Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 05-03-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Medzinárodné právo

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Ak musíte poslať písomnosť mimo Úniu, existujú medzinárodné dohovory, ktoré Vám môžu ušetriť čas.

Ak sa stanete účastníkom právneho konania, budete musieť posielať rôzne písomnosti druhej strane sporu a prijímať iné. Právnym termínom by sme povedali, že musíte doručovať písomnosti.

Haagsky dohovor z roku 1965 English - français stanovuje systém postúpenia písomností prostredníctvom ústredných orgánov určených každou zo zmluvných strán.

V tomto systéme sú písomnosti, ktoré potrebujete odoslať do zahraničia, postúpené príslušnými orgánmi vo vašom členskom štáte, kde máte miesto bydliska, ústrednému orgánu určenému príslušným štátom, ktorý sa zaviaže ich doručiť príjemcovi. Ústredný orgán nemôže požadovať žiadne ďalšie formality okrem tých, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch.

Dohovor nebráni zmluvným štátom stanoviť alebo prijať jednoduchšie systémy, ako napr. možnosť zaslania písomností príjemcovi priamo poštou.

Opatrenia haagskeho dohovoru sa využívajú vtedy, ak musíte poslať písomnosti do štátu, ktorý nie je členom Európskej únie alebo do Dánska.

Rakúsko nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru.

Pre členské štáty EÚ, okrem Dánska, bol dohovor nahradený Nariadením z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskoprávnych a obchodných veciach.

Napokon, medzi členskými štátmi a nečlenskými štátmi existujú rôzne bilaterálne dohody, o ktorých sú zmienky na stránkach príslušných členských štátov.

Referenčné dokumenty

 • Haagsky Dohovor English - français z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností do cudziny v občianskoprávnych a obchodných veciach
 • Nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v členských štátoch v občianskoprávnych a obchodných veciach

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 05-03-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo