Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Itálie

Poslední aktualizace: 26-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Itálie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co v praxi znamená právní termín „doručování písemností“? Proč „doručování písemností“ upravují zvláštní pravidla? 1.
2. Jaké dokumenty musí být doručovány formálně? 2.
3. Kdo je za doručování dokumentů odpovědný? 3.
4. Jak jsou dokumenty v praxi normálně doručovány? 4.
5. Co se stane, pokud ve výjimečných případech není možno doručit dokument adresátovi (např. protože není doma)? 5.
6. Existuje nějaké písemné potvrzení, že byl dokument doručen? 6.
7. Jak se postupuje, pokud nastanou komplikace a adresát neobdrží dokument nebo při jeho doručení došlo k porušení zákona (např. dokument je doručen třetí osobě)? 7.
8. Musím za doručení dokumentu platit a pokud ano, kolik? 8.

 

1. Co v praxi znamená právní termín „doručování písemností“? Proč „doručování písemností“ upravují zvláštní pravidla?

Prosté doručení (oddíl 136 občanského soudního řádu) je jednání, jímž kancelář soudu informuje strany nebo jiné osoby zúčastněné v soudní věci (státní zastupitelství, znalce a další specialisty, svědky), že byly zjištěny upřesněné skutečnosti relevantní pro daný případ.

Prosté doručení tedy plní informační funkci a nemá vliv na termíny počátečních lhůt pro etapy daného postupu, s výjimkou vzácných případů stanovených zákonem (např. doručení rozsudku za účelem započetí lhůty pro podání odvolání).

Formální oznámení, je jednání, jímž soudní vykonavatel, jednající na základě návrhu strany, státního zastupitelství nebo soudní kanceláře, seznámí adresáta s dalším dokumentem, který obdrží ve formě ověřené kopie originálu. Cílem tohoto oznámení je, aby byl adresát uvědomen o tomto dokumentu.

Různé účely doručování jsou důvodem pro použití různých postupů doručování písemností (viz oddíly 136 – 151 občanského soudního řádu)

2. Jaké dokumenty musí být doručovány formálně?

Prosté doručení se používá v případech, kde to je stanoveno statutem nebo nařízeno soudem (např. zákon stanoví, že prosté doručení nařízení vydaných soudci v senátech podle oddílu 176 občanského soudního řádu a nařízení odkládající řízení v případech, kdy se strany nedostaví podle oddílu 181 občanského soudního řádu).

NahoruNahoru

Formální oznámení se používá v případech, kdy to stanoví statut, za účelem dosažení konkrétních procesních výsledků. Zahrnuje formální soudní dokumenty (např. rozsudek, u kterého je na odvolání stanovena pouze krátká doba), dokumenty kanceláře soudu (oznámení vedoucího kanceláře soudu), dokumenty pocházející od stran sporu (např. návrh na zahájení řízení) a dokumenty vydané státním zastupitelstvím (např. odvolání).

3. Kdo je za doručování dokumentů odpovědný?

Prosté doručení provádí výlučně kancelář soudu.

Formální oznámení dokumentů je doručováno soudními vykonavateli v souladu s přesně stanovenými pravidly územní příslušnosti (viz zákon 1959/1229).

Zákonem 1994/53 stanovená pravomoc vydávat formální oznámení, kterou dříve měli výhradně soudní vykonavatelé, byla pro všechny dokumenty v občanských, správních a  mimosoudních věcech rozšířena na advokáty.

K tomu účelu musí být tento právník zapsán v rejstříku advokátů, být držitelem plné moci, být licencován radou advokátní komory, v rámci které vykonává právní praxi a mít osvědčení o zápisu platné pro dotčené období.

Právník může vydat formální oznámení formou přímého doručení po autentizaci dokumentu místní advokátní komorou, pokud je adresátem jiný advokát zapsaný ve stejné místní advokátní komoře jako právník, který doručení provádí.

NahoruNahoru

Oznámení může být též uskutečněno poštou (to je nejčastěji používaný způsob) ve shodě s pravidly stanovenými zákonem 1982/890, s výjimkou případů, kde soudní orgán nařídí osobní doručení.

4. Jak jsou dokumenty v praxi normálně doručovány?

Prosté doručení se provádí pomocí „listiny kanceláře soudu“, která má dvě části, jednu z nich si ponechá adresát a druhá se uloží v kanceláři soudu.

Dokument může být doručen jedním ze dvou způsobů, které stanoví statut: přímé osobní doručení adresátovi, který podepíše potvrzení o příjmu, nebo soudním vykonavatelem. V posledním jmenovaném případě může být dokument doručen buď osobně nebo poštou.

Zákon 2005/80 (o ratifikaci nařízení vlády 35 ze dne 14. března 2005) změnil některá ustanovení občanského soudního řádu (oddíly 133, 134 a 176), takže kancelář soudu může nyní doručovat sdělení o předložených věcech, vydaných rozsudcích, rozhodnutích vydaných soudem mimo formální jednání soudu a všechna rozhodnutí vydaná vyšetřujícím soudcem faxem nebo e-mailem, na které se vztahují právní předpisy o podepisování, přenosu a přijímání dokumentů pomocí počítače nebo dálkových komunikačních technologií (nařízení prezidenta 2000/445, ve znění pozdějších předpisů). Za účelem obrany musí advokát v prvém dokumentu evidovaném pro účely věci uvést, na jaké faxové číslo nebo e-mailovou adresu mají být oznámení zasílána.

Nařízení prezidenta 2001/123 stanoví v obecných rysech způsob používání počítačových technologií pro komunikaci (a doručování) dokumentů v občanskoprávním řízení.

NahoruNahoru

Formální oznámení je doručováno na žádost strany nebo státního zastupitelství; pokud je strana právně zastupována, musí tuto žádost podat právní zástupce.

Formální oznámení vždy sestává z doručení ověřené kopie originálu; existují dva různé způsoby doručení: 1) přímé osobní doručení, a 2) doručování poštou, s výjimkou případů, kdy soudní orgán nebo žádající strana požaduje osobní doručení. Zvláštní způsoby doručení mohou být nařízeny soudem v konkrétních případech (např. telegraf); může být nařízeno doručení formou veřejného oznámení, pokud jsou potíže s doručením konvenčními způsoby v důsledku řady adresátů.

Osobní doručení se provádí v denních dobách vymezených v oddíle 147 občanského soudního řádu předáním ověřené kopie originálu adresátovi a soudní vykonavatel doručující dokument tuto skutečnost zaznamená na originál i kopii.

Doručení poštou se v souladu se zákonem 1982/890 uskutečňuje doporučeným dopisem s doručenkou.

Nařízení prezidenta 2001/123 stanoví elektronický přenos jako prostředek doručení (žádost o doručení, provedení doručení, předložení straně podepsaného dokumentu tak, jak byla doručena, soudním vykonavatelem, s potvrzením o doručení podepsaných elektronicky); soudní vykonavatel přesto může doručit dokument konvenčním způsobem, pokud s jeho elektronickým přenosem nastanou obtíže.

Telekomunikační techniky mohou být používány na přenos procesních písemností mezi advokáty stejné strany, pokud mají plnou moc a jsou splněny všechny další požadavky zákona 1993/183.

NahoruNahoru

Případy společností. Podle oddílu 136 a násl. občanského soudního řádu ve věcech týkajících se společností a finančních zprostředkovatelů, včetně bank a úvěrových institucí, může být doručení vždy uskutečněno i jinými než konvenčními prostředky komunikace:

 1. faxem;
 2. e-mailem;
 3. přímým předáním mezi právními zástupci s podpisy na originálu potvrzujícími převzetí, nebo dokonce zaměstnanci příslušné advokátní kanceláře.

Odeslání/přenos faxem nebo e-mailem musí být v souladu s právními předpisy o podepisování a přenosu počítačem zpracovaných dokumentů elektronickou cestou (viz nařízení prezidenta 2004/5).

5. Co se stane, pokud ve výjimečných případech není možno doručit dokument adresátovi (např. protože není doma)?

A) Formální oznámení osobním doručením
 1. Soudní vykonavatel se vždy nejprve pokusí doručit adresátovi dokumenty osobně; zpravidla nejdříve jde do domu adresáta nebo, pokud to není možné, tam, kde ho může zastihnout, avšak vždy v rámci mezí své místní příslušnosti; odmítnutí přijmout stejnopis dokumentu je považováno za osobní doručení (oddíl 138 občanského soudního řádu).
 2. Pokud tento postup není možný, dokument může být doručen: a) v okresu, ve kterém adresát žije, (v následujícím pořadí) do domu, ve kterém bydlí nebo má své sídlo nebo v něm vykonává obchodní nebo průmyslovou činnost, doručením členovi jeho rodiny nebo osobě zaměstnané v jeho sídle nebo firmě, s výjimkou dětí ve věku 14 let nebo mladších a osob, které jsou zjevně nezpůsobilé k právním úkonům; b) pokud žádná taková osoba není přítomná, předá se stejnopis správci nebo domovníkovi domu, ve kterém daná osoba žije nebo má své sídlo nebo pracoviště; c) pokud v tomto domě není žádný správce ani domovník, sousedovi ze sousedního domu, který dokument přijme; správce/domovník nebo soused pak musí podepsat potvrzení o doručení a soudní vykonavatel oznámí adresátovi doporučeným dopisem, že dokument byl tímto doručen (oddíl 139 občanského soudního řádu).
 3. Pokud nelze najít adresáta (včetně případů dočasné nepřítomnosti), nebo není schopen právních úkonů, nebo výše vyjmenovaní potenciální náhradní příjemci odmítnou přijmout doručovaný dokument, musí být doručení provedeno podle následujícího postupu: a) stejnopis dokumentu uložen na radnici; b) oznámení o uložení vyvěšeno na dveře adresátova domova, jeho sídla nebo pracoviště; c) adresátovi poslán doporučený dopis s doručenkou, který ho informuje, že daný dokument je pro něj uložen na radnici (oddíl 140 občanského soudního řádu);
 4. Pokud adresátovo obvyklé bydliště, místo pobytu a trvalé bydliště nejsou známy, doručení se provede uložením stejnopisu na radnici jeho posledního bydliště nebo - pokud není známo – na radnici jeho místa narození. Pokud i tato místa nejsou známa, zašle se stejnopis státnímu zastupitelství (oddíl 143 občanského soudního řádu).
B) Formální oznámení doručené poštou
 1. Pokud se doručení provádí poštou, soudní vykonavatel tuto skutečnost zaznamená a v tomto záznamu uvede poštovní úřad, na kterém byl dokument podán. Poštovní úřad musí dokument předat adresátovi osobně a doručení se považuje za uskutečněné i v případě, že adresát dokument odmítne přijmout.
 2. Pokud je adresát dočasně nepřítomen, dokument se doručí osobě, která je stanovena v oddíle 7 zákona 1982/890.
 3. Pokud tyto osoby nejsou přítomné nebo nejsou osobami vhodnými pro přijetí doručovaného dokumentu anebo ho odmítnou přijmout, uloží se dokument na poštovním úřadě a jeho zaměstnanci vyvěsí příslušné oznámení u vstupu nebo dají dopis do schránky příslušející k dané adrese; adresátovi je kromě toho posláno oznámení formou doporučeného dopisu s doručenkou.

Ústavní soud vydal rozsudek ve věci týkající se této otázky (věc 346 z roku 1998), ve kterém rozhodl, že oddíl 8 zákona 1982/90 byl neústavní neboť stanoví, že dokument má být vrácen odesílateli potom, co uplyne deset dní ode dne uložení a že doručení je tím považováno za uskutečněné.

NahoruNahoru

Jakmile se státní zástupce dostaví k soudu, stane se adresátem doručení všech dokumentů; rozsudek musí být rovněž doručen státnímu zástupci za účelem započetí lhůt pro odvolání (oddíly 170 a 285 občanského soudního řádu).

Zvláštní způsoby formálního doručení
 • Doručení do zahraničí se provádí na základě mezinárodních úmluv a – pouze pokud žádná z nich není použitelná nebo nemohou být použity – na základě oddílu 142 občanského soudního řádu (zasílání dokumentu adresátovi poštou, přičemž jeho stejnopis je zaslán státnímu zastupitelství, které zařídí jeho zaslání ministerstvu zahraničních věcí, aby je adresátovi přeposlalo). Pro formální oznámení a prosté doručení soudních a mimosoudních dokumentů ve věcech občanských a obchodních v členských státech EU (s výjimkou Dánska) se použije nařízení Rady (ES) 1348/2000.
 • Je-li zvolena adresa pro účely doručování, mohou být na tuto adresu dokumenty doručovány, pokud osoba určená pro jejich přijetí neumře nebo se nepřestěhuje nebo již dále nevykonává příslušnou funkci; tento způsob doručení je povinný, pokud adresa pro účely doručování je stanovena ve smlouvě a strany se v tomto smyslu dohodnou (oddíl 141 občanského soudního řádu).
 • Pro doručování zaměstnancům armády při výkonu aktivní služby platí zvláštní pravidla (oddíl 146 občanského soudního řádu).
 • V případě doručování právnické osobě (např. společnosti) nebo subjektu korporativního typu bez právní subjektivity (veřejné obchodní společnosti, sdružení), je stejnopis doručen zástupci nebo jiné osobě uvedené v oddílu 145 občanského soudního řádu, v sídle společnosti nebo jiné organizace nebo, pokud jich není, fyzické osobě stanovené zakladatelským dokumentem jako právní zástupce, ve shodě s běžnými formami stanovenými v oddílu 138 a násl. občanského soudního řádu.
 • Doručování orgánům státní správy se uskuteční v kanceláři státního zástupce pro územní oblast, ve které má sídlo soudní orgán příslušný v dané věci (oddíl 11 konsolidovaného zákona 1933/1611). Pokud je orgán státní správy právně zastupován advokátem ze soukromého sektoru nebo advokátem, který je zaměstnancem tohoto orgánu (např. v jistých řízeních před smírčím soudcem), doručování probíhá v souladu s obvyklými pravidly.

6. Existuje nějaké písemné potvrzení, že byl dokument doručen?

V případě formálního oznámení osobním doručením, soudní vykonavatel musí učinit písemný záznam o tomto úkonu tím, že potvrdí originál i kopii daného dokumentu, přičemž v tomto potvrzení uvede způsob a místo doručení (osoba a statut), dobu, odmítnutí (pokud k němu dojde) přijmout doručovanou kopii dokumentu nebo podepsat originál, učiněné pokusy o doručení, důvody, proč se doručení nepodařilo, a informace zjištěné v místě adresáta.

NahoruNahoru

V případě doručování poštou, dalším dokladem doručení je zpráva soudního vykonavatele a potvrzení o doručení, který je odeslán zpět po potvrzení poštovním úřadem, který dokument doručil.

Zpráva soudního vykonavatele je úředním dokumentem a představuje autentický záznam, pokud se neprokáže, že to je padělek; pokud se jedná o provedená šetření, skutečnosti, které vyšly najevo, a prohlášení jemu poskytnutá představují autentické důkazy, neprokáže-li se opak jinými okolnostmi, které nezjistil osobně (např. status člena rodiny nebo zaměstnanců domu osoby, která přijala doručení).

V případě použití elektronické komunikace soudní vykonavatel vrátí doručený dokument stejnou technikou, přičemž k němu připojí potvrzení o doručení úředně ověřené jeho elektronickým podpisem.

V případě prostého doručení je doručení potvrzeno potvrzením o doručení podepsaným adresátem nebo zprávou soudního vykonavatele, spolu s potvrzením o přijetí doporučeného dopisu v případě doručení poštou.

V případě doručení elektronickou cestou a/nebo e-mailem, je doručení potvrzeno potvrzením o doručení spolu s elektronickým podpisem.

7. Jak se postupuje, pokud nastanou komplikace a adresát neobdrží dokument nebo při jeho doručení došlo k porušení zákona (např. dokument je doručen třetí osobě)?

Účinnost doručení spočívá v předání stejnopisu v náležité formě (zásada přijmout nebo vzít na vědomí v souladu se zákonem); skutečnost, že adresát ve skutečnosti byl seznámen s obsahem dokumentu nebo s ním byl seznámen nějakým jiným způsobem nebo jiným postupem je tudíž nepodstatné.   

NahoruNahoru

Neuskutečnění - neplatnost

Formální oznámení se neuskutečnilo, pokud dokument není doručen adresátovi nebo je doručen na místo nebo osobě, která nemá vztah k adresátovi.

Je neplatné, pokud je v rozporu s ustanoveními právních předpisů vztahujícími se na osobu, které má být stejnopis předán, pokud panuje nejistota ohledně osoby, které byl dokument předán, nebo ohledne dne, ve kterém byl předán, nebo pokud byla porušena ustanovení, kterými jsou vymezeny pravomoci soudního vykonavatele.

Tyto případy je třeba navzájem odlišovat vzhledem k tomu, že náprava může být zjednána pouze u oznámení, které je neplatné, na rozdíl od oznámení, které se neuskutečnilo z právních a praktických důvodů.

Neplatnost oznámení může být od počátku napravena, pokud je opakovaný pokus o jeho doručení úspěšný nebo pokud je tohoto cíle dosaženo jiným způsobem. Například pokud se adresát dostaví osobně před soud, aby se hájil ve své věci, je tím automaticky napravena neplatnost oznámení o zahájení řízení.

Prosté doručení může být také považováno za neuskutečněné nebo neplatné. Soudy rozhodovaly a rozhodují, že se platné doručení neuskutečnilo, pokud soudní dokumenty byly předány jedné ze stran doručením dokumentu kanceláře soudu osobě, které právní zástupce strany oprávnění k přijímání takového dokumentu neudělil.

Pokud kancelář soudu využívá služeb soudního vykonavatele k doručení dokumentu, každá neplatnost oznámení činí toto úřední sdělení od počátku neplatným. Úřední sdělení je možno platně uskutečnit ekvivalentními způsoby, pokud skutečně pocházejí z kanceláře soudu a je zřejmé, že dokument byl adresátovi doručen a kdy byl doručen.

NahoruNahoru

8. Musím za doručení dokumentu platit a pokud ano, kolik?

Strany, které požadují formální oznámení, musí soudnímu vykonavateli předem zaplatit náklady a poplatky za doručení a přepravu dokumentů určených k doručení (konsolidovaný zákon 2002/115 o nákladech soudního řízení).

Poplatky jsou splatné tak, jak to stanoví statut, a závisí na počtu adresátů (pohybuje se od 2,58 € v případě dvou adresátů až po 12,39 € v případě dalších šesti adresátů).

Náklady na přepravu jsou splatné podle stupnice stanovené ve statutu a vzrůstají s uraženou vzdáleností v kilometrech; sazby jsou mírné (u vzdáleností přesahujících18 km je cena 3,06 €, plus 0,65 € za dalších 6 km nebo alespoň 3 km). Poplatky a náklady na přepravu jsou navýšeny o polovičku u urgentních dokumentů doručovaných stejného nebo následujícího dne.

V případě formálního oznámení požadovaného soudními orgány (kterými se zde rozumí státní zastupitelství nebo kancelář soudu): strana, která jako první zahájí řízení, musí předem zaplatit poplatky na přepravu a doručení v obvyklé výši uvedené v tabulce v příloze 1 konsolidovaného zákona 2002/115 (2,46 € ve všech případech, až na několik výjimek; ty se pak liší jen o několik eur).

V případě prostého doručení uskutečněného přímo kanceláří soudu zasláním dokumentu kanceláře soudu adresátovi nebo jeho právnímu zástupci se neuplatňují žádné poplatky.

Pokud má strana nárok na právní pomoc, poplatky soudnímu vykonavateli a náklady na přepravu a všechny (další) náklady na doručení jsou splatné předem pokladnou nebo jí zapsány na vrub.

Pracovněprávní spory a spory z oblasti sociální péče a sociálního zabezpečení jsou osvobozeny od všech poplatků a nákladů za služby soudního vykonavatele (oddíl 10 zákona 1973/533 a oddílů 30 a 32 konsolidovaného zákona 2002/115). Podobné osvobození se uplatňuje v případech osvojení nezletilých osob (zákon 1983/184).

« Doručování písemností - Obecné informace | Itálie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 26-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království