nedostane písomnosť, alebo ak pri doručení dôjde k porušeniu zákona (napr. ak písomnosť bola doručená tretej osobe)?

Môže byť doručenie písomnosti napriek tomu platné? (Napr. je možná náprava porušenia zákona?) Alebo je potrebné nové doručenie písomnosti?

Ak došlo k porušeniu formálnych požiadaviek na doručovanie písomností, doručenie je možné vyhlásiť za neplatné.

Doručenie písomnosti sa vyhlási za neplatné z technických dôvodov iba v prípade, že tieto technické dôvody majú negatívny vplyv na adresáta.

O tomto bode musí rozhodnúť sudca.

Ak nebolo možné písomnosť doručiť adresátovi osobne a adresát sa nedostavil, sudca môže požiadať osobu doručujúcu písomnosť o jej uchovanie s cieľom objasniť pochybnosti o tom, prečo sa príslušná strana nedostavila.

V konaniach, v ktorých strany obyčajne dostanú predvolanie od registra súdu, môže sudca tiež požiadať osobu doručujúcu písomnosť, aby ju doručila prostredníctvom súdneho úradníka v prípade, že existujú pochybnosti, pokiaľ ide o platnosť doručenia uskutočneného doporučene.

Sudca nakoniec môže odmietnuť vydať rozsudok, ktorý považuje za rozsudok proti strane, ktorá sa nedostavila na pojednávanie, pokiaľ sa nepreukáže, že táto strana dostala osobné oznámenie. Ak tomu tak nie je (napr. ak predvolanie bolo doručené inej osobe na danej adrese), rozsudok bude vydaný in absentia a strana má možnosť požiadať o obnovenie prípadu.

7. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť a ak áno, koľko?

Doručenie súdnym registrom je bezplatné. Podľa luxemburského práva sa za doručenie prostredníctvom súdneho úradníka účtuje pevný poplatok.

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Luxembursko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 19-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo