Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Litva

Poslední aktualizace: 27-09-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Litva

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč jsou pro „doručování písemností“ zvláštní pravidla? 1.
2. Které písemnosti se musejí doručovat formálně? 2.
3. Kdo je za doručení písemnosti odpovědný? 3.
4. Jak se písemnost doručuje? 4.
5. Co se stane, když doručení adresátovi osobně není možné (např. protože není doma)? 5.
6. Existuje o doručení písemnosti důkaz? 6.
7. Co se stane, pokud něco selže a písemnost je doručena v rozporu se zákonem (např. je doručena třetí osobě)? 7.
8. Musím za doručení písemnosti platit a, pokud ano, jakou částku? 8.

 

1. Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč jsou pro „doručování písemností“ zvláštní pravidla?

Doručování písemností je procesní krok, jež je vykonáván a potvrzován způsobem, který stanoví zákon, a jímž soud nabízí adresátovi možnost, aby se seznámil s obsahem doručované písemnosti.

Existují zvláštní pravidla, která mají zajistit, aby osoba písemnost a informace skutečně obdržela, a mají zaručit práva této osoby na hájení svých zájmů v řízení.

2. Které písemnosti se musejí doručovat formálně?

Podle čl. 117 odst. 1 občanského soudního řádu Litevské republiky (přijatého zákonem č. IX-743 ze dne 28. února 2002 (Úřední věstník č. 36–1340, 2002)) se musejí doručovat soudní písemnosti. Existují dvě kategorie soudních písemností:

 1. soudní písemnosti stran řízení – stanovení žalobního nároku osob, protitvrzení, odpovědi na stanovení žalobního nároku, odpovědi na protitvrzení, duplicatio (odpověď žalující strany na odpověď podanou žalovanou stranou), triplicatio (odpověď žalované strany na duplicatio), samostatná odvolání, odvolání proti rozsudku, zrušovací odvolání a odpovědi k těmto a dalším písemnostem, v nichž jsou návrhy na zahájení řízení, žalobní nároky a vysvětlení podané stranami během písemného postupu (článek 110 občanského soudního řádu);
 2. soudní písemnosti soudu (rozsudky, příkazy, nařízení, rozhodnutí, usnesení, zápisy ze zasedání soudu, předvolání a oznámení) – jakékoli písemnosti vydané soudem během postupu (článek 116 občanského soudního řádu).

3. Kdo je za doručení písemnosti odpovědný?

Obvykle je za doručení písemnosti odpovědný soud. Jestliže jsou ale písemnosti doručovány doporučeně, soudním vykonavatelem, kurýrní službou, stranou řízení, právníkem apod., je za doručení odpovědná také osoba, která doručení vykonává.

NahoruNahoru

4. Jak se písemnost doručuje?

Občanský soudní řád stanoví tyto způsoby doručování soudních písemností:

 • přímo adresátovi u soudu, převzetí je stvrzeno podpisem (článek 127);
 • doporučenou listovní zásilkou, soudním vykonavatelem, kurýrní službou a v některých případech přes zařízení telekomunikačního terminálu (čl. 117 odst. 1 občanského soudního řádu Litevské republiky);
 • pokud s tím strana řízení souhlasí, může jí soud vydat soudní písemnost, aby ji doručila adresátovi sama (čl. 117 odst. 2);
 • v případech, kdy vede strana sporu nebo třetí strana řízení prostřednictvím zástupce, doručují se příslušné písemnosti případu pouze tomuto zástupci (článek 118);
 • pokud jsou obě strany řízení zastupovány advokátem, zašle advokát jedné strany příslušné procesní písemnosti případu advokátovi protistrany (článek 119);
 • v případech procesní spoluviny, kdy nemají spoluviníci jednoho společného zástupce, má soud pravomoc navrhnout spoluviníkům, aby zvolili zmocněnou osobou pro přijímání procesních písemností případu jednoho ze spoluviníků nebo jakýkoli jiný subjekt (článek 120).

Pokud je stranou řízení fyzická osoba, doručují se písemnosti jí osobně nebo jejímu zástupci, není-li podle zákona způsobilá pro občanské řízení, zatímco písemnosti soudu adresované právnické osobě se doručují řídící osobě této právnické osoby, řídícím orgánům nebo zaměstnanci sekretariátu (článek 123 občanského soudního řádu). Soudní písemnosti adresované polovojenským organizacím se doručují veliteli nebo důstojníkovi konajícímu službu v příslušné organizaci nebo její jednotce (článek 125 občanského soudního řádu) a soudní písemnosti adresované osobám ve výkonu trestu odnětí svobody se doručují prostřednictvím vedení příslušné věznice (článek 125 občanského soudního řádu).

NahoruNahoru

5. Co se stane, když doručení adresátovi osobně není možné (např. protože není doma)?

Pokud osoba, která soudní písemnost doručuje, nezastihne adresáta v místě bydliště nebo v zaměstnání, doručí se písemnost dospělému rodinnému příslušníkovi žijícímu ve společné domácnosti s adresátem za podmínky, že nemají rodinní příslušníci v řízení rozdílné zájmy. Pokud zde taková osoba není, pak se písemnost doručí správě domu (sdružení spolumajitelů nemovitosti), organizaci zajišťující údržbu bytu, dospělému sousedovi nebo organizační složce zaměstnání adresáta (čl. 123 odst. 3 občanského soudního řádu).

Pokud osoba, která soudní písemnost doručuje, nezastihne adresáta v sídle právnické osoby nebo v jiném místě udaném právnickou osobou, doručí se soudní písemnost zaměstnanci právnické osoby, který se nachází v místě doručení. Pokud tato možnost neexistuje, doručí se soudní písemnosti řídící osobě uvedené v obchodním rejstříku nebo členům řídícího orgánu jako fyzickým osobám jim nebo jejich dospělým rodinným příslušníkům (čl. 126 odst. 4 občanského soudního řádu).

Pokud se musí opis stanovení žalobního nároku nebo jiná soudní písemnost, z níž vyvstává potřeba strany hájit svá práva, doručit straně, u níž není známé místo bydliště nebo zaměstnání nebo která není právně zastupována, mohou se tyto písemnosti do doby, než se zjistí místo jejího bydliště nebo zaměstnání nebo než bude v případu právně zastupována, doručit kurátorovi, který je na žádost zúčastněné strany jmenován soudem, který se případem zabývá (článek 129 občanského soudního řádu).

NahoruNahoru

Pokud není známé místo bydliště nebo zaměstnání adresáta a není možné jmenovat kurátora, nebo pokud je v řízení více než 10 spolustran a není možné písemnosti soudu doručit výše uvedeným postupem pro procesní spoluvinu, nebo pokud není možné doručit právnické osobě soudní písemnosti výše uvedeným postupem, je soud oprávněn doručit soudní písemnosti prostřednictvím veřejného oznámení v tisku. Takto lze doručit stanovení žalobního nároku žalované straně a předvolání a oznámení a další soudní písemnosti stranám řízení (čl. 130 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu).

Jestliže je místo pobytu žalované strany neznámé, může soud ve výjimečných případech po zvážení okolností případu a za předpokladu, že žalující strana dokáže, že vyčerpala všechny možnosti pro zjištění místa bydliště žalované strany, požádat o pátrání po žalovaném policii (článek 132 občanského soudního řádu).

6. Existuje o doručení písemnosti důkaz?

Při doručení předvolání a opisu stanovení žalobního nároku (žádost, odvolání, odpověď na stanovení žalobního nároku nebo duplicatio) adresátovi se převzetí stvrzuje podpisem. Jestliže předvolání nebo opis stanovení žalobního nároku doručuje soudní doručovatel, soudní vykonavatel nebo strana řízení, podepíše adresát převzetí na formuláři stanoveném ministrem spravedlnosti, jehož jednu část si ponechá adresát a druhá část s podpisem adresáta a datem doručení se vrátí soudu. Pokud není předvolání nebo stanovení žalobního nároku doručeno adresátovi do vlastních rukou, musí osoba přebírající písemnost uvést na potvrzení o převzetí celé své jméno a svůj vztah k adresátovi nebo své současné pracovní zařazení. Pokud je předvolání nebo stanovení žalobního nároku doručováno přes telekomunikační terminál, potvrzuje se převzetí postupem stanoveným zákony nebo jinými právními akty. Doručování písemností přes telekomunikační terminál je možné, jestliže s tím strana řízení souhlasí.

NahoruNahoru

 Pokud jedna strana odmítne soudní písemnosti přijmout nebo podepsat jejich převzetí, má se za to, že byla písemnost doručena, s výjimkou případů, kdy písemnosti doručuje druhá strana řízení. Osoba, která písemnost doručuje, zaznamená odmítnutí adresáta přijmout předvolání nebo stanovení žalobního nároku a důvody tohoto odmítnutí. Jsou-li písemnosti soudu doručovány přes telekomunikační terminál, má se za to, že je osoba odmítla převzít, pokud do tří dnů od doručení písemností nepodepíše stanoveným elektronickým podpisem potvrzení o převzetí nebo jiným způsobem nepotvrdí, že jí byly písemnosti doručeny.

Oznámení a další písemnosti soudu se adresátovi doručují prostředky a postupy stanovenými občanským soudním řádem, aniž se soudu vrací potvrzení o převzetí. Pracovníci poštovních služeb, soudní vykonavatelé nebo soudní doručovatelé zaznamenávají doručení oznámení nebo dalších písemností soudu adresátovi do příslušné evidence, s uvedením adresáta, data doručení písemnosti soudu, a pokud není písemnost doručena adresátovi do vlastních rukou, s uvedením jména osoby, která písemnost převzala, a jejího vztahu k adresátovi nebo jejího současného pracovního zařazení.

7. Co se stane, pokud něco selže a písemnost je doručena v rozporu se zákonem (např. je doručena třetí osobě)?

Jestliže se doručení písemností uskuteční v rozporu se zákonem, není řádné a má se za to, že písemnosti nebyly doručeny. Strana řízení, která nebyla uvědomena o datu a místě slyšení, může na základě této skutečnosti podat odvolání o zrušení rozsudku a tato skutečnost bude uznána jako absolutní důvod neplatnosti rozsudku (čl. 329 odst. 3 občanského soudního řádu).

NahoruNahoru

8. Musím za doručení písemnosti platit a, pokud ano, jakou částku?

Podle ustanovení postupu pro platby a výši nákladů souvisejících s doručováním písemností v občanskoprávních věcech (přijatého nařízením ministra spravedlnosti a ministra financí Litevské republiky č. 343/388 ze dne 6. prosince 2002) se náklady na doručování písemností soudu doporučenou zásilkou, soudním vykonavatelem nebo kurýrní službou hradí ze zdrojů soudu, mimo případy, kdy strana řízení vyžaduje pro doručení písemností určitý způsob a kdy tyto náklady hradí tato strana řízení. Strana řízení hradí náklady i v případě, kdy písemnosti soudu doručila sama nebo kdy je musí soud doručit prostřednictvím veřejného oznámení v tisku. Jestliže písemnosti soudu doručil advokát, hradí se náklady podle dohody mezi tímto advokátem a jeho klientem.

Sazby nákladů stanoví osoby, které poštovní, kurýrní nebo tiskové služby poskytují. Náklady na doručení písemností soudním vykonavatelem jsou stanoveny v odstavci č. 2 14 tabulky v Pokynech pro výkon soudních rozhodnutí (schválených nařízením ministra spravedlnosti Litevské republiky č. 432 ze dne 31. prosince 2002) a činí 30 litas.

Náklady spojené s doručováním písemností jsou zahrnuty do výdajů spjatých se slyšením případu. Tyto výdaje vzniklé straně řízení, v jejíž prospěch byl rozsudek vynesen, přidělí soud této straně od druhé strany i v případě, že je tato druhá strana osvobozena od placení výdajů sporu do státního rozpočtu.

Bližší informace

 • Internetové stránky Seimas lietuviu kalba – Parlamentu Litevské republiky. Lze zde nalézt právní akty Litevské republiky.

« Doručování písemností - Obecné informace | Litva - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 27-09-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království