Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Litva

Posledná úprava: 27-09-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Litva

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností” v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá na „doručovanie písomností”? 1.
2. Ktoré písomnosti je potrebné doručiť úradnou cestou? 2.
3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti? 3.
4. Ako sa písomnosť doručuje? 4.
5. Čo sa stane, ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť (napr. pretože nie je doma)? 5.
6. Existuje nejaký doklad o tom, že písomnosť bola doručená? 6.
7. Čo sa stane, ak niekde dôjde k chybe a pri doručení je porušený zákon (napríklad, písomnosť je doručená tretej osobe)? 7.
8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť a ak áno, koľko? 8.

 

1. Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností” v praxi? Prečo existujú osobitné pravidlá na „doručovanie písomností”?

Doručovanie písomností je procedurálny postup, ktorý sa vykonáva a potvrdzuje takým spôsobom a takou formou, ako to ustanovuje zákon, a pomocou ktorého súd umožňuje adresátovi, aby sa oboznámil s obsahom doručenej písomnosti.

Osobitné pravidlá doručovania písomností majú zabezpečiť, aby osoba s určitosťou dostala písomnosť a informácie a zaručujú právo osoby na obhajobu svojho záujmu v procese.

2. Ktoré písomnosti je potrebné doručiť úradnou cestou?

Podľa článku 117 ods. 1 Súdneho poriadku Litovskej republiky (schváleného zákonom č. IX-743, 28. február 2002 (Úradný vestník, č. 36-1340, 2002) sa súdne písomnosti musia doručovať. Sú dve kategórie súdnych písomností:

 1. súdne písomnosti účastníkov konania - stanovenie žalobných nárokov týchto osôb, protinároky, odpovede na stanovenia žalobných nárokov, odpovede na protinároky, duplika (odpoveď žalobcu na repliku, ktorú predložil obžalovaný), triplika (odpoveď obžalovaného na dupliku), samostatné odvolania, odvolania voči rozsudkom, odvolania ku kasačnému súdu a odpovede na tieto a iné písomnosti, v ktorých sa počas písomného konania predkladajú ich žiadosti, nároky, repliky a vysvetlenia (článok 110 Súdneho poriadku);
 2. súdne písomnosti súdu (rozsudky, príkazy, nálezy, rozhodnutia, uznesenia, zápisnice zo súdnych pojednávaní, predvolania a oznámenia) - akékoľvek písomnosti, ktoré vydáva súd počas konania (článok 116 Súdneho poriadku).

3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti?

Vo všeobecnosti je za doručovanie písomností zodpovedný súd. Ak sa však písomnosti doručujú doporučenou poštou, prostredníctvom súdnych zriadencov, kuriérov, účastníka konania, právnika atď. - zodpovedná je aj osoba, ktorá uskutoční doručenie.

HoreHore

4. Ako sa písomnosť doručuje?

Súdny poriadok stanovuje tieto spôsoby doručovania súdnych písomností:

 • priamo adresátovi na súde s podpisom potvrdenia o prevzatí (článok 127);
 • doporučenou poštou, prostredníctvom súdnych zriadencov, kuriérov a v určitých prípadoch – telekomunikačným koncovým zariadením (článok 117 ods. 1 Súdneho poriadku Litovskej republiky);
 • ak účastník konania súhlasí, súd mu môže vydať súdnu písomnosť, aby ju doručil adresátovi (článok 117 ods. 2);
 • v prípadoch, v ktorých účastník konania alebo tretia osoba vedie konanie prostredníctvom zástupcu, sa procesné písomnosti, ktoré sa týkajú prípadu, doručujú iba zástupcovi (článok 118);
 • ak sú zastupovaní obaja účastníci konania, právny zástupca jedného účastníka doručí procesnú písomnosť, ktorá sa týka prípadu, priamo právnemu zástupcovi druhého účastníka konania (článok 119);
 • v prípade procesnej spoluviny, ak spoluvinníci neurčili jediného právneho zástupcu, súd má právo navrhnúť spoluvinníkom, aby si určili jedného zo spoluvinníkov alebo akýkoľvek iný subjekt ako osobu oprávnenú preberať procesné písomnosti týkajúce sa prípadu (článok 120).

Ak je účastníkom konania fyzická osoba, súdne písomnosti sa musia doručiť jej osobne alebo, ak nemá právomoc v občianskom súdnom konaní v súlade so zákonom, jej zástupcovi, zatiaľ čo súdne písomnosti adresované právnickej osobe sa doručujú riaditeľovi tejto právnickej osoby, jej riadiacim orgánom alebo zamestnancovi sekretariátu (článok 123 Súdneho poriadku). Pokiaľ ide o polovojenské organizácie, súdne písomnosti sa doručujú veliteľovi alebo službukonajúcemu dôstojníkovi príslušnej organizácie alebo jej jednotky (článok 125 Súdneho poriadku) a uväzneným osobám prostredníctvom správy príslušnej väzenskej inštitúcie (článok 126 Súdneho poriadku).

HoreHore

5. Čo sa stane, ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť (napr. pretože nie je doma)?

Ak osoba doručujúca písomnosť nenájde adresáta v mieste jeho bydliska alebo na pracovisku, písomnosť doručí niektorému dospelému príslušníkovi rodiny, ktorý s ním býva, okrem prípadov, v ktorých majú rodinní príslušníci opačný právny nárok na konci prípadu a ak sa v mieste bydliska nenachádzajú žiadni príslušníci, správe domu (združeniu vlastníkov domu), organizácii, ktorá sa zaoberá údržbou bytov, dospelému susedovi alebo vedeniu jeho pracoviska ( článok 123 ods. 3 Súdneho poriadku).

Ak osoba, ktorá doručuje písomnosť, nenájde adresáta na adrese sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri alebo na inej adrese, ktorú uvedie právnická osoba, súdna písomnosť sa musí doručiť ktorémukoľvek zamestnancovi právnickej osoby, ktorý sa nachádza na mieste doručenia alebo, ak taká možnosť nie je, potom sa súdne písomnosti doručia vedúcemu správy uvedenému v registri právnických osôb alebo členom riadiaceho orgánu ako fyzickým osobám alebo dospelým členom ich rodín (článok 126 ods. 4 Súdneho poriadku).

Ak je potrebné doručiť účastníkovi konania, ktorého bydlisko a pracovisko nie sú známe alebo ktorý nemá orgán, ktorý by ho zastupoval, kópiu žalobného nároku alebo iné súdne písomnosti, ktoré vyvolajú potrebu obhajovať práva účastníka konania, uvedené písomnosti je možné doručiť, až do zistenia jeho bydliska alebo pracoviska, alebo vstupu jeho zástupcu do konania, kurátorovi, ktorého vymenuje súd prejednávajúci prípad na žiadosť zainteresovanej strany (článok 129 Súdneho poriadku).

HoreHore

Ak je bydlisko a pracovisko adresáta neznáme a ak nie je možné vymenovať kurátora, alebo ak je viac ako 10 spoluúčastníkov konania a ak nie je možné doručiť súdne písomnosti uvedeným postupom v prípade procesnej spoluviny alebo, ak nie je možnosť doručiť súdne písomnosti právnickej osobe uvedeným postupom, súd môže doručiť súdne písomnosti prostredníctvom verejného oznámenia. Takýmto spôsobom je možné doručiť žalovanej strane kópiu žalobného nároku a predvolania, oznámenia alebo iné súdne písomnosti doručované účastníkom konania (článok 130 ods. 1, 2 Súdneho poriadku).

Vo výnimočných prípadoch, s prihliadnutím na okolnosti prípadu, ak adresa žalovanej strany nie je známa, súd môže uverejniť pátranie po žalovanej strane prostredníctvom polície, ak žalobca preukáže, že podnikol všetky opatrenia na to, aby zistil bydlisko žalovanej strany (článok 132 Súdneho poriadku).

6. Existuje nejaký doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Predvolanie a kópia žalobného nároku (návrh, odvolanie, odpoveď na predložený žalobný nárok alebo duplika) sa doručujú adresátovi s podpisom potvrdzujúcim prevzatie. Ak pošta, súdny posol, súdny zriadenec alebo účastník konania doručí predvolanie alebo kópiu žalobného nároku, adresát podpíše prevzatie tlačiva stanoveného ministrom spravodlivosti, ktorého jednu časť si adresát ponechá a druhá polovica s podpisom a uvedeným dátumom doručenia sa vráti súdu. Ak predvolanie alebo kópia žalobného nároku nie je doručená samotnému adresátovi, osoba, ktorá ho prijíma, musí na potvrdenku napísať celé svoje meno, ako aj svoj vzťah k adresátovi alebo súčasné pracovné zaradenie. Ak sa predvolanie alebo kópia žalobného nároku doručuje prostredníctvom telekomunikačného koncového zariadenia, doručenie sa potvrdzuje postupom stanoveným zákonmi alebo inými právnymi aktmi. Súdne písomnosti je možné doručovať prostredníctvom telekomunikačného koncového zariadenia so súhlasom účastníka konania.

HoreHore

 Odmietnutie prevzatia súdnych písomností alebo podpísania potvrdenia o prevzatí sa rovná doručeniu, okrem prípadov, kedy ich doručuje účastník konania. Osoba, ktorá ich doručuje, urobí záznam o odmietnutí prevzatia predvolania alebo kópie žalobného nároku a o dôvodoch odmietnutia. Keď sa súdne písomnosti doručujú prostredníctvom telekomunikačného koncového zariadenia, ak osoba do troch dní odo dňa doručenia nepodpíše prevzatie stanoveného formulára elektronickým podpisom alebo inou formou nepotvrdí, že jej písomnosti boli doručené, považuje sa to za odmietnutie prevzatia súdnych písomností.

Oznámenia a iné súdne písomnosti sa doručujú adresátovi prostriedkami a postupom ustanoveným v Súdnom poriadku bez toho, aby sa súdu vracalo potvrdenie o doručení zásielky. Pracovníci pošty, súdni zriadenci alebo kuriéri zaznamenávajú doručenie oznámenia alebo iných súdnych písomností adresátovi do príslušných kníh, pričom uvedú adresu, dátum doručenia súdneho písomnosti, osobu, ktorá prevzala súdny písomnosť a jej vzťah k adresátovi alebo súčasné pracovné zaradenie, ak písomnosť nedoručili adresátovi samotnému.

7. Čo sa stane, ak niekde dôjde k chybe a pri doručení je porušený zákon (napríklad, písomnosť je doručená tretej osobe)?

Ak je pri doručení písomností porušený zákon, nie je to správne a posudzuje sa to tak, že písomnosti neboli doručené. Účastník konania, ktorému nebolo oznámené miesto a čas pojednávania, môže na týchto okolnostiach založiť svoju žiadosť o zrušenie rozsudku a taký prípad sa musí uznať ako absolútny dôvod na zrušenie rozsudku (článok 329 ods. 3 Súdneho poriadku ).

HoreHore

8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť a ak áno, koľko?

Podľa ustanovení Postupu pri platení a stanovovaní výšky nákladov spojených s doručovaním súdnych písomností (schváleného výnosom č. 343/388 ministra spravodlivosti a ministra financií Litovskej republiky zo 6. 12. 2006) pri doručení súdnych písomností doporučenou poštou, prostredníctvom súdneho zriadenca alebo kuriéra sa trovy hradia z finančných prostriedkov súdu, s výnimkou prípadov, kedy účastník konania vyžaduje určitý spôsob doručenia, vtedy tieto trovy hradí tento účastník konania. Účastník konania hradí trovy aj vtedy, keď súdne písomnosti doručil on alebo boli doručené prostredníctvom verejného oznámenia v tlači. Ak boli súdne písomnosti doručené prostredníctvom právneho zástupcu, trovy sa hradia po dohode zástupcu so svojím klientom.

Sadzby stanovujú osoby, ktoré poskytujú poštové, kuriérske a tlačové služby. Náklady na súdnu zásielku pri doručení písomností prostredníctvom súdneho zriadenca sú stanovené v odseku č. 2 14 tabuľky v smernici pre výkon rozsudkov (schválenej výnosom č. 432 ministra spravodlivosti Litovskej republiky z 31. 12. 2002) a dosahujú 30 LTL.

Náklady spojené s doručovaním písomností sú zahrnuté do výdavkov spojených s prejednávaním prípadu. Tieto výdavky, ktoré vznikli strane, v ktorej prospech bol vynesený rozsudok, súd prizná tejto strane od druhej strany, dokonca aj keď naostatok uvedená je oslobodená od zaplatenia výdavkov za súdny spor do štátneho rozpočtu.

Bližšie informácie

 • Internetová stránka Seimas lietuviu kalba – Parlament Litovskej republiky. Tu je možné nájsť právne akty Litovskej republiky.

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Litva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 27-09-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo