Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Taliansko

Posledná úprava: 26-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Taliansko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo sú zavedené špecifické pravidlá „doručovania písomností“? 1.
2. Ktoré písomnosti sa musia doručiť úradnou cestou? 2.
3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti? 3.
4. Ako sa písomnosť zvyčajne doručuje v praxi? 4.
5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch doručenie samotnému adresátovi nie je možné (napríklad preto, lebo nie je doma)? 5.
6. Existuje nejaký písomný dôkaz o tom, že písomnosť bola doručená? 6.
7. Čo sa stane, ak niekde dôjde k chybe a adresát písomnosť nedostane alebo je pri doručení porušený zákon (napríklad písomnosť je doručená tretej osobe)? 7.
8. Musím platiť za doručenie písomnosti a ak áno, koľko? 8.

 

1. Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo sú zavedené špecifické pravidlá „doručovania písomností“?

Obyčajné doručenie (oddiel 136 Občianskeho súdneho poriadku) je úkon, ktorého prostredníctvom registratúra súdu informuje účastníkov konania alebo iné osoby, ktorých sa súdny prípad týka (prokuratúru, znalcov a iný pomocný personál, svedkov), o tom, že boli zistené určité skutočnosti, ktoré sa týkajú prípadu.

Obyčajné doručenie má preto informačnú funkciu a nemá žiadny účinok z hľadiska začatia lehôt pre štádiá konania, s výnimkou zriedkavých prípadov stanovených zákonom (napríklad doručenie rozsudku na účely začatia lehoty na podanie odvolania).

Úradné oznámenie, na druhej strane, je úkon, ktorého prostredníctvom súdny zriadenec konajúci na žiadosť účastníka konania, prokuratúry alebo registratúry súdu oboznámi adresáta s inou písomnosťou, z ktorej dostane overenú kópiu originálu. Predmetom výkonu je to, aby bol adresát informovaný o písomnosti.

Rôzne účely doručenia zdôvodňujú použitie rôznych postupov doručovania písomností (porovnaj oddiely 136 – 151 Občianskeho súdneho poriadku)

2. Ktoré písomnosti sa musia doručiť úradnou cestou?

Obyčajné doručenie sa vykonáva v prípadoch, v ktorých to stanovuje zákon alebo nariadi súd (napríklad zákon stanovuje obyčajné doručenie rozhodnutí vydaných sudcom v senátoch v súlade s oddielom 176 Občianskeho súdneho poriadku a uznesení odkladajúcich konanie, na ktorom sa účastníci konania nezúčastnia v súlade s oddielom 181 Občianskeho súdneho poriadku).

HoreHore

Úradné oznámenie sa vykonáva v prípadoch, kde to stanovuje zákon na účely dosiahnutia špecifických procesných výsledkov. Zahŕňa úradné súdne písomnosti (napríklad rozsudok, v prípade ktorého je prípustná iba krátka lehota na odvolanie), písomnosti registratúry súdu (oznámenie tajomníka), písomnosti od zúčastnených strán prípadu (napríklad súdne príkazy o začatí konania) a písomnosti vydané prokuratúrou (napríklad odvolania).

3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti?

Obyčajné doručenie vykonáva výhradne registratúra súdu.

Úradné oznámenie písomností uskutočňujú súdni zriadenci konajúci v súlade s presnými pravidlami miestnej súdnej príslušnosti (porovnaj zákon č. 1959/1229).

Zákonom č. 1994/53 bola právomoc uskutočniť úradné oznámenie, ktorú predtým mali výhradne súdni zriadenci, rozšírená na advokátov, a to v prípade všetkých písomností v občianskych, správnych veciach a vo veciach, ktoré nemajú súdny charakter.

Na tento účel musí byť právnik zapísaný do zoznamu advokátov, mať plnú moc na zastupovanie, musí byť držiteľom licencie udelenej radou advokátskej komory, pri ktorej vykonáva prax a mať osvedčenie o registrácii platné na príslušné obdobie.

Právnik môže vykonať úradné oznámenie prostredníctvom priameho doručenia po overení písomnosti radou miestnej advokátskej komory za predpokladu, že adresátom je iný advokát zapísaný v tej istej miestnej komore ako právnik, ktorý vykonáva doručenie.

HoreHore

Oznámenie sa tiež môže uskutočniť poštou (najbežnejšie používaná forma), v súlade s pravidlami stanovenými zákonom č. 1982/890, s výnimkou prípadov, v ktorých súdny orgán nariadi osobné doručenie.

4. Ako sa písomnosť zvyčajne doručuje v praxi?

Obyčajné doručenie sa vykonáva so „záznamom registratúry súdu“ v dvoch častiach, z ktorých jednu si ponechá adresát a druhá sa založí v registratúre.

Písomnosť sa môže doručiť jednou z dvoch foriem, ktoré stanovuje zákon: priame osobné doručenie adresátovi, ktorý podpíše potvrdenie o prijatí, alebo ho vykonáva súdny zriadenec. V druhom prípade sa doručenie môže uskutočniť osobne alebo poštou.

Zákonom č. 2005/80 (ktorým bolo schválené nariadenie vlády č. 35 zo 14. marca 2005) boli zmenené a doplnené rôzne ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (oddiely 133, 134 a 176), takže registratúra teraz môže doručovať oznámenia o prípadoch predložených súdu, vydaných rozsudkoch, rozhodnutiach, ktoré vydal súd mimo úradného vypočutia a všetkých rozhodnutiach vyšetrujúceho sudcu faxom alebo e-mailom, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi podpisovanie, prenos a prijímanie písomností prostredníctvom počítača alebo technológií diaľkového prenosu (nariadenie prezidenta č. 2000/445, v znení zmien a doplnení). Na tento účel musí obhajca v prvej písomnosti zaevidovanej na účely prípadu uviesť, na aké faxové číslo alebo e-mailovú adresu chce dostávať oznámenia.

Nariadenie prezidenta č. 2001/123 všeobecne stanovuje využívanie počítačových technológií na účely oznamovania (a doručovania) písomností v občianskom konaní.

HoreHore

Úradné oznámenie sa uskutočňuje na žiadosť účastníka konania alebo na požiadanie prokuratúry; ak má strana právne zastúpenie, žiadosť musí podať zástupca.

Úradné oznámenie vždy pozostáva z doručenia overenej kópie originálu a základné spôsoby dodania sú dva: 1) priame osobné doručenie a 2) doručenie poštou, s výnimkou toho, ak súdny orgán alebo účastník konania, ktorý o to požiada, vyžaduje osobné doručenie. V špecifických prípadoch môže súd nariadiť špecifické formy (napríklad telegraficky); možné je tiež nariadiť doručenie prostredníctvom verejného oznámenia, ak sa vyskytnú závažné ťažkosti s bežnejšími spôsobmi doručenia kvôli počtu adresátov.

Osobné doručenie sa vykonáva  počas dňa v hodinách stanovených v oddiele 147 Občianskeho súdneho poriadku prostredníctvom doručenia overenej kópie originálu adresátovi a súdny zriadenec, ktorý uskutočňuje doručenie, zaznamená túto skutočnosť na rube originálu a kópie.

Doručenie poštou sa uskutočňuje zaslaním doporučeného listu s doručenkou v súlade so zákonom č. 1982/890.

Nariadenie prezidenta č. 2001/123 ustanovuje elektronický prenos ako prostriedok na uskutočnenie doručenia (žiadosť o doručenie, uskutočnenie doručenia, odovzdanie podpísanej písomnosti účastníkovi konania zo strany súdneho zriadenca ako doručenej, pričom potvrdenie o doručení sa podpisuje elektronicky); súdny zriadenec však ešte vždy môže doručiť písomnosť bežným spôsobom, ak sú ťažkosti s elektronickým prenosom.

HoreHore

Telekomunikačné techniky sa môžu používať na prenos procesných písomností medzi advokátmi toho istého účastníka konania za predpokladu, že majú procesnú plnú moc a že všetky ostatné požiadavky zákona č. 1993/183 sú splnené.

Obchodné prípady. V prípadoch, ktoré sa týkajú podnikov a finančných sprostredkovateľov, vrátane bánk a úverových inštitúcií, sa doručenie nemusí vždy uskutočniť iba bežnými prostriedkami podľa oddielov 136 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, ale tiež:

 1. faxom;
 2. e-mailom;
 3. priamym odovzdaním medzi právnymi zástupcami s podpismi potvrdzujúcimi príjem na origináli, dokonca aj zo strany pracovníkov zamestnaných v právnických kanceláriách.

Prenos faxom alebo e-mailom musí byť v súlade s právnymi predpismi o podpisovaní a prenose počítačových dokumentov prenášaných elektronicky (pozri legislatívne rozhodnutie č. 2004/5).

5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch doručenie samotnému adresátovi nie je možné (napríklad preto, lebo nie je doma)?

A) Úradné oznámenie prostredníctvom osobného doručenia
 1. Súdny zriadenec vždy začne tým, že sa snaží doručiť písomnosti osobne adresátovi; zvyčajne začne tým, že ide k adresátovi domov alebo, ak to nie je možné, kdekoľvek, kde ho môže nájsť, i keď vždy v medziach svojej miestnej súdnej príslušnosti; odmietnutie prijať kópiu sa považuje za osobné doručenie (oddiel 138 Občianskeho súdneho poriadku).
 2. Ak tento postup nie je možný, doručenie sa môže uskutočniť: a) v okrsku, kde adresát žije do (v tomto poradí) domu, v ktorom žije alebo má svoju kanceláriu alebo vykonáva svoj obchod alebo živnosť, prostredníctvom doručenia príslušníkovi jeho rodiny alebo osobe zamestnanej v jeho kancelárii alebo firme, ale nie maloletým mladším ako 14 rokov alebo osobám, ktoré zjavne nie sú spôsobilé k právnym úkonom; b) v neprítomnosti takých osôb sa kópia odovzdáva správcovi alebo domovníkovi v dome, v ktorom žije alebo má svoju kanceláriu alebo pracovisko; c) ak dom nemá správcu alebo domovníka, najbližšiemu susedovi, ktorý ho prevezme; správca/domovník alebo sused musí potom podpísať potvrdenie a súdny zriadenec informuje adresáta doporučeným listom, že doručenie sa uskutočnilo takýmto spôsobom (oddiel 139 Občianskeho súdneho poriadku).
 3. Ak adresáta nie je možné nájsť (vrátane prípadov dočasnej neprítomnosti) alebo nie je schopný konať, alebo náhradní príjemcovia uvedení vyššie odmietnu prevziať zásielku, doručenie sa musí uskutočniť v súlade s týmto postupom: a) kópia písomnosti sa uloží na radnici; b) oznámenie o uložení zásielky sa pripevní na dvere adresátovho bydliska, kancelárie alebo pracoviska; c) doporučený list s oznámením o doručení sa zašle adresátovi s cieľom informovať ho, že písomnosť určená pre neho je uložená na radnici (oddiel 140 Občianskeho súdneho poriadku);
 4. Ak obvyklé bydlisko, miesto pobytu a úradné sídlo nie sú známe, doručenie sa vykoná uložením kópie na radnici v jeho poslednom mieste bydliska alebo, ak je toto neznáme, na radnici jeho miesta narodenia. Ak tieto miesta nie sú známe, kópia sa zašle prokuratúre (oddiel 143 Občianskeho súdneho poriadku).
B) Úradné oznámenie poštou
 1. Ak sa doručenie vykonáva poštou, súdny zriadenec túto skutočnosť zaznamená, pričom uvedie poštu, na ktorej bola písomnosť podaná. Pošta musí písomnosť osobne doručiť adresátovi a doručenie sa považuje za uskutočnené dokonca aj vtedy, ak adresát odmietne zásielku prijať.
 2. Ak je adresát dočasne neprítomný, písomnosť sa doručí osobe určenej podľa oddielu 7 zákona č. 1982/890.
 3. Ak tieto osoby nie sú prítomné alebo ak nie sú prítomné vhodné osoby, ktoré by prijali zásielku alebo ak tak odmietnu urobiť, písomnosť sa uloží na pošte, kde jej zamestnanci vyvesia oznámenie pri vchode alebo ho umiestnia do poštovej schránky určenej pre danú adresu; adresátovi sa tiež doporučenou poštou zasiela oznámenie s doručenkou.

Ústavný súd vydal rozsudok v prípade týkajúcom sa tejto otázky (prípad č. 346 z roku 1998), v ktorom potvrdil, že oddiel 9 zákona č. 1982/90 bol neústavný, pokiaľ stanovoval, že písomnosť sa má vrátiť odosielateľovi po uplynutí desiatich dní od dátumu uloženia a že doručenie sa v tomto momente považuje za uskutočnené.

HoreHore

Hneď ako prokurátor vyjadrí súhlas s vedením súdneho sporu, stáva sa adresátom na doručenie všetkých písomností; rozsudok musí byť doručený prokurátorovi taktiež na účely začatia lehôt pre odvolania (oddiely 170 a 285 Občianskeho súdneho poriadku).

Osobitné formy doručenia úradnou cestou
 • Doručenie do zahraničia sa vykonáva na základe medzinárodných dohovorov a iba ak žiadny z nich nie je uplatniteľný alebo ich nie je možné uplatniť, vykonáva sa na základe oddielu 142 Občianskeho súdneho poriadku (zaslanie adresátovi poštou, pričom ďalšia kópia sa zasiela prokuratúre, ktorá zariadi zaslanie Ministerstvu zahraničných vecí, aby doručilo zásielku adresátovi). V prípade úradného oznámenia a obyčajného doručenia súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch EÚ (s výnimkou Dánska) sa uplatňuje nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000.
 • Ak sa adresa na doručenie vyberá, písomnosti sa môžu doručovať na túto adresu, pokiaľ osoba určená na prijímanie zásielok nezomrie alebo sa nepresťahuje alebo už nevykonáva príslušnú funkciu; táto forma doručenia je povinná, ak je adresa pre doručenie vybraná v zmluve a účastníci výslovne uviedli v súlade s tým svoj zámer (oddiel 141 Občianskeho súdneho poriadku).
 • Platia osobitné pravidlá pre doručovanie vojenským zamestnancom v aktívnej službe (oddiel 146 Občianskeho súdneho poriadku).
 • V prípade doručenia právnickej osobe (napríklad podniku) alebo kolektívnemu orgánu, ktorý nemá právnu subjektivitu (spoločenstvá, združenia), sa kópia doručí zástupcovi alebo iným osobám uvedeným v oddieli 145 Občianskeho súdneho poriadku, do sídla spoločnosti alebo iného orgánu zapísaného v Obchodnom registri alebo, ak nie je, fyzickej osobe, ktorá je uvedená v zakladacej listine ako právny zástupca, v súlade s obvyklými formami uvedenými v oddieloch 138 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
 • Doručenie orgánu štátnej správy sa vykonáva do úradu štátneho zástupcu pre územnú oblasť, v ktorej sa nachádza súdny orgán, ktorý je príslušný pre daný prípad (oddiel 11 konsolidovaného zákona č. 1933/1611). Ak štátnu správu právne zastupuje právnik zo súkromného sektoru alebo jeden z jej vlastných zamestnancov (napríklad v určitých konaniach pred zmierovacím sudcom), pri doručení sa postupuje v súlade s obvyklými pravidlami.

6. Existuje nejaký písomný dôkaz o tom, že písomnosť bola doručená?

V prípade úradného oznámenia doručovaného osobne musí súdny zriadenec urobiť písomný záznam o svojej činnosti tak, že na rube originálu a kópie príslušnej písomnosti uvedie spôsob a miesto doručenia (osoba a stav), čas, odmietnutie (ak k nemu došlo) prevziať kópiu alebo podpísať originál, uskutočnené šetrenia, dôvody pre neúspešné doručenie a získané informácie o mieste, kde sa nachádza adresát.

HoreHore

V prípade doručenia poštou je ďalším písomným dôkazom o doručení správa súdneho zriadenca a potvrdenie o prijatí, ktoré sa vráti so záznamom pošty, ktorá uskutočnila doručenie.

Správa súdneho zriadenca je úradnou písomnosťou a je to autentický záznam, pokiaľ sa nepreukáže, že bola sfalšovaná, o uskutočnených šetreniach, skutočnostiach, ktoré sa vyskytli v prítomnosti súdneho zriadenca, vyhlásení, ktoré boli pred ním prednesené; predstavuje autentický dôkaz s výhradou dôkazu v opačnom zmysle o iných okolnostiach, ktoré nezistil osobne (napríklad postavenie rodinného príslušníka alebo domácich zamestnancov osoby, ktorá súhlasila s doručením).

Pokiaľ ide o doručenie elektronickou cestou, súdny zriadenec vráti písomnosť doručenú tým istým postupom spolu s priloženým potvrdením overeným jeho elektronickým podpisom.

Pri obyčajnom doručení dôkazom je potvrdenie o prijatí podpísané adresátom alebo správa súdneho zriadenca spolu s doručenkou z doporučeného listu v prípade doručenia poštou.

V prípade doručenia elektronickými metódami alebo e-mailom dôkazom je potvrdenie o doručení s počítačovo zaznamenaným elektronickým podpisom.

7. Čo sa stane, ak niekde dôjde k chybe a adresát písomnosť nedostane alebo je pri doručení porušený zákon (napríklad písomnosť je doručená tretej osobe)?

Účinnosť doručenia vyplýva zo skutočnosti, že kópia je odovzdaná v náležitej forme (zásada prevzatia alebo oboznámenia sa v súlade so zákonom); skutočnosť, že adresát bol skutočne oboznámený s obsahom písomnosti alebo sa s ním oboznámil nejakým iným spôsobom alebo nejakým iným postupom je preto dosť nepodstatná.

HoreHore

Neuskutočnenie doručenia – neplatnosť

Úradné oznámenie sa neuskutočnilo, ak písomnosť nebola doručená adresátovi alebo je doručená na miesto alebo osobe, ktoré nemajú k adresátovi žiaden vzťah.

Je neplatné, ak nie sú dodržané zákonné ustanovenia, ktoré sa týkajú osoby, ktorej má byť doručená kópia, ak sú skutočné pochybnosti o osobu, ktorej bolo doručené, alebo o dátume, kedy bolo doručené alebo ak boli porušené ustanovenia upravujúce právomoci súdneho zriadenca.

Rozdiel je dôležitý, pretože opravný prostriedok je možné uplatniť skôr v prípade oznámenia, ktoré je neplatné ako oznámenia, ktoré sa z právnych alebo praktických dôvodov neuskutočnilo.

Neplatnosť oznámenia možno napraviť účinkom ab initio, ak je opakovaný pokus úspešný alebo ak je hľadaný objekt predsa len zastihnutý. Napríklad, ak sa adresát dostaví, aby obhajoval svoj prípad, neplatnosť oznámenia o súdnej obsielke je automaticky odvolaná.

Obyčajné doručenie môže byť takisto neuskutočnené alebo neplatné. Súdy potvrdili, že doručenie nebolo platné, keď boli súdne písomnosti oznámené jednému z účastníkov prostredníctvom doručenia písomnosti z registratúry osobe, ktorú právny zástupca účastníka riadne nesplnomocnil na ich prevzatie.

Ak registratúra súdu využije služby súdneho zriadenca na doručenie písomnosti, akákoľvek zmätočnosť oznámenia spôsobí, že sa oznamovaná zásielka stane neplatnou. Oznamované zásielky je možné právoplatne odosielať v ekvivalentnej forme, za predpokladu, že skutočne pochádzajú z registratúry a že je dobre vidieť, že písomnosť bola doručená adresátovi, a vidieť aj dátum, kedy bola doručená.

HoreHore

8. Musím platiť za doručenie písomnosti a ak áno, koľko?

Účastníci konania, ktorí vyžadujú úradné oznámenie, musia vopred zaplatiť súdnemu zriadencovi poplatky a trovy spojené s doručením alebo prenosom písomností, ktoré majú byť doručené (konsolidovaný zákon č. 2002/115 o trovách v súdnom konaní).

Poplatky sa platia podľa sadzobníka stanoveného zákonom a líšia sa podľa počtu adries (od 2,58 eur za dve adresy po 12,39 eur za ďalších šesť adries).

Poplatky za prepravu sa platia podľa sadzobníka stanoveného zákonom a zvyšujú sa v závislosti od vzdialenosti, ktorá má byť prekonaná; sadzby sú mierne (za vzdialenosti viac ako 18 km sa platí poplatok 3,06 eur plus 0,65 eur za ďalších 6 km alebo úsek najmenej 3 km). Poplatky a prepravné náklady sa zvyšujú o polovicu v prípade urgentných písomností, ktoré majú byť doručené v ten istý alebo na nasledujúci deň..

V prípade úradného oznámenia, ktoré vyžadujú justičné orgány (to znamená prokuratúra alebo registratúra súdu), prvý účastník, ktorý začne konanie, musí vopred zaplatiť poplatky za prepravu a doručenie pri štandardnej sadzbe stanovenej v tabuľke v prílohe 1 ku konsolidovanému zákonu č. 2002/115 (2,46 eur pre všetky prípady s niekoľkými výnimkami; rozdiel je však iba niekoľko eur).

Neplatia sa žiadne špecifické poplatky za obyčajné doručenie, ktoré registratúra súdu uskutoční priamo, a to tak, že zašle písomnosť registratúry adresátovi alebo jeho právnemu zástupcovi.

Ak je účastník konania oprávnený získať právnu pomoc, poplatky súdnemu zriadencovi a prepravné náklady a všetky trovy spojené s doručením zaplatí vopred Ministerstvo financií alebo mu ich pripíše na účet.

V prípade pracovných sporov a sporov z oblasti sociálneho zabezpečenia je tu výnimka zo všetkých poplatkov a nákladov účtovaných za úkony, ktoré vykonáva súdny zriadenec (oddiel 10 zákona č. 1973/533 a oddiely 30 a 32 konsolidovaného zákona č. 2002/115). Podobná výnimka platí v prípadoch adopcie maloletých (zákon č. 1983/184).

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Taliansko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 26-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo