Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Írsko

Posledná úprava: 16-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Írsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právny pojem „doručovanie dokumentov” z praktického hľadiska? Prečo platia osobitné pravidlá „doručovania dokumentov”? 1.
2. Ktoré dokumenty sa musia doručovať úradnou cestou? 2.
3. Kto zodpovedá za doručenie dokumentu? 3.
4. Ako sa v praxi obvykle doručuje dokument? 4.
5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch doručenie samotnému adresátovi nie je možné (napríklad preto, lebo nie je doma)? 5.
6. Je nejaký písomný dôkaz o doručení dokumentu? 6.
7. Čo sa stane, ak dôjde k omylu a adresát dokument nedostane alebo je pri doručení porušený zákon (napríklad, dokument je doručený tretej osobe)? Môže byť doručenie dokumentu napriek tomu platné (napríklad, je možné napraviť porušenie zákona) alebo sa musí uskutočniť nový pokus o doručenie dokumentu? 7.
8. Musím platiť za doručenie dokumentu a ak áno, koľko? 8.

 

1. Čo znamená právny pojem „doručovanie dokumentov” z praktického hľadiska? Prečo platia osobitné pravidlá „doručovania dokumentov”?

Označuje spôsob, ktorého prostredníctvom štátni zástupcovia/žalobcovia upovedomujú účastníkov konania o prípadoch prichádzajúcich pred súd.

Pravidlá slúžia na objasnenie spôsobov doručovania akceptovaných zo strany súdu.

2. Ktoré dokumenty sa musia doručovať úradnou cestou?

Všetky dokumenty, na základe ktorých sa začína konanie na okresnom, obvodnom alebo najvyššom súde (vrátane odvolaní zo súdu nižšieho stupňa) a akékoľvek ďalšie dokumenty súvisiace s občianskoprávnym konaním.

3. Kto zodpovedá za doručenie dokumentu?

Účastník konania, v mene ktorého má byť dokument vydaný alebo osoba ním k tomu splnomocnená.

4. Ako sa v praxi obvykle doručuje dokument?

Na okresnom súde sa predvolania kvôli priestupkom môžu doručovať

 1. Doporučene
 2. Doporučene, s potvrdením pre odosielateľa o bezpečnom doručení zásielky adresátovi, poštovné zaplatené vopred
 3. Prostredníctvom doručovateľa v zapečatenej obálke inej osobe ako osobe, v mene ktorej má byť dokument vydaný
 4. Osobné doručenie alebo doručenie príbuznému staršiemu ako šestnásť rokov, ktorý má spoločné bydlisko s žalovanou stranou

V občianskoprávnom konaní na obvodnom súde sa prakticky všetky dokumenty doručujú doporučene.

HoreHore

Čo sa týka najvyššieho súdu, uznesenie č. 9 Pravidiel súdneho konania pre najvyššie súdy stanovuje osobné doručenie súdneho predvolania vo veci neverejného konania jednotlivcovi a v prípade, že bola vynaložená náležitá a primeraná starostlivosť v snahe uskutočniť osobné doručenie, pripúšťa aj iné ako osobné doručenie. Oddiel 379 zákona o obchodných spoločnostiach z roku 1963 stanovuje doručenie uvedeného predvolania obyčajnou poštou s vopred zaplateným poštovným do sídla spoločnosti. Ďalšia dokumentácia sa obvykle doručuje doporučene. (pozri uznesenie č. 121 Pravidiel súdneho konania pre najvyššie súdy, 1986, v znení posledných zmien a doplnkov)

5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch doručenie samotnému adresátovi nie je možné (napríklad preto, lebo nie je doma)?

Ak je spôsob doručenia dokumentu doporučenou poštou/osobne neúspešný, navrhovateľ alebo právny zástupca navrhovateľa môže požiadať príslušný súd o alternatívny spôsob doručenia, obvykle obyčajnou poštou s vopred zaplateným poštovným.

6. Je nejaký písomný dôkaz o doručení dokumentu?

Ak sa na okresnom a obvodnom súde doručenie uskutoční doporučenou poštou, osoba, ktorá odoslala obálku, to potvrdí miestoprísažným prehlásením najneskôr do desiatich dní od odoslania obálky, pričom predloží podací lístok.

V prípade najvyššieho súdu osoba, ktorá uskutočnila doručenie, toto potvrdí prísažným prehlásením o doručení, ktoré slúži ako nevyhnutný dôkaz pre súd. V prípade súdneho predvolania vo veci neverejného konania by podrobnosti o doručení mali byť zaznamenané na uvedenom predvolaní do troch dní od doručenia a malo by to byť uvedené v prísažnom prehlásení o osobnom doručení.

7. Čo sa stane, ak dôjde k omylu a adresát dokument nedostane alebo je pri doručení porušený zákon (napríklad, dokument je doručený tretej osobe)? Môže byť doručenie dokumentu napriek tomu platné (napríklad, je možné napraviť porušenie zákona) alebo sa musí uskutočniť nový pokus o doručenie dokumentu?

Na okresný a na najvyšší súd je možné podať návrh na zrušenie akéhokoľvek vydaného príkazu v prípade, ak adresát neobdržal oznámenie o súdnom pojednávaní, ktoré bolo doručované doporučene.

8. Musím platiť za doručenie dokumentu a ak áno, koľko?

Jedinými výdavkami sú výdavky na poštovné alebo poplatok sprostredkovateľovi, ak ide o zadržanú osobu.

Bližšie informácie

 • Súdny servis - Írsko English

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Írsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 16-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo