Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων > Ιρλανδία

Τελευταία ενημέρωση: 05-10-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Ιρλανδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος “επίδοση εγγράφων”; Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι κανόνες που διέπουν την “επίδοση εγγράφων”; 1.
2. Ποια έγγραφα πρέπει να επιδίδονται επισήμως; 2.
3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ενός εγγράφου; 3.
4. Πώς επιδίδεται πρακτικά το έγγραφο; 4.
5. Τι συμβαίνει στις εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η επίδοση στον αποδέκτη δεν είναι δυνατή (π.χ. διότι δεν βρίσκεται στην κατοικία του); 5.
6. Υπάρχει έγγραφο αποδεικτικό επίδοσης του εγγράφου; 6.
7. Τι συμβαίνει αν κάτι δεν πάει καλά και ο αποδέκτης δεν λάβει το έγγραφο ή η επίδοση γίνει κατά παράβαση του νόμου (π.χ. αν το έγγραφο επιδοθεί σε άλλο πρόσωπο); Μπορεί η επίδοση του εγγράφου να είναι παρόλα ταύτα έγκυρη (δηλ. μπορούν να θεραπευθούν οι παραβάσεις του νόμου) ή πρέπει να γίνει νέα προσπάθεια να επιδοθεί το έγγραφο; 7.
8. Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ενός εγγράφου και αν ναι, πόσο; 8.

 

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος “επίδοση εγγράφων”; Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι κανόνες που διέπουν την “επίδοση εγγράφων”;

Σημαίνει τη μέθοδο με την οποία οι δημόσιοι κατήγοροι/οι ενάγοντες κοινοποιούν στους διαδίκους υποθέσεις οι οποίες πρόκειται να εκδικαστούν από τα δικαστήρια.

Υπάρχουν κανόνες που διευκρινίζουν τις μεθόδους κοινοποίησης που γίνονται δεκτές από τα δικαστήρια.

2. Ποια έγγραφα πρέπει να επιδίδονται επισήμως;

Όλα τα εισαγωγικά δικόγραφα δίκης ενώπιον του District Circuit Court ή του High Court (συμπεριλαμβανομένων των εφέσεων κατά αποφάσεων κατώτερου δικαστηρίου) και οποιοδήποτε άλλο μεταγενέστερο έγγραφο αφορά αστική δίκη.

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ενός εγγράφου;

Ο διάδικος για λογαριασμό του οποίου έχει συναχθεί το έγγραφο ή το πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει προς τούτο.

4. Πώς επιδίδεται πρακτικά το έγγραφο;

Τα κλητήρια θεσπίσματα για τα πλημμελήματα που εκδικάζονται από το District Court μπορούν να κοινοποιηθούν με

 1. Συστημένη επιστολή
 2. Επιστολή με προπληρωμένη αποστολή απόδειξης παραλαβής
 3. Ιδιόχειρη παράδοση σε σφραγισμένο φάκελο σε πρόσωπο άλλο από το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου έχει συναχθεί το έγγραφο
 4. Αυτοπρόσωπη επίδοση ή επίδοση σε συγγενή ηλικίας άνω των δεκαέξι ετών που συγκατοικεί με τον κατηγορούμενο

Στις αστικές δίκες ενώπιον του Circuit Court όλα πρακτικά τα έγγραφα επιδίδονται με συστημένη επιστολή.

Για τις δίκες ενώπιον του High Court, το άρθρο 9 του Κανονισμού Διαδικασίας Ανωτάτων Δικαστηρίων προβλέπει την αυτοπρόσωπη επίδοση εισαγωγικού δικογράφου δίκης, αλλά επιτρέπει τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση εφόσον έχει επιδειχθεί η δέουσα εύλογη επιμέλεια κατά την προσπάθεια αυτοπρόσωπης επίδοσης. Το άρθρο 379 του νόμου περί εταιριών του 1963 προβλέπει επίδοση του εισαγωγικού δικογράφου με απλή προπληρωμένη επιστολή στην καταστατική έδρα της εταιρίας. Στη συνέχεια, τα έγγραφα κοινοποιούνται συνήθως με συστημένη επιστολή (Βλ. άρθρο 121 του Κανονισμού Διαδικασίας Ανωτάτων Δικαστηρίων, όπως ισχύει).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

5. Τι συμβαίνει στις εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η επίδοση στον αποδέκτη δεν είναι δυνατή (π.χ. διότι δεν βρίσκεται στην κατοικία του);

Αν δεν είναι δυνατόν να επιδοθεί ένα έγγραφο με συστημένη επιστολή/αυτοπροσώπως, ο ενάγων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο να επιτρέψει εναλλακτική μέθοδο επίδοσης, συνήθως με απλή προπληρωμένη επιστολή.

6. Υπάρχει έγγραφο αποδεικτικό επίδοσης του εγγράφου;

Στις δίκες ενώπιον του District Court και του Circuit Court, όταν η επίδοση πραγματοποιείται με συστημένη επιστολή, το πρόσωπο που ταχυδρομεί τον φάκελο δίδει ένορκη βεβαίωση, μετά την πάροδο δέκα τουλάχιστον ημερών από την ημέρα αποστολής της επιστολής, επιδεικνύοντας την απόδειξη του ταχυδρομείου.

Στις δίκες ενώπιον του High Court, η επίδοση αποδεικνύεται αποκλειστικά με ένορκη βεβαίωση του προσώπου που έχει επιδώσει το έγγραφο. Σε περίπτωση επίδοσης εισαγωγικού δικογράφου δίκης, οι λεπτομέρειες της επίδοσης πρέπει να σημειωθούν πάνω στο εισαγωγικό δικόγραφο εντός τριών ημερών από την επίδοση και η ένορκη βεβαίωση αυτοπρόσωπης επίδοσης πρέπει να κάνει μνεία της σημείωσης αυτής.

7. Τι συμβαίνει αν κάτι δεν πάει καλά και ο αποδέκτης δεν λάβει το έγγραφο ή η επίδοση γίνει κατά παράβαση του νόμου (π.χ. αν το έγγραφο επιδοθεί σε άλλο πρόσωπο); Μπορεί η επίδοση του εγγράφου να είναι παρόλα ταύτα έγκυρη (δηλ. μπορούν να θεραπευθούν οι παραβάσεις του νόμου) ή πρέπει να γίνει νέα προσπάθεια να επιδοθεί το έγγραφο;

Στις δίκες ενώπιον του District Circuit Court και του High Court, ο διάδικος ο οποίος δεν έλαβε κλήση προς συζήτηση που επιδόθηκε με συστημένη επιστολή, μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της απόφασης που εκδόθηκε.

8. Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ενός εγγράφου και αν ναι, πόσο;

Η μόνη δαπάνη είναι τα ταχυδρομικά τέλη ή η αμοιβή του προσώπου που διενεργεί την επίδοση, εφόσον η επίδοση γίνει με αυτόν τον τρόπο.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Δικαστική Υπηρεσία - Ιρλανδία English

« Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Ιρλανδία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 05-10-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο