Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Letland

Laatste aanpassing: 19-02-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Letland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennisgeven van gerechtelijke stukken? 1.
2. Welke documenten moeten door een deurwaarder worden betekend? 2.
3. Wie is bevoegd een document te betekenen? 3.
4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk? 4.
5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is of als hij zich schuil houdt)? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving is uitgevoerd? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als er iets mis loopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of bij de kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld het document is aan een ander betekend)? Kan de betekening desondanks geldig zijn (bijvoorbeeld kan de fout hersteld worden of moet het document opnieuw betekend worden)? 7.
8. Moet er betaald worden voor het betekenen van een document, zo ja, hoeveel? 8.

 

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennisgeven van gerechtelijke stukken?

De betekening van stukken heeft betrekking op de wijze waarop een geadresseerde conform de nationale wetgeving op de hoogte wordt gesteld van een schriftelijk stuk of een procedure, zodat de geadresseerde in de gelegenheid wordt gesteld tijdig van een stuk kennis te nemen.

Er bestaan specifieke regels omtrent de betekening van bepaalde schriftelijke stukken ter waarborging van de procedurele rechten van de betrokkenen bij een zaak en de gelijke mogelijkheden om hun rechten uit te oefenen. Zo zijn in de Wet op de burgerlijke rechtsvordering de rechten en plichten van de partijen uiteengezet, met inbegrip van hun recht om afschriften van vonnissen, uitspraken en andere gedingstukken te ontvangen.

2. Welke documenten moeten door een deurwaarder worden betekend?

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn rechten waarop inbreuk is gemaakt of die worden betwist verdedigt, dient een eis in middels een schriftelijk verzoekschrift waarin de persoon het gerecht van zijn eis in kennis stelt. Dit gebeurt door middel van een verzoek tot eis, dat bij de griffie van het gerecht wordt ingediend of per post aan het gerecht wordt verzonden.

De Wet op de burgerlijke rechtsvordering verplicht de gerechten tot betekening van stukken aan de betrokkenen bij de zaak door:

 1. aan de partijen in het geding een gerechtelijke dagvaarding te betekenen;
 2. afschriften van de verzoeken tot eis en bijgevoegde stukken aan de wederpartijen in een geding te zenden en na ontvangst van het memorie van antwoord van de gedaagde afschriften hiervan aan de eiser en derden te zenden;
 3. afschriften van gerechtelijke beslissingen aan de partijen in het geding te overleggen of te verzenden;
 4. dwangbevelen uit te vaardigen en deze aan deurwaarders door te zenden indien de te verhalen vermogensbestanddelen aan de schatkist toekomen.

3. Wie is bevoegd een document te betekenen?

In het algemeen worden stukken door de gerechten betekend. In door te wetgeving bepaalde, specifieke gevallen en met goedkeuring van de rechter kan een gerechtelijke dagvaarding door een partij in het geding in ontvangst worden genomen ter overbrenging aan een andere persoon die in het kader van het geding wordt opgeroepen of gedagvaard. In een dergelijk geval dient de opgeroepen of gedagvaarde persoon de dagvaarding ter bevestiging van ontvangst te ondertekenen en dient het ondertekende gedeelte aan het gerecht te worden terugbezorgd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien degene die de dagvaarding betekent, constateert dat de geadresseerde niet op zijn huisadres aanwezig is, wordt de dagvaarding afgegeven aan een ander volwassen gezinslid in hetzelfde huishouden. Indien degene die de dagvaarding betekent constateert dat de geadresseerde niet op de plaats van zijn werkzaamheden aanwezig is, wordt de dagvaarding afgegeven aan een leidinggevende op de plaats van zijn werk voor overbrenging aan de geadresseerde. In beide gevallen dient de persoon die de dagvaarding in ontvangst neemt zijn voor- en achternaam, evenals de relatie tot de geadresseerde of hun functie op de plaats van de werkzaamheden te vermelden op het gedeelte van de dagvaarding dat voor de handtekening van de ontvanger is bedoeld en dient deze de dagvaarding bij de eerste gelegenheid aan de geadresseerde over te brengen.

Indien een dagvaarding conform de geldende procedures is verzonden, wordt aangenomen dat de opgeroepen of gedagvaarde persoon van plaats en tijdstip van de zitting in kennis is gesteld, behoudens indien de geadresseerde niet op zijn huisadres aanwezig is en zijn woon- of verblijfplaats onbekend is. In dat geval vermeldt de persoon die de dagvaarding afgeeft de omstandigheden op het gedeelte van de dagvaarding dat voor de handtekening van de ontvanger is bedoeld, evenals een verklaring omtrent de bestemming en het verwachte tijdstip van terugkeer van de geadresseerde indien hij deze inlichtingen heeft kunnen achterhalen (art. 56 Wet op de burgerlijke rechtsvordering).

4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk?

De gebruikelijkste manier van betekening van stukken is per post of rechtstreekse afgifte aan een persoon die partij is bij een geding (in het geval van gerechtelijke uitspraken, dagvaardingen of andere gedingstukken), waarbij de geadresseerde een zaakformulier ondertekent ter bevestiging van de ontvangst van het betreffende stuk. In de Letse wetgeving is eveneens de mogelijkheid voorzien van dagvaarding per telegram, telefoon, fax en koerier.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is of als hij zich schuil houdt)?

Indien degene die de dagvaarding betekent, constateert dat de geadresseerde niet op zijn huisadres aanwezig is, wordt de dagvaarding afgegeven aan een ander volwassen gezinslid in hetzelfde huishouden. Indien degene die de dagvaarding betekent constateert dat de geadresseerde niet op de plaats van zijn werkzaamheden aanwezig is, wordt de dagvaarding afgegeven aan een leidinggevende op de plaats van zijn werk voor overbrenging aan de geadresseerde. In beide gevallen dient de persoon die de dagvaarding in ontvangst neemt zijn voor- en achternaam, evenals de relatie tot de geadresseerde of hun functie op de plaats van de werkzaamheden te vermelden op het gedeelte van de dagvaarding dat voor de handtekening van de ontvanger is bedoeld en dient deze de dagvaarding bij de eerste gelegenheid aan de geadresseerde over te brengen.

6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving is uitgevoerd?

Indien een dagvaarding door een koerier of een andere betrokkene bij de zaak wordt afgegeven, dient deze in eigen persoon te worden afgeleverd en dient de opgeroepen of gedagvaarde persoon de dagvaarding ter bevestiging van ontvangst te ondertekenen. Het ondertekende gedeelte van de dagvaarding dient aan het gerecht te worden terugbezorgd.

Indien een dagvaarding wordt betekend onder de in vraag 5 vermelde omstandigheden, dient de persoon die de dagvaarding in ontvangst neemt zijn voor- en achternaam, evenals de relatie tot de geadresseerde of hun functie op de plaats van de werkzaamheden te vermelden op het gedeelte van de dagvaarding dat voor de handtekening van de ontvanger is bedoeld en dient deze de dagvaarding bij de eerste gelegenheid aan de geadresseerde over te brengen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het volgende wordt beschouwd als bewijs van afgifte/ontvangst:

 1. bewijs van verzending (voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen);
 2. bevestiging door de geadresseerde dat gedingstukken zijn ontvangen;
 3. de handtekening van de geadresseerde en de datum op een bewijs van ontvangst per post;
 4. de handtekening van de geadresseerde op een zaakformulier, een speciaal formulier of een proces-verbaal van de zitting.

7. Wat zijn de gevolgen als er iets mis loopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of bij de kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld het document is aan een ander betekend)? Kan de betekening desondanks geldig zijn (bijvoorbeeld kan de fout hersteld worden of moet het document opnieuw betekend worden)?

Indien een rechtspersoon een stuk niet heeft ontvangen, maar bewijs voorhanden is dat het naar het adres van de rechtspersoon is verzonden, wordt het stuk geacht te zijn betekend.

Een aan een natuurlijke persoon gerichte gerechtelijke dagvaarding wordt geacht te zijn betekend indien het aan een volwassen gezinslid in hetzelfde huishouden als de geadresseerde is afgegeven. Indien de feitelijke woonplaats van de natuurlijke persoon onbekend is of de persoon niet in zijn woonplaats aanwezig is, wordt de persoon geacht in kennis te zijn gesteld nadat de dagvaarding om ter terechtzitting te verschijnen ten minste een maand voorafgaand aan de zitting in het staatsblad Latvijas Vēstnesis is geplaatst. Het feit dat een gedaagde niet in zijn woonplaats aanwezig is of dat zijn woonplaats onbekend is kan door de postdiensten of een beëdigde deurwaarder worden vastgesteld.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien echter een partij in het geding niet van plaats en tijdstip van de terechtzitting in kennis is gesteld, dient de zitting te worden uitgesteld.

Indien een gerecht van eerste aanleg de bepalingen inzake kennisgeving van plaats en tijdstip van een terechtzitting niet heeft nageleefd en de zaak heeft behandeld, wordt het gerechtelijke vonnis vernietigd en wordt de zaak opnieuw gehoord.

(Zie vraag 5)

8. Moet er betaald worden voor het betekenen van een document, zo ja, hoeveel?

Ingevolge art. 40 Wet op de burgerlijke rechtvordering dienen de kosten van een gerechtelijke procedure voorafgaand aan de zitting door de eisende partij te worden voldaan, tenzij er een vrijstelling van afdracht van griffierecht aan de staat geldt. De bedragen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten.

Indien stukken door een beëdigd notaris of gerechtsdeurwaarder zijn betekend, wordt de vergoeding berekend volgens de van toepassing zijnde tarieven die de notaris of deurwaarder in rekening brengt voor de uitvoering van procedurele handelingen.

Voor de eerste afgifte van een uittreksel van een gerechtelijke uitspraak wordt geen vergoeding gevraagd. Voor betrokkenen bij de zaak geldt slechts bij een tweede en volgende verzoek om afgifte van een uittreksel een griffierecht van LVL 2. Indien wordt geconstateerd dat de persoon die de uitvoering van een vonnis afdwingt een executoriale titel heeft verloren, vernietigd of gestolen, geldt voor afgifte van een duplicaat een griffierecht van LVL 5. Voor afgifte van een verklaring ter bevestiging van de inwerkingtreding van een gerechtelijke uitspraak ter overlegging aan een buitenlandse autoriteit geldt een griffierecht van LVL 3.

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Letland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 19-02-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk