Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων > Ιταλία

Τελευταία ενημέρωση: 15-01-2009
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Ιταλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση και κοινοποίηση μιας πράξης»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την επίδοση και την κοινοποίηση πράξεων ; 1.
2. Ποιες πράξεις πρέπει να επιδοθούν και να κοινοποιηθούν επισήμως; 2.
3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση και την κοινοποίηση μιας πράξης; 3.
4. Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης και κοινοποίησης; 4.
5. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που η επίδοση στον αποδέκτη δεν είναι δυνατή (π.χ. αν αυτός δεν βρίσκεται στην κατοικία του); 5.
6. Υπάρχει γραπτή απόδειξη της επίδοσης και κοινοποίησης της πράξης; 6.
7. Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει την πράξη ή αν η επίδοση και η κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. αν η επίδοση και η κοινοποίηση γίνει σε κάποιον τρίτο); 7.
8. Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση και κοινοποίηση μιας πράξης και, σε καταφατική περίπτωση, πόσο; 8.

 

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση και κοινοποίηση μιας πράξης»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την επίδοση και την κοινοποίηση πράξεων ;

Η κοινοποίηση (άρθρο 136 ΚΠoλΔ) αποτελεί μια πράξη με την οποία ο γραμματέας του δικαστηρίου ενημερώνει τους διαδίκους ή τα άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία (εισαγγελέα, τεχνικό εμπειρογνώμονα και άλλα βοηθητικά πρόσωπα, μάρτυρες) ότι έλαβαν χώρα συγκεκριμένα γεγονότα σχετικά με τη δίκη.

Η κοινοποίηση έχει κατά συνέπεια ενημερωτικό σκοπό και δεν επηρεάζει τις προθεσμίες για την άσκηση προσφυγών, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο (για παράδειγμα κοινοποίηση της απόφασης για την έναρξη της προθεσμίας υποβολής προσφυγής όσον αφορά την αρμοδιότητα).

Η επίδοση, αντιθέτως, αποτελεί πράξη με την οποία ο δικαστικός επιμελητής, μετά από αίτηση του διαδίκου ή του εισαγγελέα ή του γραμματέα του δικαστηρίου, γνωστοποιεί στον αποδέκτη μια άλλη πράξη και του παραδίδει ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου. Συνεπώς, σκοπός της επίδοσης είναι η γνώση της πράξης από μέρους του αποδέκτη.

Οι διάφοροι επιδιωκόμενοι στόχοι δικαιολογούν την ύπαρξη ειδικών διαδικασιών για τις επιδόσεις και τις κοινοποιήσεις (βλ. άρθρα 136 – 151 ΚΠολΔ)

2. Ποιες πράξεις πρέπει να επιδοθούν και να κοινοποιηθούν επισήμως;

Η κοινοποίηση διενεργείται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο ή διατάσσονται από το δικαστή (για παράδειγμα ο νόμος προβλέπει την κοινοποίηση των εντολών που εξέδωσε ο δικαστής εκτός ακροαματικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 176 ΚΠολΔ, καθώς και των αποφάσεων αναβολής της δίκης λόγω ερημοδικίας των διαδίκων σύμφωνα με το άρθρο 181 ΚΠολΔ).

Η επίδοση πραγματοποιείται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο για την παραγωγή συγκεκριμένων δικονομικών αποτελεσμάτων. Αντικείμενο επίδοσης μπορεί να αποτελέσει μια πράξη του δικαστή (για παράδειγμα απόφαση σχετικά με την έναρξη της σύντομης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής), ή μια πράξη του γραμματέα του δικαστηρίου(σημείωμα της γραμματείας για τις κοινοποιήσεις), ή μια πράξη διαδίκου (για παράδειγμα η κλήτευση), ή μια πράξη του εισαγγελέα (για παράδειγμα δήλωση προσφυγής).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση και την κοινοποίηση μιας πράξης;

Η κοινοποίηση είναι πράξη αποκλειστική του γραμματέα του δικαστηρίου.

Η επίδοση των πράξεων ανατίθεται στον δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τους σαφείς κανόνες για την κατά τόπον αρμοδιότητα (βλ. Ν. 1959/1229).

Με το Ν. 1994/53 χορηγήθηκε και στους δικηγόρους η αρμοδιότητα επίδοσης, η οποία πρώτα ανήκε αποκλειστικά στο δικαστικό επιμελητή, για όλες τις πράξεις σε αστικές, διοικητικές και εξωδικαστικές υποθέσεις.

Γι' αυτό το σκοπό είναι απαραίτητο ο συνήγορος, που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των δικηγόρων και διαθέτει έγγραφο διορισμού αντικλήτου, να έχει τύχει αδείας από το συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου στο μητρώο του οποίου είναι εγγεγραμμένος και να κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ο συνήγορος δύναται να διενεργήσει επίδοση μέσω άμεσης παράδοσης της πράξης, μετά από θεώρηση του συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου, αρκεί ο αποδέκτης να είναι άλλος δικηγόρος αντίκλητος, ο οποίος να είναι εγγεγραμμένος στο ίδιο μητρώο του επιδίδοντος συνηγόρου.

Επίσης, η επίδοση μπορεί να διενεργηθεί μέσω ταχυδρομείου (ο πλέον χρησιμοποιούμενος τρόπος), σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από το Ν. 1982/890, εκτός εάν η δικαστική αρχή διατάσσει την άμεση επίδοση.

4. Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης και κοινοποίησης;

Η κοινοποίηση πραγματοποιείται μέσω «σημειώματος της γραμματείας του δικαστηρίου», το οποίο αποτελείται από δύο μέρη, εκ των οποίων το ένα παραδίδεται στον αποδέκτη και το άλλο φυλάσσεται από τον γραμματέα του δικαστηρίου.

Η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους δύο τρόπους που προβλέπονται από το νόμο: άμεσα στα χέρια του αποδέκτη, ο οποίος υπογράφει σχετικό αποδεικτικό, ή μέσω δικαστικού επιμελητή. Στην τελευταία περίπτωση, η κοινοποίηση διενεργείται είτε μέσω άμεσης παράδοσης είτε μέσω ταχυδρομείου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Με τον πρόσφατο Ν. 2005/80 (με τον οποίο κυρώθηκε το διάταγμα 35 της 14ης Μαρτίου 2005) τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 133,134 και 176 ΚΠολΔ), κατά την έννοια ότι η κοινοποίηση δια του γραμματέα του δικαστηρίου της κατάθεσης και του διατακτικού της απόφασης, καθώς και των εντολών που εξέδωσε ο δικαστής εκτός ακροαματικής διαδικασίας και όλων των αποφάσεων του ανακριτή, μπορεί να πραγματοποιηθεί προς τους διαδίκους και μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηρουμένης της νομοθεσίας σχετικά με την υπογραφή, τη διαβίβαση και τη λήψη εγγράφων μέσω των τεχνολογιών της πληροφορικής και της τηλεματικής (βλέπε  Π.Δ. 2000/445 όπως τροποποιήθηκε). Γι' αυτό το σκοπό, ο συνήγορος πρέπει να αναγράψει στο πρώτο δικόγραφο, που κατατίθεται σχετικά με την υπόθεση, τον αριθμό της τηλεομοιοτυπίας ή την ηλεκτρονική διεύθυνση στα οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να λάβει την ειδοποίηση.

Η χρήση των εργαλείων πληροφορικής και τηλεματικής για τις κοινοποιήσεις (και τις επιδόσεις) των πράξεων της αστικής δίκης προβλέπεται γενικά στο Π.Δ. 2001/123.

Η επίδοση λαμβάνει χώρα μετά από αίτηση διαδίκου ή της εισαγγελικής αρχής ή του γραμματέα του δικαστηρίου· όταν ο διάδικος εκπροσωπείται στη δίκη από συνήγορο η αίτηση πρέπει να προέρχεται από τον τελευταίο.

Η επίδοση συνίσταται στην παράδοση ακριβούς αντιγράφου του πρωτοτύπου, ενώ υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι παράδοσης : 1) η άμεση παράδοση , 2) η παράδοση μέσω ταχυδρομείου, εκτός εάν οι δικαστικές αρχές ή διάδικος ζητούν την επίδοση μέσω άμεσης παράδοσης. Ο δικαστής μπορεί να καθορίσει κατά περίπτωση ειδικούς τρόπους (για παράδειγμα μέσω τηλεγραφήματος)· επίσης, μπορεί να διατάξει την επίδοση μέσω δημόσιας διακήρυξης, εάν η εκτέλεση δια της παραδοσιακής οδού παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες λόγω του μεγάλου αριθμού αποδεκτών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η επίδοση με άμεση παράδοση διενεργείται, στις ώρες που προβλέπονται στο άρθρο 147 του ΚΠολΔ, μέσω της παράδοσης στον αποδέκτη ακριβούς αντιγράφου του πρωτοτύπου, όπως ο ίδιος ο δικαστικός επιμελητής δηλώνει σε σημείωση στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο.

Η επίδοση μέσω ταχυδρομείου διενεργείται μέσω αποστολής συστημένης επιστολής και με αποδεικτικό παραλαβής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν. 1982/890.

Με το Π.Δ. 2001/123 προβλέπεται η ηλεκτρονική διαβίβαση ως μέσο επίδοσης (αίτηση επίδοσης, διενέργεια της επίδοσης, επιστροφή από το δικαστικό επιμελητή στον διάδικο της επιδοθείσας πράξης, με αποδεικτικό επίδοσης βεβαιωμένο με ηλεκτρονική υπογραφή)· ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα για το δικαστικό επιμελητή να προβεί στην επίδοση κατά το συνήθη τρόπο και τούτο ενόψει των ενδεχομένων δυσκολιών χρήσης της ηλεκτρονικής διαβίβασης.

Η χρήση εργαλείων τηλεπικοινωνίας για τη διαβίβαση των πράξεων της δίκης επιτρέπεται μεταξύ των δικηγόρων του ιδίου διαδίκου, αρκεί να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφο διορισμού αντικλήτου, και υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι άλλοι όροι που προβλέπονται από το Ν. 1993/183.

Εταιρική δίκη. Στις διαδικασίες εταιρικού δικαίου και χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, καθώς και στον τραπεζιτικό και πιστωτικό τομέα, όλες οι επιδόσεις και οι κοινοποιήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν, εκτός από τον συμβατικό τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 136 και επόμενα του ΚΠολΔ επίσης :

α) με διαβίβαση της πράξης μέσω τηλεομοιοτυπίας·

β) με διαβίβαση της πράξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·

γ) με άμεση ανταλλαγή μεταξύ των συνηγόρων, η οποία βεβαιώνεται από υπογραφή σε αποδεικτικό παραλαβής που σημειώνεται στο πρωτότυπο ακόμη και από συνεργάτη ή υπάλληλο του δικηγορικού γραφείου.

Οι διαβιβάσεις πράξεων μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία σχετικά με την υπογραφή και τη διαβίβαση εγγράφων μέσω των τεχνολογιών της πληροφορικής και της τηλεματικής (βλ. Ν.Δ. 2004/5).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

5. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που η επίδοση στον αποδέκτη δεν είναι δυνατή (π.χ. αν αυτός δεν βρίσκεται στην κατοικία του);

A) Επίδοση μέσω άμεσης παράδοσης.
 1. Ο δικαστικός επιμελητής προβαίνει καταρχάς στην επίδοση μέσω  άμεσης παράδοσης στον αποδέκτη· γι' αυτό το σκοπό αναζητεί τον αποδέκτη στην κατοικία του ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οπουδήποτε μπορεί να τον εντοπίσει τηρώντας τους περιορισμούς της κατά τόπον αρμοδιότητάς του. Η άρνηση παραλαβής του αντιγράφου ισοδυναμεί με άμεση παράδοση (άρθρο 138 ΚΠολΔ).
 2. Εάν δεν είναι δυνατοί αυτοί οι τρόποι, η παράδοση δύναται να διενεργηθεί: α) στο δήμο κατοικίας του αποδέκτη και εκεί, με την ακόλουθη σειρά, στην κατοικία ή στο γραφείο (ιδιωτικό) ή όπου ασκεί βιομηχανική δραστηριότητα ή εμπορική, προσωπικά σε άτομο της οικογενείας ή υπάλληλο του γραφείου ή της επιχείρησης, αρκεί να μην είναι κάτω των δεκατεσσάρων ετών ή εκδήλως ανίκανος· β) ελλείψει αυτών των ατόμων, το αντίγραφο παραδίδεται στο θυρωρό του οικήματος όπου βρίσκεται η κατοικία, το γραφείο ή η επιχείρηση· γ) όταν λείπει και ο θυρωρός, σε ένα γείτονα που δέχεται να την παραλάβει· τόσο ο θυρωρός όσο και ο γείτονας πρέπει να υπογράψουν σχετικό αποδεικτικό και ο δικαστικός επιμελητής ενημερώνει τον αποδέκτη σχετικά με την πραγματοποιηθείσα επίδοση μέσω συστημένης επιστολής (άρθρο 139 ΚΠολΔ).
 3. Σε περίπτωση αδυναμίας ανεύρεσης (δηλαδή σε περίπτωση προσωρινής απουσίας), ανικανότητας ή άρνησης των προαναφερθέντων προσώπων, η επίδοση πρέπει να διενεργηθεί τηρουμένων των ακόλουθων διατυπώσεων : α) κατάθεση αντιγράφου της πράξης στο δημαρχείο· β) θυροκόλληση της ειδοποίησης κατάθεσης στη θύρα της κατοικίας ή του γραφείου ή της επιχείρησης του αποδέκτη· γ) αποστολή συστημένης επιστολής με αποδεικτικό παραλαβής στον αποδέκτη, για να γνωστοποιηθεί η πραγματοποιηθείσα κατάθεση στο δημαρχείο (άρθρο 140 ΚΠολΔ)·
 4. Εάν η συνήθης κατοικία, η διαμονή και η επίσημη κατοικία του αποδέκτη είναι άγνωστες, η επίδοση εκτελείται μέσω κατάθεσης αντιγράφου στο δημαρχείο της τελευταίας κατοικίας ή αν αυτή είναι άγνωστη, στο δημαρχείο του τόπου γέννησης. Εάν δεν είναι γνωστοί ούτε αυτοί οι τόποι, το αντίγραφο παραδίδεται στην εισαγγελική αρχή (άρθρο 143 ΚΠολΔ).
B) Επίδοση μέσω ταχυδρομείου.
 1. Εάν η επίδοση διενεργείται μέσω ταχυδρομείου, ο δικαστικός επιμελητής το αναφέρει στην έκθεσή του, αναγράφοντας το ταχυδρομικό γραφείο μέσω του οποίου πραγματοποίησε την αποστολή. Ο ταχυδρομικός υπάλληλος πρέπει να παραδώσει την επιστολή στα χέρια του αποδέκτη και η επίδοση θεωρείται διενεργηθείσα ακόμα και στην περίπτωση που αυτός αρνηθεί να την παραλάβει.
 2. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του αποδέκτη, η επιστολή παραδίδεται στα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Ν. 1982/890.
 3. Σε περίπτωση απουσίας ή ακαταλληλότητας ή άρνησης των προαναφερθέντων ατόμων, η επιστολή κατατίθεται στο ταχυδρομικό γραφείο και ο ταχυδρομικός υπάλληλος θυροκολλεί ειδοποίηση στη θύρα εισόδου ή την τοποθετεί στο γραμματοκιβώτιο κατοικίας· επίσης, ο αποδέκτης ειδοποιείται μέσω συστημένης επιστολής με αποδεικτικό παραλαβής.

Σχετικά επελήφθη το συνταγματικό δικαστήριο, το οποίο, με την απόφαση αριθ. 346 του 1998, έκρινε ότι η διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 1982/90 είναι αντισυνταγματική, στο μέτρο που προβλέπει ότι η επιστολή επιστρέφεται στον αποστολέα μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης και ότι η επίδοση θεωρείται διενεργηθείσα μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Μετά την πρώτη παράσταση του αντικλήτου στο δικαστήριο σχετικά με την υπόθεση, όλες οι επιδόσεις και κοινοποιήσεις των διαδικαστικών πράξεων απευθύνονται σε αυτόν· επίσης, η απόφαση επιδίδεται στον αντίκλητο, για την έναρξη της σύντομης προθεσμίας προσφυγής (άρθρα 170 και 285 ΚΠολΔ).

Ειδικές μορφές επίδοσης.
 • Η επίδοση στο εξωτερικό  πραγματοποιείται βάσει διεθνών συμβάσεων και, μόνο ελλείψει αυτών των συμβάσεων ή στην περίπτωση στην οποία είναι αδύνατον να εφαρμοστούν αυτές, βάσει του άρθρου 142 ΚΠολΔ (αποστολή στον αποδέκτη μέσω ταχυδρομείου και παράδοση ενός άλλου αντιγράφου στον εισαγγελέα, ο οποίος μεριμνά για τη διαβίβαση στο Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να παραδοθεί στον αποδέκτη). Για τις επιδόσεις και κοινοποιήσεις δικαστικών και εξωδίκων πράξεων στις χώρες της ΕΕ (με εξαίρεση τη Δανία), σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1348/2000.
 • Σε περίπτωση επιλογής του τόπου επίδοσης, η επίδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί στον αντίκλητο, εκτός εάν αυτός έχει πεθάνει, έχει μετακομίσει ή έχει παυθεί από τα καθήκοντά του· αυτός ο τρόπος επίδοσης είναι υποχρεωτικός εάν η επιλογή του τόπου επίδοσης έχει συμπεριληφθεί σε σύμβαση και έχει ρητώς δηλωθεί από τους διαδίκους (άρθρο 141 ΚΠολΔ).
 • Μια ειδική ρύθμιση προβλέπεται για τις επιδόσεις σε στρατιωτικούς εν υπηρεσία (άρθρο 146 ΚΠολΔ).
 • Στην περίπτωση επιδόσεων σε νομικά πρόσωπα (όπως μετοχικές εταιρείες κεφαλαίων) και οργανισμούς χωρίς νομική προσωπικότητα (προσωπικές εταιρείες, ενώσεις), το αντίγραφο παραδίδεται στον εκπρόσωπο ή στα άλλα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 145 ΚΠολΔ, στην έδρα του νομικού προσώπου ή του οργανισμού και εν απουσία του, στο φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην πράξη ως νόμιμος εκπρόσωπος, σύμφωνα με τους συνήθεις τρόπους που προβλέπονται στα άρθρα 138 και επόμενα του ΚΠολΔ.
 • Η επίδοση σε δημόσιες διοικήσεις πραγματοποιείται στο γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου υπόκειται η αρμόδια για την υπόθεση δικαστική αρχή (άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Νόμου 1933/1611). Εάν η δημόσια διοίκηση εκπροσωπείται στο δικαστήριο από δικηγόρο ελεύθερο επαγγελματία ή από δικό της υπάλληλο (για παράδειγμα σε ορισμένες διαδικασίες ενώπιον του Ειρηνοδικείου) η πράξη επιδίδεται σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες.

6. Υπάρχει γραπτή απόδειξη της επίδοσης και κοινοποίησης της πράξης;

Στις επιδόσεις  μέσω άμεσης παράδοσης, ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να τεκμηριώσει τα πεπραγμένα με σημείωση στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο της πράξης, στην οποία αναφέρει τον τρόπο και τον τόπο παράδοσης (άτομο και ιδιότητα), το χρόνο, την άρνηση παραλαβής του αντιγράφου ή υπογραφής του πρωτοτύπου, τις διενεργηθείσες έρευνες, τους λόγους της μη παράδοσης και τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν για την ανεύρεση του αποδέκτη.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Στις επιδόσεις μέσω ταχυδρομείου, η έγγραφη απόδειξη της επίδοσης συνίσταται πέραν της έκθεσης του δικαστικού επιμελητή, και στο αποδεικτικό που επιστρέφεται με τις σημειώσεις του ταχυδρομικού υπαλλήλου που πραγματοποίησε την παράδοση.

Η έκθεση που καταρτίζει ο δικαστικός επιμελητής αποτελεί δημόσιο έγγραφο εκτός εάν αποδειχθεί πλαστή και βεβαιώνει  τις διενεργηθείσες έρευνες, τα γεγονότα που συνέβησαν παρουσία του και τις δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν προς αυτόν· επίσης βεβαιώνει μέχρι αποδείξεως του εναντίου τις άλλες συνθήκες που δεν είναι καρπός της άμεσης αντίληψής του (για παράδειγμα την ιδιότητα του μέλους της οικογενείας ή του εργαζομένου στην οικία του ατόμου που παρέλαβε την πράξη).

Για τις επιδόσεις δια της τηλεματικής οδού, ο δικαστικός επιμελητής επιστρέφει δια της ιδίας οδού την επιδοθείσα πράξη, συνοδευόμενη από αποδεικτικό παραλαβής που βεβαιώνεται με την ηλεκτρονική του υπογραφή.

Στις κοινοποιήσεις, η απόδειξη συνίσταται στο αποδεικτικό παραλαβής του αποδέκτη ή στην έκθεση του δικαστικού επιμελητή, στην οποία πρέπει να προστεθεί το αποδεικτικό της συστημένης επιστολής σε περίπτωση ταχυδρομικής παράδοσης.

Για τις κοινοποιήσεις δια της τηλεματικής οδού ή δια της ηλεκτρονικής οδού, η απόδειξη συνίσταται στο αποδεικτικό παράδοσης με ηλεκτρονική υπογραφή που καταχωρίζεται στον υπολογιστή.

7. Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει την πράξη ή αν η επίδοση και η κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. αν η επίδοση και η κοινοποίηση γίνει σε κάποιον τρίτο);

Η αποτελεσματικότητα της επίδοσης προκύπτει από την παράδοση του αντιγράφου που πραγματοποιήθηκε δεόντως (αρχή της παραλαβής ή νόμιμης γνώσης)· συνεπώς δεν έχει σημασία το γεγονός ότι ο αποδέκτης γνώριζε πράγματι το περιεχόμενο της πράξης ή είχε γνώση αυτής με άλλους τρόπους ή μέσω άλλων οδών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το ανυπόστατο - η ακυρότητα.

Η επίδοση είναι ανυπόστατη όταν δεν πραγματοποιήθηκε η παράδοση της πράξης στον αποδέκτη ή όταν πραγματοποιήθηκε σε τόπο ή σε άτομο που δεν συνδέεται κατά κανένα τρόπο με τον αποδέκτη.

Η επίδοση είναι άκυρη εάν δεν τηρούνται οι διατάξεις του νόμου σχετικά με το άτομο στο οποίο έπρεπε να παραδοθεί το αντίγραφο, ή εάν υπάρχει πραγματική αβεβαιότητα σχετικά με το άτομο στο οποίο παραδόθηκε ή σχετικά με την ημερομηνία, ή εάν παραβιάζονται οι κανόνες σχετικά με την αρμοδιότητα του δικαστικού επιμελητή.

Η διάκριση είναι σημαντική, γιατί μόνο η άκυρη επίδοση, και όχι η ανυπόστατη δικαστικώς ή υλικώς επίδοση, επιδέχεται θεραπείας.

Η ακυρότητα της επίδοσης θεραπεύεται πράγματι ex tunc σε περίπτωση επανάληψης της επίδοσης ή σε περίπτωση επίτευξης του σκοπού της. Για παράδειγμα, εάν ο αποδέκτης παρίσταται στη δίκη προκειμένου να υπερασπίσει τον εαυτό του, θεραπεύεται η ακυρότητα της επίδοσης της κλήτευσης.

Επίσης, η κοινοποίηση μπορεί να είναι ανυπόστατη ή άκυρη. Η νομολογία έκρινε ως μη πραγματοποιηθείσα την κοινοποίηση δικαστικών πράξεων σε ένα εκ των διαδίκων μέσω παράδοσης του εγγράφου της γραμματείας σε άτομο μη δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον συνήγορο για την παραλαβή.

Εάν ο γραμματέας του δικαστηρίου χρησιμοποιεί τον δικαστικό επιμελητή για την παράδοση του εγγράφου της γραμματείας, η ενδεχόμενη ακυρότητα της επίδοσης καθιστά άκυρη την κοινοποίηση. Οι κοινοποιήσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν εγκύρως με ισοδύναμους τρόπους, αρκεί να προέρχονται από τον γραμματέα και να προκύπτει μετά βεβαιότητας η πραγματοποιηθείσα παράδοση στον αποδέκτη καθώς και η σχετική ημερομηνία.

8. Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση και κοινοποίηση μιας πράξης και, σε καταφατική περίπτωση, πόσο;

Οι διάδικοι που ζητούν την επίδοση πρέπει να προκαταβάλουν στους δικαστικούς επιμελητές τα δικαιώματα και τα έξοδα μετακίνησης ή τις δαπάνες αποστολής για τις προς επίδοση πράξεις (βλέπε Κωδικοποιημένο Νόμο 2002/115 σχετικά με τις δικαστικές δαπάνες).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τα δικαιώματα οφείλονται ανάλογα με την κλίμακα που προβλέπει ο νόμος και ποικίλλουν ανάλογα με τον αριθμό των αποδεκτών (από 2,58 ευρώ σε περίπτωση δύο αποδεκτών έως 12,39 ευρώ για πλέον των έξι αποδεκτών).

Τα έξοδα μετακίνησης οφείλονται ανάλογα με την κλίμακα που προβλέπεται από τον νόμο και ποικίλλουν, προοδευτικά, σε σχέση με τη χιλιομετρική απόσταση που πρέπει να διανυθεί· πρόκειται για χαμηλό ποσό (για τις διαδρομές άνω των 18 χιλιομέτρων τα έξοδα ανέρχονται σε 3,6 ευρώ, με μια προσαύξηση 0,65 ευρώ για διαδρομές έξι χιλιομέτρων ή για κλάσμα όχι μικρότερο των 3 χιλιομέτρων). Τα δικαιώματα και τα έξοδα μετακίνησης αυξάνονται κατά το ήμισυ για τις επείγουσες πράξεις, προς εκτέλεση εντός της ίδιας ημέρας ή της επόμενης.

Για τις επιδόσεις κατόπιν αιτήσεως των δικαστικών αρχών (δηλαδή μετά από αίτηση του εισαγγελέα και του γραμματέα του δικαστηρίου), ο πρώτος διάδικος που παρίσταται στο δικαστήριο προκαταβάλει τα δικαιώματα, τα έξοδα μετακίνησης και τις δαπάνες αποστολής, εφάπαξ, σύμφωνα με την κλίμακα που καθορίζεται στον πίνακα, ο οποίος περιέχεται στο παράρτημα αριθ. 1 του  Κωδικοποιημένου Νόμου 2002/115 (2,46 ευρώ για όλες τις δίκες, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις· αλλά και σ' αυτές τις περιπτώσεις η προσαύξηση ανέρχεται σε λίγα ευρώ).

Για τις κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται άμεσα από το γραμματέα του δικαστηρίου μέσω παράδοσης του εγγράφου της γραμματείας στον αποδέκτη ή στο συνήγορό του, δεν προβλέπονται ειδικές δαπάνες.

Εάν στο διάδικο παρέχεται νομική συνδρομή, τα δικαιώματα και τα έξοδα μετακίνησης των δικαστικών επιμελητών, πλέον των δαπανών αποστολής των επιδόσεων, προκαταβάλλονται από το κράτος ή χρεώνονται σε αυτό.

Για διαφορές σε θέματα απασχόλησης, υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προβλέπεται η απαλλαγή από τις δαπάνες και από τα δικαιώματα οποιασδήποτε φύσης που δικαιούνται οι δικαστικοί επιμελητές (άρθρο 10 του Ν. 1973/533 και άρθρα  30 και 32 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2002/115). Ανάλογη απαλλαγή προβλέπεται για τις διαδικασίες σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκων (Ν. 1983/184).

« Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Ιταλία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 15-01-2009

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο