Europa-Kommissionen > ERN > Forkyndelse > Irland

Seneste opdatering : 05-10-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forkyndelse - Irland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad dækker det juridiske udtryk "forkyndelse" i praksis? Hvorfor er der særlige bestemmelser for "forkyndelse"? 1.
2. Hvilke dokumenter skal forkyndes formelt? 2.
3. Hvem kan forkynde et dokument? 3.
4. Hvordan sker forkyndelse i praksis? 4.
5. Hvad sker der, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at foretage forkyndelse over for adressaten (f.eks. fordi denne ikke er hjemme)? 5.
6. Findes der et skriftligt bevis for, at et dokument er blevet forkyndt? 6.
7. Hvad sker der, hvis noget går galt, og adressaten ikke modtager dokumentet, eller forkyndelsen ikke sker i henhold til loven (hvis f.eks. dokumentet forkyndes for tredjemand)? Kan forkyndelsen af dokumentet alligevel anerkendes som lovlig (dvs. kan lovovertrædelser afhjælpes), eller skal der ske ny forkyndelse af dokumentet? 7.
8. Skal der betales for forkyndelse af et dokument, og i bekræftende fald hvor meget? 8.

 

1. Hvad dækker det juridiske udtryk "forkyndelse" i praksis? Hvorfor er der særlige bestemmelser for "forkyndelse"?

Der er tale om den måde, hvorpå anklagerne/sagsøgerne underretter parterne om sager, der indbringes for domstolene.

Formålet med bestemmelserne er at præcisere, hvilke forkyndelsesmetoder domstolen accepterer.

2. Hvilke dokumenter skal forkyndes formelt?

Alle dokumenter, hvorved der anlægges sag ved District Court eller High Court (herunder anke fra en lavere ret), og alle senere dokumenter vedrørende civile retssager.

3. Hvem kan forkynde et dokument?

Den part, på hvis vegne dokumentet er udstedt, eller en person, som den pågældende har bemyndiget til at gøre det.

4. Hvordan sker forkyndelse i praksis?

I byretten kan indkaldelser til retsmøde vedrørende mindre alvorlige forbrydelser forkyndes

 1. med anbefalet brev
 2. med almindelig post
 3. ved personlig aflevering i en lukket kuvert til en anden person end den, på hvis vegne den er udstedt
 4. ved personlig forkyndelse eller forkyndelse for et familiemedlem, der er over 16 år gammelt og bor sammen med sagsøgte.

I civile retssager i Circuit Court forkyndes næsten alle dokumenter med anbefalet brev.

Med hensyn til High Court fastsættes det i kapitel 9 i Rules of the Superior Courts, at en stævning skal forkyndes personligt for den pågældende, men kravet om personlig forkyndelse af stævningen kan dog fraviges, hvis der er udvist den fornødne omhu i forsøget på at foretage personlig forkyndelse. Ifølge § 379 i Companies Act 1963 kan stævningen forkyndes ved at sende den med almindelig post til en virksomheds hjemsted. Senere dokumenter forkyndes normalt med anbefalet brev (se kapitel 121 i Rules of the Superior Courts fra 1986 med senere ændringer).

TopTop

5. Hvad sker der, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at foretage forkyndelse over for adressaten (f.eks. fordi denne ikke er hjemme)?

Hvis det ikke kan lade sig gøre at forkynde et dokument pr. anbefalet brev/personligt, har sagsøger eller sagsøgerens retlige repræsentant mulighed for at anmode den pågældende ret om tilladelse til at anvende en anden forkyndelsesmetode, normalt forkyndelse med almindelig post.

6. Findes der et skriftligt bevis for, at et dokument er blevet forkyndt?

Når forkyndelsen foretages med anbefalet brev i en sag ved District Court eller Circuit Court, afgiver den person, som postede brevet, tidligst 10 dage efter den dag, hvor brevet blev postet, en erklæring på tro og love, hvori beviset for afsendelsen indgår.

I sager, der behandles af High Court, afgiver den person, som foretog forkyndelsen, en erklæring om, at forkyndelse for modparten er sket, som et nødvendigt bevis for retten. Når der er tale om en stævning, bør der senest tre dage efter forkyndelsen anføres oplysninger om forkyndelsen på stævningen, og der bør henvises til dette i erklæringen om personlig forkyndelse.

7. Hvad sker der, hvis noget går galt, og adressaten ikke modtager dokumentet, eller forkyndelsen ikke sker i henhold til loven (hvis f.eks. dokumentet forkyndes for tredjemand)? Kan forkyndelsen af dokumentet alligevel anerkendes som lovlig (dvs. kan lovovertrædelser afhjælpes), eller skal der ske ny forkyndelse af dokumentet?

Der kan indgives en ansøgning til District Court og High Court om ophævelse af en afsagt kendelse, når den pågældende ikke har modtaget meddelelsen om retsmødet, som blev forkyndt med anbefalet brev.

8. Skal der betales for forkyndelse af et dokument, og i bekræftende fald hvor meget?

Der skal kun betales porto eller vederlag til den befuldmægtigede, hvis en sådan anvendes.

Yderligere oplysninger

 • Courts Service - Ireland English

« Forkyndelse - Generelle oplysninger | Irland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 05-10-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige