Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Lietuva

Naujausia redakcija: 18-12-2008
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Lietuva

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos konkrečios taisyklės? 1.
2. Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai? 2.
3. Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą? 3.
4. Kaip paprastai dokumentas yra įteikiamas? 4.
5. Kas būna, kai dokumentų įteikti adresatui nėra galimybių (pvz., jo nėra namuose)? 5.
6. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas? 6.
7. Kas būna, jeigu kas nors nepavyksta ir dokumentas adresatui įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? 7.
8. Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą, jeigu taip, tai kiek? 8.

 

1. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos konkrečios taisyklės?

Dokumentų įteikimas yra procesinis veiksmas, atliekamas ir patvirtinamas įstatymo nustatyta tvarka. Įteikdamas dokumentus teismas supažindina adresatą su įteikiamų dokumentų turiniu.

Yra konkrečios dokumentų įteikimo taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad asmuo iš tikrųjų gautų dokumentą ir būtų informuotas, taip pat kad būtų užtikrinta asmens teisė ginti savo interesus proceso metu.

2. Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (patvirtintas 2002 m. vasario 28 d. įstatymu Nr. IX-743 (Valstybės žinios, Nr. 36-1340, 2002)) 117 straipsnio 1 dalį teismo dokumentai turi būti įteikiami. Yra dvi teismo dokumentų kategorijos:

 1. byloje dalyvaujančių šalių dokumentai - šių asmenų ieškiniai, priešiniai ieškiniai, atsiliepimai į ieškinį, atsiliepimai į priešinį ieškinį, dublikai (ieškovo atsiliepimai į atsakovo pareikštą atsiliepimą), triplikai (atsakovo atsiliepimai į dubliką), atskirieji, apeliaciniai ir kasaciniai skundai bei atsiliepimai į juos ir kiti dokumentai, kuriuose rašytinio proceso metu pareiškiami jų prašymai, reikalavimai, atsikirtimai ar paaiškinimai (Civilinio proceso kodekso 110 straipsnis);
 2. teismo procesiniai dokumentai (sprendimai, įsakymai, nutartys, nutarimai, rezoliucijos, teismo posėdžio protokolai, šaukimai ir pranešimai) - tai proceso metu teismo priimti procesiniai dokumentai (Civilinio proceso kodekso 116 straipsnis).

3. Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Paprastai teismas yra atsakingas už dokumentų įteikimą. Tačiau kai dokumentai įteikiami registruotu paštu arba juos įteikia antstoliai, kurjeriai, byloje dalyvaujanti šalis, advokatas ir t. t., tai už dokumento įteikimą taip pat atsakingas yra ir dokumentus įteikiantis asmuo.

viršųviršų

4. Kaip paprastai dokumentas yra įteikiamas?

Civilinio proceso kodeksas nustato tokius procesinių dokumentų įteikimo būdus:

 • dokumentai tiesiogiai adresatui įteikiami teisme pasirašytinai, taip patvirtinant dokumentų gavimą (127 straipsnis);
 • įteikiama registruotu paštu, per antstolius, kurjerius ir tam tikrais atvejais - telekomunikacijų galiniais įrenginiais (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 117 straipsnio 1 dalis);
 • jeigu byloje dalyvaujanti šalis sutinka, teismas gali išduoti jai procesinį dokumentą, kad jį įteiktų adresatui (117 straipsnio 2 dalis);
 • tais atvejais, kai šalis ar trečiasis asmuo veda bylą per atstovą, su byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui (118 straipsnis);
 • jeigu abiem ginčo šalims atstovauja advokatai, vienos šalies advokatas su byla susijusį dokumentą persiunčia tiesiogiai kitos šalies advokatui (119 straipsnis);
 • procesinio bendrininkavimo atveju, kai nėra bendrininkų paskirto vieno atstovo, teismas turi teisę bendrininkams pasiūlyti, kad jie paskirtų vieną iš bendrininkų arba kitą subjektą įgaliotu asmeniu su byla susijusiems procesiniams dokumentams gauti (120 straipsnis).

Jeigu byloje dalyvaujanti šalis yra fizinis asmuo, procesiniai dokumentai įteikiami jai asmeniškai arba jos atstovui, o jeigu ji neturi civilinio procesinio veiksnumo, - atstovui pagal įstatymą. Juridiniams asmenims skirti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, valdymo organams arba raštinės darbuotojui (Civilinio proceso kodekso 123 straipsnis). Procesiniai dokumentai sukarintoms organizacijoms įteikiami atitinkamos organizacijos ar jos padalinio vadui arba budėtojui (Civilinio proceso kodekso 125 straipsnis), o įkalintiems asmenims - per atitinkamos įkalinimo įstaigos administraciją (Civilinio proceso kodekso 126 straipsnis).

viršųviršų

5. Kas būna, kai dokumentų įteikti adresatui nėra galimybių (pvz., jo nėra namuose)?

Jeigu procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje ar darbo vietoje, dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių, išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o jeigu ir jų nėra, – namo (bendrijos) administracijai, butų eksploatavimo organizacijai, seniūnijos seniūnui ar darbovietės administracijai (Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalis).

Jeigu procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Jeigu nėra ir tokios galimybės, tuomet procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytiems administracijos vadovui arba valdymo organo nariams, kaip fiziniams asmenims, taip pat ir pilnamečiams jų šeimos nariams (Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 4 dalis).

Jeigu šaliai, kurios gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, taip pat šaliai, kuri neturi jai atstovaujančio organo, turi būti įteikta ieškinio kopija arba kiti procesiniai dokumentai, sukeliantys būtinumą ginti šios šalies teises, iki jos gyvenamosios ar darbo vietos paaiškėjimo arba atstovo įstojimo į procesą, minėti dokumentai gali būti įteikiami kuratoriui, kurį paskiria bylą nagrinėjantis teismas suinteresuotosios šalies prašymu (Civilinio proceso kodekso 129 straipsnis).

viršųviršų

Jeigu adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir jeigu nėra galimybės paskirti kuratoriaus arba kai byloje yra daugiau kaip 10 byloje dalyvaujančių šalių ir nėra galimybės įteikti procesinių dokumentų pirmiau minėtu būdu, teismas gali įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo spaudoje būdu. Taip gali būti įteikiami ieškinio kopija atsakovui, teismo šaukimai, pranešimai ir kiti procesiniai dokumentai byloje dalyvaujančioms šalims (Civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Išimtiniais atvejais, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, jeigu nežinoma atsakovo buvimo vieta, teismas gali paskelbti atsakovo paiešką per policiją, jei ieškovas įrodo, kad jis ėmėsi visų priemonių atsakovo gyvenamajai vietai nustatyti (Civilinio proceso kodekso 132 straipsnis).

6. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Teismo šaukimas ir ieškinio (pareiškimo, skundo, atsiliepimo į pareikštą ieškinį, dubliko) kopija adresatui yra įteikiama pasirašytinai su gavimo patvirtinimu. Kai teismo šaukimą ar ieškinio kopiją įteikia paštas, teismo kurjeris ar antstolis, adresatas pasirašo teisingumo ministro nustatytos formos pažymoje, kurios viena dalis lieka adresatui, o kita su parašu bei nurodyta įteikimo data grąžinama teismui. Kai teismo šaukimas ar ieškinio kopija įteikiami ne pačiam adresatui, dokumentą priėmęs asmuo privalo pažymoje įrašyti savo vardą, pavardę, taip pat savo ryšį su adresatu arba einamas pareigas. Jeigu teismo šaukimas ar ieškinio kopija įteikiami telekomunikacijų galiniais įrenginiais, apie įteikimą patvirtinama įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Procesinius dokumentus galima įteikti naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius tik byloje dalyvaujančios šalies sutikimu.

viršųviršų

Atsisakymas priimti šaukimą ar ieškinio kopiją arba pasirašyti apie jų gavimą pažymoje prilyginamas jų įteikimui, išskyrus atvejus, kai dokumentus įteikia byloje dalyvaujanti šalis. Dokumentus įteikiantis asmuo pažymi apie atsisakymą priimti šaukimą ar ieškinio kopiją ir atsisakymo priežastis. Kai šaukimai, ieškinio kopijos įteikiami telekomunikacijų galiniais įrenginiais, laikoma, kad asmuo atsisakė priimti šiuos procesinius dokumentus, jeigu per tris dienas nuo įteikimo dienos nepasirašo elektroniniu parašu nustatytos formos pažymos arba kitokia forma nepatvirtina, kad dokumentai jam yra įteikti.

Pranešimai ir kiti procesiniai dokumentai Civilinio proceso kodekso nustatytais būdais ir tvarka įteikiami be grąžintinos teismui pažymos apie jų įteikimą adresatui. Apie pranešimo, kito procesinio dokumento įteikimą adresatui pašto darbuotojai, antstoliai ar kurjeriai pažymi atitinkamose knygose, nurodydami adresatą, procesinio dokumento įteikimo datą, procesinį dokumentą priėmusį asmenį ir jo ryšį su adresatu arba einamas pareigas, jeigu įteikiama ne pačiam adresatui.

7. Kas būna, jeigu kas nors nepavyksta ir dokumentas adresatui įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)?

Kai dokumentai įteikiami pažeidus įstatymus, įteikimas pripažįstamas neteisėtu ir laikoma, kad dokumentai nebuvo įteikti. Byloje dalyvaujanti šalis, kuriai nebuvo pranešta apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, gali prašyti, kad teismo sprendimas būtų panaikintas, jeigu tokia šalis remdamasi šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą. Toks atvejis bus pripažįstamas kaip absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas. (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 3 dalis).

viršųviršų

8. Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą, jeigu taip, tai kiek?

Pagal Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu civilinėje byloje, dydžių ir mokėjimo tvarkos nustatymo nuostatas (patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 343/388) teismo procesinius dokumentus įteikiant registruotu paštu, per teismo antstolį arba kurjerį, įteikimo išlaidas padengia teismas savo lėšomis, išskyrus atvejus, kai byloje dalyvaujanti šalis prašo, kad dokumentai būtų įteikti konkrečiu būdu. Tokiu atveju įteikimo išlaidas apmoka byloje dalyvaujanti šalis. Jeigu teismo procesinius dokumentus įteikė pati šalis arba dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu, įteikimo išlaidas apmoka byloje dalyvaujanti šalis. Jei procesiniai dokumentai įteikiami per advokatus, procesinių dokumentų įteikimo išlaidos padengiamos pagal advokato ir jo kliento susitarimą.

Išlaidų tarifus nustato pašto, kurjerio ar spausdinimo paslaugas teikiantys asmenys. Teismo pavedimo dėl dokumento įteikimo per antstolį įkainiai nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcijos (patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432) 2 lentelės 14 punkte, ir jie siekia 30 Lt.

Dokumentų įteikimo išlaidos yra įskaitomos į bylos nagrinėjimo išlaidas. Šios išlaidos, patirtos šalies, kurios naudai buvo priimtas sprendimas, teismo sprendimu yra priteisiamos pralaimėjusiajai šaliai, net jeigu ši buvo atleista nuo bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo į valstybės biudžetą.

Papildoma informacija

 • Seimo - Lietuvos Respublikos parlamento - interneto tinklalapis, kuriame galima rasti Lietuvos Respublikos teisės aktus.

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Lietuva - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 18-12-2008

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė