Komisja Europejska > EJN > Doręczanie dokumentów > Łotwa

Ostatnia aktualizacja: 15-02-2008
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Doręczanie dokumentów - Łotwa

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co w praktyce oznacza termin „doręczanie dokumentów”? Dlaczego istnieją szczególne przepisy dotyczące doręczania dokumentów? 1.
2. Jakie dokumenty wymagają formalnego doręczenia? 2.
3. Kto odpowiada za doręczenie dokumentu? 3.
4. W jaki sposób zazwyczaj doręczany jest dokument? 4.
5. Co dzieje się w przypadku, gdy osobiste doręczenie jest niemożliwe (np. ze względu na nieobecność adresata w domu)? 5.
6. Czy przewidziany jest pisemny dowód doręczenia dokumentu? 6.
7. Co się dzieje w przypadku, gdy z jakichś przyczyn adresat nie otrzymuje dokumentu lub doręczenie dokonane zostaje z naruszeniem prawa (np. dokument doręczony zostaje osobie trzeciej)? Czy doręczenie dokumentu może zostać uznane za skuteczne i ważne (np. możliwe jest zapobieżenie złamaniu przepisów prawa), czy dokument musi zostać wystawiony ponownie? 7.
8. Czy doręczenie dokumentu jest płatne, a jeśli tak, to w jakiej wysokości? 8.

 

1. Co w praktyce oznacza termin „doręczanie dokumentów”? Dlaczego istnieją szczególne przepisy dotyczące doręczania dokumentów?

Termin „doręczanie dokumentów” odnosi się do przewidzianego w krajowym prawodawstwie sposobu powiadomienia adresata o pisemnym dokumencie lub procedurze, co umożliwia adresatowi powzięcie wiedzy na temat takiego dokumentu we właściwym terminie.

Doręczanie niektórych pism podlega szczególnym zasadom, co ma zabezpieczyć prawa proceduralne uczestników procesu i równouprawnienie w możliwości z korzystania z takich praw. Np. wśród praw i obowiązków stron, o których mowa w ustawie o postępowaniu cywilnym, wymienione jest również prawo do otrzymywania kopii orzeczeń, decyzji i innych dokumentów dotyczących danej sprawy.

2. Jakie dokumenty wymagają formalnego doręczenia?

Osoba fizyczna lub prawna występująca w obronie swych naruszonych lub zakwestionowanych praw wnosi powództwo na pismie, powiadamiając tą drogą sąd. Do tego celu służy pozew, który składa się w sekretariacie sądu lub przesyła do sądu pocztą.

Ustawa o postępowaniu cywilnym nakłada również na sądy obowiązek doręczania dokumentów uczestnikom procesu przy pomocy następujących srodków:

 1. doręczanie stronom wezwań sądowych;
 2. przesyłanie kopii pozwów i załączonej dokumentacji do strony przeciwnej oraz, po otrzymaniu odpowiedzi pozwanego, przesyłanie kopii takiej odpowiedzi do powoda i osób trzecich;
 3. dostarczanie lub przesyłanie kopii orzeczeń sądu stronom w sprawie;
 4. wystawianie tytułów egzekucyjnych i przekierowanie tytułów egzekucyjnych do komorników w przypadku, gdy odzyskiwany majątek ma zasilić budżet państwa.

3. Kto odpowiada za doręczenie dokumentu?

Dokumenty na ogół doręczane są przez sądy. W indywidualnych przypadkach dokładnie określonych w przepisach, i za zgodą sądu, wezwania sądowe mogą jednak być odbierane przez stronę w sprawie w celu przekazania innej osobie zapraszanej lub wzywanej do udziału w procesie. W takim przypadku zapraszana lub wzywana osoba zobowiązana jest do pokwitowania odbioru wezwania własnym podpisem, a podpisany odcinek wezwania musi zostać zwrócony sądowi.

Do góryDo góry

W przypadku gdy doręczyciel wezwania nie zastaje adresata pod adresem zamieszkania, wezwanie przekazane zostaje pełnoletniemu członkowi rodziny adresata zamieszkującego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku gdy doręczyciel wezwania nie zastaje adresata w miejscu pracy, wezwanie przekazane zostaje kierownikowi zakładu pracy celem przekazania adresatowi. W opisanych przypadkach osoba odbierająca wezwanie obowiązana jest podać w części wezwania przeznaczonej na podpis odbiorcy swoje imię i nazwisko oraz stosunek łączący ją z adresatem lub stanowisko w zakładzie pracy, a następnie możliwie szybko przekazać wezwanie adresatowi.

W przypadku doręczenia wezwania zgodnie z procedurą uznaje się, iż zapraszana lub wzywana osoba została powiadomiona o terminie i miejscu rozprawy, z wyłączeniem przypadków, gdy adresat jest nieobecny pod adresem zamieszkania, a jego miejsce pobytu jest nieznane. W takim przypadku doręczyciel wezwania sporządza adnotację o okolicznościach niedoręczenia w części wezwania przeznaczonej na podpis odbiorcy, z podaniem miejsca, do którego udał się adresat i spodziewanego terminu jego powrotu, o ile uzyskanie takich informacji było możliwe (art. 56 ustawy o postępowaniu cywilnym).

4. W jaki sposób zazwyczaj doręczany jest dokument?

Najbardziej powszechnym sposobem doręczenia dokumentu jest przesłanie go pocztą lub osobiste doręczenie uczestnikowi procesu (w przypadku wyroków sądu, wezwań lub innych dokumentów sądowych), przy czym adresat potwierdza odbiór dokumentu składając podpis na formularzu zawiadomienia. Prawo łotewskie dopuszcza również możliwość dostarczania wezwań telegramem, telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem kuriera.

Do góryDo góry

5. Co dzieje się w przypadku, gdy osobiste doręczenie jest niemożliwe (np. ze względu na nieobecność adresata w domu)?

W przypadku gdy doręczyciel wezwania nie zastaje adresata pod adresem zamieszkania, wezwanie przekazane zostaje pełnoletniemu członkowi rodziny adresata zamieszkującego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku gdy doręczyciel wezwania nie zastaje adresata w miejscu pracy, wezwanie przekazane zostaje kierownikowi zakładu pracy celem przekazania adresatowi. W opisanych przypadkach osoba odbierająca wezwanie obowiązana jest podać w części wezwania przeznaczonej na podpis odbiorcy swoje imię i nazwisko oraz stosunek łączący ją z adresatem lub stanowisko w zakładzie pracy, a następnie możliwie szybko przekazać wezwanie adresatowi.

6. Czy przewidziany jest pisemny dowód doręczenia dokumentu?

W przypadku gdy wezwanie doręczane jest za posrednictwem kuriera lub innego uczestnika procesu, musi ono zostać doręczone osobiscie, przy czym osoba zapraszana lub wzywana kwituje odbiór wezwania własnym podpisem. Podpisany odcinek wezwania musi zostać zwrócony sądowi.

W przypadku gdy wezwanie doręczane jest w okolicznosciach opisanych w pytaniu nr 5, odbiorca obowiązany jest podać w częsci wezwania przeznaczonej na podpis odbiorcy swoje imię i nazwisko oraz stosunek łączący go z adresatem lub stanowisko w zakładzie pracy, a następnie możliwie szybko przekazać wezwanie adresatowi.

Za dowód dostarczenia/odbioru dokumentu uznaje się:

 1. dowód wysyłki lub transmisji (w przypadku osób fizycznych i prawnych);
 2. poswiadczenie odbioru dokumentów sądowych przez adresata;
 3. podpis adresata wraz z datą na pocztowym potwierdzeniu odbioru;
 4. podpis adresata na formularzu zawiadomienia, na specjalnym formularzu lub w aktach postępowania.

7. Co się dzieje w przypadku, gdy z jakichś przyczyn adresat nie otrzymuje dokumentu lub doręczenie dokonane zostaje z naruszeniem prawa (np. dokument doręczony zostaje osobie trzeciej)? Czy doręczenie dokumentu może zostać uznane za skuteczne i ważne (np. możliwe jest zapobieżenie złamaniu przepisów prawa), czy dokument musi zostać wystawiony ponownie?

W przypadku gdy dokument nie zostaje odebrany przez osobę prawną, lecz dostępny jest dowód jego przesłania na adres siedziby takiej osoby prawnej, dokument uznaje się za doręczony.

Do góryDo góry

Wezwanie sądowe adresowane do osoby fizycznej uznaje się za doręczone w przypadku doręczenia pełnoletniemu członkowi rodziny adresata zamieszkującemu we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku gdy miejsce faktycznego pobytu osoby fizycznej jest nieznane lub osoba taka jest nieobecna w miejscu pobytu, uznaje się, iż została ona powiadomiona po opublikowaniu wezwania do stawiennictwa w sądzie w dzienniku urzędowym Latvijas Vēstnesis przynajmniej na miesiąc przed terminem rozprawy. Nieobecnosć pozwanego w miejscu pobytu lub fakt, że jego miejsce pobytu jest nieznane, potwierdzić może urząd pocztowy lub komornik przysięgły.

W przypadku niepowiadomienia strony procesu o terminie i miejscu postępowania sądowego rozprawa musi jednak zostać przełożona na inny termin.

W przypadku gdy sąd pierwszej instancji przystąpił do rozpatrywania sprawy bez zachowania przepisowych wymogów co do powiadomienia o terminie i miejscu rozprawy, orzeczenie sądu zostaje uchylone, a sprawa skierowana zostaje do ponownego rozpatrzenia.

(Zob. pytanie nr 5)

8. Czy doręczenie dokumentu jest płatne, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Zgodnie z art. 40 ustawy o postępowaniu cywilnym koszty związane z postępowaniem procesowym opłacane są przed rozprawą przez stronę wnoszącą powództwo, o ile nie stosuje się zwolnienia z opłat sądowych na rzecz państwa. Opłaty odzwierciedlają faktyczne koszty.

W przypadku doręczania dokumentów za pośrednictwem notariusza przysięgłego lub komornika sądowego ich wynagrodzenie jest obliczane według obowiązujących stawek pobieranych przez notariusza i komornika z tytułu wykonywanych czynności proceduralnych.

Za pierwsze wystawienie odpisu wyroku sądowego nie są pobierane opłaty. Uczestnicy procesu uiszczają opłatę administracyjną w wysokości 2 LVL wyłącznie w przypadku wystąpienia o drugi lub kolejny odpis. W przypadku stwierdzenia u osoby egzekwującej orzeczenie faktu zgubienia, zniszczenia lub kradzieży tytułu egzekucyjnego, wystawienie duplikatu podlega opłacie w wysokości 5 LVL. Wystawienie dokumentu poświadczającego wejście w życie wyroku sądu w przypadku gdy wyrok ma zostać przedłożony organowi innego państwa podlega opłacie w wysokości 3 LVL.

« Doręczanie dokumentów - Informacje ogólne | Łotwa - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 15-02-2008

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania