Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Liuksemburgas

Naujausia redakcija: 19-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Liuksemburgas

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokia yra praktinė teisinės sąvokos ,,dokumentų įteikimas“ reikšmė? Kodėl ,,dokumentų įteikimui“ taikomos konkrečios taisyklės? 1.
2. Kokie dokumentai turi būti oficialiai įteikiami? 2.
3. Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą? 3.
4. Kaip paprastai dokumentas yra įteikiamas? 4.
5. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas? 5.
6. Kas būna, jeigu kas nors nepavyksta ir adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar, nepaisant to, dokumento įteikimas gali galioti (pvz., ar galima ištaisyti įstatymo pažeidimus?)? Ar dokumentas turi būti įteikiamas iš naujo? 6.
7. Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą, jeigu taip, tai kiek? 7.

 

1. Kokia yra praktinė teisinės sąvokos ,,dokumentų įteikimas“ reikšmė? Kodėl ,,dokumentų įteikimui“ taikomos konkrečios taisyklės?

Liuksemburge dokumentų įteikimas (pranc. notification) yra bendra sąvoka, vartojama apibūdinant įvairias procedūras, kuriomis dokumentas perduodamas asmeniui susipažinti.

Antstolio atliekamas įteikimas (pranc. signification) yra konkreti procedūra, kai antstolis dokumentą įteikia suinteresuoto asmens gyvenamojoje vietoje.

Dauguma pranešimų yra įteikiami registruotu paštu su gavimo patvirtinimu.

Antstolio atliekamas įteikimas yra patikimesnis nei pranešimas paštu. Dėl to įstatymas reikalauja, kad svarbiausius dokumentus (dokumentus apie bylos iškėlimą, sprendimus, pranešimus apie apeliaciją ir t. t.) įteiktų antstolis.

Tačiau pirmosios instancijos teisme nagrinėjamose bylose teismo šaukimai visuomet siunčiami registruotu paštu. Priklausomai nuo procedūros rūšies šaukimus įteikia arba teismo registratūra (pvz., su nuoma susijusiose bylose), arba antstolis. Todėl šiuo atveju antstolis įteikia dokumentą paštu, o ne asmeniškai jį pristato.

Paprastai reikalaujama, kad antstolis dokumentus įteiktų iki prasidedant teismo sprendimų apskundimo apeliacine tvarka terminui. Taikant išimtį, dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo su nuoma ir darbo teise susijusiose bylose terminas apeliaciniam skundui paduoti prasideda, kai sprendimas užregistruojamas teismo registratūroje.

2. Kokie dokumentai turi būti oficialiai įteikiami?

Dauguma pranešimų apie teismo procedūras turi būti įteikiami prieš pranešant apie juos teisėjui.

viršųviršų

Įstatymas ypač reikalauja, kad dokumentai apie bylos iškėlimą, kuriais atsakovas kviečiamas asmeniškai atvykti pas teisėją arba yra kviečiamas atvykti jam atstovaujantis teisininkas, būtų įteikiami oficialiai.

Sprendimai taip pat turi būti įteikiami, kad įgytų res judicata galią.

3. Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Pagal Liuksemburgo teisę asmeniškai dokumentus įteikti gali tik antstolis.

Daugeliu atvejų antstolis turi įteikti dokumentus tam, kad bylą būtų galima perduoti nagrinėti teismui. Paskelbus teismo sprendimą, antstolis turi jį įteikti pralaimėjusiajai šaliai. Nuo tada pradedamas skaičiuoti terminas apeliaciniam skundui paduoti. Jeigu per šį terminą apeliacinis skundas nepaduodamas, teismo sprendimas tampa galutinis. Jeigu pralaimėjusioji šalis nori paduoti apeliacinį skundą, pranešimą apie jį įteikia antstolis.

Tačiau yra tam tikrų antstolio asmeninio dokumentų įteikimo monopolio išimčių.

Pirmosios instancijos teismo bylose, pavyzdžiui, daug teismo procedūrų yra pradedamos padavus šiam teismui skundą. Teismo registratūra įteikia šalims šaukimus dalyvauti bylos nagrinėjime, taip pat yra pridedama teisėjui paduoto skundo kopija. Ši procedūra dažnai taikoma su nuoma susijusiose bylose, bet jos taip pat yra laikomasi su darbo teise ir mokėjimo pavedimais susijusiose bylose.

Šaukimus teismo registratūra taip pat įteikia vykstant tam tikroms apygardos teismo procedūroms, ypač toms, kurios priklauso teismo pirmininko kompetencijai.

Teisininkai nėra įgalioti įteikti dokumentų tiesiogiai; jie turi samdyti antstolį. Tačiau prasidėjus procesiniams veiksmams ir tuomet, kai kiekvienai šaliai atstovauja teisininkas, jie gali apsikeisti pranešimais apie teismo procedūras ir dokumentiniais įrodymais, tam naudodamiesi įteikimo procedūra, kuri šiuo atveju atliekama be jokių formalumų. Paprastai tokiu būdu įteikto dokumento gavimą teisininkas pripažįsta iš karto.

viršųviršų

4. Kaip paprastai dokumentas yra įteikiamas?

4.1. Dokumentų įteikimo procedūros trumpas apibūdinimas

Dauguma dokumentų yra įteikiami registruotu paštu su gavimo patvirtinimu.

Jeigu pašto darbuotojas adresatą randa namuose, jis paprašo jį pasirašyti gavimo patvirtinimą, kuris grąžinamas siuntėjui. Jeigu adresatas atsisako pasirašyti gavimo patvirtinimą, paštininkas užfiksuoja įteikimą kaip įvykusį.

Jeigu adresato nėra namuose, tačiau kitas asmuo patvirtina registruoto pašto pristatymą, pašto darbuotojas gavimo patvirtinime įrašo šio asmens vardą ir pavardę. Daugeliu atvejų dokumentų įteikimas trečiajai šaliai nėra toks svarus kaip įteikimas asmeniškai.

Jeigu adresas teisingas, tačiau tuo adresu nieko nėra, pašto darbuotojas pašto dėžutėje palieka raštelį prašydamas per konkretų terminą atsiimti laišką iš pašto. Šiuo atveju dokumentas laikomas įteiktu, net jeigu adresatas neatvyksta į paštą.

Jeigu adresas negali būti patikrinamas, pašto darbuotojas grąžina laišką siuntėjui ir informuoja, kad dokumentas nebuvo įteiktas. Šiuo atveju dokumentą įteikiantis asmuo pateikia naują adresą. Kai adresatas neturi žinomo adreso, ieškovas gali prašyti antstolio įteikti dokumentą, jeigu reikia, kartu su rašytiniu priesaika patvirtintu pareiškimu apie bandymą įteikti.

Ši dokumentų įteikimo procedūra taikoma tik tuomet, kai adresatas gyvena Liuksemburge. Jeigu adresatas gyvena užsienyje, dokumentą turi įteikti antstolis.

4.2. Antstolio atliekamos įteikimo procedūros trumpas apibūdinimas

Antstolio atliekamas įteikimas yra asmeniškas dokumentų įteikimas adresatui.

viršųviršų

Paprastai antstolis eina į adresato namus. Tačiau dokumentai gali būti įteikiami bet kurioje vietoje, kurioje antstolis randa adresatą, pavyzdžiui, darbo vietoje.

Jeigu antstolis adresatą randa namuose, jis duoda jam patvirtintą dokumento kopiją. Antstolis parengia dokumento įteikimo ataskaitą, kuri pridedama prie dokumento originalo. Tuomet tiek dokumentas, tiek ataskaita yra grąžinama dokumentus įteikusiam asmeniui.

Jeigu adresato nėra namuose, dokumentas gali būti įteikiamas bet kuriam esančiam asmeniui, įskaitant ir nepilnamečius, kuriems daugiau nei 15 metų. Savo ataskaitoje antstolis patvirtina, kad dokumentas buvo įteiktas. Jeigu dokumentas įteikiamas trečiajai šaliai, jis turi būti pateikiamas antspauduotame voke, siekiant užtikrinti, kad trečioji šalis negalės jo perskaityti neatplėšusi voko.

Jeigu adresato nėra namuose, tačiau adresas yra teisingas, antstolis pašto dėžutėje antspauduotame voke palieka dokumento kopiją ir laikiną pranešimą apie dokumentų išsiuntimą. Tuomet ne vėliau kaip pirmąją darbo dieną po savo apsilankymo antstolis išsiunčia adresatui antrą kopiją, kuri pristatoma įprastai. Antstolis parengia šių procedūrų ataskaitą, kuri pridedama prie įteiktų dokumentų originalų.

Jeigu antstolis namuose nieko neranda ir kyla abejonių dėl adreso (pvz., jeigu nėra pašto dėžutės), jis paklausinėja, kad patikrintų adresato buvimo vietą. Šių klausimų rezultatai yra įrašomi į „rašytinį priesaika patvirtintą pareiškimą apie bandymą įteikti“.

5. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Jeigu dokumentas siunčiamas registruotu paštu, gavimo patvirtinimas yra laikomas įrodymu. Jeigu dokumentą įteikia antstolis, jis parengia savo atliktų veiksmų ataskaitą. Antstolis yra profesionalus pareigūnas. Jo ataskaita laikoma įrodymu, nebent įrodoma klastotė.

viršųviršų

6. Kas būna, jeigu kas nors nepavyksta ir adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar, nepaisant to, dokumento įteikimas gali galioti (pvz., ar galima ištaisyti įstatymo pažeidimus?)? Ar dokumentas turi būti įteikiamas iš naujo?

Jeigu pažeidžiami formalūs dokumentų įteikimo reikalavimai, įteikimas gali būti paskelbtas niekiniu ir negaliojančiu.

Dokumento įteikimas dėl formalios smulkmenos gali būti paskelbtas niekiniu ir negaliojančiu tik tuo atveju, jeigu ši smulkmena neigiamai paveikia adresatą.

Šį klausimą sprendžia teisėjas.

Jeigu dokumento nebuvo įmanoma adresatui įteikti asmeniškai ir adresatas nepasirodė, teisėjas gali paprašyti dokumentą įteikiantį asmenį išsaugoti dokumentą. Taip siekiama išsiaiškinti bet kokias abejones dėl to, kodėl suinteresuota šalis neatvyko.

Procedūrose, kuriose šalis paprastai iškviečia teismo registratūra, teisėjas taip pat gali paprašyti dokumentus įteikiantį asmenį perduoti juos antstoliui, kad šis juos įteiktų, jeigu yra abejonių dėl įteikimo registruotu paštu galiojimo.

Galiausiai teisėjas negali paskelbti sprendimo, nepalankaus šaliai, kuri nedalyvavo bylos nagrinėjime, nebent buvo nustatyta, kad šaliai apie tai buvo pranešta asmeniškai. Kitu atveju (pvz., jeigu šaukimai į teismą buvo įteikti kitam asmeniui nurodytu adresu) sprendimas paskelbiamas in absentia ir šalis gali reikalauti, kad byla būtų iš naujo nagrinėjama jai dalyvaujant.

7. Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą, jeigu taip, tai kiek?

Teismo registratūra dokumentus įteikia nemokamai. Pagal Liuksemburgo teisę yra nustatytas fiksuotas mokestis už antstolio atliekamą įteikimą.

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Liuksemburgas - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 19-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė