Eiropas Komisija > ETST > Dokumentu nodošana > Luksemburga

Pēdējo reizi atjaunots: 19-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Dokumentu nodošana - Luksemburga

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko juridiskais termins “dokumentu piegāde” nozīmē praksē? Kāpēc pastāv īpaši “dokumentu piegādes” noteikumi? 1.
2. Kādus dokumentus nepieciešams piegādāt oficiāli? 2.
3. Kas ir atbildīgs par dokumenta piegādi? 3.
4. Kā parasti notiek dokumentu piegāde? 4.
5. Vai ir kāds rakstisks pierādījums tam, ka dokuments ir piegādāts? 5.
6. Kas notiek tad, ja kaut kas ir nepareizi un adresāts nesaņem dokumentu vai piegāde ir notikusi, pārkāpjot likumu (piem., dokuments ir piegādāts trešajai personai)? Vai dokumenta piegāde tomēr ir spēkā? (piem., vai likuma pārkāpumus var labot?) Vai dokumentu piegādi nepieciešams veikt no jauna? 6.
7. Vai man ir jāmaksā par dokumenta piegādi? Ja jā, tad cik? 7.

 

1. Ko juridiskais termins “dokumentu piegāde” nozīmē praksē? Kāpēc pastāv īpaši “dokumentu piegādes” noteikumi?

Luksemburgā dokumentu piegāde (franču valodā “notification”) ir vispārējs termins dažādiem pasākumiem, ar kuriem dokumentu piegādā personas zināšanai.

Piegāde ar tiesu izpildītāju (franču valodā “signification”) attiecas uz tādu pasākumu, kad tiesu izpildītājs piegādā dokumentu attiecīgās personas dzīvesvietā.

Lielākoties paziņošana notiek ierakstīta sūtījuma veidā pret saņemšanas apliecinājumu.

Piegāde ar tiesu izpildītāju ir drošāka nekā paziņojums pa pastu. Tādēļ ar likumu ir noteikts, ka būtiskākie dokumenti (tiesas procesa sākšanas dokumenti, spriedumi, apelācijas utt.) ir jāpiegādā ar tiesu izpildītāju.

Tomēr Pirmās instances tiesas lietās izsaukumi uz tiesu vienmēr tiek sūtīti ar ierakstītu sūtījumu. Atkarībā no tiesas procesa veida, izsaukumus uz tiesu piegādā vai nu no tiesas kancelejas (piem., ar nomu saistītās lietās), vai ar tiesu izpildītāju. Tāpēc šādā gadījumā tiesu izpildītājs piegādā dokumentu pa pastu nevis personīgi.

Parasti ir nepieciešama apelāciju personīgā piegāde ar tiesu izpildītāju noteiktā laikposmā pirms tiesas sprieduma stāšanās spēkā. Izņēmums ir apelācijai noteiktais laikposms pret pirmās instances tiesu lēmumiem lietās, kas saistītas ar nomu un darba tiesībām, kurš sākas tad, kad tiesas kanceleja ir paziņojusi spriedumu.

2. Kādus dokumentus nepieciešams piegādāt oficiāli?

Lielākoties paziņojumi par tiesas procesiem jāpaziņo pirms tos var nosūtīt tiesnesim.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Precizējot ar likumu ir noteikts, ka dokumentus, ar ko sāk tiesas procesus un ar kuriem atbildētāju personīgi vai viņa juristu aicina ierasties pie tiesneša, piegādā oficiāli.

Arī spriedumi ir jāpiegādā, lai tie iegūtu res judicata spēku.

3. Kas ir atbildīgs par dokumenta piegādi?

Saskaņā ar Luksemburgas likumu, personīgo piegādi var veikt tikai tiesu izpildītājs.

Lielākoties piegāde ar tiesu izpildītāju ir nepieciešama, lai lieta tiktu izskatīta tiesā. Kad ir pieņemts tiesas spriedums, tiesu izpildītājam spriedums ir jāpiegādā zaudējušajai pusei. No šā brīža sākas apelācijas laikposms. Ja noteiktajā laikposmā apelācija nav iesniegta, spriedums kļūst galīgs. Ja zaudējusī puse vēlas iesniegt apelāciju, paziņojumu par apelāciju piegādā tiesu izpildītājs.

Tomēr tiesu izpildītāja monopoltiesībās piegādāt dokumentus ar personīgo piegādi ir daži izņēmumi.

Piemēram, lietās, kas saistītas ar Pirmās instances tiesu, daudzus tiesas procesus sāk ar attiecīgajai tiesai adresētu lūgumrakstu. Aicinājumus ierasties uz tiesas sēdi pusēm piegādā tiesas kanceleja, pievienojot tiesnesim adresēto lūgumrakstu. Šī kārtība īpaši attiecas uz lietām saistībā ar nomu, kā arī lietām saistībā ar darba tiesībām un maksājumu uzdevumiem.

Tiesas kanceleja piegādā izsaukumus uz tiesu arī dažos apgabaltiesas procesos, konkrēti tajos, kas piekrīt tiesas priekšsēdētāja jurisdikcijai.

Advokātiem nav tiesību piegādāt dokumentus tieši, bet ir jānolīgst tiesu izpildītājs. Tomēr, ja tiesas process ir sācies un katru no pusēm pārstāv advokāts, advokāti var apmainīties ar tiesas paziņojumiem un dokumentārajām liecībām tādā piegādes kārtībā, kam šajā gadījumā nav vajadzīgas īpašas formalitātes. Ir ierasts, ka uzreiz pēc dokumenta piegādes šādā veidā advokāts apliecina tā saņemšanu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Kā parasti notiek dokumentu piegāde?

4.1. Dokumentu piegādes kārtības kopsavilkums

Lielākoties dokumentus piegādā ar ierakstītu sūtījumu pret saņemšanas apliecinājumu.

Ja pasta darbinieks sastop adresātu mājās, viņš palūdz tam parakstīt saņemšanas apliecinājumu, kuru pēc tam atgriež nosūtītājam. Ja adresāts atsakās parakstīt saņemšanas apliecinājumu, pastnieks reģistrē dokumenta piegādi kā notikušu.

Ja adresāta nav mājās, bet ierakstīto sūtījumu saņem cita persona, pasta darbinieks ieraksta šīs personas vārdu saņemšanas apliecinājumā. Lielākoties dokumenta piegāde trešajai personai nav tik derīga kā attiecīgajai personai.

Ja norādītajā adresē neviens neatrodas, bet adrese ir pareiza, pastnieks atstāj paziņojumu pastkastītē, lūdzot adresātu noteiktā laikposmā saņemt vēstuli pastā. Pat ja adresāts neierodas pastā, dokumentu tad uzskata par piegādātu.

Ja adreses pareizību nevar pārbaudīt, pasta darbinieks atgriež vēstuli nosūtītājam un paziņo viņam, ka dokuments nav piegādāts. Šādā gadījumā personai, kas piegādā dokumentu, jānorāda adrese no jauna. Ja adresāta adrese nav zināma, prasītājs var lūgt tiesu izpildītāju piegādāt dokumentu, ja nepieciešams, piegādes mēģinājumu apliecinot ar rakstveida apliecinājumu.

Šādu dokumentu piegādes kārtību piemēro tikai tad, ja adresāts ir Luksemburgas rezidents. Ja adresāts ir ārvalsts rezidents, dokuments jāpiegādā ar tiesu izpildītāju.

4.2. Tiesu izpildītāja veiktās dokumentu piegādes procedūras kopsavilkums

Piegāde ar tiesu izpildītāju nozīmē dokumenta personīgu piegādi adresātam.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Parasti tiesu izpildītājs dodas pie adresāta uz mājām. Tomēr dokumentu var piegādāt jebkurā vietā, kurā atrodas adresāts, piemēram, darbavietā.

Ja tiesu izpildītājs sastop adresātu mājās, viņš tam nodod apstiprinātu dokumenta kopiju. Viņš sastāda atskaiti par dokumenta piegādi, ko pievieno dokumenta oriģinālam. Pēc tam dokumentu un atskaiti atgriež personai, kas piegādā dokumentu.

Ja adresāta nav mājās, dokumentu var piegādāt jebkurai citai personai, kas ir mājās, ieskaitot nepilngadīgos līdz 15 gadu vecumam. Tiesu izpildītājs savā atskaitē norāda, ka dokuments ir piegādāts. Ja dokumentu piegādā trešajai pusei, tam jābūt slēgtā aploksnē, lai nodrošinātu to, ka bez aploksnes atvēršanas trešā puse nevar to izlasīt.

Ja adresāta nav mājās, bet adrese ir pareiza, tiesu izpildītājs atstāj dokumenta kopiju un sūtījuma uzdevuma paziņojumu pastkastītē slēgtā aploksnē. Pēc tam viņš nosūta adresātam otru kopiju ar parasto piegādi ne vēlāk kā nākošajā dienā pēc savas vizītes. Tiesu izpildītājs sastāda atskaiti par šiem pasākumiem, ko pievieno piegādātā dokumenta oriģinālam.

Ja tiesu izpildītājs nevienu mājās nesastop un pastāv šaubas par adresi (piem., ja nav pastkastītes), viņš uzdod jautājumus, lai noskaidrotu, kur adresāts varētu būt. Saņemtās atbildes ieraksta “piegādes mēģinājuma apliecinājumā”.

5. Vai ir kāds rakstisks pierādījums tam, ka dokuments ir piegādāts?

Ja dokumentu sūta ar ierakstītu sūtījumu, tā saņemšanu pierāda saņemšanas apliecinājums. Ja dokumentu piegādā ar tiesu izpildītāju, tiesu izpildītājs sastāda atskaiti par veiktajiem pasākumiem. Tiesu izpildītājs ir profesionāla amatpersona un viņa atskaite ir pierādījums, ja vien nav pierādīta krāpšana.

Lapas augšmalaLapas augšmala

6. Kas notiek tad, ja kaut kas ir nepareizi un adresāts nesaņem dokumentu vai piegāde ir notikusi, pārkāpjot likumu (piem., dokuments ir piegādāts trešajai personai)? Vai dokumenta piegāde tomēr ir spēkā? (piem., vai likuma pārkāpumus var labot?) Vai dokumentu piegādi nepieciešams veikt no jauna?

Ja ir pārkāptas oficiālās dokumentu piegādes prasības, var uzskatīt, ka piegāde nav notikusi un nav spēkā.

Var noteikt, ka dokumenta piegāde nav notikusi un nav spēkā tehnisku iemeslu dēļ tikai tad, ja šādi tehniski iemesli ir kaitējuši adresātam.

Par šo jautājumu lēmums ir jāpieņem tiesnesim.

Ja dokumentu nav bijis iespējams piegādāt adresātam personīgi un adresāts nav ieradies, tiesnesis var aicināt dokumentu piegādājošo personu to piegādāt atkārtoti. Tas ir nepieciešams, lai kliedētu jebkādas šaubas par to, kādēļ attiecīgā puse nav ieradusies.

Pasākumos, kuros parasti tiesas kanceleja izsauc puses uz tiesu, ja ir šaubas par piegādes ar ierakstītu sūtījumu spēkā esamību, tiesnesis var arī aicināt dokumentu piegādājošo personu to piegādāt ar tiesu izpildītāju.

Visbeidzot tiesnesis nevar izdot spriedumu, kas pusei, kas nav ieradusies uz tiesas sēdi, nav labvēlīgs, ja vien nav konstatēts, ka puse ir saņēmusi paziņojumu personīgi. Ja tā nav (piem., ja paziņojums norādītajā adresē ir piegādāts citai personai), tad spriedums tiek izdots in absentia un šai pusei ir iespēja lūgt šo lietu izskatīt no jauna.

7. Vai man ir jāmaksā par dokumenta piegādi? Ja jā, tad cik?

Dokumentu piegāde no tiesas kancelejas ir bez maksas. Saskaņā ar Luksemburgas likumu dokumentu piegāde ar tiesu izpildītāju ir par noteiktu samaksu.

« Dokumentu nodošana - Vispārīgas ziņas | Luksemburga - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 19-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste