Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Lucembursko

Poslední aktualizace: 19-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Lucembursko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená právní termín „doručování písemností“ v praxi? Proč existují zvláštní pravidla pro „doručování písemností“? 1.
2. Které písemnosti je třeba úředně doručit? 2.
3. Kdo je za doručení písemností odpovědný? 3.
4. Jak se písemnosti v praxi obvykle doručují? 4.
5. Existuje nějaký písemný doklad o tom, že byla písemnost doručena? 5.
6. Co se stane, když adresát písemnost nedostane nebo když je služba poskytnuta způsobem, který porušuje zákon (např. když je písemnost doručena třetí osobě)? Je přesto toto doručení písemnosti platné? (např. lze napravit porušení zákona?) Nebo je nutno písemnost znovu doručit? 6.
7. Musím za doručení písemnosti zaplatit? Pokud ano, jakou částku? 7.

 

1. Co znamená právní termín „doručování písemností“ v praxi? Proč existují zvláštní pravidla pro „doručování písemností“?

V Lucembursku je doručování písemností (ve francouzštině „notification“) obecný termín pro různé postupy, jimiž se písemnost dává na vědomost dotčené osobě.

Doručování prostřednictvím soudního doručovatele (ve francouzštině „signification“) se konkrétně týká postupu, kdy soudní doručovatel doručí písemnost do místa bydliště dotčené osoby.

Písemnosti se většinou doručují doporučeně proti potvrzení příjmu.

Doručování prostřednictvím soudního doručovatele je spolehlivější než doručování poštou. Zákon proto vyžaduje, aby nejdůležitější písemnosti (návrhy na zahájení řízení, rozsudky, odvolání atd.) byly doručovány prostřednictvím soudního doručovatele.

V případě věcí týkajících se soudu prvního stupně se předvolání vždy zasílají poštou doporučeně. Podle druhu řízení doručuje předvolání buď soudní rejstřík (např. ve věcech nájmu), nebo soudní doručovatel. V tomto případě doručuje soudní doručovatel písemnost poštou, nikoli osobně.

Osobní doručení soudním doručovatelem se obvykle požaduje, aby mohla začít běžet lhůta pro odvolání proti soudním rozsudkům. Výjimkou jsou rozhodnutí soudů prvního stupně ve věcech nájmu a pracovního práva, kdy lhůta pro odvolání začíná běžet ve chvíli, kdy je rozsudek zapsán do soudního rejstříku.

NahoruNahoru

2. Které písemnosti je třeba úředně doručit?

Doručena musí být většina oznámení o soudním řízení, než je možno je odeslat soudci.

Zákon konkrétně vyžaduje, aby byly úředně doručeny písemnosti o zahájení řízení, které žalovaného vyzývají, aby se dostavil osobně nebo prostřednictvím právního zástupce k soudu.

Rovněž je nutno doručit rozsudky, aby získaly sílu res judicata (rozhodnuté věci).

3. Kdo je za doručení písemností odpovědný?

Podle lucemburského práva může písemnosti osobně doručovat pouze soudní doručovatel.

Ve většině případů je doručení soudním doručovatelem nutné k tomu, aby byla věc předložena soudu. Když je vydán rozsudek, musí ho soudní doručovatel doručit straně, která spor prohrála. V ten okamžik začíná běžet lhůta pro odvolání. Pokud není ve stanovené lhůtě podáno odvolání, stává se rozsudek pravomocným. Pokud se chce strana, která spor prohrála, odvolat, musí oznámení o odvolání doručit soudní doručovatel.

Existují nicméně určité výjimky z výhradního postavení soudních doručovatelů při osobním doručování písemností.

Například ve věcech týkajících se soudu prvního stupně se mnoho soudních řízení zahajuje na základě návrhu zaslanému dotčenému soudu. Soudní rejstřík doručí stranám řízení předvolání k projednání a přiloží k němu kopii návrhu zaslaného soudci. Tento postup se použije zvláště ve věcech nájmu, ale i ve věcech souvisejících s pracovním právem a platebními rozkazy.

NahoruNahoru

Soudní rejstřík rovněž doručuje předvolání v případě některých řízení u okresního soudu, zvláště řízení spadajících do pravomoci předsedy soudu.

Právní zástupci nesmějí doručovat písemnosti přímo; musejí využít služeb soudního doručovatele. Když však řízení začne a každou stranu zastupuje právní zástupce, mohou si tito zástupci vzájemně doručovat oznámení o soudním řízení a písemné důkazy postupem, který v tomto případě nevyžaduje žádné zvláštní formality. Právní zástupce obvykle ihned potvrdí příjem písemnosti doručené tímto způsobem.

4. Jak se písemnosti v praxi obvykle doručují?

4.1. Stručný postup při doručování písemností

Většina písemností se doručuje doporučeně proti potvrzení o převzetí.

Pokud poštovní doručovatel zastihne adresáta doma, požádá ho, aby podepsal potvrzení o převzetí, které se pak zašle zpět odesílateli. Pokud adresát odmítne potvrzení o převzetí podepsat, zapíše poštovní doručovatel, že byla písemnost doručena.

Není-li adresát doma a doporučenou zásilku převezme jiná osoba, zapíše poštovní doručovatel jméno této osoby do potvrzení o převzetí. Ve většině případů nemá doručení písemnosti třetí straně takovou platnost jako doručení dotčené osobě.

Pokud není nikdo doma, ale adresa je správná, nechá doručovatel v poštovní schránce oznámení, aby si adresát dopis na poště ve stanovené lhůtě vyzvedl. Písemnost se tak považuje za doručenou, i když se adresát na poštu nedostaví.

NahoruNahoru

Pokud nelze adresu ověřit, vrátí pošta dopis odesílateli a oznámí mu, že písemnost nebyla doručena. V tomto případě musí navrhovatel dodat novou adresu. Pokud nemá adresát žádnou známou adresu, může navrhovatel požádat soudního doručovatele o doručení písemnosti, případně s prohlášením o pokusu o doručení.

Tento postup pro doručování písemností se používá pouze v případě, že má adresát bydliště v Lucembursku. Má-li adresát bydliště v zahraničí, musí písemnost doručit soudní doručovatel.

4.2. Stručný postup při doručování písemností prostřednictvím soudního doručovatele

Doručování prostřednictvím soudního doručovatele znamená osobní doručování písemnosti adresátovi prostřednictvím soudního doručovatele.

Soudní doručovatel se obvykle dostaví do místa bydliště adresáta. Písemnost lze nicméně doručit kamkoli, kde soudní doručovatel adresáta najde, například na pracoviště.

Pokud soudní doručovatel najde adresáta doma, předá mu potvrzenou kopii písemnosti. Pak sepíše zprávu o doručení písemnosti, kterou přiloží k originálu písemnosti. Pak písemnost i zprávu doručí zpět osobě, která doručení písemnosti iniciovala.

Pokud není adresát doma, lze písemnost doručit jakékoli jiné přítomné osobě, včetně nezletilých osob starších 15 let. Soudní doručovatel uvede ve své zprávě, že byla písemnost doručena. Pokud je písemnost doručena třetí straně, měla by být v zalepené obálce, aby se zajistilo, že ji třetí strana nebude moci přečíst, aniž by obálku otevřela.

NahoruNahoru

Pokud adresát není doma, ale adresa je správná, vhodí soudní doručovatel do poštovní schránky kopii písemnosti a oznámení o své návštěvě v zalepené obálce. Pak adresátovi zašle druhou kopii v běžné zásilce nejpozději první pracovní den po své návštěvě. Soudní doručovatel vypracuje zprávu o tomto postupu, kterou přiloží k originálu doručované písemnosti.

Pokud soudní doručovatel nezastihne nikoho doma a existuje pochybnost ohledně správnosti adresy (např. v dotčeném místě není žádná poštovní schránka), podnikne šetření, aby zjistil, kde se může adresát vyskytovat. Výsledek tohoto šetření zapíše do „prohlášení o pokusu o doručení“.

5. Existuje nějaký písemný doklad o tom, že byla písemnost doručena?

Pokud je písemnost zaslána doporučenou zásilkou, slouží jako doklad potvrzení o převzetí. Pokud písemnost doručí soudní doručovatel, vypracuje zprávu o postupu, který provedl. Soudní doručovatel je úřední osoba. Jeho zpráva slouží jako důkaz, pokud není prokázáno její padělání.

6. Co se stane, když adresát písemnost nedostane nebo když je služba poskytnuta způsobem, který porušuje zákon (např. když je písemnost doručena třetí osobě)? Je přesto toto doručení písemnosti platné? (např. lze napravit porušení zákona?) Nebo je nutno písemnost znovu doručit?

Jsou-li porušeny formální požadavky na doručování písemností, může být doručení prohlášeno za neplatné.

Doručení písemnosti lze prohlásit za neplatné z důvodu formálního nedostatku pouze tehdy, pokud měl tento formální nedostatek pro adresáta nepříznivé důsledky.

O této věci musí rozhodnout soudce.

Pokud nebylo možné písemnost adresátovi osobně doručit a adresát se osobně nedostavil, může soudce požádat navrhovatele, aby úkon zopakoval. Cílem je odstranit veškeré pochybnosti o tom, proč se dotčená strana nedostavila.

Při řízení, kdy strany obvykle předvolává soudní rejstřík, může soudce rovněž požádat navrhovatele, aby předvolání doručil prostřednictvím soudního doručovatele, pokud existují pochybnosti o platnosti takového doručení prostřednictvím doporučené zásilky.

Konečně soudce nemůže vydat rozsudek v neprospěch strany, která se nedostavila k soudnímu jednání, ledaže bylo prokázáno, že dotčená strana byla vyrozuměna osobně. Pokud tomu tak není (např. pokud byla obsílka doručena jiné osobě na danou adresu), je rozsudek vydán v nepřítomnosti a dotčená strana má možnost požádat o obnovení procesu.

7. Musím za doručení písemnosti zaplatit? Pokud ano, jakou částku?

Služby soudního rejstříku jsou bezplatné. Lucemburské právo stanoví pevný poplatek za služby soudního doručovatele.

« Doručování písemností - Obecné informace | Lucembursko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 19-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království