Komisja Europejska > EJN > Doręczanie dokumentów > Irlandia

Ostatnia aktualizacja: 22-04-2005
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Doręczanie dokumentów - Irlandia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co oznacza w praktyce zwrot prawniczy „Doręczanie dokumentów “?Dlaczego istnieją specjalne przepisy dotyczące doręczania dokumentów? 1.
2. Jakie dokumenty muszą być doręczane w sposób formalny? 2.
3. Kto jest odpowiedzialny za doręczenie dokumentu? 3.
4. Jak wygląda standardowe doręczenie? 4.
5. Co się stanie, jeśli w wyjątkowych przypadkach nie jest możliwe doręczenie dokumentu do rąk własnych adresata (np. ponieważ nie ma go w domu)? 5.
6. Czy istnieje pisemne potwierdzenie doręczenia dokumentu? 6.
7. Co się stanie, jeżeli adresat, któremu dokument ma być doręczony, nie otrzyma go, lub jeżeli doręczenie nie nastąpi w ustawowo określony sposób (np. dokument zostanie doręczony osobie trzeciej)? Czy mimo to doręczenie dokumentu będzie ważne (np. czy można usunąć skutki naruszenia prawa), czy też trzeba będzie podjąć kolejną próbę doręczenia dokumentu? 7.
8. Czy muszę zapłacić za doręczenie dokumentu, a jeśli tak, to ile? 8.

 

1. Co oznacza w praktyce zwrot prawniczy „Doręczanie dokumentów “?Dlaczego istnieją specjalne przepisy dotyczące doręczania dokumentów?

Oznacza on metodę, którą stosują prokuratorzy/strony powodowe, aby powiadomić strony o sprawach wnoszonych do sądów. Przepisy te istnieją po to, aby wyjaśnić metody doręczenia akceptowane przez sąd.

2. Jakie dokumenty muszą być doręczane w sposób formalny?

Wszelkie dokumenty stanowiące podstawę wszczęcia postępowania w sądzie okręgowym lub Sądzie Najwyższym (High Court) (włącznie z odwołaniami od orzeczenia sądu niższej instancji) oraz inne kolejne dokumenty związane z postępowaniem cywilnym.

3. Kto jest odpowiedzialny za doręczenie dokumentu?

Strona, w której imieniu dokument rzekomo został wystawiony lub osoba upoważniona przez stronę wystawiającą dokument do jego doręczenia.

4. Jak wygląda standardowe doręczenie?

W sądzie okręgowym wezwania w sprawie drobnych wykroczeń rozpatrywanych w trybie uproszczonym mogą być doręczane:

 1. Listem poleconym
 2. Przesyłką poleconą opłaconą z góry
 3. Osobiście, w zapieczętowanej kopercie, do rąk własnych osoby innej niż ta podana jako wystawca dokumentu.
 4. Osobiście, do rąk pozwanego lub osoby z nim spokrewnionej, w wieku powyżej szesnastu lat, zamieszkującej z pozwanym.

W postępowaniach cywilnych toczących się w sądzie okręgowym (Circuit Court) praktycznie wszystkie dokumenty doręczane są listem poleconym.

Do góryDo góry

Zarządzenie 9 Regulaminu Sądów Najwyższych (Rules of the Superior Courts) przewiduje dla High Court osobiste doręczanie osobom fizycznym wezwań rozpoczynających postępowanie, zezwalając na doręczenie w sposób inny niż osobiście, jeśli dołożono należytej staranności w celu dokonania osobistego doręczenia. Artykuł 379 Ustawy o spółkach (Companies act) z 1963 r. przewiduje doręczanie wezwań, o których mowa powyżej, zwykłą przesyłką z góry opłaconą na adres zarejestrowanej siedziby spółki. Kolejne dokumenty zwykle doręcza się listem poleconym (Patrz: zarządzenie 121 RSC, 1986 z późniejszymi zmianami)

5. Co się stanie, jeśli w wyjątkowych przypadkach nie jest możliwe doręczenie dokumentu do rąk własnych adresata (np. ponieważ nie ma go w domu)? 

Jeśli metoda doręczenia dokumentu listem poleconym/osobiście nie przyniesie skutku, powód lub jego prawny przedstawiciel ma prawo wnioskować do właściwego sądu o alternatywną metodę doręczenia. Zwykle jest to przesyłka zwykła z góry opłacona.

6. Czy istnieje pisemne potwierdzenie doręczenia dokumentu?

W sądach okręgowych (District Court) i rejonowych (Circuit Court), gdzie doręczenia dokonuje się listem poleconym, osoba, która nadała kopertę składa pisemne oświadczenie pod przysięgą nie wcześniej niż po dziesięciu dniach od daty nadania koperty, przedstawiając dowód nadania.

W High Court osoba, która doręczyła przesyłkę, składa pod przysięgą oświadczenie o doręczeniu jako niezbędny dowód dla sądu. W przypadku wezwań rozpoczynających postępowanie w ciągu trzech dni od doręczenia na wezwaniu należy zamieścić adnotacje dotyczące szczegółów doręczenia, a oświadczenie o osobistym doręczeniu powinno do tego nawiązywać.

7. Co się stanie, jeżeli adresat, któremu dokument ma być doręczony, nie otrzyma go, lub jeżeli doręczenie nie nastąpi w ustawowo określony sposób (np. dokument zostanie doręczony osobie trzeciej)? Czy mimo to doręczenie dokumentu będzie ważne (np. czy można usunąć skutki naruszenia prawa), czy też trzeba będzie podjąć kolejną próbę doręczenia dokumentu?

W District Circuit i High Court można złożyć wniosek o unieważnienie postanowienia wydanego w przypadku nieotrzymania powiadomienia o rozprawie sądowej, wysłanego listem poleconym.

8. Czy muszę zapłacić za doręczenie dokumentu, a jeśli tak, to ile?

Jedynym kosztem jest opłata pocztowa oraz koszt pełnomocnika do doręczeń, jeśli został on wynajęty.

Dalsze informacje

 • Courts Service - Ireland English (Sądownictwo – Irlandia)

« Doręczanie dokumentów - Informacje ogólne | Irlandia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 22-04-2005

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania