Komisja Europejska > EJN > Doręczanie dokumentów > Luksemburg

Ostatnia aktualizacja: 19-07-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Doręczanie dokumentów - Luksemburg

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co w praktyce oznacza termin prawny „doręczanie dokumentów”? Dlaczego istnieją szczególne przepisy dotyczące doręczania dokumentów? 1.
2. Jakie dokumenty należy doręczać formalnie? 2.
3. Kto jest odpowiedzialny za doręczenie dokumentu? 3.
4. W jaki sposób dokument doręcza się zwykle w praktyce? 4.
5. Czy istnieje pisemny dowód doręczenia dokumentu? 5.
6. Co dzieje się, jeśli coś pójdzie nie tak i adresat nie otrzyma dokumentów lub doręczenie zostanie dokonane z naruszeniem prawa (np. dokument zostanie doręczony stronie trzeciej)? Czy doręczenie dokumentów może jednak zostać uznane za ważne? (np. czy można naprawić naruszenie prawa) czy też konieczne jest podjęcie ponownej próby doręczenia dokumentu? 6.
7. Czy muszę zapłacić za doręczenie dokumentów, a jeśli tak, to ile? 7.

 

1. Co w praktyce oznacza termin prawny „doręczanie dokumentów”? Dlaczego istnieją szczególne przepisy dotyczące doręczania dokumentów?

W Luksemburgu doręczanie dokumentów (po francusku „notification”) to pojęcie ogólne obejmujące różne procedury, w wyniku których dana osoba uzyskuje wiedzę o danym dokumencie.

Doręczenie przez urzędnika sądowego (po francusku „signification”) dotyczy w szczególności procedury, w ramach której urzędnik sądowy doręcza dokument do miejsca zamieszkania zainteresowanej osoby.

Większość zawiadomień odbywa się w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

Doręczenie przez urzędnika sądowego jest bardziej rzetelne niż zawiadomienie drogą pocztową. W związku z tym prawo wymaga, aby najważniejsze dokumenty (dokumenty wszczynające postępowanie, orzeczenia, zawiadomienia o odwołaniu itp.) doręczał urzędnik sądowy.

Jednakże w przypadku spraw dotyczących sądu pierwszej instancji, wezwania przesyła się zawsze listem poleconym. Zależnie od rodzaju procedury, wezwania doręcza albo sekretariat sądu (np. w sprawach dotyczących dzierżawy) lub urzędnik sądowy. W tym przypadku, jednakże, urzędnik sądowy doręcza dokument pocztą, zamiast doręczyć go osobiście.

Osobiste doręczenie przez urzędnika pocztowego jest wymagane zwykle, aby rozpoczął się bieg terminu dla wniesienia odwołania od orzeczenia sądowego. Wyjątkowo, termin odwołania od wyroków sądu pierwszej instancji w sprawach dotyczących dzierżawy i prawa pracy rozpoczyna się w momencie zawiadomienia o orzeczeniu przez sekretariat sądu.

Do góryDo góry

2. Jakie dokumenty należy doręczać formalnie?

Większość zawiadomień o postępowaniu sądowym należy doręczyć przed ich przekazaniem sędziemu.

W szczególności, prawo wymaga formalnego doręczenia dokumentów wszczynających postępowanie, które wzywają pozwanego do stawienia się przed sędzią osobiście lub w osobie zastępującego go prawnika.

Doręczać należy również orzeczenia sądowe, aby nabrały mocy res judicata.

3. Kto jest odpowiedzialny za doręczenie dokumentu?

Zgodnie z prawem luksemburskim, osobistego doręczenia może dokonać wyłącznie urzędnik sądowy.

W większości przypadków doręczenie przez urzędnika sądowego jest niezbędne dla wniesienia sprawy do sądu. Po wydaniu orzeczenia, urzędnik sądowy musi doręczyć orzeczenie stronie przegranej. W tym momencie rozpoczyna się bieg terminu odwołania. W przypadku niewniesienia odwołania w przewidzianym terminie, orzeczenie staje się prawomocne. Jeśli strona przegrana pragnie odwołać się od orzeczenia, zawiadomienie o odwołaniu musi doręczyć urzędnik sądowy.

Istnieją jednakże określone wyjątki od monopolu urzędnika sądowego na doręczanie dokumentów w drodze doręczenia osobistego.

Na przykład w sprawach dotyczących sądu pierwszej instancji wiele spraw sądowych wszczyna się pozwem skierowanym do danego sądu. Sekretariat sądu doręcza stronom wezwanie do stawiennictwa na rozprawie, załączając kopię pozwu skierowanego do sędziego. Procedura ta znajduje zastosowanie w szczególności w sprawach dotyczących dzierżawy, jednakże stosuje się ją również w sprawach dotyczących prawa pracy i nakazów zapłaty.

Do góryDo góry

Wezwania doręcza również sekretariat sądu w określonych postępowaniach w sądzie rejonowym, w szczególności w przypadku spraw podlegających jurysdykcji prezesa sądu.

Prawnicy nie są uprawnieni do bezpośredniego doręczania dokumentów; muszą zwracać się z tym do urzędnika sądowego. Jednakże w momencie rozpoczęcia postępowania, kiedy każda ze stron jest reprezentowana przez prawnika, prawnicy mogą wymieniać zawiadomienia o postępowaniu sądowym i dowody z dokumentów, stosując procedurę doręczania, która w tym przypadku nie wiąże się z żadnymi szczególnymi formalnościami. Zwykle prawnik natychmiast potwierdza odbiór doręczonego w ten sposób dokumentu.

4. W jaki sposób dokument doręcza się zwykle w praktyce?

4.1. Krótki opis procedury doręczania dokumentów

Większość dokumentów doręcza się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jeśli pracownik poczty zastanie adresata w domu, prosi go o podpisanie potwierdzenia odbioru, które następnie zwraca się nadawcy. Jeżeli adresat odmówi podpisania potwierdzenia odbioru, listonosz odnotowuje doręczenie dokumentu jako dokonane.

Jeżeli adresata nie ma w domu, a list polecony odbierze inna osoba, pracownik poczty wpisuje nazwisko osoby na potwierdzeniu odbioru. W większości przypadków doręczenie dokumentu stronie trzeciej nie jest tak samo ważne, jak doręczenie go zainteresowanej osobie.

Jeżeli pod danym adresem nie zastanie się nikogo, ale adres jest prawidłowy, pracownik poczty zostawia w skrzynce pocztowej zawiadomienie z prośbą o odebranie listu z urzędu pocztowego we wskazanym terminie. Dokument uważa się następnie za doręczony, nawet jeśli adresat nie zjawi się w urzędzie pocztowym.

Do góryDo góry

Jeżeli weryfikacja adresu nie jest możliwa, pracownik poczty zwraca list do nadawcy i informuje go, że dokument nie został doręczony. W takim przypadku osoba doręczająca dokument musi podać nowy adres. Jeżeli adresat nie posiada znanego adresu, wnioskodawca może poprosić urzędnika sądowego o doręczenie dokumentu, w razie konieczności wraz z pisemnym oświadczeniem o próbie doręczenia.

Powyższa procedura doręczania dokumentów stosuje się jedynie w przypadku, jeśli adresat zamieszkuje w Luksemburgu. Jeśli adresat zamieszkuje za granicą, dokumenty musi doręczyć urzędnik sądowy.

4.2. Krótki opis procedury doręczania przez urzędnika sądowego

Doręczenie przez urzędnika sądowego oznacza osobiste dostarczenie dokumentu przez urzędnika sądowego do adresata.

Urzędnik sądowy udaje się zwykle do domu adresata. Jednakże dokument można dostarczyć do każdego miejsca, w którym urzędnik sądowy odnajdzie adresata, na przykład do miejsca pracy.

Jeżeli urzędnik zastanie adresata w domu, przekazuje mu poświadczoną kopię dokumentu. Sporządza raport z doręczenia dokumentu, który załącza do oryginalnego dokumentu. Zarówno raport jak i dokument zwraca się następnie osobie doręczającej dokument.

Jeżeli adresata nie ma w domu, dokument można dostarczyć innej obecnej osobie, łącznie z osobami małoletnimi powyżej 15 roku życia. Urzędnik sądowy stwierdza w swoim raporcie, że dokument został doręczony. W przypadku doręczenia dokumentu osobie trzeciej, powinien on znajdować się w zaklejonej kopercie, celem zapewnienia, że osoba trzecia nie ma możliwości przeczytania go bez otwierania koperty.

Do góryDo góry

Jeżeli adresata nie ma w domu, ale adres jest prawidłowy, urzędnik sądowy zostawia kopię dokumentu i awizo w skrzynce pocztowej w zaklejonej kopercie. Następnie przesyła adresatowi drugą kopię listem zwykłym, najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu jego wizyty. Urzędnik sądowy sporządza raport z tej procedury, który załącza do oryginału doręczanego dokumentu.

Jeżeli urzędnik sądowy nie zastanie nikogo w domu i istnieją wątpliwości dotyczące adresu (na przykład brak skrzynki pocztowej), zasięga on informacji celem stwierdzenia, gdzie może przebywać adresat. Wynik tego dochodzenia odnotowuje się w „pisemnym oświadczeniu o próbie doręczenia”.

5. Czy istnieje pisemny dowód doręczenia dokumentu?

Jeżeli dokument przesyła się listem poleconym, dowód stanowi potwierdzenie odbioru. Jeśli dokument doręcza urzędnik sądowy, sporządza on raport z przeprowadzonej przez siebie procedury. Urzędnik jest osobą urzędową. Jego raport stanowi dowód do momentu udowodnienia jego fałszerstwa.

6. Co dzieje się, jeśli coś pójdzie nie tak i adresat nie otrzyma dokumentów lub doręczenie zostanie dokonane z naruszeniem prawa (np. dokument zostanie doręczony stronie trzeciej)? Czy doręczenie dokumentów może jednak zostać uznane za ważne? (np. czy można naprawić naruszenie prawa) czy też konieczne jest podjęcie ponownej próby doręczenia dokumentu?

W przypadku naruszenia wymogów formalnych w zakresie doręczania dokumentów, doręczenie może zostać uznane za nieważne.

Doręczenie dokumentu może zostać uznane za nieważne z powodów technicznych, wyłącznie jeśli taki powód techniczny spowodował negatywne skutki dla adresata.

Decyzję w tej kwestii podejmuje sędzia.

Jeżeli osobiste doręczenie dokumentu do adresata okazało się niemożliwe, a adresat nie stawił się w sądzie, sędzia może zwrócić się do osoby doręczającej dokument o jego zastrzeżenie. Odbywa się to w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w zakresie powodów, dla których zainteresowana strona nie stawiła się w sądzie.

W ramach procedur stosowanych zwykle przez sekretariat sądu celem wezwania stron do stawienia się w sądzie, sędzia może również zwrócić się do osoby doręczającej dokument o doręczenie go przez urzędnika sądowego, jeżeli istnieją wątpliwości co do ważności doręczenia dokonanego listem poleconym.

I w końcu, sędzia nie może wydać orzeczenia uznanego za niekorzystne dla strony, która nie stawiła się na rozprawie, jeżeli nie zostanie stwierdzone, że strona ta została zawiadomiona osobiście. W przeciwnym razie (na przykład jeśli nakaz stawiennictwa dostarczono innej osobie pod danym adresem), orzeczenie wydaje się in absentia, a strona ma możliwość zwrócenia się o ponowne rozpatrzenie sprawy.

7. Czy muszę zapłacić za doręczenie dokumentów, a jeśli tak, to ile?

Doręczenie przez sekretariat sądu jest bezpłatne. Zgodnie z prawem luksemburskim, doręczenie przez urzędnika sądowego objęte jest stałą opłatą.

« Doręczanie dokumentów - Informacje ogólne | Luksemburg - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 19-07-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania