Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Lotyšsko

Posledná úprava: 15-02-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Lotyšsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo je doručovanie písomností upravené osobitnými predpismi? 1.
2. V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie? 2.
3. Kto zodpovedá za doručenie listiny? 3.
4. Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi? 4.
5. Ako sa postupuje v prípade, ak nie je možné osobne doručiť písomnosť adresátovi (napríklad preto, že nie je doma)? 5.
6. Existuje písomný dôkaz o tom, že písomnosť bola doručená? 6.
7. Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Možno to považovať za riadne uskutočnené doručenie písomnosti (napríklad, je možné zabrániť porušeniu zákonných ustanovení), alebo sa písomnosti musia doručiť znova? 7.
8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko? 8.

 

1. Čo znamená pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo je doručovanie písomností upravené osobitnými predpismi?

Doručovanie písomností označuje spôsob, ktorým sa adresát dozvie o písomnosti alebo postupe v súlade s vnútroštátnymi predpismi, pričom sa adresátovi umožní, aby sa o písomnosti dozvedel včas.

Úlohou osobitných predpisov, ktoré upravujú doručovanie niektorých písomností, je zaručiť, aby boli dodržané procesné práva účastníkov konania, a zaručiť im pri uplatňovaní ich práv rovnoprávnosť. Napríklad, zákon o občianskom súdnom konaní ustanovuje práva a povinnosti účastníkov, vrátane ich práva na doručenie rovnopisov rozsudkov, rozhodnutí a iných písomností, ktoré sa týkajú prípadu.

2. V prípade ktorých písomností sa vyžaduje formálne doručenie?

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá bráni svoje porušené alebo spochybnené práva, uplatní svoj nárok prostredníctvom písomného návrhu, ktorým o svojom nároku upovedomí súd. Urobí tak prostredníctvom žaloby, ktorú predloží kancelárii súdu alebo zašle súdu poštou.

Zákon o občianskom súdnom konaní takisto ukladá súdom povinnosť zabezpečiť doručenie písomností účastníkom konania týmito prostriedkami:

 1. doručenie súdneho predvolania účastníkom;
 2. zaslanie rovnopisov žalôb a priložených písomností žalovaným v konaní a po doručení odpovede žalovaného zaslanie rovnopisov tejto odpovede žalobcovi a tretím osobám;
 3. predloženie alebo zaslanie rovnopisov súdnych rozhodnutí účastníkom konania;
 4. vydanie exekučných príkazov a zaslanie exekučných príkazov exekútorom, ak prostriedky, ktoré sa majú vrátiť, majú byť uhradené do štátneho rozpočtu.

3. Kto zodpovedá za doručenie listiny?

Vo všeobecnosti listiny doručujú súdy. V jednotlivých zákonom stanovených prípadoch môže byť so súhlasom sudcu doručené súdne predvolanie účastníkovi konania, ktorý ho odovzdá inej osobe, ktorá je pozvaná alebo predvolaná na účasť na konaní. V týchto prípadoch pozvaná alebo predvolaná osoba musí svojím podpisom potvrdiť prijatie predvolania a podpísaná časť predvolania sa musí vrátiť súdu.

HoreHore

Ak osoba, ktorá doručuje predvolanie, zistí, že adresát sa nezdržiava na adrese miesta svojho bydliska, predvolanie odovzdá inému dospelému členovi jeho rodiny, ktorý s ním žije v tej istej domácnosti. Ak osoba, ktorá doručuje predvolanie, zistí, že adresát sa nezdržiava na svojom pracovisku, predvolanie odovzdá vedúcemu pracoviska, aby ho odovzdal adresátovi. V uvedených prípadoch osoba, ktorá preberá predvolanie, musí uviesť svoje meno a priezvisko a svoj vzťah k adresátovi alebo svoje postavenie na pracovisku na časti predvolania, ktoré má príjemca podpísať, a pri najbližšej príležitosti musí odovzdať predvolanie adresátovi.

Ak bolo predvolanie zaslané v súlade s predpísaným postupom, má sa za to, že pozvaná alebo predvolaná osoba bola upovedomená o termíne a mieste konania pojednávania okrem prípadu, ak sa adresát nezdržiava na adrese miesta svojho bydliska a miesto jeho pobytu nie je známe. V tomto prípade osoba, ktorá doručuje predvolanie, uvedie tieto okolnosti na tej časti predvolania, ktorú má príjemca podpísať, spolu s vyjadrením, v ktorom uvedie, kam adresát odišiel a na kedy sa predpokladá jeho návrat, ak sa tieto informácie dali zistiť (článok 56 zákona o občianskom súdnom konaní).

4. Ako sa písomnosť bežne doručuje v praxi?

Najbežnejším spôsobom doručenia písomnosti je doručenie poštou alebo priame doručenie osobe, ktorá je prítomná na pojednávaní (v prípade súdnych rozhodnutí, predvolaní alebo iných súdnych písomností), pri ktorom adresát podpíše formulár o upovedomení o konaní, ktorým potvrdí prevzatie písomnosti. Lotyšské predpisy pripúšťajú aj doručenie predvolania telegraficky, telefonicky, telefaxom alebo kuriérom.

HoreHore

5. Ako sa postupuje v prípade, ak nie je možné osobne doručiť písomnosť adresátovi (napríklad preto, že nie je doma)?

Ak osoba, ktorá doručuje predvolanie, zistí, že adresát sa nezdržiava na adrese miesta svojho bydliska, predvolanie odovzdá inému dospelému členovi jeho rodiny, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Ak osoba, ktorá doručuje predvolanie, zistí, že adresát sa nezdržiava na svojom pracovisku, predvolanie odovzdá vedúcemu pracoviska, aby ho odovzdal adresátovi. V uvedených prípadoch osoba, ktorá preberá predvolanie, musí uviesť svoje meno a priezvisko a svoj vzťah k adresátovi alebo svoje postavenie na pracovisku na tej časti predvolania, ktoré má príjemca podpísať, a pri najbližšej príležitosti musí odovzdať predvolanie adresátovi.

6. Existuje písomný dôkaz o tom, že písomnosť bola doručená?

V prípade, ak predvolanie doručuje kuriér alebo iný účastník konania, musí ho doručiť osobne a pozvaná alebo predvolaná osoba musí svojím podpisom potvrdiť prevzatie predvolania. Podpísaná časť predvolania sa musí vrátiť súdu.

V prípade, ak sa predvolanie doručuje za okolností uvedených v otázke č. 5, príjemca musí uviesť svoje meno a priezvisko a svoj vzťah k adresátovi alebo svoje postavenie na pracovisku na tej časti predvolania, ktorú má príjemca podpísať, a pri najbližšej príležitosti musí odovzdať predvolanie adresátovi.

Za dôkaz o doručení/prevzatí písomnosti sa považujú tieto dôkazy:

 1. doklad o podaní na pošte alebo o odovzdaní (v prípade fyzických aj právnických osôb);
 2. potvrdenie adresáta, že prevzal súdne písomnosti;
 3. podpis adresáta a dátum na doručenke;
 4. podpis adresáta na formulári o upovedomení o konaní, na osobitnom formulári alebo v zápisnici o pojednávaní.

7. Ako sa postupuje v prípade, ak z nejakého dôvodu adresát písomnosť neprevezme alebo sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napríklad písomnosť sa doručí tretej osobe)? Možno to považovať za riadne uskutočnené doručenie písomnosti (napríklad, je možné zabrániť porušeniu zákonných ustanovení), alebo sa písomnosti musia doručiť znova?

V prípade, ak právnická osoba neprevzala písomnosť, ale existuje dôkaz o tom, že písomnosť bola zaslaná na adresu sídla tejto osoby zapísanej v príslušnom registri, písomnosť sa považuje za doručenú.

HoreHore

Súdne predvolanie adresované fyzickej osobe sa považuje za doručené, ak bolo doručené ktorémukoľvek dospelému členovi jej rodiny, ktorý žije v spoločnej domácnosti s adresátom. Ak skutočné miesto pobytu fyzickej osoby nie je známe, alebo ak sa táto osoba nezdržiava v mieste svojho bydliska, má sa za to, že táto osoba bola upovedomená, ak bolo predvolanie na súd uverejnené v úradnom vestníku Latvijas Vēstnesis aspoň jeden mesiac pred konaním pojednávania. Skutočnosť, že odporca sa nezdržiava v mieste svojho bydliska, alebo skutočnosť, že miesto jeho bydliska nie je známe, môžu zistiť poštové úrady alebo prísažný exekútor.

Ak však účastník konania nebol upovedomený o termíne a mieste konania súdneho pojednávania, pojednávanie sa musí odročiť.

Ak súd prvého stupňa nedodržal zákonné ustanovenia týkajúce sa upovedomenia o termíne a mieste konania súdneho pojednávania a napriek tomu vec prejednal, rozsudok sa zruší a vec sa vráti na nové prejednanie.

(Pozri otázku č. 5)

8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, koľko?

V článku 40 zákona o občianskom súdnom konaní sa ustanovuje, že účastník, ktorý podáva návrh, musí pred pojednávaním uhradiť trovy súdneho konania, pokiaľ sa na daný prípad nevzťahuje oslobodenie od povinnosti uhradiť súdne trovy štátu. Uhradená čiastka zodpovedá skutočným trovám.

Ak písomnosť doručil prísažný notár alebo súdny exekútor, jeho odmena sa vypočíta v súlade s príslušnými sadzbami, ktoré si notár alebo exekútor účtuje za výkon procesných úkonov.

Za prvé vydanie odpisu súdneho rozhodnutia sa poplatok neplatí. Účastníci konania sú povinní uhradiť správny poplatok vo výške 2 LVL iba v prípade, ak žiadajú o vydanie druhého alebo ďalšieho odpisu; ak sa zistí, že osoba, ktorá uskutočňuje výkon rozhodnutia, stratila, zničila alebo odcudzila exekučný príkaz, poplatok za vydanie jeho rovnopisu je 5 LVL; za vydanie písomnosti, ktorou sa osvedčuje právoplatnosť súdneho rozhodnutia, ak sa má toto rozhodnutie predložiť zahraničnému orgánu, sa platí poplatok vo výške 3 LVL.

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Lotyšsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 15-02-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo