Europeiska Kommissionen > ERN > Delgivning av handlingar > Irland

Senaste uppdatering: 05-10-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Delgivning av handlingar - Irland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad betyder delgivning av handlingar i praktiken? Varför finns det särskilda regler för delgivning av skriftliga handlingar? 1.
2. Vilka dokument/handlingar måste, enligt lag, delges? 2.
3. Vem har ansvaret för att en handling blir delgiven? 3.
4. Vad är det vanligaste sättet för delgivning? 4.
5. Vad händer om det i undantagsfall inte går att få kontakt med den som ska delges (till exempel om denne inte är hemma)? 5.
6. Finns det någon skriftlig handling som bevisar att en delgivning har tagits emot/överlämnats? 6.
7. Vad händer om den som ska delges inte får dokumentet eller delgivning sker i strid med lagen (till exempel om delgivning har skett till tredje man)? Kan delgivning på något sätt bli giltig trots detta eller måste delgivningen göras om? 7.
8. Kostar det något att få en skriftlig handling delgiven? I så fall hur mycket? 8.

 

1. Vad betyder delgivning av handlingar i praktiken? Varför finns det särskilda regler för delgivning av skriftliga handlingar?

Delgivning är det förfarande som åklagare eller kärande ska använda sig av för att hålla parterna i en rättegång underrättade.

Syftet med reglerna är att klargöra vilka delgivningsmetoder som domstolen godtar.

2. Vilka dokument/handlingar måste, enligt lag, delges?

Alla handlingar genom vilka talan väcks vid District Courts (distriktsdomstolar), Circuit Courts (grevskapsdomstolar) eller High Court (gäller även vid överklaganden av domstolsavgöranden som meddelats i lägre instans) och alla andra handlingar av relevans längre fram i förfarandet.

3. Vem har ansvaret för att en handling blir delgiven?

Den part för vars räkning handlingen utfärdas eller en person som denna part har bemyndigat för ändamålet.

4. Vad är det vanligaste sättet för delgivning?

Vid distriktsdomstolen kan delgivning av stämningsansökan avseende en förseelse ske på följande sätt:

 1. Per rekommenderad post.
 2. Per rekommenderat brev med mottagningsbevis.
 3. Genom att stämningsansökan överlämnas direkt i ett förseglat kuvert till en annan person än den som ansökan avser.
 4. Genom personlig delgivning eller delgivning med en anhörig över 16 års ålder som bor tillsammans med svaranden

I civilrättsliga förfaranden vid grevskapsdomstolarna delges praktiskt taget alla handlingar med rekommenderad post.

Till börjanTill början

I High Court Order 9 i Rules of the Superior Courts föreskrivs att en stämningsansökan mot fysiska personer ska delges genom personlig delgivning. Delgivning kan även ske på annat sätt om rimliga åtgärder har vidtagits för att få personlig delgivning till stånd. I artikel 379 i Companies act 1963 (aktiebolagslagen) föreskrivs att en stämningsansökan mot ett företag ska delges med vanlig post ställd till företagets säte. Handlingar som aktualiseras längre fram i förfarandet delges vanligtvis med rekommenderad post (se Order 121 RSC, 1986, i dess lydelse efter ändringar).

5. Vad händer om det i undantagsfall inte går att få kontakt med den som ska delges (till exempel om denne inte är hemma)?

Om en handling inte kunnat lämnas med rekommenderad post eller personligen står det käranden eller dennes juridiska ombud fritt att ansöka vid den berörda domstolen om att få använda ett alternativt delgivningssätt (oftast vanlig post).

6. Finns det någon skriftlig handling som bevisar att en delgivning har tagits emot/överlämnats?

När delgivning sker med rekommenderat brev vid distrikts- och grevskapsdomstolar ska den person som postade försändelsen tidigast tio dagar efter den dag kuvertet postades avge en förklaring på heder och samvete och bifoga kvittot på försändelsen.

I High Court krävs ett edsvuret intyg (affidavit) från den som delgivit handlingen som bevis på att delgivning har skett. Vid en stämningsansökan ska uppgifter om delgivningen antecknas på stämningsansökan inom tre dagar från delgivningen. Det edsvurna intyget om personlig delgivning bör innehålla en uppgift om detta.

7. Vad händer om den som ska delges inte får dokumentet eller delgivning sker i strid med lagen (till exempel om delgivning har skett till tredje man)? Kan delgivning på något sätt bli giltig trots detta eller måste delgivningen göras om?

Det är möjligt att ansöka vid distriktsdomstol och High Court om upphävande av eventuella beslut som meddelats, om en kallelse till domstolsförhandling som skickats med rekommenderad post inte har tagits emot.

8. Kostar det något att få en skriftlig handling delgiven? I så fall hur mycket?

Den enda kostnaden är portokostnaden samt kostnaden för arvode till ett ombud om ett sådant anlitas.

Ytterligare information

 • Irlands domstolsverk: Courts Service - Ireland English

« Delgivning av handlingar - Allmän information | Irland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 05-10-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket