Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Litouwen

Laatste aanpassing: 08-02-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Litouwen

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennisgeven van gerechtelijke stukken? 1.
2. Welke documenten moeten formeel worden betekend? 2.
3. Wie is bevoegd voor de betekening van een document? 3.
4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk? 4.
5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is)? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving is uitgevoerd? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als er iets mis loopt en de betekening in strijd met de wet heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld het document is betekend aan een derde)? 7.
8. Moet er betaald worden voor het betekenen van een document en, zo ja, hoeveel? 8.

 

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennisgeven van gerechtelijke stukken?

Het betekenen van documenten is een procedurele handeling, uitgevoerd en bevestigd met inachtneming van de wijze en vorm zoals die wettelijk is vastgesteld, waarbij het gerecht een geadresseerde in de gelegenheid stelt om zich op de hoogte te stellen van de inhoud van het betekende document.

Er worden specifieke voorschriften gesteld aan het betekenen van documenten, opdat het zeker is dat een persoon het document en de informatie zal ontvangen en ter garantie van het recht van een persoon om zijn belangen in de procedure te verdedigen.

2. Welke documenten moeten formeel worden betekend?

Krachtens artikel 117, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht van de Republiek Litouwen (goedgekeurd door Wet nummer IX-743, 28 februari 2002 (Staatscourant, nummer 36-1340, 2002) moeten documenten die uitgaan van het gerecht worden betekend. Er zijn twee categorieën gerechtelijke documenten:

 1. de gerechtelijke documenten van de procespartijen - de conclusie van eis, de conclusie van eis in reconventie, de conclusie van antwoord, de conclusie van antwoord in reconventie, de conclusie van repliek (het antwoord van de eisende partij op een door de verwerende partij ingediende conclusie van antwoord), de conclusie van dupliek (het antwoord van de verwerende partij op een conclusie van repliek), losse verzoeken, beroep ingesteld tegen een vonnis, beroep in cassatie en de reacties daarop en op andere documenten, waarin de verzoeken, eisen, antwoorden en motiveringen van deze personen worden ingediend tijdens de schriftelijke procedure (artikel 110 van het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht);
 2. de gerechtelijke documenten die uitgaan van het gerecht zelf (uitspraken, vonnissen, arresten, beslissingen, besluiten, processen-verbaal van de zitting van het gerecht, gerechtelijke aanzeggingen en exploten) - de documenten die tijdens de procedure door het gerecht worden verstuurd (artikel 116 van het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht).

3. Wie is bevoegd voor de betekening van een document?

In het algemeen is het gerecht verantwoordelijk voor het betekenen van documenten. Indien de documenten echter worden betekend via aangetekende post, door een deurwaarder, een koeriersdienst, een procespartij, een advocaat etc.- is degene die de betekening verricht ook verantwoordelijk.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk?

In het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht zijn de volgende methoden vastgesteld voor het betekenen van gerechtelijke documenten:

 • rechtstreeks aan de geadresseerde ter zitting met ondertekening voor bewijs van ontvangst (artikel 127);
 • via aangetekende post, door een deurwaarder, een koeriersdienst en in bepaalde gevallen – via telecommunicatie-eindapparatuur (artikel 117, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht van de Republiek Litouwen);
 • indien een procespartij ermee instemt, kan het gerecht een gerechtelijk document uitgeven en door hem laten afleveren aan de geadresseerde (artikel 117, lid 2);
 • indien een partij of een derde de procedure voert via een vertegenwoordiger, moeten de relevante op de zaak betrekking hebbende procedurele documenten alleen aan de vertegenwoordiger worden betekend (artikel 118);
 • indien beide procespartijen door een advocaat worden vertegenwoordigd, verstuurt de ene partij het relevante op de zaak betrekking hebbende procedurele document rechtstreeks aan de advocaat van de andere partij (artikel 119);
 • ingeval er meerdere partijen bij de procedure zijn betrokken, en de verschillende partijen geen vertegenwoordiger hebben aangewezen, heeft het gerecht het recht om aan de procespartijen voor te stellen, dat zij één van hen of een andere entiteit aanwijzen, als degene die gemachtigd is om de relevante op de zaak betrekking hebbende procedurele documenten in ontvangst te nemen (artikel 120).

Indien een procespartij een natuurlijke persoon is, zullen de gerechtelijke documenten aan hem in persoon worden afgegeven, of aan zijn vertegenwoordiger indien hij niet beschikt over de civielrechtelijke procesbevoegdheid in overeenstemming met de wet; terwijl gerechtelijke documenten die aan een rechtspersoon zijn geadresseerd, zullen worden afgegeven aan de directeur van die rechtspersoon, de managementinstanties, of een functionaris van de administratie (artikel 123 van het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht). Gerechtelijke documenten voor paramilitaire organisaties worden afgegeven aan de commandant of de dienstdoende officier van de desbetreffende organisatie of diens eenheid (artikel 125 van het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht); aan personen die zich in de gevangenis bevinden, worden de gerechtelijke documenten afgegeven via de administratie van de desbetreffende penitentiaire instelling (artikel 126 van het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is)?

Indien de persoon die het gerechtelijke document aflevert, de geadresseerde niet in zijn woning of op zijn werkplek aantreft, wordt het document afgegeven aan een volwassen gezinslid dat met hem in hetzelfde huis woont, tenzij de gezinsleden een tegenstrijdig juridisch belang hebben bij de afloop van de zaak; indien er in de woning niemand aanwezig is, wordt het document afgegeven aan de instantie die de administratie van de woning beheert (de vereniging van huiseigenaren), de organisatie die het onderhoud van de flat beheert, de buurtoudste, of de administratie van de werkgever van de geadresseerde (artikel 123, lid 3, van het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht).

Indien de persoon die het gerechtelijke document aflevert, de geadresseerde niet aantreft op de locatie van de plaats van vestiging van de rechtspersoon of een andere door de rechtspersoon vermelde locatie, wordt het gerechtelijke document afgegeven aan een werknemer van de rechtspersoon die zich bevindt op de plaats van afgifte, of als die mogelijkheid er niet is, wordt het gerechtelijke document betekend aan het hoofd van de administratie vermeld in het register van rechtspersonen of aan de leden van het management, als natuurlijke personen, of aan de volwassen leden van hun gezin (artikel 126, lid 4, van het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht).

Indien een kopie van een conclusie van eis of van andere gerechtelijke documenten  die het noodzakelijk maken dat de rechten van een partij worden verdedigd - moet worden afgegeven aan een partij, waarvan onbekend is waar hij woont of werkt, of die niet beschikt over een hem vertegenwoordigende instantie, kunnen de bovengenoemde documenten - tot het moment dat de plaats waar hij woont en werkt bekend is geworden of zijn vertegenwoordiger tot de procedure is toegetreden -worden betekend aan een curator, die wordt benoemd door het gerecht dat de zaak op verzoek van een belanghebbende behandelt (artikel 129 van het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de plaats waar de geadresseerde woont of werkt onbekend is en als het niet mogelijk is om een curator te benoemen, of als er meer dan 10 mede-procespartijen zijn en het niet mogelijk is om de gerechtelijke documenten te betekenen volgens de hierboven beschreven procedure voor het geval er meerdere partijen bij de procedure zijn betrokken, of indien het niet mogelijk is om gerechtelijke documenten volgens de hierboven beschreven procedure te betekenen aan een rechtspersoon, kan het gerecht de gerechtelijke documenten afgeven door middel van een openbare kennisgeving in de pers. Op deze wijze kan een kopie van een conclusie van eis worden betekend aan de verwerende partij en kunnen gerechtelijke aanzeggingen en exploten of andere gerechtelijke documenten worden betekend aan de procespartijen (artikel 130, leden 1 en 2, van het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht).

Rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, kan een gerecht in buitengewone gevallen – indien de locatie van de verwerende partij onbekend is – via de politie een verzoek tot opsporing van de verwerende partij publiceren, indien de eisende partij aantoont, dat hij alle mogelijke maatregelen heeft genomen om de woon- of verblijfplaats van de verwerende partij te achterhalen (artikel 132 van het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht).

6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving is uitgevoerd?

Een gerechtelijke aanzegging en een kopie van een conclusie van eis (verzoekschrift, beroep, antwoord op een ingediende conclusie van eis, of conclusie van repliek) zal worden betekend aan de geadresseerde, waarbij de ontvangst wordt bevestigd middels ondertekening van het bewijs van ontvangst. Indien de post, gerechtelijke koerier, deurwaarder, of een procespartij een gerechtelijke aanzegging of een kopie van een conclusie van eis betekent, dient de geadresseerde een bewijs van ontvangst te ondertekenen op het formulier dat de minister van Justitie daartoe heeft vastgesteld; een deel behoudt de geadresseerde zelf en de andere helft met daarop de handtekening en de datum van betekening wordt teruggestuurd naar het gerecht. Indien een gerechtelijke aanzegging of een kopie van een conclusie van eis niet aan de geadresseerde zelf is betekend, moet de persoon die het document accepteert zijn eigen volledige naam vermelden op het bewijs van ontvangst, alsook zijn relatie tot de geadresseerde of zijn huidige werkgever. Indien de gerechtelijke aanzegging of de kopie van een conclusie van eis wordt betekend via telecommunicatie-eindapparatuur, wordt de betekening bevestigd door de procedure vastgesteld bij wet of andere rechtshandelingen. Het is mogelijk om gerechtelijke documenten met de toestemming van een procespartij af te geven via telecommunicatie-eindapparatuur.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een weigering om gerechtelijke documenten te accepteren of om zijn handtekening op het bewijs van ontvangst te plaatsen als bewijs van de ontvangst daarvan staat gelijk aan de betekening van die documenten, behalve in die gevallen dat de betekening plaatsvindt door de procespartij. De persoon die de betekening uitvoert, maakt een aantekening van de weigering om de gerechtelijke aanzegging of een kopie van een conclusie van eis in ontvangst te nemen en de reden van de weigering. Indien gerechtelijke documenten worden betekend via telecommunicatie-eindapparatuur, wordt verondersteld dat de persoon heeft geweigerd om de gerechtelijke documenten in ontvangst te nemen, indien hij niet binnen drie dagen na de dag van betekening het ontvangstbewijs van het vastgestelde formulier met een elektronische handtekening heeft ondertekend of op een andere wijze heeft bevestigd dat de documenten aan hem zijn betekend.

Exploten en andere gerechtelijke documenten worden afgegeven aan de geadresseerde op de wijze en volgens de procedure vastgesteld in het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht, zonder dat een ontvangstbewijs wordt teruggestuurd naar het gerecht. Postmedewerkers, deurwaarders, of koeriers zullen de afgifte van een exploot of ander gerechtelijk document aan de geadresseerde vermelden in de daartoe bestemde boeken, onder vermelding van de naam van de geadresseerde, de afgiftedatum van het gerechtelijke document, de persoon die het gerechtelijke document in ontvangst heeft genomen en zijn relatie met de geadresseerde of zijn huidige werkgever, indien het niet aan de geadresseerde zelf is afgegeven.

7. Wat zijn de gevolgen als er iets mis loopt en de betekening in strijd met de wet heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld het document is betekend aan een derde)?

Indien de betekening van documenten in strijd met de wet heeft plaatsgevonden, is dat verkeerd en wordt aangenomen dat de documenten niet zijn betekend. De procespartij die niet in kennis is gesteld van het tijdstip en de plaats van de zitting, kan zijn beroep tot nietigverklaring van een vonnis baseren op die omstandigheid en die situatie zal worden erkend als een absolute grond voor de nietigheid van het vonnis (artikel 329, lid 3, van het Wetboek van Burgerlijk Procesrecht).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Moet er betaald worden voor het betekenen van een document en, zo ja, hoeveel?

Krachtens de voorschriften van de Procedure voor de betaling en de hoogte van de kosten verband houdend met de betekening van gerechtelijke documenten in civiele procedures (goedgekeurd bij besluit nummer 343/388 van de minister van Justitie en de minister van Financiën van de Republiek Litouwen van 06-12-2002), worden de kosten van het betekenen van gerechtelijke documenten via aangetekende post, door een deurwaarder of een koerier betaald uit de middelen van het gerecht, met uitzondering van zaken waarbij een procespartij verzoekt om de documenten op een bepaalde manier te betekenen; in die situatie moeten de kosten door die procespartij worden betaald. De procespartij draagt de kosten als de gerechtelijke documenten door die partij of door middel van een openbare kennisgeving in de pers zijn betekend. Indien de gerechtelijke documenten zijn betekend via de advocaat wordt in onderlinge overeenstemming tussen de advocaat en zijn cliënt bepaald wie de kosten zal dragen.

De hoogte van de tarieven wordt bepaald door de personen die de post-, koeriers- en persdiensten verstrekken. De kosten van een gerechtsbode om documenten via een deurwaarder te betekenen zijn bepaald in lid 2, nummer 14 van de tabel in de Instructie voor de executie van vonnissen (goedgekeurd door besluit nummer 432 van de minister van Justitie van de Republiek Litouwen van 31-12-2002) en bedragen 30 Lt.

De kosten met betrekking tot het betekenen van documenten zijn inbegrepen in de kosten die verband houden met de behandeling van de zaak. Ten aanzien van deze kosten, gemaakt door de partij in wiens voordeel het vonnis is uitgevallen, kan het gerecht bepalen dat ze aan deze partij moeten worden vergoed door de andere partij, ook indien die andere partij is vrijgesteld van het betalen van proceskosten aan de overheid.

Nadere inlichtingen

 • De website van de Seimas English - français - lietuviu kalba– het parlement van de Republiek Litouwen. Waar de wetgeving van de Republiek Litouwen te vinden is.

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Litouwen - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 08-02-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk