Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Lotyšsko

Poslední aktualizace: 15-02-2008
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Lotyšsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená výraz „doručování písemností“ v praxi? Proč existují zvláštní pravidla o doručování písemností? 1.
2. Pro které písemnosti je vyžadováno oficiální doručení nebo oznámení? 2.
3. Kdo odpovídá za doručení písemnosti? 3.
4. Jak se písemnost běžně doručuje ve skutečnosti? 4.
5. Co se stane, když doručení přímo adresátovi není možné (např. z důvodu, že není doma)? 5.
6. Existuje nějaký písemný důkaz o doručení dokumentu? 6.
7. Jak se postupuje v případě, když něco proběhne nesprávně a adresát nepřevezme písemnost, případně doručení proběhne v rozporu se zákonem (například pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se doručení písemnosti považovat za provedené a platné (např. je možné zabránit porušení právních předpisů) nebo musí být písemnosti znovu doručeny? 7.
8. Musím platit za doručení písemnosti, a pokud ano, jakou částku? 8.

 

1. Co znamená výraz „doručování písemností“ v praxi? Proč existují zvláštní pravidla o doručování písemností?

Doručování písemností se týká způsobu, jakým je adresát informován o písemnosti nebo postupu v souladu s právními předpisy a jakým je adresátovi dána příležitost dozvědět se o písemnosti včas.

Na doručování některých písemností se vztahují zvláštní pravidla, aby byla zajištěna procesní práva účastníků řízení a rovnoprávnost k využití jejich práv. Občanský soudní řád například stanovuje práva a povinnosti účastníků, včetně jejich práva obdržet kopie rozsudků, rozhodnutí a jiných písemností týkajících se věci.

2. Pro které písemnosti je vyžadováno oficiální doručení nebo oznámení?

Fyzická nebo právnická osoba, která brání svá porušená nebo napadnutá práva, podá žalobu prostřednictvím písemného návrhu, kterým soudu oznámí svůj nárok. To se děje prostřednictvím žaloby předložené kanceláři soudního úředníka nebo zaslaného soudu poštou.

Občanský soudní řád také ukládá soudům povinnost zajistit doručení písemností o věci účastníkům prostřednictvím:

 1. doručení soudních předvolání účastníkům,
 2. zaslání kopií žalob a přiložených písemností žalovaným v řízení a, po přijetí odpovědi žalovaného, zaslání kopií jeho odpovědi žalobci a třetím stranám,
 3. předložení nebo zaslání kopií soudních rozhodnutí účastníkům řízení,
 4. vydání příkazů k výkonu a zaslání příkazů k výkonu soudním exekutorům v případě, kdy je prostředky, které mají být získány, se mají uhradit do státního rozpočtu.

3. Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Obvykle písemnosti doručují soudy. V jednotlivých případech stanovených právními předpisy a se souhlasem soudce může však soudní předvolání přijmout účastník řízení, aby ho předal jiné osobě, která je pozvána nebo předvolána, aby se účastnila jednání. V těchto případech vyzvaná nebo předvolaná osoba musí podpisem ztvrdit převzetí předvolání, přičemž podepsaná část předvolání musí být vrácena soudu.

NahoruNahoru

Jestliže osoba doručující předvolání zjistí, že adresát není přítomen na adrese svého bydliště, je předvolání předáno jinému dospělému členu rodiny žijícímu ve stejné domácnosti. Jestliže osoba doručující předvolání zjistí, že adresát není přítomen na svém pracovišti, je předvolání odevzdáno vedoucímu pracoviště k předání adresátovi. Ve výše uvedených případech osoba, která předvolání přebírá, musí uvést své křestní jméno a příjmení a svůj vztah k adresátovi nebo svou pracovní pozici na tu část předvolání, která je vyhrazena pro podpis příjemce. Přebírající osoba pak musí předvolání předat při nejbližší příležitosti adresátovi.

V případě, kdy je předvolání zasláno v souladu s postupem, se má za to, že osoba, která byla pozvána nebo předvolána k soudu, byla informována o čase a místě jednání, s výjimkou případů, kdy adresát není přítomen na adrese svého bydliště a místo jeho pobytu není známo. V takovém případě osoba doručující předvolání zapíše tyto okolnosti na část předvolání určenou pro podpis příjemce společně s prohlášením, ve kterém se uvádí, kam adresát odešel a zda se očekává jeho návrat, pokud bylo možno tyto informace zjistit (§ 56 občanského soudního řádu).

4. Jak se písemnost běžně doručuje ve skutečnosti?

Nejobvyklejším způsobem doručení písemnosti je poštou nebo přímo osobě účastnící se řízení (v případě soudních rozhodnutí, předvolání a jiných soudních písemností), kdy adresát podepíše formulář o oznámení jednání, čímž potvrdí příjem písemnosti. Lotyšské právní předpisy stanovují také možnost doručit předvolání telegramem, telefonickou zprávou, faxem nebo kurýrní službou.

NahoruNahoru

5. Co se stane, když doručení přímo adresátovi není možné (např. z důvodu, že není doma)?

Jestliže osoba doručující předvolání zjistí, že adresát není přítomen na adrese svého bydliště, je předvolání předáno jinému dospělému členu rodiny žijícímu ve stejné domácnosti. Jestliže osoba doručující předvolání zjistí, že adresát není přítomen na svém pracovišti, je předvolání odevzdáno vedoucímu pracoviště k předání adresátovi. Ve výše uvedených případech osoba, která předvolání přebírá, musí uvést své křestní jméno a příjmení a svůj vztah k adresátovi nebo svou pracovní pozici na tu část předvolání, která je vyhrazena pro podpis příjemce. Přebírající osoba pak musí předvolání předat při nejbližší příležitosti adresátovi.

6. Existuje nějaký písemný důkaz o doručení dokumentu?

V případě, kdy je předvolání doručeno kurýrní službou nebo jiným účastníkem případu, musí být doručeno osobně, přičemž osoba, která je pozvána nebo předvolána, musí potvrdit přijetí předvolání svým podpisem. Podepsaná část předvolání se musí vrátit soudu.

V případě, kdy je předvolání doručeno za okolností uvedených v otázce 5, musí příjemce uvést své křestní jméno a příjmení a svůj vztah k adresátovi nebo svou pracovní pozici na tu část předvolání, která je vyhrazena pro podpis příjemce. Přebírající osoba pak musí předvolání předat při nejbližší příležitosti adresátovi.

NahoruNahoru

Za doklad o doručení/převzetí písemnosti se považuje:

 1. doklad o zaslání poštou nebo o předání (pro fyzické a právnické osoby),
 2. potvrzení adresáta, že soudní písemnosti převzal,
 3. podpis adresáta a datum na poštovní doručence,
 4. podpis adresáta na formuláři o oznámení případu, na zvláštním formuláři nebo na protokolu o jednání.

7. Jak se postupuje v případě, když něco proběhne nesprávně a adresát nepřevezme písemnost, případně doručení proběhne v rozporu se zákonem (například pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se doručení písemnosti považovat za provedené a platné (např. je možné zabránit porušení právních předpisů) nebo musí být písemnosti znovu doručeny?

V případě, kdy právnická osoba písemnost neobdržela, avšak existuje doklad o tom, že byla zaslána na adresu sídla právnické osoby, považuje se písemnost za doručenou.

Soudní předvolání určené fyzické osobě se považuje za doručené, jestliže bylo doručeno dospělému rodinnému příslušníkovi žijícímu ve stejné domácnosti jako adresát. V případě, že skutečné místo bydliště fyzické osoby není známo nebo že tato osoba není ve svém bydlišti přítomna, má se za to, že byla informována v případě, že předvolání k dostavení se k soudu bylo zveřejněno v úředním věstníku Latvijas Vēstnesis alespoň jeden měsíc před konáním jednání. Nepřítomnost žalovaného v místě svého bydliště nebo skutečnost, že je místo bydliště neznámé, může být zjištěno poštovními úřady nebo prostřednictvím soudního exekutora.

NahoruNahoru

Jestliže však účastníkovi případu nebyl oznámen čas a místo soudního jednání, musí být jednání odloženo.

V případě, kdy soud prvního stupně nedodrží zákonná ustanovení o oznámení času a místa soudního jednání a v projednávání případu pokračoval, potom je soudní rozhodnutí zrušeno a případ se předkládá k novému projednání.

(Viz otázku 5)

8. Musím platit za doručení písemnosti, a pokud ano, jakou částku?

§ 40 občanského soudního řádu stanovuje, že náklady související s projednáváním případu musí být zaplaceny před jednáním účastníkem, který podal žalobu, pokud neplatí osvobození z hrazení soudních nákladů státu. Hrazené částky představují skutečné náklady.

V případě, kdy byly písemnosti doručeny notářem nebo soudním exekutorem, se stanoví odměna v souladu s platnými sazbami účtovanými notářem nebo soudním exekutorem za výkon procesního úkonu.

Poplatky se nevztahují na první vydání výpisu ze soudního rozhodnutí. Na účastníky případu se vztahuje správní poplatek ve výši 2 LVL pouze v případě, kdy se o výpis ze soudního rozhodnutí žádá podruhé nebo dodatečně. V případě, kdy se zjistí, že osoba vykonávající rozhodnutí, ztratila, zničila nebo odcizila exekuční titul, platí se za vydání druhopisu poplatek ve výši 5 LVL. Vydání dokladu osvědčujícího nabytí právní moci soudního rozhodnutí, pokud je toto rozhodnutí určeno k předání zahraničnímu orgánu, podléhá poplatku ve výši 3 LVL.

« Doručování písemností - Obecné informace | Lotyšsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 15-02-2008

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království